صف بندى هاى احتمالى براى انتخابات بعدى
با همه أیتلاف ها و اختلاف ها و سازش ها و كشمكش ها، اين نه مردم افغانستان بلكه دست هاى مرموز خارجى است كه يكى از اينها را بر گرده ى مردم افغانستان خواهد نشاند و سرنوشت كشور را براى يك دوره پنج ساله ديگر رقم خواهد زد 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۰۴    ۱۳۹۶/۵/۱۵ کد خبر: 136800 منبع: پرینت

مقدمات انتخابات بعدى كه تصور مى رود يكى از پرچالش ترين دوره هاى انتخاباتى در كشور باشد، از همين حالا آغاز يافته. نبود احزاب فراقومى و قدرتمند، زمينه را براى حضور اقوام و بالتبع رهبران قومى مساعد ساخته است. انتخابات قبلى، جريانات بزرگ و كوچك سياسى را در دو صف و محور مشخص اقوام درانى و غلجايى يا تيم هاى تحول و تداوم و اصلاحات و همگرايى قالبندى نمود كه سرانجام تحت فشار خارجى منجر به تشكيل حكومت وحدت ملى گرديد. اما اينبار قراین و شواهد نشان ميدهد كه انتخابات پيشرو، بستر رقابت و صحنه ى زورآزمايى سه جناح اساسى غلجايى ها، درانى ها و تاجيكان خواهد بود كه پيچيده گى آنرا بيشتر از پيش نمايش مى دهد.

١- گروه اول تيم رییس جمهور است.
اشرف غنى بعد از خانه تكانى در تيم تحول و تداوم كه منجر به طرد دوستم و احمد ضيا و ورود حكمتيار در اردوگاه سياسى اش شد. تلاش دارد با محوريت اكثريت قاطع قوم غلجايى مجدداً كانديد شود و حاكميتش را براى يك دوره ى ديگر تداوم بخشد. گمانه زنى هايى وجود دارد كه به ترميم حكومت فعلى با آرايش متفاوت ترى دست خواهد زد. چنانكه يك عضو تاجيكتبار حزب اسلامى را منحيث معاون اول برگزيده، كرسى معاونيت دوم را به دانش و يا فرد ديگرى از قوم هزاره واگذار خواهد نمود. بدين ترتيب خواهد توانست، آراى بخشى از تاجيكان را توسط معاون اول و رأى اكثريت هزاره ها را بالوسيله ى معاون دوم بخود اختصاص دهد. تا قبل از به بن بست رسيدن توافقاتش با والى بلخ و ظهور ایتلاف انقره، او بدين باور بود كه پيوستن عطا محمد نور به تيم وى نه تنها وزنه ى رقباى جمعيتى اش را كاهش خواهد بخشيد بلكه وجهه ى خدشه دارش را در ميان تاجيكان و ازبيكان كه از طرد نمودن احمدضياء و عبدالرشيد دوستم بوجود آمده ، ترميم خواهد نمود و با كشاندن نور به تيمش، جاى دوستم و احمدضياء را در شمال پر خواهد نمود. رأيزنى هايى هم در اين مورد نموده بود و بعيد هم نيست يكبار ديگر بهم نزديك شوند.
در بعد خارجى، اين گروه، حمايت انگليس، پاكستان و عربستان سعودى را با خود دارد.

٢- گروه دوم را رییس جمهور اسبق حامد كرزى و حواريونش تشكيل مى دهد.
كرزى كه رقيب اصلى اشرف غنى محسوب مي شود نه تنها از نفوذ گسترده ى در داخل حكومت بل در سطح كشور نيز برخوردار است. او نخبه گان قومى، سياسى و مذهبى زيادى را از تمام اقوام در ارتباط خود دارد. ١٢ سال حكومتدارى توأم با مدارا و معامله، سيماى نسبتاً مورد اعتمادى از وى در ميان متحدين قبلى اش ترسيم نموده. كرزى از هر لحاظ چهره ى ميانه، معتدل و نقطه ى وصل جناح هاى مختلف مى تواند باشد. او در مقابل پشتيبانى حكمتيار از اشرف غنى، حمايت جهادى استاد سياف را با خود دارد. احتمالاً قانونى را معاون اول و خليلى يا فرد مورد نظر او را معاون دومش برگزيند. دور از احتمال هم نيست كه يكى از ياران سياسى اش را به صحنه بيآورد و خود كانديد نشود. كه بيشتر از عمر داود زى نام برده مي شود كه از قبل او را در شوراى حراست و ثبات تعبيه نموده است.
در بعد خارجى حمايت جمهورى خواهان امريكا، ايران، روسيه، چين و هندوستان را با خود دارد.

