غنی صلاحیت برکناری اتمر را ندارد
اگر رییس جمهور توانایی برکناری اتمر را ندارد پس چه مقامی باصلاحیت تر از رییس جمهور در حکومت می باشد و یا کدام کشور بازیگر پنهان مناسبات افغانستان است؟ 
تاریخ انتشار:   ۰۰:۵۰    ۱۳۹۶/۳/۲۴ کد خبر: 134503 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)،امنیت از بخش های به شدت قومی و زیر نفوذ ریاست جمهوری است و وجود نزدیکترین افراد به غنی در بالاترین پست های امنیتی نشات گرفت از سیاست انحصار در بخش های مهم دولتی می باشد.

اما آنچه طی روزهای پس از رویداد کابل شوک آور می باشد گفته رییس جمهور در دیدار با هیات معترضان است که خود را بی صلاحیت از برکناری مشاور امنیتی عنوان می کند و این سوال به وجود می آید که جز رییس جمهور کدام مقام باصلاحیت تر تصمیم گیرنده در حکومت و یا کدام کشور در پشت مناسبات افغانستان تصمیم گیرنده امنیت و قدرت است؟

از سوی دیگر نهاد گارنیزیون کابل در وابستگی کامل به ارگ می باشد و آنچه در 12 جوزا رخ دارد و مردم هدف شلیک نیروهای امنیتی قرار گرفت تنها با برکناری دو مقام این نهاد نه حل می شود و نه جواب قانع کننده ای به این سوال است که چرا باید حکومت خود موجب تحریک اعتراض های مردمی شود و بحران بیافریند؟

سخنانی که گارنیزیون کابل پس از رویداد جمعه بیان کرد همان گفته های حامیان حکومتی نسبت به تظاهرات می باشد و تلاش برای غیرقانونی جلوه دادن اعتراض نه تنها کمکی برای سرکوب نکرد بلکه سبب خشم بیشتر مردم و پافشاری بر خواست ها شده است.

این در حالی است که اعتراض ها نه برای برکناری دو مقام آنهم در حد فرمانده پولیس و گارنیزیون کابل بلکه برای اصلاحات امنیتی صورت گرفته است و هرچند برخی از همراهان خیمه های تحصن با هدف عقدگشایی سیاسی در صف معترضان به حکومت قرار گرفته اند اما فریب مردم در بحرانی ترین شرایط به عمیق تر شدن بی اعتمادی ها می انجامد.

اینکه ارگ بخصوص در دوران حکومت اشرف غنی در حساس ترین شرایط مقام های مورد انتقاد را برکنار و در پست های دیگر به عنوان سفیر و یا مقامی در ولایتی دیگر برمی گزیند، عوام فریبی است به شدت نخ نما.

صف کشی ارگ و جذب متحدان قوم گرا برای مقابله با جمع تازه شکل گرفته معترضان نشان می دهد که غنی در پی مذاکره و گفتگو نیست و عملا مردم را تهی از حق اعتراض در برابر ضعف و ناکارآمدی حکومت می داند.

اعمال سلیقه رییس جمهور و حلقه خاص ارگ از بالاترین مقام ها گرفته تا نهادهای کوچک سبب ضعف های متعدد حکومت به مانند گارنیزیون کابل است که در مقابل اعتراضات گسترده مردم به جای کنترل دست به اسلحه شده و مردم را به مانند تروریستان می کشند.

فساد و قوم گرایی در تمامی حکومت ریشه دوانده و با چنین رویکردی چگونه می توان امید به بهبود اوضاع و کاهش حمله و انتحاری داشت در حالی که طالبان و گروه های تروریستی بیش از بیش در انجام عملیات ها منسجم شده و دیگر آن گروه های چریکی با حمله های پراکنده نیستند.

دادستانی کل کشور نیز که اقدام به تعلیق وظیفه مقام های ارشد امنیتی کابل کرده به طور کامل زیر نفوذ ارگ و ریاست جمهوری می باشد، به عبارتی امنیت و قانون با تعریف و اجرا از سوی حکومت، افغانستان را به سوی سقوط می کشاند.

