از قیام بلخ تا سقوط ارگ
عطا با پشتوانه ثروت و نفوذ، توان اعلام قیام مردمی را دارد در حالیکه جز حمایت امریکا، ارتش پشت غنی را خالی کرد و حال یک کشور درگیر طالب و داعش آماده کشتار، در نبرد داخلی چه خواهد شد؟ 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۲۸    ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ کد خبر: 145086 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، نقطه ضعف بزرگ رهبران جهادی، عدم برنامه و سیاستمداری برای حکومت بود و زمانی که کابل را فتح کردند با سیاست جنگ، خواهان تصاحب کرسی قدرت و یا دست یابی به امتیازهای بیشتر به نبرد و خیانت علیه هم رفتند که نمونه بارز آن حکمتیار، متهم اصلی جنایت های حقوق بشری افغانستان می باشد.

چنین نگرشی در میان دولتمردان با وجود تجربه های تلخ گذشته و جنگ مدام برقرار می باشد و به دلیل عدم مشروعیت اجتماعی با زور سخن می گویند، با دشنام تهدید و از مردم برای نیات سلطه گری سو استفاده می کنند و قیام را آخرین برگ برنده خود می دانند.

اگر اشرف غنی در قدرتِ حمایتی امریکا جنرال دوستم و عطا محمد را برکنار می کند در مقابل نیز رهبران مخالف با تهدید سرنگونی نظام پاسخ می گویند و آنچه مشهور است، عدم برنامه و راه کار برای پایان دادن به نزاع های درون حکومتی و مدیریت بحران از دو سوی جبهه می باشد.

پس از گذشت یک ماه از تنش های سیاسی پیرامون برکناری عطا محمد از بلخ و سپری شدن هفت دور گفتگوی میان حکومت و جمعیت، والی که همچنان در ولایت به سر می برد و بلخ را زیر سلطه دارد آخرین تیر را به سوی ارگ رها کرد و آن: تهدید به قیام سرتاسری!

و سوالی که به وجود می آید: آیا مردمی که طی چهل سال روی آرامش را ندیدند و در پانزده سال گذشته نیز همواره در هراس جنگ، ناامنی و کشتار به سر برده اند ظرفیت قیام های داخلی علیه حکومت را دارند آنهم در وضعیت بغرنج امنیتی که در کنار قدرت یابی طالبان، داعش نیز با بیش 12 هزار نیرو در شرق و شمال حضور دارد.

عطا محمد که از سوی نزدیکان غنی متهم به فساد و زد و بندهای سیاسی است که از بلخ سودهای کلان برده و با ثروت بی حد و اندازه شبه نظامیان را در شمال سازماندهی می کند به دور از واقعیت نیست، کدام رهبر و مقام در این سرزمین بدون زیرپانهادن قانون در فساد و معامله به قدرت دست یافتند که عطا محمد، دوستم، خلیلی و ... مبرا از آن باشد؟

اشرف غنی که خود سنبل تقلب انتخابات تاریخ افغانستان است و با فساد به بقای خود ادامه می دهد توان به چالش کشیدن عطا محمد را با اتهام فساد ندارد و برهمین اساس، تاکنون در زورآزمایی قدرت ناتوان از حذف والی بلخ بوده است.

در این میان، آنچه قرار بود بدل به انزوای عطا محمد شود سکوی پرتاب به عنوان رهبری بلامانع جریان مخالفان شد به طوری که از وی رقیبی سرسخت انتخابات آینده ریاست جمهوری در برابر غنی ساخت.

امریکا که در پس پرده جابه جایی ها و ظهور و افول یکباره رهبران می باشد با دسیسه قرار دادن دشمنی های قومیتی حکومت با دیگر اقوام، خواهان برکناری کامل عطا محمد از شمال و به ناامنی کشاندن کامل این منطقه در شکست جبهه مقاومت می باشد.

نیروهای داعشی که طی ماه های گذشته از شرق تا شمال توسط این کشور جابه جا شده نیازمند شمال افغانستان برای استقرار و تجدید قواست، منطقه ای هم مرز با کشورهای جنوبی تحت نفوذ روسیه و آماده بحرانی شدن در نفوذ تروریستان.

و از آنجایی که جزیره قدرت عطا محمد که در تامین امنیت، اقتصاد پویا و ارتش قدرتمندتر از حکومت وحدت ملی بوده و هست و روابط خارجی آن ریشه در سیاست متقدرانه دارد خار چشم ارگی است که حتی عاجز از رهبری ارتش تحت فرمان خود می باشد.

مردم ناامید از حکومت و در نفرت از رییس جمهوری به سر می برند که دایره نفوذ آن تنها معطوف به بخش کوچکی از قومیت پشتون می شود، اشرف غنی تهی از برنامه های برگرفته از منافع ملی، جنگ ستیزی است که تنها راه بقا را تقلب، فساد و زور می داند آنهم در کشوری خسته از قشون های نظامی داخلی و خارجی که قاتلان غیرنظامیان هستند.

و حال با جرقه خوردن آتش قیام که از سوی عطا محمد و یا هر رهبر قومی دیگر با وجود عواقب ناگوار امنیتی و کشتارهای وسیع دور از انتظار نیست در حالی که ارتش، پشت غنی را خالی کرده، سقوط نظام حاکم اجتناب ناپذیر است حتی اگر عطا در بلخ نماند.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ارگ
بلخ
نظرات بینندگان:

>>>   ( شمه از اجراات تیمور شاه با بلخ )
... تیمئورشاه ، بآرزوی فتح سمرقند و بخارا یا سرکوب باشندگان بلخ وآقچه است که بتحریک سلطان مراد خان امیربخارا و ماورالنهر، بمقابل حاکم افغان خویش شورش نموده و او را ازشهربیرون رانده بودند. زمانیکه شاه به بلخ تقرب میکند، آنهائیکه به شورش برخاسته بودند یکجا با قشونی که سلطان مرادخان به پشتیبانی ایشان فرستاده بود، شهر را درمخالفت به شاه ترک کرده و بفاصلۀ کوتاهی ازاو خیمه میزنند. اگرتیمورشاه بیکبارگی بالای یوزبیکها حمله میکرد یقینا میتوانست آنها را نابود سازد، چون ارتش اونسبت بآنها، نتنها ازنقطۀ نظرتعداد بلکه ازنگاه روحیۀ سربازان نیزتفوق زیاد داشت؛ مگر باثررقابتی که دربین سرداران وجود دارد واحساس آزردگی فرماندهان قبایل جهت ترک مناصب سودمند ایشان، باعث وقت گذرانی وبخطر افتیدن پیروزی ارتش افغان میشود؛ تلاشهای اوجهت سازش این روسا آنقدردوامدار میگردد که ارتش بالاخره کاملا بدون تدارکات میشود.
هدف سرداران سقوط تیمورشاه است ولی امیدواربودند اینرا طوری تحقق بخشند که گویا تقصیرایشان نبوده است، با اطمینان اینکه از جانشینان او منفعت بیشتری بدست آورند. شاه ازنقشۀ آنها خبردارگردیده وجهت جلوگیری ازاین فاجعه با شورشیان به تفاهم رسیده، ازآرزوی ماورالنهر صرفنظرنموده وبه کابل عقب نشینی میکند، با نگهداری تظاهر ضعیف قدرت بالای بلخ وآقچه، که پس ازاین روزتقریبا کاملا مستقل میگردند. این واقعیت دارد که آنها حاکمی را ازطرف تیمورشاه قبول میکنند، اما آنها مواظب بودند این شخص ازبین خود آنها باشد. لذا قدرت حاکم تعین شده بسیارمحدود است؛ زیرا مردمی را که اواداره میکند اورا با وسایل زیست وخدمه تامین میکنند؛ اما آنها به او نه مالیۀ پرداخت میکردند ونه معاش وبعلاوه اورا مورد آزارقرارمیدادند. پیامد آن طوری است که تیمورشاه بالاخره نمیتواند کسی را پیدا کند تا بحیث حاکم این شهرهای اغتشاشی تعین نماید که باعث صدها فکاهی وبذله گوئی گردیده و باعث جریحه دارشدن احساس شاه میگردد، بخصوص آنهائیکه دشمن اوبودند. شخص مسخرۀ با میمون خود ازشهری به شهری رفته و به میمون خود میآموزد: اگرازمیمون پرسیده شود میخواهی حاکم بلخ یا آقچه شوی، برسرخود خاک بپاشد (عمیقترین علامۀ غم واندوه دربین آسیائیها) است
( ر)

>>>   جان بس، سفیر امریکا در افغانستان، عطامحمد نور را والی پیشین بلخ می‌ خواند و می ‌گوید که باید هر چه زودتر ممکن است، صلاحیت ‌ها به والی جدید منتقل گردد.

>>>   بهروز جلال آبادی
نباید بی انصاف باشیم !
در بلخ ۱۵ سال یک تاجیک والی هست آن هم در سرزمین تاجیکان ، لیکن تعداد مثلی شغال فریاد میزنند که بلخ میراث پدری کسی نیست !
لیکن دوصد سال دولت در دست یک گروه فاشست مزدور است لیکن همین .....نمی گویند که این وطن خانه مشترک تمام اقوام است پس چرا فقط یک قوم حق دارد تا قدرت بدست ایشان باشد و دیگران هیچ !؟
باور کنید کدام روزیکه جهالت بنام پشتونولی خاتمه یافت همان روز این وطن گل و گلزار خواهد شد

>>>   اگر قانون درغضب آمد عطا در قوقند ودیگر جنایتکارانش به بخارا فرار خواهند کرد.منتظر بانید وببینید.
فقیر پروانی

>>>   بیا از این نوده پیوند کن اګر دوستم این سخن را میګفت خوب چون همه مردم دیده و شنیده که دوستم کی بود و چی میکرد و ما کدام چیزی عطا را بدون چور ندیدیم چرا مارا از قهر مردم بلخ میترسانید