٣- گروه سوم را بقاياى جمعيت اسلامى تشكيل مى دهد.
شايد يكى از دلايلى كه مانع فروپاشى كامل جمعيت تا هنوز شده، چشمداشت برخى از نخبه گان آن به كرسى رياست جمهورى باشد. بدون شك داكتر عبدالله كانديد اين دوره ى جمعيت اسلامى نخواهد بود. از احمد ضياء مسعود، يونس قانونى و عطاء محمد نور منحيث مشتاقان كانديد شدن نام برده مى شود. در اين ميان احمد ضياء مسعود بنابر خبط و خطاهاى زيادى، شانس ندارد. كفته ميشود اينكه ورود مجدد قانونى در رده ى رهبرى و لست ٦٤ نفره ى جمعيت با پيش شرط معرفى شدنش بعنوان كانديد اين حزب بوده است. عطاء محمد نور سعى دارد تا بمحور جمعيت، ائتلافى را از دوستم و محقق سامان داده كانديد جمعيت اسلامى در انتخابات پيشرو شود. در صورتيكه نامبرده به چنين هدفى دست نيابد، راهى جز پيوستن به يكى از دو تيم ديگر را ندارد. زيرا اگر جمعيت نتواند حمايت و همكارى دوستم و محقق را در اين دوره كسب نمايد، به تنهايى قادر نخواهد بود منحيث يك جناح قدرتمند در بازى انتخابات مطرح شود.
اين گروه ازحمايت قاطع كدام كشور خارجى برخوردار نبوده. اما خوشبينى هاى نسبى و كمرنگى از سوى روسيه، ايران، تركيه و هند را با خود خواهد داشت.

٤- گروه چهارم احتمالاً مربوط حكمتيار خواهد بود.
هر چند رهبر حزب اسلامى تا هنوز سخنى از آمادگى اش نسبت به كانديد شدن در انتخابات بزبان نيآورده اما نميتوان پذيرفت كه انزوا اختيار نمايد. مسلماً اقدامش در اين زمينه بستگى به فرآيند روابطش با اشرف غنى خواهد داشت. اگر به توافقى اساسى و بنيادى با همتبار غلجايى اش نرسد. بى ترديد خودش را كانديد خواهد نمود. در غير آن، يكى از وابسته گانش را منحيث معاون اول معرفى خواهد كرد. زمزمه هايى بگوش مى رسد كه سعى دارد تنظيم هاى جهادى را متحد نموده، مشتركاً از آدرس نهضت اسلامى با حمايت، جمعيت اسلامى، استاد سياف و بقاياى حركت انقلاب اسلامى، بمصاف رقباى سيكولارش برود. كه اين مامؤل بدون كسب رضايت و چراغ سبز حاميان بين المللى افغانستان و زد و بند محرمانه ى او با سفارت امريكا و انگليس در كابل مقدور نخواهد بود. ديد و واديد ها و قرار و مدار هايى در اين زمينه صورت گرفته كه احتمالاً يكى از جمعيتى ها منحيث معاون اول مطرح خواهد شد كه از قانونى براى احراز اين مقام نام برده مي شود.

گفتنى است اينكه حكمتيار تلاش دارد تا قبل از انتخابات رياست جمهورى، شانس و بخت خود را در انتخابات پارلمانى بيآزمايد. قصد دارد اكثريت پارلمان يا حد اقل يك فركسيون قوى را در پارلمان از خود داشته باشد. ميزان موفقيتش در انتخابات مجلس، استراتژى حزبش را در انتخابات رياست جمهورى مشخص خواهد نمود.

