برداشت: آمدی جانم بقربانت ولی حالا چرا (عکس)
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۳۶    ۱۳۹۶/۵/۲۱ کد خبر: 137035 منبع: پرینت
جنرال مراد به میرزاولنگ رسید

جنرال مراد میرزاولنگ سرپلقاریزاده

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
جنرال مراد
میرزاولنگ
نظرات بینندگان:

>>>   چه درد مردم دوا میکند نوشدارو بعد ازمرگ سهراب

>>>   مورال سربازان با دیدن این وضعیت پائین می آید

>>>   زیاد ترسیده است که مبادا من هم بدست داعشیان نه افتم

>>>   اين منطقه ميرزااولنگ نيست، ميرزا اولنگ از كى چنين تعمير بلند منزل داشته كه ما بى خبر بوديم
باشنده ميرزااولنگ

>>>   ماکمش بگیر که نفته !

>>>   ما که قتل عام شدیم حالا چرا؟
با فاشیست و مقامت ساختی حالا چرا ؟

>>>   اين ..., خود را برده نميتوانند، آمده اند جنگ را از بستر خواب اداره نمايند. شرم بر همه تان.

>>>   این هم مثل متل شد که: بعد از عید خینه را به ......... بزن.

>>>   مرادعلی"مراد" باید رهبر دبیرکل حزب وحدت اسلامی افغانستان شود وازمردم خود دفاع کند.

>>>   سترجنرال مرادعلی مراد با ید رهبر تمام مردم هزاره شود .
البته این خواست تمام مردم قوم شریف هزاه است .
گلا خان "احمدزی"

>>>   آقای مراد که از وزارت دفاع و اردوی کشور به دستور غنی به وزارت داخله منتقل شده است. ظاهرا به غیر از مراد علی کسی دیگری در وزارت دفاع پیدا نمی شود که با طالبان بجنگ.

>>>   جانم آمدی دیر آمدی آمدنت دییگر هیچ دردی را دوانمی کند نوش دارو بعد از مرگ سهراب چه آید به کار

>>>   جانم آمدی فقط وفقط سر قبرم گریه کن وبس دادو فریادهایم بلند شد کسی نشنیدند در ارگ به خواب غفلت فرورفته بودند

>>>   جانم از قبرم خاطرها ببر دیگرآمدنت سودی به حال مردم بی دفاع ندارد

>>>   این جنرال هم نوکر سیاست دولت هست
اریامهر ازکابل

>>>   بى وفاحالاكه من افتاده ام از پا چرا؟
نوشداريى و بعد از مرگ سهراب آمدى
سنگدل اين زودتر ميخواستى حالا چرا

>>>   ازیک گل بهار نمی شود، مراد تنهاست. عمدا اینگونه افراد لایق دور ازمسئولیت نگه داشته میشود.
جاغوری

>>>   ﺑﻪ ﺣﺎﻝ اﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺎﺳﻒ ﻣﻴﻜﻨﻢ ,ﺟﻨﺮاﻝ اﻳﻜﻪ اﺯ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ و ﻳﻚ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺩﺳﺖ اﺵ ﺭا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ اﻳﻦ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺭﻭﺩﺭﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻦ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮﺩ.

>>>   پسر جای پدر را گرفت....!
پسر کو ندارد نشان از پدر -- تو بیگانه خوانش، مخوانش پسر
"بالاخره ایشچی بعد از 9 ماه زحمات صاحب فرزند شد و نام اش را «محمد آصف ایشچی مهمند" گذاشتند". خدا خیروبرکت بدهد.

>>>   مرادعلی که پیغمبرخدا نیست معجزه کند افغانستان بیش از360 ولسوالی دارد که هر روز بدست وحشیان سقوط میکند مراد کدامش را زود تر ازدست آن حیوان صفت ها نجات دهد بدون مرادعلی یک جنرال دیگر جنرال نیست معلومات که من دارم وزارت دفاع واخله بیش از1000 هزار جنرال بلند رتبه داردودر پست های بلندوظیفه اجرامیکند آنها کجا است مسولیت امنیت افغانستان تنها به دوش مراد علی است قسم به ویژدان شما تا حالا نام دیگرجنرال راشنیده اید یک کمی حقیقت را نگاه کنید کسی نظر مخالف درباره مرادعلی نوشته است بنطرم تفاوت با آن وحشیان که جنایت را درمزاولنگ مرتکب شده ندارد .
بیطرف

>>>   مراد علی مراد اختیار جنگیدن را ندارداشرف غنی براینکه این مرد جنگی با طالبان روبرو نشود از وزارت دفاع بیرونش کردو در وزارت داخله یک مقام تشریفاتی را به او داده است. اشرف غنی اصلا دوست ندارد طالبان و یا داعش از بین برود. زیرا او مزدور آمریکا است و باید بر طبق سیاست آمریکا عمل کند و آمریکا نمی خواهد که طالب و داعش از بین بروند.