>>>   فیلی در جنگلی که آنجا مورچه ها پادشاهی ها، قلمرو ها و سلطنت ها داشتند نمایان شد. او در این جنگل گشت و گزار می کرد، از قضا در مسیر که او روزانه رفت و آمد می کرد، سوراخ های مورچه ها و سازبرگ پادشاهی ها و سلطلنت ایشان نیز قرار داشت. هرگاه که فیل در این محل می گذشت و یا می چرید، با پاهای بزرگ و وزن بیکران خود مورچه ها را زیر پا، خانه ها و کاشانه هایشان را برباد و سلطنت ایشان را بر هم میریخت.
مورچه ها چندین بار جمع شدند، مجلس و شورا های عالی ترتیب دادند، قطع نامه نوشتند، عذر نامه نوشتند، شکایت ها کردند و حتی اخطار ها به آدرس فیل نثار کردند، اما تمام کوشش های ایشان بی اثر باقی ماند. فیل بدون توجه به غال-مغال و چیغ ایشان به رفتار روزمره ی خود دوام می داد.
مورچه ها از این که فیل تمام دار و ندار و هستی شان را برباد نموده بود و از سوی دیگر اینکه اصلا مورد توجه فیل قرار نمی گرفتند، خیلی رنج می بردند و حیران مانده بودند که چه چاره ی را برای بقا، پیش گیرند!
روزی کاسه ی صبر مورچه ها لبریز شد، راه دیگر نیافتند و به جنگ و دفاع مسلحانه در حالت آماده باش در آمدند، همه یکجا لشکر آراستند، لشکر آراستند ولشکر را قوی ساختند و شمشیر کشیدند و یکی از پهلوانان رستم ذات خود را بصفت سرلشکر اټا خان تعیین نمودند.
روزی دیگرفیل در رسید.
لشکر مورچه ها تحت فرمان روایی سرلشکر اټا خان ، بر آن فیل ویرانگر، یورش بردند. لشکر مورچه ها به چهار بخش تقسیم شدند و به چهار پای فیل شتافتند و به مشکلات زیاد و سوختان نفس های بیشمار و پی هم، تمام وجود فیل را تسخیر نمودند. مورچه ها بشکل لا انقطاع به شمشیر و نیزه و تیر زنی، بر هر گوشه ی بدن آن فیل ویرانگر وارد کارزار بودند. ناگهان فیل متوجه شد که مورچه های بیشمار بر روی پوست بدن او یورش برده اند.
فیل تصمیم گرفت که خودرا از لشکر مورچه ها برهاند، از اینرو اندام خود را یکباره تکان داد. همینکه فیل اندام خود را تکان داد، لشکر مورچه ها با تمام زحمات و عرق ریزی هایشان از بالای وجود فیل ویرانگر و ستمگر، بر زمین افتادند. از بعضی ها پا و دست و بعضی دیگر هم کمر و گردن شکسته و تعدادی هم جان باخته شدند.
مورچه ها دیگر از آن بیش حال و شیمه و زور و اندیشه برای حمله ی دوباره نداشتند و لشکر آراسته ی ایشان کاملا متلاشی و پراگنده شده بود، در عین حال به اصل مسئله و ضعف خویش در برابر فیل ویرانگر نیز پی برده بودند.
بعد از این باخت نافرجام همه ی شان در نا امیدی و یاس قرار گرفته بودند، حتی برای برگشت به خانه و کاشانه هم برایشان توانایی و شیمه و امید نمانده بود.
ناگهان دیدند که سرلشکر اټا خان هنوز هم صلاح بر زمین نگذاشته، بر زمین هم نیفتاده بلکه در گلوی فیل ویرانگر آویزان است.
با دیدن این حالت، رمق حیات بر وجود لشکر شکست خورده و مرده مانند شان دمیده شد، و امید رفته، دوباره به دل هایشان برگشت و برق توانایی و جسارت بر دیدگانشان روشن شد.
همه امید بستند، به حمایت سرلشکر اټا خان خود تجمع نمودند و به امید کامیابی و سرافرازی در جنگ، همه به یک آواز فریاد کشیدند:
سر لشششششششکککککککرررررررررررر!
مااااااااااااا حمایتت می کنییییییییییییییییییییییییم!
خَفکش کووووووووووووووووووووووووو! اټا خان

>>>   هیچ بدی نمیتوانید چرخه گیری ممنوع و دم از زور و شورش را اصلا نزنید که وضوی تان میشکند نه بلخیان و نه هم مردم عزیز تاجک آنقدر احمق اند که به فکر و اعتقادات شما وسیله قرار بگیرند و بانی تباهی خود و مردم شوند چناچه خلیل زاد در مصاحبه اش در مورد دوستم بیان داشت یک غرش یک فروند F 18 تب بلند همه شان را تا درجه زیر صفر میاورد

>>>   جالب است.
اگر قرار بر این میبود که در عوض طالبان پشتون، تاجکان از سمت شمال در مقابل قوای اعتلاف و دولت میجنگیدند و خواستار خروج قوای اعتلاف از افغانستان میشدند.
قسم به شربت گل، اگه در تمام رادیو تلویزیون ملی و دیگر تلویزیون ها نشرات به زبان فارسی میدیدی. در تمام ادارات دولتی از پیاده دفتر گرفته تا وزیر، یک نفر تاجیک را نمیدیدی.
دولت اعلان میکرد که بخاطر حفظ امنیت دولت و سلامت نیرو های خارجی، ما نمیتوانیم در ترکیب حکومت و دولت، افراد قوم یاغی( تاجکان) را مقرر کنیم.
اگر در مورد ایجاد شورای صلح چیزی میگفتی، با مشت در دهان ات زده میگفت: تو چطور جرأت میکنی در باره صلح با گروه دهشت افگن و یاغی که در مقابل دولت ما و دوستان بین المللی ما میجنگند، از کلمه صلح یاد آوری کنی و نام این کلمه مقدس را لکه دار کنی؟
یک نمونه بارز عبارت از حمله عبدالرحمن خان در مقابل نورستان و هزاره ها است.

>>>   بسیاری شوق رهبریت را دارد یا اهلیت اش ندارد و یا توانایی و مسولیت اش را ندیده.
از نگاه فهم سیاسی عطا محمد نور هنوز در کودکستان است، جالب اینکه شما "روشنفکران" از او رهبر جور میکنید و دنباله رو اش هستید.

>>>   رأست ميگويى. واقعا كه به نفع عطا است

>>>   عطا صفوی
" آسیایی پدر کار به نوبت...." !
----------------------------
در این شب روز وقتی درمجموع به رسانه ها وسایت های اجتماعی دقت میکنید وحتی به اصطلاح به حرف های یک تعداد آگاهان سیاسی...ونیز یک تعداد اعضایی پارلمان گوش میدهید که فریاد میکشند وگلو پاره میکنند که گویا : " کرسی های حکومت میراثی نیستند..." . ولی سوال اساسی به گفته دوست فرهیخته اینست : آیا حکومت 280 ساله یک قوم بالای یک کشور مگر میراثی است ؟
وحتی هیچکسی هم هنوز حاضر نیست در مقابل این مدعیان" یک بام دوهوا" استدلال منطقی کنند وبگویند : آی آقا ویا آیی خانم ...اگر حاکمیت در یک ولایت ویا یک وزارت میراثی نیست ، پس حاکمیت یک کشور هم توسط یک قوم خاص نباید میراثی بوده باشد.

>>>   بردِ عطا و باختِ غني حتمي است
به چهار دليل
بزرگترین اشتباه سیاسی اشرف غنی در سه سال حکومت او اینست که با یک حرکت عجولانه و تحریک آمیزِ حکمتیار و پشتونیزم اطراف او، خود را به درد سر با یک والی کله شخ انداخت.
به چهار دلیل اشرف غنی درین بازی اشتباه ستراتیژیک کرده است:
۱) تاریخ بیاد ندارد که در نیم سده اخیر کسی با همدستی با حکمتیار ، این موجود نحس به کام رسیده باشد.
۲) هیچ استعفا نامه ی بدون تاریخ اعتبار حقوقی ندارد. این یک بیسوادی کامل است.
۳) هیچ استعفانامه کهنه بعد از ماه ها اعتبار قانونی ندارد.
۴) مهمتر از همه والی بلخ حاضر به استعفا نیست و آماده زور آزمایی است.
واقعیت اینست که پیامد چنین یک بازی ماجراجویانه منجر به افتضاح بزرگ سیاسی شده است که یک والی در برابر یک رئیس جمهور زور آزمایی می کند که در تاریخ سیاسی این کشور سابقه نداشته است.
عبدالله و باند او نیز درین بازی خائنانه و رذیلانه که از پشت بر استاد عطا، جمعیت اسلامی افغانستان و تاجیکان افغانستان با همدستی به گلبدین و اشرف غنی و پشتونیزم ...... خنجر زدند، بجز از نفرت مردم شمال چیزی بیشتر بدست نیاوردند.
برخی ها استدلال می کنند که والی بلخ را اشرف غنی فریب داد و نباید او عبدالله را دور می زد و وارد بازی بزرگ با رئیس جمهور، مغز متفکر میشد. اما واقعیت اینست که تا حال بازی به نفع استاد عطا بحیث یکی از معادلات قدرت تمام شده است. استاد با سپردن یک استعفا نامه بدون تاریخ و بی اعتبار یک متفکر دوم جهان را در بازی قدرت فریب داد. حالا غنی دو راه دارد: وارد مذاکره سیاسی برای شکست بن بست کنونی با والی بلخ شود و مقام او را تا یک دوران نا معلوم تمدید کند و یا وارد میدان جنگ شود.
غنی حتا اگر جنگ را هم به کمک حامیان خارجی خود ببرد -كه آسان به نظر نميرسد وُ به سادگي ممكن نيست- میدان سیاست و شمال را باخته است.
قیمتی را که اشرف غنی درین بازی ساده لوحانه به تحریک گلبدین و پشتونیزم اطراف او می پر دازد قابل جبران نیست.

هارون اميرزاده

>>>   إز خاطر بر كناري بك مفسد كشور را بطرف بحران مبريد

>>>   ما از عطا محمد حمایت میکنیم به دلیل آنکه اهداف مغرضانه از طرف ارگ به پیش برده میشود ، که مخالف منافع ملی کشور است . پاینده باد استاد وکسانیکه دلسوز به وطن هستند مگم کور است اشرف غنی دست آورد های بلخ را دیده نمی تواند .
تعصب تعصب تعصب با این کار میخواهد دامنه نا امنی ها را به سمت شمال پهن کنند .
احمدی

>>>   Mazdak Farid
غلزایی های سیاسیِ تمامیت خواه به رویداد های کشور برخورد گله یی میکنند . هرچه غیر خودی را تکفیر می کنند ، دروغ می گویند ، فتنه برپا می کنند و از هیچ بد و ردی برای مزدوری به دیگران دریغ نمی کنند . آنها شمال هندو کش را برای داعشی شدن می فروشند و به ویرانی سوق می دهند . نگذاریم سرزمین ما ، خانه ی ما ، وطن ما بیشتر ویران شود .