افزون بر اينها امكان ایتلاف هاى جانبى در حاشيه ى اين دور از انتخابات نيز وجود دارد. كه خبر ها حاكى از متحد شدن امرالله صالح با انور الحق احدى نيز شنيده ميشود. در اين بحبوهه، موضعگيرى و موقعيت داكتر عبدالله بحيث يكى از جدى ترين كانديدان ايكه هر چند تيم قدرتمندى را ديگر در اختيار ندارد اما همواره يكى از شخصيت هاى محورى و كليدى در سال هاى اخير بوده است. كه به تناسب ساير رقبايش از مقبوليت اجتماعى در داخل و از حمايت و اعتبار خوبى در بسيارى از كشور هاى ذيدخل در قضيه ى افغانستان برخوردار است، در هاله ى ابهام قرار دارد. هرگونه موقف گيرى وى ميتواند دكرگونى بزرگى را در آرايش انتخابات و تركيب تيكت هاى انتخاباتى بوجود آرد. قرار اطلاع، نحوه ى حضور وى در اين دوره از انتخابات، سورپرايز سياسى براى همه خواهد بود كه پرداختن به آن قبل از وقت مى نمايد.

رويهمرفته با همه أیتلاف ها و اختلاف ها و سازش ها و كشمكش هاى داخلى، اين نه مردم افغانستان بلكه دست هاى مرموز خارجى است كه يكى از اينها را به كرسى ارگ و گرده ى مردم افغانستان خواهد نشاند و سرنوشت كشور را براى يك دوره ى پنج ساله ى ديگر رقم خواهد زد.


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
انتخابات
افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   درافغانستان هنوز برای ایمن سازی سلامت انتخابات هیچگونه اقدامی جدی صورت نگرفته وبازهم مانند دوره های قبلی باچالشهای جدی مواجه بوده وبازهم همان آش وهمان کاسه خواهد بود. مگراینکه ازالف تا یای انتخابات بدست سازمان بین المللی صورت گیرد که این نیز درشرایط کنونی کشور مقدور نمی باشد.
جوان

>>>   ناگزیرم برای دومین بار در چاده های شهرکابل با این لوحه که " قانون اساسی افغانستان جعلی است " قدم بردارم وادای رسالت انسانی ، میهنی ومسلکی خویش را ادا نمایم.
نوت : امید وارم نقد کنید نظر بدهید.
هفدهم عقرب سال

>>>   Khorosoni
بلی دقیقآ محترم ، اینها چند تاجیک خواب رده ومعامله گر را مهار کردند تا عسکر مزدور را زیر نام داعش وطالب ویولداش را بوجود بیاورند... وحکمتیارهم خود مهره های این سیاه دلان است. تاجیک فقط درغم نعره تکبیر ومهمان خوری غرق بود وغرق است.

>>>   چه كسى متعصب و فاشيست است ؟
ما كه از قانون و هويت و تمدن و اقتدار سخن مى كوبيم يا تو كه تمام تاريخ و تمدن و هويت را به يك تار عنكبوتى جعل، جهل و استبداد بسته اى ؟

من از تمام شهروندان پشتون ( افغان) كه اهل خرد و انديشه و انصاف هستند، سوال مى كنم ، كه من نوعى به عنوان ميراثدار تمدن ، فرهنگ و تاريخ خراسان در گجايى اين هويت و نماد هاى ملى افغانستان قرار دارم ؟

نماد هاى اقتدار و ملى يك كشور اين ها مى باشند.
نام كشور: افغانستان
١- سرود ملى : به زبان افغانى ( پشتو)
٢- واحد پول كشور: افغانى
٣- مليت : افغان / افغانى
٤- نشانهاى درجه اول : وزير محمد اكبر خان / وزير محمد ايوبخان / ملالى ، همه افغان
٥- اصطلاحات ادارى ( ملى) : افغانى ( پشتو)
٦- متن اعتماد نامه ها : به زبان افغانى
٧- تاريخ رسمى : مطابق روايت جعلى افغانى
٨- قانون نانوشته : رئيس جمهور بايد افغان باشد.