حال می ماند حکومت که در سیطره اشرف غنی که در برابر هر حمله و انتحاری شکننده است و با یارانی چون استانکزی و اتمر که همواره مورد هدف مخالفان برای برکناری بوده اند، اگر رییس جمهور با توسل به شورای علما تا ایجاد صف حامیان حزبی و توسل به حکمتیار نتوانست اعتراض ها را سرکوب کند، می تواند با برکناری دو مقام امنیتی کابل از بحران جلوگیری کرده در حالی که همه مخالفان یک صدا خواهان برکناری عوامل اصلی ضعف های امنیتی هستند؟

و یا در برابر هیات معترض ها با خشم خود را تهی از صلاحیت برای برکناری مشاور امنیت ملی عنوان می کند اما هیچ گاه پاسخ نمی دهد که اگر وی به عنوان رییس جمهور چنین صلاحیتی ندارد پس کدام شخص و یا کشوری تصمیم گیرنده برای افغانستان می باشد!

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حنیف اتمر
اشرف غنی
نظرات بینندگان:

>>>   تو مرا ملا بكو من ترا سيد مى كويم . يك وطن فروش ديكر وطن فروش خود را تقدير مى نمايد .

>>>   آقای نوسینده شما یا اینکه خوب میدانید که چه کسی صلاحیت داره و یا اینکه خود را در کوچه حسن چپ میزنید اینجا افغانستان است از مدت 4 دهه بدینسو منبع تقرر و برکناری به هیچ فرد عادی افغان معلوم نیست هر کس با زور خود حکومت میکند. فقط مردم استند که رنج همه درد ها را حس میکنند. وسلام

>>>   اشرف غنی به جای حکومت داری و تقسیم کار در کشور ارباب بازی می کند. دولت در هر کشوری برای این است که هر چه بیشتر و بهتر انسجام به وجود آورد و چالش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را زا بین ببرد اما اشرف غنی همیشه در صدد ایجاد چالشهای مختلف بوده و است. او حتی ولسوالها را هم خودش تعیین می کند تا چه رسد به قوماندانها و والیها و سایر مناصب. با این کار انحصار گرایی و ارباب بازی اشرف غنی ممکن نیست در کشور آرامش و صلح و امنیت اجتماعی و اقتصادی به وجود آید. روز به روز مشاهده می کنیم کشور ما مریضتر شده و مریضی های جدید عارض آن شده و گمان نکنم با وجود اشرف غنی و دار و دسته اش کشور جان سالم به در برد.

>>>   حنیف اتمر دست و پای ریس جمهور است
یک نفر واقعا که توانست در شرایط بدی همرای ریس جمهور باشد که دست بعضی اشخاص که در دولت دست زنی می کند روی انها رابیگیرد

>>>   نظام مافیایی
نـظــام ارگ کابــل مافـیـاییست
درون فاسـد و برونش کذاییست
اساسش انتحـار و تریاک اسـت
حصولش اعتیاد و بی نواییست
نـظام فـاسـد دزدان پــوچ اسـت
چـپاول جـای کار زیـربناییست
نـیـابـی نـقـشـۀ پاکیـزه در ارگ
همه تـوطـئه و مادر خـطاییست
بخاک و خون فتاده خلق مظلوم
غـنی سـرگـرم آهنگ غناییست
شود معـدوم خلق و کـشـور مـا
غنی درفکر تیم و تیمگراییست
پلان ارگ یکسر انحصار است
وطـن قــربـانـی بی اعتـناییست
به مثل شاه شجاع و عبدالرحمن
امیر ارگ غرق خود نماییست
چـه می پرسی زعبدالله ونازش
بـه دنـبال لـبـاس و دلــرباییست
شـــده اتمــر کلان ارگ طالــب
به افراطی وراچون همنواییست
رئیس امـنـیـت هـمکار طـالــب
همه ضعف وبکلی رسواییست
قضـاء و پارلمـان مـزدور دالـر
همه باخصم میهن همصداییست
مــده آخـند دربـاری بـه مـا پـنـد
دل وعمامه وریش ات ریاییست
بـود چـون غـــدۀ بـدخیـم دولـت
برای طالب و داعش سراییست
گروه دزد و فـاسد بـر سر کار
که کاروبارشان چوروگداییست
مرام ارگ بحران آفـرینی است
نه این جنجال وبحران نهاییست
شده خاک وطن سـکّـوی داعـش
درین بازی نه چونی وچراییست
غنی چون کودک هردم خیالست
بـه پـاکـسـتان وی را آشـناییست
وطـن مـیــدان جـنگ اطلاعـات
جهان مشغول نیرو جابجاییست
به مرگ ما کند دشمن عـروسی
به خون خلق دستانش حناییست
به نزدخالق ومخلوق خواراست
نماد زشت بی شرم و حیاییست
سران ارگ غرق ناز و نعـمت
فغـان خلـق ما از بی غـذاییست
به جای عـدل وداد وفهم ودانـش
فقط بحران جنگ قومگراییست
بــه نـام قـوم آتـش می فـروزنـد
میان خون و آتش، همگراییست
تمام پول و قـدرت بهرقوم است
بـرای شـهــرونـدان نـارواییست
اگر دولت به دست شیطان است
ولـی کار وطـنـداران خـداییست
جـوانــان وطـن روشـنگران اند
مرام و مقصد شان رهنماییست
بـه چـنگال سـتـم تـاکی و تا چند
تـلاش و هـمـدلی راه رهاییست
طی چل سال درخاک وطن وای
فـقـط جنگ زمینی و هـواییست
بـه جـنگ داخـلی نـابـود گـردیم
ولی ازهمدیگر مشکل جداییست