>>>   تعداد از جوانك هاي كافه نشين و تازه به دوران رسيده شرايط امروز كشور را آخر عدالت و برابري مي پندارند و اشرف غني در نظر شان «شاه امان الله» ميايد و ارگ را ميراثدار يك گروه قومي مي دانند و فكر مي كنند بالاي شان سايه خدا است.
در پاسخ با اين كوته فكران تهي از غرور بگويم كه برويد ارزش «آزادي» را درك كنيد و براي رزميدن به عدالت اجتماعي را بياموزيد. ياد بگيريد كه هيچ آرامشِ كاذب بالا تر از ارزش «آزادي» نيست. فراموش نكنيد كه اگر جنگ ها و انقلاب در افغانستان يك امتياز به ارمغان آورد، فرو ريختاندن نظام هاي تك قومي و استبداد بود. حالا هم افغانستان در سراشيبي خودكامه گي و تك روي قرار دارد و مبارزه در برابر تفكر «حذف و انحصار» يك بار ديگر نياز و فرض است. جنگ و مبارزه مهمتر از آن است كه در كمال بي عزتي در زير سايه درختِِ جباران بخسپي. مهم نيست كه مبارزده براي آزادي چه تبعات دارد، مهم آزاد زيستن و شكستن استبداد و خودكامه گي است. كاري كه مسعود شهيد به خون دل كمايي كرد.
هارون معترف

>>>   فردوس آریایی

موضع ما ایستادگی است!
به قول شهید بلخی:
بامستبد که پنجه زدم حق نمی دهد
حق را به ضرب زور گرفتن ضرورت است
حکومت وحدت ملی مشروعیت قانونی ندارد ودر مشروعیت توافقی اش استاد عطا رکن اساسی موافقت نامه است.
یا غنی حکمش را پس می گیرد یا ما باید برای " خلع ید" ی غنی ازقدرت کار کنیم. مشروعیت حضور غنی در قدرت از مشروعیت توافقی است که با جمعیت واستاد عطا داشته است.
حتی؛ تا سر حد تجزیه در بد بینانه ترین حالت باید ایستادگی شود، تا حساب کار عاقبت تبیعیض وتعصب به دست شان بیاید. در خوش بینانه ترین حالت تا اجرای کامل ومورد به مورد توافق نامه حکومت وحدت ملی استاد از سمت شان کنار نروند.
لویه جرگه باید دایر شود وقانون اساسی تصحیح شود، نظام از ریاستی به صدارتی تغییر کند در غیر آن غنی در کابل حکومت کند ما در شمال، و الا اگر به خواست ها وفیصله های ارگ وقعی بگذاریم، دو دسته ودست بسته خود را به کام مرگ ونابودی کشانده ایم، وبار سنگین ملامت نسلهای بعد را نیز به دوش کشیده ایم. شما را دل تان، به موضع جمعیت هم کاری ندارم، به عنوان یک عضو این گروه موضع ما این است که نوشتیم.

>>>   محمد همایون صادقی
اخوانیزم موریانه بود که در جان تاجیک ها جا گرفت .
شوونبست های پشتون بشمول گلبدین نه نعره تکبیر سر میدهند و نه نعره کبگیر و نه در فکر اسلام استند .
آنها اسلام ، کمونیزم ، مارکسیزم ، امپیریالیزم را ابزار به قدرت رسبدن ایشان استفاده میکند به یکی از اینها باور ندارند .
برای شوونیست های پشتون نخست قومیت دوم قدرت سوم در هنگام ضرورت خدا مطرح است .
اخوانی های تاجیکتبار ما از ترس دوزخ از بس که جانماز هموار کرده اند و مدهوش شده اند و سر به سجده گذاشته اند شوونیست ها و فاشیست های پشتون اگر لباس ایشان را در هنگام نمازخواندن از تن ایشان در بیاورد باز هم نعره تکبیر میگویند .
غنی روانی با وجود کشتار های بیشمار غیر تباریش یک کار خیر کند همه رهبران اخوانی حزب جمعیت را در سفارت اوغانستان در پاکستان مقرر کند و از برکت دعای ما خداوند برای غنی رحم خواهد که مغزش را به مغز انسان تبدیل کند .

>>>   هر گاه رهبران دیگر اقوام اتحاد خود را مبنی بر خدمت گذاری به مردم بنا کنند و تلاش شان در جهت شایسته سالاری در امور دولتی باشد بخصوص هنگام استخدام کادر های تحصیل یافته و مانع اختلاس ها و خویش خوری ها شوند دل از قصر ساختن ها بکشند آن وقت است که اینها میتوانند مبارزه کنند و صاحب جایگاه واقعی در بین مردم شوند . در شرایط فعلی داشتن نفوذ سردمداران قومی در بین مردم فقط از نا چاری است . وضعیت مردم را مجبور ساخته که از دست ظلم و فساد غنی ، خود را در حالت ضعف ناتوانی احساس می کنند مجبورا طرف قلندران قومی روی آورده اند.

>>>   غنی سکنه قلبی میکند وقتی ببیند که نتیجه شرارت هایش ریشه و ثمرش را نابود میکند.

>>>   Amin
بسیاری از دوستان نگرانند که سران جمیعت رفته رفته بحاشیه گزاشته شدند وحالا نوبت آخرین شان عطا محمد نور است . باید عرض شود که جای نگرانی نیست زیرا تاریخ مصرف جمیعتی ها ودر کل مجاهدین بعد ازآمر صاحب احمد شاه مسعود واستاد ربانی بپایان رسیده است.
پس ازین جمع شدن گلیم هرچه زود تر اینهارا باید بفال نیک گرفت ، زیرا هرچقدر مدت دوام بدون برنامه ومافیایی گونه اینها در قدرت سیاسی بیشتر باشد بهمان اندازه میخ فاشیزم قومی عمیق تر فرو میرود.
در بازی شطرنج اگر دانه های کلیدی ومهم را از دست دادید باکی نیست بشرط انکه سر انجام بازی بنفع شما تمام بشود .
اگر عطا محمد نور نيز مانند سایر رهبران جمیعتی از قدرت کنارزده شود وجایش را مثلا جمعه خان همدرد بگیرد خیلی درد آور است ولی در عوض مردم مستقیما با طرف مقابل رو در رو قرار خواهند گرفت ومیانجی های معامله گر از میان خواهند رفت. دران صورت شاید بنابر ضرورت زمان فرصت برای رویکرد های تازه فراهم شود ورهبران نسل جوان كه به فساد آلوده نباشند مجال بيابند.

تیم اشرف غنی با پلان وبرنامه به پیش میرود ، آنها در تبانی با طالبان ، گلبدین ، خلقی های سابق با پشتیبانی دوستان خارجی شان زمینه های تسلط یک حکومت تک قومی را مهیا ساخته اند.
سران جمیعتی بجزحفظ قدرت و منافع شخصی شان هیچ برنامه ای ندارند . آنها آنقدر در گیر اختلافات درونی هستند که از تکبر وحس خود بزرگ بینی حتی در درون حزب جمیعت بر اساس منطقه ومحل باهم دشمني ميكنند .
جميعتي هاي بدخشانی ، مزاری ، پنجشیری ، کوهدامنی وهراتی تحمل قدرت گرفتن یک جمیعتی دیگر خودرا ندارند ، چه رسد به اینکه ازرقیب های سیاسی خود درس بگیرند و با دیگر اندیش ها ی قوم وتبار خود وبا رهبرهای اقوام هزاره وازبیک وغیره بر سر پلان های کلان ملی بتوافق برسند .
خبر توزیع تذکره های الکترونیک همزمان با فشار دولت بر عطا محمد نوروجلسه بزرگها برای حفظ موقیعیت ایشان ؟...
بقول یک بزرگوار امید است معامله دیگری در راه نباشد.

>>>   من همنظر نویسنده گرامی ام
رهبران ما در اکثر نقاط سیاست طفلانه وار به پیش گرفت
مثلا : مخالفت با درج واژه افغان
مخالفت با واژه پوهنتون و سایر
من نیز مخالف اینها هستم ولی به نطر بنده سیاست سران پشتون به مراتب پخته تر بود انها که صد در صد خواهان درج واژه ها بودند ولی هیچ صدای خود را نکشیدند و در پی حذف سران غیر پشتون شدند تا مسله را اساسی حل کند
زور گویی های پوچ عطا اسماعیل خان ء اخطارهای بی معنی امرالله چند تن فرماندهان کله خام پنجشیری و سخنان تند و زشت پدرام که از هر نگاه بوی دارند نه تنها فایده ای نداشت بلکه سران پشتون را همواره جدی تر ساختند
با احترام
جاوید فروتن از ترکیه

>>>   Baraki
اشرف غني مدافع طالبان و طالبانیزم است:
در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان اشرف غنی احمدزی از مدافعین و سخنگویان طالبان بود و از طریق مصاحبه های خود با بی بی سی و سی ان ان آنها را نیروهای ملی و بومی گفت. همین اکنون نیز غني حمایت خود را از طالبان پنهان نمیکند و زندانيان طالبان را كه دسترخوان غم را هميشه به خانه هاي عزيزان مان گذاشته از بگرام آزاد
نموده. با بودن غني بي سواد و تفرقه انداز و عبدالله چاپلوس و نوکر غني هرگز صلح و ثبات در كشور برقرار نخواهد شد.