جوانان عزيز !
هيچ كدام از موارد بالا تابو نيست ، هيچكدام ساحه اى ممنوعه نيست ، با متانت ، مدارا و مبارزه مستمر همه اى اين نماد ها را بايد به چالش گرفت و مورد بحث قرار داد.
اما فعلاً شناسنامه ها در اولويت قرار دارد و زمان آزمون نمايندگان پارلمان فرارسيده است تا قانون را با دوثلث آراء برگرداند.

>>>   امرالله صالح :
----------------
ولسوالی موسهی در یک قدمی کابل زمانی پایگاه اش بود. حالا توان رفتن به فاتحه و نماز را به آنجا ندارد و هی صدا میزند که من شمال را آرام میکنم. توان رفتن وقدم زدن در چهار آسیاب را که زمانی مستحکم ترین پایگاهش بود و موسوم به راکت سرای شده بود ندارد چه رسد به تعین سرنوشت نظام و کشور. بخاطر گریز از انتخابات و مانع شدن بر ایجاد حکومت مردمی نزدیک به سی سال به طرح ها و دسیسه های استخباراتی بیگانه پناه برد حالا از سلامت نظام سخن میگوید. به بیگانه ها صدا میزند که راه مداخله بیگانه را بگیرید. عجب . هنوز حاضر نیست بگوید قبل از "ظهور" در لغمان در کجا بود و چه میکرد. حالا هم حاضر به انجام مصاحبه اختصاصی نیست زیرا میداند که برای دو تا سوال پاسخ ندارد و آن اینکه در کجا بود و چه میکرد و مصارف اش را کی میداد و اینکه حالا چه میکند و مصارف اش را کیها میدهند. اگر گروه این شخص کدام فابریکه تولیدی یا منابع معلوم عایداتی دارد چرا آنرا به معرفی نمیگیرند. گاهی وقت که متوجه میشوم من او از یک وطن استیم و درین وطن چنین چشم ها و کله هایی نیز زیست دارند سر و رویم را عرق تعجب و نارضایتی می پوشاند. خدا یا به تو پناه می بریم .. آمین.

>>>   هزاره ها، تاجیک ها، ازبیک ها، ترکمن ها، و غیره باید بدانند که درین معادله تمامیت خواهی پشتونها هر کدام آنها جدا جدا بازنده هستند۰ این نکته حیاتی است که تمام قوم های غیر پشتون باید خصومت های مختلف گذشته بین هم را کنار بگذارند و باید سخت باهم متحد شوند تا بتواند برضد تمامیت خواهی پشتون ایستادگی کنند۰
این نکته حیاتی را نمیشود با جنگ و گلایه ویا رویه منفی بالمثل به یکدیگر آموخت۰ درینجا ازخودگزری، تحمل، و ایثار کار است۰

>>>   برای همه واضیح و روشن است که در کشوری چون افغنستان انتخابات و به پای صندوق های رای رفتن رای دادن هیچ مهم نیست این یک سناریو است مهم کسی است که رای را میشمارد و نتیجه را علان میکند کسی که رای میدهد مهم نیست کسی که رای میشمارد مهم است .

>>>   عملکرد بعضی پشتون ها درین ۱۶ سال آخر در قالب کرزی و اوغان ذلتی ها از یک سو، و طالبان خودفروخته از سوی دیگر، تیمک غنی کوچی متقلب و فاشیست از سوی دیگر، از این بیشتر قابل تحمل نیستند۰ غیر پشتونها باید راه خودشانرا از این کتله قومگرا، افراطی، و متقلب برای همیشه جدا کنند۰ همین حالا بهترین موقع آن است۰ صرف چند خودفروخته و گمراه بخاطر قدرت و پول که به ایشان وعده داده شده از این حالت شکایتی ندارد، ولی بقیه تمام کتله های غیر پشتون دیگر تحمل این وحشت و خیانت قومگرایان و متقلبین عقبگرا و فاشیست اوغان را ندارند۰ ما تجزیه میخواهیم۰ پشتون بخواهد یا نخواهد، امریکا بخواهد یا نخواهد۰
کابورا آسمائی