>>>   او برادر!
این گپ را حتی یک طفل هم میفهمد که غنی صلاحیت برکناری اتمر صاحب را ندارد. اتمر کسی است که پیمان امنیتی را امضا کرده است و هم جاسوس انگلیس است.
خلاصه انسان های وطندوست و مسلمان که وابسته به غرب نباشد نه چوکی گرفته میتواند و نه هم در انتخابات رای میبرند. اگر رای مردم را گرفت به مانند عبدالله صاحب که برده بود با تقلب غنی و قبل از ان کرزی به قدرت نشستند. اگر امریکا نمیبود آیا این غلامان میتوانستند که قدرت را بگیرند.
با احترام
شاهین

>>>   باید ګفت که غنی صلاحیت بر طرفی هر فرد را دارد ولی چرا و به کدام دلیل اتمر را بر طرف کند کسیکه شب و روز برای وطن و مردم خدمت میکنند اګر دلیل. تان این باشد که دو نفر دزد و لچک یکجا شده و میخواهند که اهداف شوم خود را پیش ببرد این غیر ممکن است و یا اینکه مانند ربانی یک انسان بیسواد و هرزه. که صلاحت زن خود را ندارد پیشنهاد کند و غنی قبول نماید. باید از این. سخنان سر کوچه و لاوبالی دست بکشید که باعث ریشخند مردم میشود خود این سګبازها ریشخند هستند و حالا مردم. را به تمسخر میګرد.

>>>   حنیف اتمر کسی است که قرارداد انیتی را با سفیر امریکا امضأ کرد.
او میتواند اشرف غنی را برطرف کند، اما اشرف غنی او را برطرف کرده نمیتواند.

>>>   اقای حنیف اتمر رهبر داعش درافغانستان است است واز سناتور جان مکن دستور میگیرد ومقامش از اشرف غنی بلاتر است فقطامریکا میتواند اورا برطرق کند نه اشرف غنی زیرا تا حالا درکار هایش موفق بوده تباهی قابل ملاحظه در افغانستان اجام داده به نفع امریکا وداعش وطالبان طالبان وداعش را تا دندان مسلح ساخته است

>>>   Ariaie
همين "شرايط حساس كشور "كى خاتمه پيدا ميكند؟
تا مردم بتوانند ازادانه مبارزه كنند:)

>>>   عبدالمنان شیوای شرق
ما نيروي جاگزين براي اين حكومت داريم، خرد مان فعال است و نبايد سخن از قحط الرجالي بگوييم! اين روز ها بزرگترين جريان ها را مي بينم، هراسان اند كه اگر عبدالله و غني كنار برود، زمين و اسمان فرو خواهد ريخت. من بدين باور ام كه اينها از ناتواني خود هراسان اند نه از پي آمد رفتن اين دو. استدلال شان اين است كه جامعه جهاني اين ها را قبول دَارد. حرف ما اين است كه بايد جامعه جهاني را قناعت بدهيم ونگذاريم كه حمايت بي دريغ شان در افغانستان هدر برود. جنبش رستاخيز تغيير خواهان گفت و گو و حتا برگزاري يك كنفرانس جهاني در اين مورد است. ما بايد روي گذار از غني و عبدالله فكر كنيم و زمينه را براي فراهم سازي تعديل قانون اساسي، اداره موقت و برگزاري انتخابات زير نظارت سازمان ملل را فراهم سازيم.