>>>   هرگاه یک حکومت و یا یک جریان فکری و سیاسی نتواند خود را ملی و مدرن و با دموکراسی و قوانین حقوق بشر جهان منطبق سازد، حتی اگر وابستگی خارجی نیز نداشته باشد، خودبخود تبدیل به عمله ایی بیمزد گشته و منافع بیگانگان و فتنه وآشوب طلبان و سودجویان داخل و خارج را تاًمین میکند. این است چرایی زوال دولتمردان ما. وانگهی در عصر آزادی و آگاهی و حاکمیت مردم دیگر رهبر و چوپان بازی معنی و مفهومی ندارد و به گذشته تعلق دارد. مردم که گوسفند نیست تا به یک چوپان نیاز داشته باشد، چرا نمی گذارید مردم مانند غرب آزادانه زندگی کند و روی پای استعداد و خلاقیتها و توانایی اقتصادی و تولیدات خود بیاستد؟

>>>   نجیب بارور
اگر سران جمعیت اسلامی ذره‌یی عقل، منطق و شعور سیاسی داشته باشند؛ بحث مقاطعه‌ی سیاسی را مطرح نمی‌کنند. من نمی‌دانم از چه زمانی روی گشتاندن از فضای سیاسی وارد تعاملات سیاسی شده است؟ مقاطعه چه دردی را دوا می‌کند؟ این‌ها چرا از کارکردهای شان پند نمی‌گیرند؟ مقاطعه‌ی سیاسی رئیس اجرایی جمعیت یعنی عطامحمد نور با عبدالله‌عبدالله چه دردی را برای شان مداوا کرد که امروز بحث مقاطعه با اشرف‌غنی را مطرح می‌کنند؟ از نظر من جمعیت -این حزب بزرگ و پُر قدرت- پس از استاد ربانی به دست چارتا کودک افتاده است که هرچه خواهند همان می‌کنند.
برادر! تو بخشی از مردم افغانستان هستی، با حضور تو در انتخابات معادله‌ی قدرت تعیین شد. کاندید حزب تو در انتخابات گذشته اکثریت رای مردم افغانستان را به دست آورده بود و اگر سیاه‌باوران می‌گذاشتند مطابق به قانون اساسی و حق شهروندی و میثاق‌های بین‌المللی امروز حق حاکمیت بر مردم افغانستان را داشتی. ترا چه بلای بد زده است که میدان سیاسی را به اشرف‌غنی احمدزی و تیم فاشیستش رها می‌کنی و خیره‌سرانه بحث مقاطعه‌ی سیاسی را پیش می‌کنی. چرا شما مثل مهمان برخورد سیاسی می‌کنید با کسانی که نه هویت شان معلوم است و نه باور شان. سرنوشت این کشور پس از بُن با دستان کارگزاران و اعضای حزب شما رقم خورده است، چه شده است که در برابر یک فاشیست متقلب این‌گونه روی‌گردان شده‌اید و میدان را رها می‌کنید؟ مقاطعه‌ی سیاسی چیست؟

>>>   Amirzada
فلسفه سیاسی " مقاطعه" در دولت وحدت ملی چیست؟
فلسفه سیاسی مشروعیت و تداوم حکومت های معروف به" دولت وحدت ملی" در سیستم سیاسی دولت های معاصر اینست که در صورت بیرون شدن یکی از اعضای دولت وحدت ملی از حکومت، دولت وحدت ملی مشروعیت سیاسی خود را از دست داده، منحل اعلام میشود و انتخابات زود هنگام بر گزار می شود.
در بحران سیاسی پیش آمده میان جمعیت اسلامی افغانستان بحیث یکی از بنیانگذاران و پایه های مشروعیت سیاسی حکومت وحدت ملی، اگر جمعیت اسلامی از حکومت خارج میشود، توافقنامه سیاسی فلسفه سیاسی موجودیت و مشروعیت خود را از دست می دهد. در نتیجه دولت وحدت ملی فرو می پاشد.
اصطلاح"مقاطعه " در قطع نامه جمعیت اسلامی افغانستان بحیث پیش شرط مقام ولایت بلخ به معنای پایان عمر حکومت وحدت ملی نیز است. رئیس جمهور توافقی صلاحیت بر کناری اعضای تیم خود را از حکومت دارد، چنانچه در مورد جنرال دوستم این کار را در شکل تبعید کرد. ولی صلاحیت برکناری تیم مقابل را ندارد.
صلاحیت های رئیس جمهور و رئیس اجراییه توافقی از قانون اساسی سر چشمه نمی گیرد، بلکه از توافقنامه سیاسی با تضمین جامعه جهانی تعریف و محدود شده است.
تمامیت خواهان تصور می کنند که با بیرون شدن جمعیت اسلامی از دولت وحدت ملی حکمتیار خلای آنرا پر می کند. فراموش نباید کرد که جمعیت اسلامی با متحدین شان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴را برده بودند، نه حکمتیار تروریست بین المللی مقیم کمپ شمشتو.

>>>   Arianfar
احتمال حذف فیزیکی والی بلخ همچون بزرگترین مانع در برابر پیاده سازی پروژه داعش از سوی محافل بیرونی و درونی بسیار بالا رفته است. تا کنون همه اقدامات ارگ برای کنار زدن او ناکام مانده است.
در عین حال از سخنان اخیر پوتین چنین بر می آید که روسیه در برنامه ندارد در برابر پروژه غرب مبنی بر آوردن داعش در شمال کشور ما تماشاگر بماند، بل که تدبیرهای بایسته را در زمینه روی دست خواهد گرفت. ناگفته پیداست ایران نیز خاموش نخواهد نشست.
آری!
شمال هندوکش از کنر تا هرات به گستره کشاکش های بی پایان فرسایشی قدرت های بزرگ و منطقه یی مبدل می گردد. در همین راستا تا کنون بسیاری از رزم آرایان شمال یا به گونه فیزیکی حذف شده اند (مانند ربانی، مسعود، فهیم، داوودخان،و...) و یا هم به حاشیه رانده شده اند (مانند اسماعیل خان، دوستم و...) تا راه یورش داعش، حزب التحریر و سایر گروه های تندرو سوی به آسیای میانه هموار گردد تا دیده شود که سرنوشت آخرین وخشور در آخرین سنگر به کجا می کشد؟

>>>   Arianfar
دوست عزیز. نخست این که اگر قول معروف زیر را مصداق بگیریم، «گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست، گیرند» همه سیاستمداران کشور ما از اشرف غنی و کرزی و اتمر گرفته تا پایین سرک و پچک همه از بقایای شر و فساد و طفیلی و دست نشانده و چاکر اجنبی اند که همه به قول شما گاه از یک منبع تغزیه می شدند و گاه هم از منبع دیگر. اما سخن ما بر سر این نیست. نباید از این در وارد شد. بحران افغانستان دارای سه بعد است: جهانی، منطقه یی و داخلی. در هر سه بعد بازیگران با توجه به منافع خود با توجه به واقعیت های عینی عمل می کنند. در بُعد داخلی نیروهای زیادی هستند که براندازی عطا محمد نور را به هر بهایی که شده در راس برنامه های خود قرار داده اند. از طالبان گرفته تا حکمتیار و اتمر و اشرف غنی. هر کدام بنا به دلایل خود. آن چه مربوط به نیروهای منطقه یی می گردد، روشن است برخی از کشورها ماندن وی را در مزار به سود منافع ملی خود تشخیص می دهند و برخی هم به زیان. اما آن چه به قدرت های بزرگ مانند روسیه و امریکا و اروپایی ها می گردد، تا کنون بر سر ماندن او در مزار نوعی اجماع دارند که دلایل گوناگون دارد. یکی تامین امنیت پایگاه هوایی ناتو در مزار شریف، دیگری خطر افتادن مزار به دست نیروهای دوستم و محقق و رخنه طالبان و داعش ...در صورت برافتادن عطاء و پدید آمدن خلای قدرت در بلخ و در شمال در کل و .... اما مهم ترین نکته خود شهریان مزار شریف است. چون من خود از این ولایت هستم، از کانال های بسیار مطمین و موثق آگاهی دقیق دارم که اکثریت باشندگان مزار شریف ماندن عطا محمد نور را نوعی تضمین برای امنیت شهر و ولایت در کل و زندگی خود می شمارند و معتقد اند که با رفتن او وضع امنیتی در مزار شریف و در ولایت بلخ در کل به شدت خراب خواهد شد. اکنون سخن بر سر این است که اشرف غنی صلاحیت پس نمودن او را ندارد. زیرا دولت وحدت ملی یک دولت مصلحتی است و از مشروعیت برخوردار نیست. اطلاعات بسیار دقیقی از منابع موثق در دست است که برنده انتخابات داکتر عبدالله بود که به رغم تقلبات بسیار گسترده، دستکاری ها و زیر پا گذاشتن همه موازین باز هم 52.5 درصد آرا را به دست آورده بود و تنها مداخله امریکا بود که او را وادار به پذیرفتن فیصله کاخ سفید مبنی بر پذیرفتن طرح حکومت وحدت ملی به رهبری غنی نمود. بر اساس این طرح، حکومت وحدت ملی متشکل بر دو بخش است که غنی تنها صلاحیت گماشتن نیمی از اعضای حکومت را دارد. صلاحیت نیمه دیگر مربوط داکتر عبدالله می گردد. سخن دیگر است، هرگاه امریکا بخواهد عطا محمد نور را برکنار کند. در این صورت سخن شما درست است. هر گونه که شده راهی پیدا خواهند نمود تا به زور یا به رضا این را بکند. اما اگر داکتر عبدالله بخواهد وی را برکنار نماید، این دیگر موضوع درونی جمعیت می شود. زیرا در این صورت باید این کار را با تفاهم اعضای رهبری جمعیت نماید. چنین بر می آید که در زمینه میان اعضای برجسته جمعیت اختلافات بسیار شدید است. اما تا جایی که من می دانم، پروژه داعش با حمایت امریکا، انگلیس و اسراییل و نیز پشتیبانی مالی اعراب و پیمانکاری پاکستان و ترکیه پیاده شده و در داخل نیز با هماهنگی ارگ و شورای امنیت عملی می شود. روشن است عطا محمد نور و برخی دیگر از فرماندهان بومی مخالف حضور داعش و طالب در گستره قدرت خود هستند. از این رو، برکناری نور در هر صورت ضربه سختی به اوضاع امنیتی در شمال در همه ابعاد خواهد زد و به سود امنیت کشور نیست. در یک سخن، همان گونه که بارها گفته ام، همه مشکل در ساختار سیاسی کشور است که باید از ریشه تغییر یابد. قانون اساسی ضد ملی کنونی و ساختار ناقص سیاسی مادر همه بحران ها است. اگر به راستی به دموکراسی باور داریم، باید والیان، ولسوالان، علاقه داران و ... همه انتخابی گردند. نه این که یک نفر به خواست و سلیقه خود از ارگ آنان را بگمارد. تا همین قانون مزخرف و ضد ملی و همین ساختار نظام باشد، نباید انتظار بهبود اوضاع را داشته باشید.

>>>   عبدالمنان شیوای شرق
شوپنهاور گفته بود: کله روباه باش و دم شیر نه.
حالا بر جمعیت اسلامی است که چه گونه راهبرد و چشم انداز سیاسی اینده خود را تعیین می کند. به نظر من هر گونه کوتاه امدن، دهن کجی به فرستاده های امریکایی و یا مهره های غنی خیانت نابخشودنی است.
برماست که وضع را انگونه تدبیر کنیم که حریف فردای مان را امروز ویران نکند. هرچند بسیاری ها،عادت به کارمند بودن و فرمانبردار بودن کرده اند و مهره سوخته خوان قدرت اند. اما انتظار این است از خواب زمستانی شان بیدار شوند. دلیل جسور شدن طرف سهل انگاری و فرصت سوزی ماست.
حالا بر جمعیت است که کله روباه می باشد یا دم شیر ؟
فردا در نظر گاه راهبردی جمعیت چه تفسیری دارد؟ چه رهیافت و الهامی برای اینده این جمع درخشان خواهد شد؟ دوباره تکرار شکست است یا پدیدار یک چیرگی بر محرومیت و انزواست؟ پاسخ می خواهم از یک نسل از یک تاریخ و از یک مبارزه تاریخ آفرین!

