امنیت ملی ارگان بی طرف نیست
 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۵۷    ۱۳۹۶/۴/۱۵ کد خبر: 135554 منبع: پرینت

ارگان امنیت ملی کشور علی الاصول باید دستگاه و سازمانی بی طرف، دارای اجندای ملی و در خدمت تامین امنیت کل کشور باشد. اما از مدتی بدین سو این دستگاه عظیم که باید در خدمت تامین امنیت همه شهروندان کشور باشد کاملا سیاسی شده و از حدود وظایف اساسی و قانونی خود پا فراتر نهاده و دربست در خدمت یک باند بداندیش و بدکنش سیاسی قرار گرفته است.

ارگان امنیت ملی اکنون رو به روی شهروندان افغانستان ایستاده و شمشیر سرکوب را برای نابودی و کشتار مطالبات و اعتراضات آنان از رو بسته و به شدت مصروف انجام توطئه ها و تهمت زدن ها و یافتن ضعف ها و سیاه نمایی ها و دوسیه سازی ها علیه شهروندانی است که از حاکمیت امروز کابل انتظارات و مطالبات کاملا انسانی و قانونی و عادلانه و مطابق حقوق شهروندی خود دارند.

روشن است که اکنون نهاد امنیت ملی در خدمت جریان تمامیت خواه و فاشیست و کاملا قبیله ای کشور قرار دارد. قداست، پاکی و اعتماد مردم که سرمایه اصلی و اساسی این نهاد استراتیژیک هست؛ کاملا از او گرفته شده و این ارگان به یک ارگان کاملا سیاسی و مافیایی در خدمت منافع قبیله تبدیل شده است؛ از این رو ضروری است که این نهاد استراتیژیک که باید ملی بیاندیشد و ملی عمل کند و در خدمت همه ملت قرار داشته باشد؛ اعتماد لازم عمومی را نسبت به خود احیا نماید. و اگر اعتبار و آبروی این نهاد اساسی و بسیار مهم به او برگردانده نشود افغانستان شاهد یک خسارت عظیم خواهد شد.
به زودی به تفصیل در باره این نهاد و ویرانی ها و سیاه چاله هایی که به جان این نهاده افتاده خواهم نوشت!

عارف رحمانی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
امنیت ملی
نظرات بینندگان:

>>>   امنیت ملی مقصد شما کمپنی خصوصی پنشیر وردک است؟ اداره ایکه از پهره دار دروازه تا تمام روسای مرکزی از یک السوالی باشد مـلـی اســــت ؟؟؟؟؟
اینجا لانه اختطاف چیان جاسوسان دسیسه بازان واختلاس گران است ، این اداره است که امنیت خودرا تامین کرده نمیتواند آی اس آی موتر پر از مواد انفجاریه را زیر پای خود شان داخل میکند و60 جوان مردم را دریکروز شهید میسازد ،
این اداره ناکام ریشخند آی اس آی هست آنها پلان تخریب میسازند ودر مقابل دالر گزاف راپور واقعه راتوسط جاسوسان جعلی طور گنگک به این کمپنی ناکام میدهند درنتیجه حادثه هم واقع میشود دالر ها هم میرود ، شرر به افغانستان موفقیت والر به آی اس آی
ر

>>>   درین نـهـاد گــرگ های لانه کرده اند که بجز خیانت بجز ضرر هیچ مصروفیت وکاری ندارند ، مثالش در یکی از وزارت خانه ها که در دارلامان قراردارد اعضای امنیت ناملی موتر های شخصی مامورین را سرقت میکنند ، در راس این گروپ اختطاف چی وسارق کسی بنام ع ن از ریاست ده قرار داشت که بنام دزد سیاه مشهور بود حتی یک مرتبه اسکواتور خود وزارت را دزدیده بودند والی خوست برده بودند اما وقتی سرنخ پیداشد وبزودی روی شان سیاه وآفتابی میشد مجبور شدند دوباره برگردانند وسرجایش ایستاده کنند

>>>   در هر اداره ووزارت خانه حکومتی شعبه از طرف ریاست 74 بنام مدیریت امنیت موجود است که مرکز فساد اخلاقی مرکز دزدی اختلاس ودسیسه بازی است نخستین کار شان تعیین بستی اقارب شان درهمان وزارت خانه است دومین کار شان شراکت با دزدان خریداری وتدارکات وتثبیت سهمیه شان ازین دزدی ها است
یک گروپ گرگ های دیگری هم ازریاست ده هستند که در ظاهر وظیفه امنیت وزیر را دارند این عا وظایف شان را مداخله درکارهای مامورین وامروهدایت به دیگران وتعیین نمودن اقارب وواسطه بازی ومیانجگری درامور غیر قانونی است میدانند