>>>   از تمام برادران مسلمان خود در افغانستان خواهش دارم به تفرقه وقوم گرایی زیاد. دامن نزنید ،همیشه از اطلاعات جمعی چنین فهمیده میشود که برادران پشتون. ما قوم گرا است ،پس ای برادران دری زبان تا چه وقت این تفرقه را دامن میزنید ویکی قوم گرا ویکی را دست نشانده کشوری دیگری خطاب میکنید وبه همین طور برادران پشتون ما شما را قوم گرا وانسانهای لاوبالی خطاب میکند ،از خداوند بترسید که این تفرقه شما مملکت را خراب میکند واین سخنان یک دسیسه ضد کشور ما وشما و وطن آبا واجداد. ما وشما است ،همه جنگ زنید به کتاب الهی واز آن پیروی واطاعت کنید وبگزارید این سروصدا را که همه برباد میشوید واز کتاب الله وسنت رسولالله پیروی کنید و وطن خویش را اباد. کنید تا باشد. مردم ما از این حالت نجات یابد .
عبدالله ریحان

>>>   Ahmad Parwani
اعتراضات رستاخیز تغییر، سر انجام پای آنتونیو گوتیرش، دبیرکل سازمان ملل متحد را به کابل کشاند.
او دقایق پیش برای بررسی اوضاع افغانستان وارد کابل شد.

>>>   Omar Ahmad Parwani

بی ادبی معاف

وقتی کسی در مورد این شایعه ها می پرسد و یا بد تر از آن به این شایعه ها باور میکند خوش می شوم که بینی اش بالای دهن اش قرار دارد.

شنیده بودم که می گفتند بعضی ها اگر بینی شان بالای دهن شان نباشد گوی خود را میخورند.
ولی حالا دارم باور میکنم یک تعداد آدم نما های بظاهر مبارز بحدی غافل اند که مصداق عملی همین ضرب المثل اند.

شما خودتان قضاوت کنید، ما ۱۳ روز است در خیابان استیم. شهید دادیم، تهدید شدیم، از کار و زندگی ماندیم، خسته و بی خواب شدیم، با غنی و عبدالله و اتمر و وزیران دستگاه امنیتی به سطح رسانه های ملی و بین المللی مخالفت اشکار خودرا اعلام نمودیم. از پرونده های اتمر و اتهام های سنگینی که متوجه او بود در رسانه ها صحبت کردیم. در بدل این همه زحمات تغیری خواستیم برای همه. چرا این کار کردیم چون رسالت خود میدانیم و رسالت ما از جنس آگهی است نه منفعت محور و نه هم خیالی.

ولی حالا یکی می آید و از اکونت مستعاری شایعه های اینگونه ای پخش میکند و بعصی هم مشکوک میشوند که والله کدام گپ نباشه.

او برادر گپ است، مهم ترین اش همین که از عقل خود کار بگیر و گپ رو نباش و بدون سند به هم رزمان خود خصوصا در حال حاضر که دستگاه تبلیغاتی حکومت فاسد علیه ماست باور نکن.

>>>   Asif Ashna آصف آشنا
دبیرکل سازمان ملل؛ حمایت از مردم افغانستان اصل است...!
آنتونیو گوترش در اولین لحظات پس از حضور اش در کابل، در ملاقات با شمار از بیجاشدگان داخلی، تاکید کرده است که سازمان ملل کنار مردم افغانستان می‌ماند و حملیت از مردم و مطالبات مردم اولویت اصلی سازمان ملل در افغانستان است.
نفس این که دبیرکل سازمان ملل، قبل از ملاقات سران حکومت نامشروع و فاسد با مردم و بیجاشدگان داخلی و قربانیان جنگ ملاقات کرده است، خبر مهم و معنی دار است.
اگر همت لازم بخرچ بدهیم و هوشمندانه پای مطالبات مشروع و برحق خود بی ایستیم، می توانیم حمایت جهان را نیز جلب کنیم. چون واقعیت امر این است که مردم اصل است و دولتمردان، فرع متغیر. بخصوص دولتمردان فاسد و نامشروع که علیه مردم و به دشمنی با مردم کمر بسته اند.
#رستاخیز_تغییر
#جنبش_روشنایی
#مردم_افغانستان
#جامعه_مدنی