>>>   خاین ترین رهبران حکومتی در قدم نخست کرزی و به تعقیب ان مهره ان اشرف غنی احمدزی است کرزی و غنی احمدزی در ترور و قتل رهبران مردمان غیر پشتون نقش بازی کرده اند و به همکاری و عملی کردن ترور و قتل رهبران غیر پشتون از ترورستان افراد زیر امر گلبدین حکمتیار این جاسوس معلوم الحال ای اس ای پاکستان و قسما از ترورستان طالبان کار گرفته اند با این ترور ها و قتل ها که بیشتر ازین را عبدارحمن خان و نادر غدار انجام داده بودند نتوانستند که با یکه تازی حکومت کنند اکنون که اقوام غیر پشتون که از نگاه تعداد نفوس و علم و دانش و تکنالوژی جدید بمراتب بالاتر و بالاتر از انها هستند چگونه میتواند که اقوام دیگر را مطیع و تحت فرمان غیر انسانی و اخلاقی شان سازند بیشترین مردمان پشتون که در جنوب کشور مستقر هستند از زمان عبدارحمن خان تا امروز افسر بودن ونه سرباز همین مردمان غیر پشتون بوده که برای دفاع از کشور و ناموس وطن شان خود را سپر قردادند و اسقتقلال و ازدی کشور را حفظ کرده اند ورنه مانندگلبدین و طالبان کشور ما را به پاکستان فروخته بودند و ثوبه پینجم پاکستان کرده بودند همین مقاومتگران و دلیران مردان بودند و هستند که جلو وطنفروشی انها را گرفته اند در غیر ان امروز نام و نشانی از افغانستان وجود نمیداشت سوبهپینجم پاکستان بود .

>>>   جاى ناسف و خجالت است كه أين خونخوران همچو نور ، محقق و دوستم و چند نَفَر محدود ديگر پاهاى خود را به گلوى ميليون ها افغان گزاشته و بخاطر بقاه خود سياست غلت و تفرقه اندازى را در پيش گرفته و هر روز به ده ها إنسان بى گناه جانهاى خود را از دست ميدهند و همه مر دم در وحشت و دهشت زندگى ميكنند و مردم ناچار و در حال انفجار است بر أين حكومت لازم است تا هر چه زودتر أين مفسدين فى الأرز كه خون أين ملت را مكيده اند و جنايات بى شمار را مرتكب شده اند و به انواع هزاران خيانت متهم استن بايد و بايد حكومت هرچه زودتر بخاطر حفظ امنيت وثبات كشور ، اينده بهتر انهار را گرفتار و به پنچه قانون تحويل و مردم مثيبت زده را شرح انها خلاص نمايد

>>>   لطفا مسائل قومی، ملیتی، مذهبی، سمتی و.... را دامن نزنید، هیچ کدام ازین چهره ای خسته کن وبی کفایت وبی سواد، جنایتکار، غرق در فساد و دزدی و شر و فساد نمایندگی از اقوام شریف تاجک، ازبک و هزاره این وطن نمی کنند، اینهاهیچ کدام درغم من وتو و وطن عزیزمان افغانستان نیستند، گذشته های این افراد را بیاد بیاورید که اینها چی جفاهایی که در حق این وطن نکردن ومیکنند، قصه همه ایشان مفت است، بگذارید که جوانان با تحصیلات عالی دراموردولت تصمیم بگیرند نه این جنایتکاران بیسواد که جو پنج مرکب را تقسیم کرده نمی توانند.
بااحترام اگه سیخ از سرپل

>>>   Qasani
فاصله ميان حكومت و ملت را در ايستگاه ها به خوبى ديده مي توانيد.
حكومت وحدت ملى براى ارائه ابتدايى ترين خدمات شهرى كه ترانسپورت است، برنامه ندارد.

>>>   Shaheer
ولی برعکس حکومت از صبح تا شام وقت خود را اینگونه سپری میکند که چگونه دوستم را تبعید کند چگونه محقق را محروم شورای امنیت کند و در نهایت چگونه عطامحد نور را از بلخ برکنار کند. ....تو غنی بیا به مردمت سهولت فراهم کن کار کن بیا کسی باش که نقطه وصل اقوام در افغانستان باشی خود را به یک سمبول وحدت ملی تبدیل کن.

>>>   نام افغان گر همه غير پشتونان حذف شود نام منحوس وقابل نقزت است.
شناسنامه که با هويت افغان شد
جاى تذکره در ابطا ل خاکدان شد

>>>   Arianfar
جنگ اعلام ناشده ارگ در برابر شمال:
راهبرد بسیار خطرناک ارگ این است که می خواهد شمال را با نیروی حزب اسلامی، طالب و داعش از دست جنبش، جمعیت و شورای نظار بیرون بکشد و سپس در فردای برافتادن رزمسالاران شمال، با سر دادن شعار مبارزه با تروریسم به یاری امریکا و حتا روسیه خود بر سرتاسر شمال تسلط یابد. این راهبرد که بر پایه سنجش های نادرست بنیاد ریخته شده است و بر شالوده نگرش های کوتاهبینانه تبارگرایانه استوار است، می تواند برای کشور بسیار زیانبار از کار برآید و آن را به سوی جنگ های بی پایان فرسایشی خونبار بکشاند. این راهبردی است که از روز نخست روی کار آمدن کرزی تا به امروز بی چون و چرا در راس همه برنامه های ارگ نشینان گذاشته شده است. در همین راستا است که میدان فراخی را فراراه تاریک اندیش ترین نیروهای واپسگرا گشوده اند و از همین رو از آنان پشتیبانی همه جانبه می کنند. از همین رو است که جغرافیای جنگ را تغییر دادند و به شمال آوردند. دردمندانه و شوربختانه مادامی که سردمداران ارگ در خواب افیونی تاریخ فرورفته اند، نیروهای ارتجاعی وابسته به پاکستان و کشورهای عربی از این فرصت طلایی بهره برداری های فراوانی نموده، در شمال چنان ریشه دوانیده اند و چنان شبکه های پر شاخ و برگی را تنیده اند که ریشه کن کردن آن سال ها چه که دهه ها زمان می برد. طرفه این که این راهبرد صد در صد به سود پاکستان است که توانسته است به یاری این گروه های تندرو شبکه های جاسوسی و خرابکاری خود را در سرتاسر کشور ما پهن کنند.
اشتباه محاسبه ارگ در این است که گمان می برد که به تنهایی حضور امریکا تضمین جاودانی برای تحکیم سلطه بی چون و چرا و ابدی شان در ملک خداداد است. از این رو، نادرست می پندارد که همه چیز تحت مدیریت است. چنان چه باری اشرف غنی احمدزی هنگامی که کندز سقوط کرده بود، اعلام داشت که نگران مباشید، همه چیز تحت مدیریت است. غافل از این که روزی می رسد که همه چیز از مدیریت بیرون شود. خطر بزرگ در این است که به محض ضعیف شدن نیروهای شمال، پاکستان می تواند به یاری حزب اسلامی، طالب و داعش با راه اندازی کودتایی برج و باری ارگ را براندازد و باندهای کرزی و احمد زی را که نه از پشتیبانی مردمی برخوردار اند و نه کدام تکیه گاه نظامی نیرومند سرسپرده دارند، به یک گردش چرخ نیلوفری به زباله دانی تاریخ بیفکند.

>>>   Shaheer
بنازم این چنین‌ والی را که ریس جمهور در برکناری اش باید ۵ سال تمام حکومت خود را در تصمیم گیری سپری کند و آخر هم نتواند.
نور ریشه مردمی دارد او ظرف شوی غنی که از آمریکا آمده و میخواهد فرزندان اصیل این خاک را به حاشیه بکشاند. این آرزو را به خاک خواهی برد.

>>>   با کمال تاسف رهبران شمال از هدف واحدی برخوردار نیستند. با داشتن هدف یگانه و با داشتن اخلاص و شجاعت هیچ قدرتی نمی تواند این جبهه را شکست بدهد بلکه با اتحاد و انسجام بر محور هدف واحد که نجات کشور باشد شمال می تواند همه کشور را تحت تسلط خود قرار دهد.اختلاف در هدف هر جبهه ای را متلاشی می کند. بارها دیده شده که رهبران شمال جبهه ای را تشکیل داده اما با کوچکترین وعده های دروغین از هم فاصله گرفته و هر یکی به دم یکی از پشتونها اویزان شدند. با این وصف ممکن نیست جبهه شمال به جایی برسد.

>>>   رستگار دهگان
هوشیار به دوستانیکه استاد عطا را تخریب میکنند.
خطا و اشتباه یکی از خصایص انکار ناپذیر هر انسان است. استادعطا هم نمیتواند بدون عیب و عاری از خطا و اشتباه باشد؛ اما این حقیقت را نیز باید پذیرفت که در شرایط کنونی استاد عطا یگانه خار چشم فاشیسم است؛ و برکناری او آرزوی هر فاشیست است. از والی یک ولایت نباید انتظاراتی داشت که باید از پوتین داشت. فاشیست ها نه دین و نه عقیده ای دارند؛ نه تعهدی به مردم و کشور؛ هر آنچه که آنها را به قدرت برساند و حاکمیت شان را تضمین کند؛ به آن گردن مینهند. از جانب دیگر یاران و همسنگران استادعطا کسانی که قهرمان ملی و استاد شهید را از پشت خنجر زدند؛ و بجز سیم و زر به هیچ چیزی نمیاندیشند؛ او را نیز در کارزار رویاریی با فاشیسم و توطئه جهانی تنها گذاشتند.
در وضعیت کنونی تخریب استاد عطا آب ادانداختن در آسیاب فاشیسم است.

>>>   ما افغان نيستيم
تازه از بلخ!
جنگ قومي آغاز ميشود....
قول اردوي شاهين به دستور اشرف غني در حالت آماده باش قرار دارد تا بعد از اينكه اشرف غني استاد عطا را از ولايت بركنار كرد نيرو هاي طرفدار استاد عطا محمد نور را سركوب كنند.
پ ن
در اين جنگ اما اوزبيك و تاجيك در جغرافياي خود به قوم افغان سر فرود نخواهند آورد.
در صورتيكه اين حالت ادامه يابد ناقلان شمال به دوزخ فرستاده خواهند شد با برادران طالب و داعش خود يكجا.