>>>   حكمتيار باينخاطر نامده كه فقط تماشاچي باشد. او خودرا همين حالا همه كاره ارگ ميداند. با وجوديكه او يك تسليمي است، بانهم سرو صدا هاي آمرانه اش وقتن فوقتاً بالا ميشود. مثل او باين وان كار اجازه نميدهد و اين و آن موضوع را قبول ندارد. آشفته بازار سياست افغانستان براي او راه را براي بقدرت رسيدن ميسر ساخته است. چيزيراكه بخاطر ان پنجاه سال بهر جنايت دست زِد، حالا مفت بدست ميآورد. اما اين تنها حكمتيار نيست كه بخاطر بدست آوردن قدرت بهر در و ديوار خودرا ميزند. اشرف غني و اتمر فعلن بخاطر كنار زدن اقوام ديگر متحد استند ولي هركدام شان براي خود ميخواهند. هريكي از ديگر، خودخواه تَر وجاه طلب تر است. بازيكنان اصلي حكمتيار و اتمر است. اين هردو وقتي كار رقيبهاي سياسي را يكطرفه ساختند به داد كلمرغ هم ميرسند.

>>>   احمد شاه درانی نام کشور را تغیر نداده۰
نام اوغانستان چه وقت و از کجا پیدا شد؟

احمد خان ابدالی که یکی از کارمندان دربار نادر افشار بود پس از آنکه نادر افشار بقتل رسیده بود در سال ۱۷۴۷ میلادی (حدد ۲۷۰ سال قبل) در قندهار اعلان سلطنت نمود و خودش را امیر خراسان اعلام کرد۰
او یک دیوان اشعار (شعر های فارسی و پشتو احمد خان درانی)، و یک کتاب تاریخ بنام تاریخ احمد شاهی دارد که زیر نظر خودش در دربارش نوشته میشدند۰
درهیچ یکی از این آثار تاریخی نامی از افغانستان نرفته و همیشه خراسان ذکر شده۰

شهاب ترشیزی شاعردربار تیمورشاه درانی در مورد انتقال پایتخت از قندهار به کابل در تجلیل از این عمل شاه آورده:
کابل امروز به آئین کیان جشن گرفت ء که نهد تاج بسرشاه خراسان تیمور

نام کشور تا زمان امیر محمد افضل خان، پدر عبدالرحمن خان هم خراسان بود۰ امیر محمد افضل خان بنام خودش بحیث امیر خراسان سکه ضب زده بود، وآن سکه ها در موزیم ها موجود هستند۰
سپاه مشرق و مغرب بهم مفصل شد
امیر ملک خراسان محمد افضل شد

نام افغانستان در ابتدا توسط یک انگلیسی بنام Mountstuart Elphinstone و شاه شجاع در مورد این کشور گرفته میشد۰

واژه افغانستان بصورت رسمی نخستین بار در معاهده مثلث لاهور میان شاه شجاع، مکناتن و رنجیت سنگه، توسط انگلیسها بکار برده شد.
سپس این واژه در نخستین قانون اساسی بنا برخواست انگلیس توسط امان الله تأیید گردید.

تعیین حدود افغانستان امروزی در حدود ۱۳۰ سال قبل در زمان امیر عبدالرحمن خان در نتیجه یک سازش بین برتانیه کبیر و روس تزاری آنوقت صورت گرفت۰
هردو دولت بزرگ استعماری دنیا این کشور جدید التاسیس را در بخشی از خراسان کهن بکمک دست نشانده های خود ایجاد کردند چون در آن زمان به یک منطقه حايل بین قلمرو هایشان ضروت داشتند۰
افغانستان یا افغانلند یک نام جعلی است که توسط انگلیس به این کشور داده شده۰ اسم اصلی این دیار خراسان است۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است