>>>   غنی خودش وحامیانش مانند اتمر - ستانکزی - امرخیل - ملا خرخیل - اسحق گیلانی - راکت یار - وغیره مزدوران آی اس آی هستند سالانه به مقدار 300 میلون دالر از آی ای آی دریافت میکنند تاکه در افغانستان بدبختی انتهار ومافیت و زورآوری و فساد ناامنی برای همیش
وجود داشته باشد

>>>   غنی حتی صلاحیت برکناری خودش را ندارد. تصور می کنید که امریکا ملیارد ها دالر را بالای نوکران خود برای این مصرف کرده، که روزی که شماره های بانکی شان پُر شد، بگویند، من دیگر برای شما کار نمی کنم؟ اگر نعش اینها به درد امریکا بخورد، از آن استفاده میکند. مانند نعش بن لادن و ملا عمر. غنی ، عبدالله،اتمر و امثال اینها به اختیار خود استعفأ داده نمی توانند. تا بادار نخواهد!

>>>   هههههههههه
اشرف غنی گفته، من به زرو زرو...نه، بلکه به رای شفاف مردم روی کار آمده ام.
این آدم دیده درآ مگر مردم را تا این حد احمق فکر کرده است؟!
آقا!
شما در دور دوم کمتر از جهل وهفت در صد رای داشتید؛ - البته اگررای تقلبی ات را هم در نظر بگیریم- وداکتر عبدالله، بیشتر از 55در صد رای داشتند؛ واین امریکا بود که شما را وارد انتخابات نمود وثصمیم آنها هم این بود که به هر وسیله ای، آقاریس جمهور شود؛ زیرا، استعمار کهنه ونو فرامدرن، دست نشاندهء مزدور کار دارد!...
آری،مردم ورای دهندگان با چشمان حیرت زده دیدند که شما را باتقلب دوملیونی، وبعدن جان کیری، باپادر میانی وخموش ساختن دکتور عبدالله، شمارا دریک حکومت غیر مشروع، بالای گرده های مردم سوار کرد. بدینترتیب، حکومت شما، برآمده از یک تقلب آشکار: رسوا ترین، بدنام ترین، دست نشانده ترین، قوم گرا ترین وفاشیست ترین حکومتی ست که تاکنون این جغرافیا در خود دیده... وبا این نام های ننگین، تاریخ آقا وحکومت رسوایش رابه یاد خواهد داشت...

>>>   معمای رای پاک غنی و زوال اخلاق یک روشنفکر...!
وقتی #ضیاالحق_امرخیل یا #هلی_ارشاد، ترم منتخب را برای تعریف اشرف غنی به زبان می‌آورند، آدم می‌تواند بفهمد یعنی چه...؟!
وقتی، #اسماعیل_یون و #اکرم_اخپلواک ترم منتخب و رای پاک را به حمایت از غنی علم می‌کنند، آدم می‌تواند بفهمد یعنی چه...؟!
وقتی #مجید_قرار و #نجیب_الله_آزاد از ترم منتخب گپ بزنند و اشرف غنی را رییس جمهور منتخب عنوان بدهند، آدم می‌تواند بفهمد چه با چه است...!
وقتی #شکریه_بارکزی و #عبیدالله_بارکزی اشرف غنی را منتخبه ولسمشر یاد ‌کنند، آدم هر قدر کودن هم که باشد، بلاخره می‌داند یعنی چه و چرا...!
اما، وقتی در [24جوزا، سومین سالروز دور دوم انتخابات]، آدم روی صفحه فیس‌بوک کسی در قد و قامت شاه حسین مرتضوی، لاف رای پاک از زبان اشرف غنی را می‌خواند، واقعن آدم در می‌ماند باخودش چطور کنار بیاید. همچنانکه آدم در می‌ماند چه بگوید. همچنانکه آدم در می‌ماند چطور گپ اش را قورت بدهد...!
واقعن آدم در می‌ماند. و آخ که درماندگی از این دست چه زجر طاقت فرسا و بنیاد برانداز است.
رفیق مرتضوی...!
امروز اشکم را در آوردی با این رای پاک ات. لااقل به رفاقت مان رحم کن و بیشتر از این مفهوم پاکی را آلوده نکن. بگذار پاکی، پاک بماند. #اشرف_غنی را از هر طرف اش که بسنجیم کسی نیست که بخاطر اش مفهوم پاکی را آلوده و مردار کنیم. مردار کردی مردار...!