>>>   خراسان بزرگ شمال افغانستان
برادران تاجيك نگذاريد اجنبي ها بالاي فاميل هاي تان در ولايت تان حكومت كند از نور تاجيك تبار حمايت كنيد

>>>   Etemadi
يك والي كه سالها مبارزه كرده، وطن خويش را دوست داشته، امنيت آورده، باز سازي كرده، ميدان هوايي ساخته، خط ترين را آورده، در بين مردم اش بوده، كدام منطق اجازه مي دهد وي كناره گيري كند؟ بلخ زادگاه مولانا، مردم و صاحب دارد! زور اشرف غني، حنيف اتمر و عبدالله بي خاصيت و بي كفايت هرگز به استاد عطا والي بلخ، بخدي، ام البلاد يكي از شهر هاي بزرگ خراسان ديروز و افغانستان امروز نمي رسد.

>>>   صدسال بعدترکیه حتما دعوا میکند که جنرال صاحب دوستم از ترکیه بود واولاده اش به نسبت سکونت آنجا نام های ترکی برای خود اختیار میکنند طوریکه مولانا رارومی میخوانند
اسین چلبی فرزند جلال الدین باقر چلبی (بیست ودومین نواده مولانا شاعر و عارف بزرگ است. وی تنها فرزند جلال الدین باقر چلبی نیست بلکه فاروغ همدم چلبی تنها برادر اوست که در حال حاضر مدیر بنیاد بین‌الملی مولانا و ریاستفرقه مولویه در ترکیه است
اسین چلبی هم اکنون قائم مقام بنیاد بین‌الملی مولانا است.
ر

>>>   تسلط روز افزون قوم غنی بر ارکان حکومت ملی و درمقابل حذف و یا بی اثری سران اقوام دیگر در حاکمیت، نشان از طراحی قوی غنی و همفکرانش است. کرزی در مدت حکومت چند برابر غنی، در رسیدن به حکومت انحصاری پشتون به اندازه غنی توفیق نداشت.
افغانستان به سبک حکومت عبد الرحمان نزدیک شده است؛ حکومت پشتون بر تمام کشور.

>>>   پشتونها کشور به خاک سیاه کشاندن

>>>   ما تجزیه افغانستان را میخواهیم.

>>>   زاد منشان
اوغانان=پتانهای هندو باید از خراسان زمین کشیده شوند، حق ندارند از کمربند باداران شان خود را کشال گرفتند و‌ قدرت نمایی دارند.

>>>   Bina
اگر تاجيك ها اينبار قيام رستاخيز و طاغوت شكن عليه سركشى و تك تازى قوم زبون و فاشيست گوسفندى، انجام دادند خو خوب...
ورنه بدانند كه سرنوشت شان به مثل مسلمانان برما ميشود.

>>>   صد فیصد باید قبول کنی دیگرهیچ راهی برایت باقی نمانده

>>>   Parwani
بنظر می رسد جمعیت اسلامی در کنار استاد عطا، مقاومت را بر تسلیمی ترجیح خواهد داد.
-----------------
شما طرفدار تسلیمی هستید یا مقاومت؟
از نظر من چند وضعیت محتمل ازین قرار اند:
۱. اگر استاد عطا مقاومت نموده از تهدید های های داخلی و خارجی نهراسد، بالای مردم خود صدا بزند، از شمالی تا شمال و شمال غرب .. مردم بسیج خواهند شد. در کنار ان جمعیت اسلامی با حریفان منطقوی حامیان غنی وارد گفتگو شوند تا طرف مقابل بداند که با کی مواجه است، درین صورت اشرف غنی مثل قضیه سوقصد نظامی ناکام بالای جنرال دوستم، کوتاه آمده برنامه ی خودرا به تعویق می اندازد. استاد عطا تبدیل به یک قهبرمان خواهد شد و مزدور منشی ریاست اجراییه بیشتر آفتابی خواهد گردید.
۲. حکومت و دپلومات های خارجی با تطمیع و یا تهدید برخی از اعضای رهبری جمعیت فشار را بالای جمعیتی ها افزایش خواهند داد تا اگر تسلیمی را قبول نکنند به راه حل دیگری تمکین کنند که باز هم شکست جمعیت خواهد بود‌.
۳. در صورت بی نتیجه ماندن گزینه دوم، اشرف غنی از سیا برای برون راندن و یا حذف استاد عطا محمد نور از بلخ، تقاضای عملیات خاص را خواهد نمود که در آن صورت اوضاع کاملا از دست بیرون خواهد شد و مردم در برابر نظام قرار خواهند گرفت.
۴. در صورت کوتاه آمدن جمعیت و استاد عطا، سناریو های بعدی ارگ و زیرمجموعه آن ریاست اجراییه یک به یک تطبیق خواهند شد. جمعیت بیشتر و بیشتر تضعیف و منزوی خواهد گردید.

من طرفدار مقاومت برای شکسته شدن شاخ زور گویان و آفتابی شدت ماهیت مزدور منشان استم.

>>>   غنی دست در سوچ های بالا زده و سرنوشت این احمدزی دقیقن سرنوشت آن احمدزی خواهد بود. اتفاقن یک زمانی در پهلویش ایستاده بود و شاید روزی هم در کنارش رحل اقامت دایمی بیفگند.

>>>   این دسیسه یک خیانت است از طرف غنی.نباید ٱقای نور قبول کند.

>>>   Homayoun Paiez
اعلامیهء جمعیت اسلامی افغانستان مبنی بر خبر نشر استعفای استاد عطا از سوی ارگ را، در صفحات فیسبوک خواندم. در اول باور نکردم که"از کلوخ چطور آتش پریده"؟ اگر این اعلامیه واقعن از جمعیت اسلامی باشد؛ما از این اعلامیه تا پایان حمایت می کنیم؛ به شر ط آنکه مردانه و مسعود وار در پای آن بایستند!...

>>>   به به کشور شده بازار دلالی اشخاص ،!!!!
ملت واصول دموکراتیک هیچ نقشی ندارند.

>>>   Ahmady
تفاوت از كجا تا كجا .....
اوغانه ها ميخواهند بلخ زيبا را ويرانه سازند كه اين راد مرد در ١٧ سال بهترين استان در اوغانسان است كه از شاهكاري هاي اين راد مرد ميباشد
پارسيان ميخواهند كه تمام استان هاي ديگر اوغانستان مانند بلخ باستان أباد و سربلند شوند

>>>   مبارزه مدنی؟؟؟؟!!!
قانون میگوید والی را شخص رئیس جمهور عزل و نصب می کند مبارزه علیه قانون ؟؟؟؟!!!
عجب حرف هایی در این کشور شنیده میشود ؟؟؟
مردم ابتدا باید چشم خود رابازمیکردند اشرف غنی قوم گرا را انتخاب نمیکردند وبا او کنار نمی امدند .چه بخواهیم یا نخواهیم اشرف غنی رییس جمهور است وحق برکناری والیان رادارد چه رسد شخص خود استعفا دهد ...
اگر قانون زید پا گذاشته شود ابتدا دودش به چشم مردم میرود

>>>   چوکی مال ملت است شخصی کسی نیست تغیروتبدیل یک اصل حکومت است والی شما باید دولت همکاری نموده و از غرور استفاده نکنید خدمتگاربودن خوب را تمثیل کنید.

>>>   باید ارگ ریاست جمهوری دست ازاین جنایت ها بردارد زنده استاد عطامحمد نو

>>>   تجزیه بهترین راه حل است وبس
غوری

>>>   من تجزیه افغانستان را میخوام.
"افغان" هویت قومی است نه ملی
من هيچ وقت افغان نبوده و نيستم و نخواهم بود.
برگ هويت که در آن افغان شد
اين تفاله در فرصت دان شد
نام منفور افغان نمى خواهم

>>>   عطا محمد نور در خرابات مغان نور خدا ديدم.
درود بر تو اى استوره بلخ
درود بر تو اى فرمانده استوره سپاه
آزادى و استقلال پارسيان
رزميدى بگونه پيشداديان گشتاسپ و پدراش لهراشب
نام نوروز بلند کرد دوباره
مانند اسپنديار با نيک نامى و هفت نيکوى
نوش‌آذر، مهرنوش، بهمن، طوش رستم يادکردى فرزانه
نام آريانا باز سبز کرد و شش هزار ساله
تهمتن شاد کردى با هفت سين وهفت خوان هرساله
حافظ تخت رستم و تپه رستم داستانه
همه غيرپشتونها يکجا شوند
نظام قوم گراي فتنه از چنگ افغان آزاد کنند.

>>>   اشرف غنی بازی را غلط اغاز کردی بسیار اقوام را بجان هم میندازی .کاملا مسلمان را تباه کردی

>>>   تجزیه بهترین گزینه!

>>>   بهروز جلال آبادی
جنجالهای چند روزه بر سر ولایت بلخ این را ثابت کرد که استاد عطا محمد نور در بین مردم بسیار محبوب است حتا که غنی و کرزی در بین پشتونها به آن اندازه محبوبیت ندارد
اگر در انتخابات آینده استاد کاندید باشد و تقلب گوسفندی صورت نگیرد باور کنید این آدم ریس جمهور آینده خواهد بود

>>>   Doost
بلی همینطور است من که از مادر قوم بلوچ هستم و پدر تاجیک میدانم که استاد عطا حتی در بین بلوچ ها از محبوبیت خاصی بر خوردار است اشرف غنی قاق روده با دشمنی خود با قوم تاجیک از افراطیت به اندازه کفر کار گرفت و رهبران سیاسی تاجیک تبار که از محبوبیت خاص بر خوردار اند یکی آن هم استاد عطا نور است که استعداد رهبری ملی و ریس جمهور شدن افغانستان را دارد .

>>>   آقاى نور نوشته كردى چارچوب قانون آقاى محترم قانون قانون است چوكى ولايت برايت مزه داده نمى خواهد كه از ان پاين شوى بس است برايت خود را خورد و بى حيثيت نه ساز ريس جمهور و لو هر كسى است ريس جمهور مملكت است توبايد بخاطر حفظ ارامش به فيصله كه در مورد تبدديلى تو شده أرج بگزارى و از تفرقه اندازى بنام پشتون ، تاجك و نى فهمم هزاره وغيره پرهيز كنيد كه عواقب خراب دارد

>>>   اقای نور !
شما مردم را .......فکر نکنید اول اینکه این بسیار احمقانه است که شما برای اعتماد سازی استعفای خود را قبلا تسلیم کرده اید.با این گفته چه را میخواهید ثبوت کنید؟چرا شرم تان می اید که بگویید مزاکرات من با ارگ نه برای مردم بود ونه هم برای وطن بل برای این بود که دارایی هایم از لست سیاه براید.
ارگ خو به وعده خود وفا کرد با تو به تفاهم رسید که دارایی هایت را از لست سیاه بکشدکه کشید.
مسله ۵۰ /۵۰ خو از صلاحیت خودت بالاست که به ان نظر بدهی این کاریست که جان کیری به تصویب رسانده.
از همه مهم تر اینکه آمریکا به نتیجه رسیده است که خودت وچند لنده غر دیگر در کنارت همه دزد برامدندوبلاخره موجودیت خودت در شمال با دید و منافع آمریکا در تضاد است ازینرو باید سبک دوش شوی.