>>>   جنرال باکفایت وطن آقای مراد:
سلام برلباس فاخره ات،برپوست شیری که برقامت...پوشانیدی،برهیلوکوپتری که ترامثل فاتح بلخ وبخارابه میرزاولنگ آورد،سلام برچاپلوسان وخدم وحشمی که مانندعقابهای تیزبین برای نیفتادن دستت راگرفتندوسلام براحساس بلندت که سرازخوب برداشتی وبیاری اطفال ،مردان وزنانی شتافتی که دربحیره خون با سربریده شنامیکردندوبرای نجات ناموس سرافرازوبه اسارت رفته تقلامیکردند،آفرین ای جنرال باشهامت:تومقصرنیستی استغاثه تاراج شدگان رادیربگوشت رسانیدندوگرنه همه میدانیم که توبرای حفاظت وامنیت مردم آمده بودی نه برای به کرسی نشانیدن فرزندوبرادروخسربره هااگرآنهارابه کرسیهاگماشتی ازیکطرف دشمنان رابگورستان تاریخ سپرده بودی وبرای امنیت وطن فکرمیکردی ازطرفی هم این نسل پراگنی درپولیس حق تان بودچون شماتازه نوبت استیداین موضوع هم ناشی ازهمین دلسوزی تان بود،اکنون حکایت میزراولنگ راتازه میکنیم،پیشنهاداتی خدمت تان دارم به این مضمون:
1 - دشمنان هرچه دلشان خواست کردندمثلا(سربریدند وحلال کردند،ازکوه بزیرانداختند،زنان واطفال راکشتند،دختران رابه کنیزی بردند،همه چیزراآتش زدند،مردم رابه اسارت گرفتند،همه زنده جانهارابه گلوله بستند و...)لشکرکشی شمازمانی ارزش داشت که اشک یتیمان وبیوه زنان باخون مردم میرزاولنگ دریای محله راارغوانی نمیکرد،ضجه های مظلومیت اطفال وزنان گوش فلک راکرنمیکرد،کمر کوههاازضربت استخوانهای شکسته بی پناهان نمی شکست،فریادوناله کودکان لگدمال شده بگوش ملکوت نمیرسیدوآسمان وزمین برای مردم بیگناه ماتم بپانمیکرد.
2 - اینرابدانیدکه هرفاتح وقهرمانی که پیش ازشمابرمسندشمانشسته بودندهمین تعارفات وقهرمانسازی های شمارادرلباسهای پرزرق وبرق مملوازنشان ومدال وباعینکهای دودی ومحافظان چاق وچله ومسلح باهمه چیزبعدازهرتراژیدی کشتاردر(بلخ،هرات،پکتیا،هلمند،ننگرهار،غور،میمنه،کندز،قندهار،بدخشان،ارزگان،فراه،کابل و...)درصفحات تلویزیونهابقدرکافی تمثیل کرده اند،فکرمیکنم مثل دشمنان مردم که تاکتیک جنگ راتغیرداده اندشماهم شیوه جدیدمردم فریبی راانتخاب میکردید،ویاحداقل فعالان فیسبوکی کسانی رامی گماشتیدکه فرودآمدن ازچرخبال رامانندیک مسئول جوان،فعال وتوانمندنظامی فوتوشاپ میکردتادوستان تان بادیدن تصویرشمااحساس خوشی میکردند.
3 - مردم برای نجات شان ازشماابتکارودرایت میطلبد،تکتیک وتفکرعالمانه شماکه روزهاراتلف کنددربرابرهرلحظه حیات یک هموطن ماباتهدیدمرگ مواجه است،تکتیک وتفکررادروزارت داخله تمام کرده به میدان میامدید.
4 - آسانترین راه ومعقول ترین راه برای شماوکسانیکه میگویندمامسئول حفاظت جان ومال مردم استیم اینست که مانندیک افغان جسور،شجاع ومسلمان استعفانامه بنویسندوچوکی رابرای کسانی بگذارندکه هنوزنوبت شان به خودنمایی تلویزیونی نرسیده است.
5 - جناب رئیس جمهورمیدانم برای آرامی وطن ومردمت می اندیشی وتلاش میکنی اماعلت های اساسی تباهی رابشناس وبرای اصلاح ازمنطقی ترین کارهاوگزینه هااستفاده کن،خطرهارابپذیرامامسئولیت دربرابرمردم راارج بگذار.
هموطن شماازکابل

>>>   اين از همان قماش هزاره هايي است كه فقط شخص محوري و جيب محوري فكر ميكند. او نه در قصه قوم است و نه در قصه وطن.

>>>   این مردک یک وسیله ای بسیار خوب برای خاموش ساختن مردم مظلوم هزاره گردیده تا اینکه مردم بیچاره متوجه شوند گپ از گپ رفته
نور پنجشیر کابل

>>>   حال که آمد نهار برایش قابلی پلو بپزید تا بعد از گریه بر روی مزار درگذشتگان گرسنه برنگردد ، این از کجا ستر جنرال شده ؟ از کدام آکادمی نظامی ؟ نوکر پشتونهاست ولی با نام هزاره

>>>   خوش آمدی جانم حالا چیرا==

وقتی از پا آفتاده ام حالا چرا==

نوشدارویی بعد از مرگ سهراب آمدی==

سنگدل این زود تر میخواستیحالا چرا==

نه طالیب وحشم نه داعیش آدم خوار انسانم آروزست==

نه سنی نه شعیه انسانم آروزست==

>>>   جنرال باید قوی باشد باید با هیکل درشت و استوار و پر انرژی از هوا پیما پیاده میشد که به مردم آسیب دیده آنجا وسربازان خسته و کوفته انجاروحیه میداد نه اینکه دستش را داده به کسی دیگر . هزاره همینه عقلش درست کار نمیکند میگویند هزاره را همه جای بدنش طلایی باشد اما خایه هایشان مسی است


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است