آصف آشنا

>>>   Najib Salam
غنى خرد يك جامعه و مردم را به مسخره مى گيرد، وقتى مى گويد با راى پاك مردم به قدرت رسيده است !
اين آدم را بايد از ارگ خارج كرد ورنه همه چيز را به گنداب مى كشد.

>>>   اظهارات اقای غنی مبنی بر عدم توانای برکناری اتمر یا نیرنگ باهم بافته ای گروپ انحصار طلب است که در میان خود توافق نموده اند تا باید ایشان این جمله را استعمال نمایند و برنامه وپروگرامهای اینده را به اشتراک هم به پیش ببرند والا میشد مانند سابق اقای اتمر در پشت پرده هدایات وفرامین صادر مینمودند ودیگران در منصه ای اجرا وتطبیق قرار میدادند ویاراستی شاید هم این قدرت راغنی خان ندارند که مهره های عمده را تغییر وبیجا سازند ونصب دانه های مهم از فرسنگ ها دور صورت میگیرد ودرین درامه وظیفه ای هر که تعیین ویکی در نقش دیگری مداخله نمیتواند اظهار همچو یک مطلب از حلقوم یک دیکتاتور ولو نمایشی وصوری هم باشد کار اسان نیست مگر این که مصلحت ایجاب نماید وضرورت ادای همچو الفاظ محرز باشد خوب واقعیت هرچه باشد وحقیقت هر طوری که رقم خورده است در ظاهر برای اولین بار هم که شده یکی از نماینده ها به بی کفایتی وعدم قدرت اجرای اعتراف نمود ورستاخیز مشت هارا باز وچهره ها را عریان ساخت
سیه روز

>>>   اتمر صاحب رئیس اجرائیهِ واقعی است

>>>   او مردم
بدانید و اگاه باشید که انگلیس شکست سه جنگ با افغان ها را با به قدرت رسانیدن جاسوس هایش درین کشور از مردم افغانستان میگیرد،باید درافغانستان انسان ها بطور دوامدار کشته شوند .چه بنام طالب، داغش، مجاهد،مردم عام اردوی ملی ،اقلیت های ملی و غیره وغیره .انگلیس کشته شدن سربازانش در جنگ میوند و تار ومار شدن سربازان داکتر برایدن و کشته شدن مکناتن را فراموش نکرده

>>>   قرار داد امنیتی را باهر خری که امضا کرده یا نکرده اصلا مهم نیست وبرای مردم افغانستانهیچ ارزشی ندارد . دوسال از آن قرارداد لعنتی میگذرد صدها هزار نفر بعداز آن کشته شدن حالا چه نظامی بود چه مردم رعیت بود ویا چه مردمان در مناطق طالبان بود بلاخره کشته شده ها همگی شهروند افغانستان بود که بیگناه کشته شدن

>>>   یک برادر درآن بالا نوشته
گفته اتفاقی نیافتاده ویا اتمر کاری نکرده که استعفا بدهد دوسال بیشتر از این حکومت میگذرد خیلی از هموطنان ما ناحق کشته شدن میلیون ها نفر آواره شدن میلیون ها خانواده درداخل کشور خود ما از جايهایشان بی جا شدن . بخاطر که یک بیسواد کور مغز پاده وان در رأس مشاور امنیت ملی قرار دارد وقرار داد بی ارزش را امضا کرده . مگر در کشور ما آدم قعطي آمده . درصورت که در افغانستان ما بهترین انسان های باتجربه باسواد تحصیل کرده دانشمند وطن دوست وجود دارد

>>>   اگر از توان ریس جمهور نیست پس مردم خودشان اقدام میکنند . چه ازتوان تو است یا نیست برای مردم مهم نیست مردم این ملحد را نمی خواهند

>>>   اتمر عضو پایین رتبه صهیونیزم جهانی است

>>>   شرم آور است . مدال در سینه کسی نصب گردد که لاعقل یک فیصد ارنده صلح وامنیت در کشور باشد واین مدال چک های آسمان خراش است که برای امنیت ریس در اطراف ارگ نصب گردیده اند و از حالات بیرونی کدام آگاهی ندارند . زره

>>>   با وصف که گوسفند ها را قاطع انتخابات کرده بود ن باز هم 47 درصد نتایج انتخابات مغز متفکر جهان

>>>   هیچ غلام حلقه بگوش امپریالیسم خون آشام صلاحیت هیچ چیز را ندارد. نه ع و نه غ!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است