>>>   بهتر است همین پشتون ها میدانند و مناطق شان ما مردم را از جان بیزار کرده اند همدیگر را تا آخر دنیا بکشند تا سیر شوند .اینها مردم اصلاح نیستند دانشگاه انتحاری و بمب گذاری احیا کنند همه زنان را بکشند هر چه میخواهند بکنند . ما باید سرنوشت خود را داشته باشیم و بس

>>>   صلاح الدین ربانی عمل خلاف قانون دیپلوماتیک وخلاف منافع ملی کشور انجام داده است باید به سارنوالی معرفی گردد. زیراکه ایشان بدون درنظرداشت منافع ملی وسیاسی کشور ملاقاتهای خود را دریونان کنسل کرده است. فکرمی کنم که اولی سوال ازوی باید این باشد که در زمینه حیثیت کشور مهم بود ویاهم موضوع استعفای یک والی ؟ که آنهم کارومسوولیت وی نبود. بلی این عمل وی خلاف منافع وحثیت کشور است باید محاکمه گردد.
ضمیر بلخی از هندوستان

>>>   لندغر های عطاچور باید بدانید که همرایی شاخ........ را نجنګانید که چین در بین اش نخواهد ماند
عطا چور شما همرای ایران ارتباط نه بلکه جاسوس سر سيرده اش هستید و از جمله اولاد ........ ایشان هستید

>>>   استاد در رشته دزدی و رشوت عطا جان چورهیچ شرم نداری، تورا ریس جمهور افغانستان محترم اشرف غنی گفت که مانند توشله واری رخصت هستی، اما تو هیچ شرم نداری وشله گی میکنی، راهی را که تو دزد درپیش گرفتی تورا به ترکستان می رساند. هیچ چیز از دستت پوره نیست نه مرد میدان هستی و نه مرد جنگ، یک چند اکت میکنی وبس، درتاریخ به حیث یک دزد ثبت شدی مانند حبیب الله بچه ای ......اکه سخی ازسرپل

>>>   وطندار مثل پشک بیرون ......، تاریخت تیر شد دزد و بسماچی بودی حال میلیونر شدی .
یکروز سرت را به گریبان کن و از خود بپرس که آیا فهم و دانش یک کاتب را داری که امروز دعوای والا ترین جوکی دولت را میکنی،.......

>>>   رفیق عطا می خواست مانند سایر جمعیتی ها هم حکومت باشد هم ضد حکومت تبلیغ کند

>>>   عبدالله ااگر درایت دارد تا فرصت باقیست نشان دهد.

>>>   اقای منصور تحلیل بسیار مقبول ونزدیک به واقعیت

>>>   این آدم بسیار ..........بود همیشه میگفت که مرا پدر. کسی از ولایت بلغ دور کرده نمیتواند اما با وجود این لاف وپتاق اش در یک روز از ولایت دوراش کرد ،امید که دیگر در کار های کلان دست نزنی پول وسرمایه را که از راهای غیر مشروع بدست آوردی ،از آن هم جوابده هستی .
عبدالله ریحان

>>>   یگانه علت برکناری عطا فقط و فقط "ايجاد مانع در اكمالات نيروهاى ناتو از بندر حيرتان است كه با پيشكش نمودن مطالبات ناموجهه. او از خیرات همن ناتو به قدرت و ثروت رسید، و همینکه فرمانبرداری ناتو را نکند، یک شبه از قدرت به دور انداخته شد.
درین مدت که مهلت خواسته است، شاید نزد نمایندگان ناتو توبه کند و سرتسلیمی و وفاداری مانند همیشه به زمین ساید و شاید توبه اش را قبول کنند و مقامش را دوباره به او بدهند.

>>>   خدا حافظ امپراتور!!!!!!!

>>>   جناب اشرف غنی درطول حکومتش اگر دیگر هیچ کاری نکند همینکه یخن مردم را از دست این مفسدین غاصب بنام قوم رها سازد بزرگترین کاری کرده ، اشخاصی بیاورد که دزدی نکنند غصب نکنند تابع قانون باشند ودرعین زمان اپوزیسیون نباشند
ر

>>>   اینها هم شتر هستند هم شتر مرغ !
هم درحکومت هستند وهم اپوزیسیون حکومت
مانند احمد ضیا مسعود هم مشاور رئیس جمهور بود وهم منتقد واپوزیسیون حکومت استاد عطا عین سیاست سال تمام برحکومت انتقاد داشت وهم والی برحال حکومت بود
هم خـرما هم ثواب هردو را می خواهند
ر

>>>   از یک دزد.......... اینقدر ادم بزرګ نسازید او یک معلم بیسواد و .... است که صرف در چور یک مهارت خاص دارد دیګر عطا وسیاست بسیار دور است.

>>>   محمد اسلم سلیم
پاسخ حلقهء خبیثه ارگ یا همان کانون توطئه شعار نیست!
من هیچ مناسبت حزبی وسیاسی با عطا محمد نور ندارم ولی از موضع یک تاجیک با قلم وقدم درکنار او برای دفاع از هویت وعزت تاجیک ها قرار دارم.
باید به اقدامات متقابل متوصل شد !
امروز روز شعار نیست همه باید با قلم وقدم وتفنگ دار با تفنگ به میدان بیآیند از هویت وعزت مردم باید دفاع صورت بگیرد.
کنار زدن عطامحمد نور در برنامه نانوشته ائتلاف گلبدین غنی بود و همه پافشاری ها برای زمینه سازی حاکمیت فاشیزم در بلخ و یکسره سازی تاجیک ها حتی از حاکمیت دریک ولایت می باشد.
راه شمال از دند شمالی تا مزار را به روی غنی وهوادرانش باید بست .
دند شمالی کوهدامن ، پروان ، کاپیسا و پنجشیر باید مردانه وار درکنار عطا محمد نور به ایستند ، بغلان ، سمنگان ، بلخ ، سرپل ، جوزجان وفاریاب باید برای دفاع کامل آماده شوند .
سالها گفته ام که راه دیگری به جز ایجاد جبههء مقاومت مسلحانه در برابر فاشیزم وجود ندارد و از همین روز باید آغاز شود .

>>>   Ariai
تذكره را تحريم نماييد.
در پهلوى ان هوشيار باشيد كه ميخواهند به اقوام كوچك تقسيم تان كنند تا راحت تر قابل استثمار شويد.
همه تاجيكان با همه زير مجموعه هاى خانوادگى و قومى ان منحيث يك كلان هويت فرهنگى با هم متحدانه حركت نمايند. وطيفه ماست تا اين پيام و مسله مهم را خانه به خانه به گوش همه برسانيم!

>>>   فقط دو راه فراراه والى بلخ قرار دارد:
یا خودکشی یارفتن دوباره به میخانه نورمحمدخان!

>>>   Parwani en 6 anderen.
رهبران هميشه در بحران تولد شده اند...
قبل از اينكه داخل بحث اساسي شويم، ميخواهم
چند نقطه را الحاحاً يادآور شوم:
اولاً نميخواستم در مورد سياست مزخرف٢٧٠ساله اوغاني چيزي بنويسم، چون اين درامه خونين ادامه دارد....
ثانياً آقاي عطا محمد نور در واقع از بنده حد اقل بيش از 11000دالر بدهكار است، چون يازده ماه در تلويزيون ميترا كار كرده بودم...اين را بخاطري يادآور شدم كه وي براي من هيچوقت كدام كمك مالي نكرده و من هم از ايشان هيچ چيزي توقع نداشته و ندارم، بر عكس اگر وي كمك ميخواهد اكنون برايش خواهم كرد....من هيچگاهي براي كسي چك چك و خوش خدمتي نكرده ام وبه همين خاطر هم است كه صاحب هيچ مقام دولتي نيستم و جسورانه مي انديشم، مينويسم، ميگويم و نقدميكنم!
ثالثاً نميدانم اين مشاورين و مجاورينكه آقاي عطا در سراسر دنيا انتخاب كرده كجا اند و چرا سكوت كرده اند و يا نميخواهند خواهرخندگي خود را با سپيداريان بيرق فروش و هويت فروش به مخاطره بي اندازند؟جالب است والله!
جنگ رو در رو #غني_عبدالله در مقابل آقاي عطا را به فال نيك ميگيريم و خرسنديم كه چنين آزمون تاريخي پيش آمده است. Jim Rohn گپ تاريخي دارد و ميگويد: Opportunity mixed with difficulty يعني فرصت ها همواره مخلوط با مشكلات است و اين مشكلات است كه ستيفن بيكو، گاندي، مسعود، مانديلا، چاويز، ملكمX و چكوارا بدنيا مياورد! فلهذا آقاي عطاي ناب ترين فرصت را در اختيار دارد و يا اينكه مبارزه ميكند و از خود يك ارث بجاي ميگذارد و يا مانند ديگر رهبران قلابي منزوي و به يك جوك سياسي تبديل ميشود.آقاي عطا محمد نور در مقابل ائتلاف نا ميمون #عبدالله_غني ميتواند كامياب شود اگر اين رهكار ها را به دقت عملي نمايد:
توضيح:
در قدم نخست يك سال و چندي از عمر اين رژيم نا مشروع مانده است و اين رژيم توان مقابله با يك تصميم قاطع مردمي را ندارد و همچنان اين دو چهره سالوس #عبدالله_غني در ذهنيت هاي مردم ما خرد و خمير شده اند و توان دوباره شخصيت شدن را از دست داده اند. چون عبدالله چند نفر چك چكي در قصر سپيدار و غني هم در قصر دلكشا دارند و اين دو شخص بي كفايت جهان را نيز بكام مردم ما تلخ نموده اندو هروز ما شاهد يك حادثه خونين و عقبگرد امنيتي، اقتصادي و سياسي هستيم! اضافه بر اين افتضاح، بزرگترين توطئه نا جوان مردانه را چند نفر اجير در قصر سپيدار توأم با ارگ مهندسي و عملي نموده اند و اين ائتلاف ننگين درج صفحات تاريخ ما خواهد شد!