>>>   در سایر کشورها اهل تخصص اهل کار صادق ووطندوست را در اداره های کشفی خود استخدام میکنند اما در افغانستان هرجه خلاف کار کیسه بر دزد اختطاف چی بدو بیراه است جایش در امنیت ناملی است هرچه بچه لنده غر و پک بیسواد وبیکاره است به درخواست وکیل وزیر وشناخت وقوم تنظیم سمت به این گدام خانه مفت خور تعین گردیده اند
اگر به پولیس ملی بگوئیم درست است اگر به اردو ملی بگوئیم باعث افتخار ماست اما به این کمپنی ناکام وشرکت سهامی پنشیر وردک ملی گفتن آنگونه معنی دارد که اشرار به ترورستان خود غازی میگویند

>>>   روزی خداوند روی اسن جنایت کاران دزد ودسیسه باز که مانند گرگ درین اداره لانه کرده اند ومصروف راهزنی وغارتگری هستند را سیاه خواهد نمود وجنایات ودسیسه بلازی های اسنها افشا خواهد شد پگونه کسی را طالب وترورست تنام میگذارند وبعد برایش دسیسه میسازند ، چگونه موتاد انفجاری را درجائی میگذارند تا کسی دیگری را بدام بیاندازند
ر

>>>   در یکی از ولایات غربی یک خلاف کار معاون اوپراتیفی ریاست امنیت آن ولایت تعیین شد او در ظرف دوسال ده ها اختطاف ودسیسه بنام طالب ترورست برای مردم ساخت وصد ها کس را شکنجه ودشمن معرفی کرد آنقدر پول حرام ازین راه بدست آورد که بلند منزلی به قیمت ملیون ها دالر برایش ساخت وقتی رسوائی از حد گذشت برای چند ماه خانه نشین شد ، چون سیاست حجکومت همین است که هرکس هرچه بیشتر خیانت ودزدی کرد باید مقام بالتر تعین شود او هم در یک مقام بالاتر تعین شد ، او گوچی های محل را تحریک کرد که فلان زمین را دعوا کنند من هم ازشما پشتبانی میکنم وقتی برنده شدید دوصد جریب ازمن باقی از شما
همه کار همینگونه به سر رسید
ده ها داستان سیاه ازین اداره بدنام وناکام وجود دارد

>>>   استا نکزی نفر خا ص انگلیس است و هم اتمر

>>>   اقای رحمانی این چندین سال است که امنیت غیر ملی کاملا در خدمت یک قوم است. دوران حفیط الله امین تکرار میشود

>>>   اصــــلا این اداره ناکام امنیت ملی نیست !

>>>   چند نمونه از فعالیت های امنیت ناملی :
- حاجی امان الله عضو امنیت ملی !!! طفل 8 ساله راکه هیزم جمع میکرد به باغش اشره کرد که برو آنجا هیزم زیاد است طفل بیچاره بباغ میرود وبعد این حاجی به طفل تعرض میکند
- آمر حوزه پنجم امنیتی سه نف را که تفنگچه های امنیت یا آنهاست به رسان ه ها نشان داد که مرتکب سرقت اختطاف وقتل شده بودند
- درانتخابات قبلی اولین تقلب کار در السوالی سید اباد عضو امنیت ناملی معرفی شد
- دونفر اعضای این فساد خانه به جرم جاسوسی به شبکه ترورستی پاکستانی حقانی دستگیر شدند
- بارها بارها ابار دروغ مبنی برفعالیت ودست آورد خود اعلان کرده اند که سرتاپا دروغ وجعل بوده است
- اینها صرف مشت نمونه بود ، اینکه پول های امریکائی هارابا چی فسادی مصرف میکنند خدامیداند

>>>   دقیق است جناب رحمانی چون تو و همثال تو را به جزای عمال تان نرساند بنآ من هم همرایت هم نظر هستم اگر ازتو پرسان خون شهدای جنبش روشنائی را میکرد . ان زمان ریاست امنیت ملی ارگان فوق العاده میبود

>>>   چند سوال در رابط به مطلب فوق!
میشود ملت را تعریف و تا حد نیاز انرا تشریح کنید؟
شما در قسمت از مطلب تان یک بخش را فاشیست معرفی کردید و انرا در خدمت منافع قبیله معرفی کردید، پس چوگونه ملی اندیشد، ومیتواند اتهامات بلمثل بالای دیگر اقوام واردشود، با درنظرداشت این نقاط ملی اندیشه ملی را تعریف و تشریح کنید؟
چرا سوال های مطرح شده درمطلب حال مطرح گریده میشد چند سال قبل مطرح میشد؟

>>>   اگر امرالله صالح ریس امنیت ملی باشد باز او وقت بی طرف می باشد این شبکه بدون قوم پرستی وقوم گرایی دیگروظیفه ندارد


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است