شايان يادآوري است كه امريكايي هاي و انگليس هاي هيچ تمايلي و اشتياقي براي برهم زدن بلخ و بي جاي كردن عطا محمد نور ندارند و اين يك پروپاگند كاملا زرد است Yellow Propaganda كه از طريق رسانه ها دولتي و امنيت مُلي تبليغ و ترويج ميشود.
پس راز كاميابي عطا در چي است و چي بايد كند؟
1-آماده شدن براي يك نبرد مسلحانه طولاني با ارگ، خلق بحران، بچالش كشيدن رژيم و خسته ساختن تمويل كننده هاي آنها؛
2-تفاهم با كنگره ملي، رستاخيز تغير و ديگر نهاد هاي خوشنام بخاطر فدرالي سازي اوغانستان ويا تجزيه كامل آن؛
3-گفتگوي مستقيم با سفير امريكا و فرستادن يك نامه "سر بسته"براي رئيس جمهور امريكا آقاي ترامپ و توضيح دادن پيشرفت هاي بلخ از منظرگاه اقتصادي و اعلام همگرايي اقتصادي با اداره ترامپ بدون قيد و شرط.
4-لابينگ قوي رسانه اي در داخل اوغانستان و خارج آن، بويژه در نهاد هاي تصميم گيرنده...
5-بسيج ساختن مردم در داخل اوغانستان مانند آيرلندي ها و ساختن هسته هاي اكمالاتي(اقتصادي) قوي در خارج از اوغانستان براي يك نبرد طولاني مانند كوردستاني ها و تميلي ها...
6-نزديك شدن با پاكستاني ها بخاطر شناخت خط ديورند و صحبت كردن با آداره پوتين بخاطر جلوگيري كردن بيشتر داعشيان در شمال و خطرات افراطگيرايي در مناطكق آسيا ميانه و قفقاز از طريق بلخ و در اختيار قرار دادن منابع طبيعي شمال براي چينايي ها، هندي ها و ديگر كشور هاي مشترك المنافع ما.
نقطه اخير:
بيش از ٩٠ فيصد رسانه هاي كشور در محور آقاي عطا محمد نور ميچرخند و اين دلالت واضح به خلق كردن كلان ترين شتاب رسانه اي و سياسي در كشور و منطقه بحساب ميايد.بخاطر داشته باشيم كه رهبران همواره از سه حالت منتفي نيستند. حالت پرواز ، حالت اعتدال و حالت هبوط.از منظرگاه بنده، آقاي عطا اكنون در حالت پرواز است كه بايد برگردد به حالت اعتدال تا از حالت هبوط نجات يابد!

>>>   Parwani
بنظر می رسد جمعیت اسلامی در کنار استاد عطا، مقاومت را بر تسلیمی ترجیح خواهد داد.
شما طرفدار تسلیمی هستید یا مقاومت؟
از نظر من چند وضعیت محتمل ازین قرار اند:
۱. اگر استاد عطا مقاومت نموده از تهدید های های داخلی و خارجی نهراسد، بالای مردم خود صدا بزند، از شمالی تا شمال و شمال غرب .. مردم بسیج خواهند شد. در کنار ان جمعیت اسلامی با حریفان منطقوی حامیان غنی وارد گفتگو شوند تا طرف مقابل بداند که با کی مواجه است، درین صورت اشرف غنی مثل قضیه سوقصد نظامی ناکام بالای جنرال دوستم، کوتاه آمده برنامه ی خودرا به تعویق می اندازد. استاد عطا تبدیل به یک قهبرمان خواهد شد و مزدور منشی ریاست اجراییه بیشتر آفتابی خواهد گردید.
۲. حکومت و دپلومات های خارجی با تطمیع و یا تهدید برخی از اعضای رهبری جمعیت فشار را بالای جمعیتی ها افزایش خواهند داد تا اگر تسلیمی را قبول نکنند به راه حل دیگری تمکین کنند که باز هم شکست جمعیت خواهد بود‌.
۳. در صورت بی نتیجه ماندن گزینه دوم، اشرف غنی از سیا برای برون راندن و یا حذف استاد عطا محمد نور از بلخ، تقاضای عملیات خاص را خواهد نمود که در آن صورت اوضاع کاملا از دست بیرون خواهد شد و مردم در برابر نظام قرار خواهند گرفت.
۴. در صورت کوتاه آمدن جمعیت و استاد عطا، سناریو های بعدی ارگ و زیرمجموعه آن ریاست اجراییه یک به یک تطبیق خواهند شد. جمعیت بیشتر و بیشتر تضعیف و منزوی خواهد گردید.
من طرفدار مقاومت برای شکسته شدن شاخ زور گویان و آفتابی شدت ماهیت مزدور منشان استم.

>>>   عبدالمنان شیوای شرق
دوران برخوردهای و رفتار های ایدیالوژیک گذشته است. نسل نو نباید قربانی جزم اندیشی و دگم باوری سیاست های گذشته شوند. انسان جدید برایند مردم سالاری و پلولاریزم معرفتی است و رابطه اش با سیاست پلورال و مبتنی بر نظریه کثرت گرایی سیاسی است. انچه در گذشته در بدخشان شده محک و میزان ان در تاریخ درج است. ما نسل انروز و مسوول زمان خود هستیم و به حقایق جریان ها و باور تاریخی مبارزات افراد احترام داریم.

>>>   رسانه شما برای خارجی ها مثل .......... می کند.

>>>   ....... به خیر وصلاح کشور نیست بلکه سبب ویرانی مملکت و کشتار انسانهای بیگناه شده است، ........... بچه .......علیه شاه امان الله خان ،......... اخوانیها در مقابل جمهوری داود خان، ..........مومن در مقابل حکومت داکتر نجیب شهید که جز تباهی ملت نتیجه مثبت نداشت، لذا ازتاریخ باید اموخت و لجاجت بیفایده است و عقل را از دست ندهد و تسلیم قانون شود.

>>>   ا قای امیرزاده بگانم در خواب میبینید اسمان وزمین از هم نمی خورد که اگر اقای عطامحمد نور از چوکی ولایت پس شود برایش این مدت که بوده بس است خیلی پو ل پیدا کرده.

>>>   یک روز زندگی کردن در فضای آزادی ، که خود در انتخاب سرنوشتت دخیل باشی ، بهتر است از هزار سال که دیگران برایت تصمیم بگیرند!
کاپی

>>>   Doost
بلی همینطور است من که از مادر قوم بلوچ هستم و پدر تاجیک میدانم که استاد عطا حتی در بین بلوچ ها از محبوبیت خاصی بر خوردار است اشرف غنی .......با دشمنی خود با قوم تاجیک از افراطیت به اندازه کفر کار گرفت و رهبران سیاسی تاجیک تبار که از محبوبیت خاص بر خوردار اند یکی آن هم استاد عطا نور است که استعداد رهبری ملی و ریس جمهور شدن افغانستان را دارد .

>>>   استاد لعلزاد بشکل بسیار ساده بیان میکند :
تکرار اشتباهات تاریخی!
==============
امیر حبیب الله کلکانی حدود ۹۰ سال پیش به سوگند نادر خان و مُهر او در قرآن اعتماد می کند و وارد ارگ می شود... اما روانه چوبه ای دار می شود!
استاد عطا به خاطر جلب اعتماد غنی خان، استعفا نامه ای پیشکی به او می نویسد و وارد مذاکره با ارگ می شود و حال...
+ + +
یگانه راه و چاره و کسب آبروی دوباره همانا رد قاطع فرمان غنی و «مبارزه و مقاومت» همه جانبه در مقابل تیم فاشیستی ارگ و سپیدار است و بس...
نه شکوه و شکایت!
در غیر آن باید با زندگی سیاسی وداع کرد و جام زهر را نوشید...
+ + +
مسعود بزرگ زمانی در مورد تسلیمی کلکانی به نادر با دریغ و درد می گوید:
آدم به دشمن تسلیم می شود؟ هیچ جنگی اگر نمی کردی و فقط در دامنه های شمالی گشت می زدی و هر یک ماه یا سه ماه بعد یک تک تفنگ می کردی، سرنوشت نظام و سیاست در افغانستان در بست در دست یک خاندان باقی نمی ماند...

>>>   براددر این ملت بی غیرت در طول سا ل ها نبو ده و نخو اهد بود من به حیث یک شخص بی طرف پشنهاد برای حزب جمعت می کنم تا همه سمت شما ل یک مشت واحد شود ویک حکومت موازی برای این یهودی ها و فشیست های قرن اتمر و ستنکزی اعلان کند تا غ دوباره برای
تداوی به خارج برود نزدغلام خود اقای ترامپ

>>>   اگر آمریکا و ناتو نبود اشرف غنی و همقطاران او یک روز هم نمی توانست در کشور حکومت کند. کلید اشرف غنی و دولت او در دست آمریکا است و اشرف غنی هیچ اختیاری از خود ندارد. اینکه دوستم تبعید شده است به زور آمریکا است. و اینکه گلبدین وارد افغانستان شد با پشتیبانی آمریکا است و امروز عطا محمد نور در برابر آمریکا و نیات شوم آن قرار گرفته است. اگر عطامحمد نور بتواند خود را در مزار نگه دارد و مردم را با خود داشته باشد گویا آمریکا را شکست داده است. اشرف غنی بیچاره هیچ کاره است فقط عامل و مزدور آمریکا است.اگر آمریکا یک روز دستش از روی غنی بردارد همان روز دولت او سقوط می کند. این چیزی نیست که برای مردم پنهان باشد. اما مردم ما بی حال و بی انگیزه شده و هیچ تحرکی از خود نشان نمی دهد.

>>>   اگر مزدوران ,پاکستان, و تزار در وطن نبود همه چیز خوب بود!

>>>   ده در کجا درختها در کجا...استعفای یک والی چه ربطی به اقوام و هرج و مرج سیاسی دارد؟ مردمان شریف هزاره و تاجک و پشتون و ازبک را سرجایش بگذارید و به جای سفسطه بازی قانون را باید محترم شمرد.

>>>   من به ملت افغان میگویم: تا که گ... نور نرفته نگزاریدش!

>>>   بهترین راه منطقی و راه حل یا فدریشن و یا تجزیه است ورنه خارجی ها ما را متفق نمی مانند .
با احترام
بوری بای از کابل

>>>   خاموشی ملت در برابر این حکومت فاسد وخون آشام تاسف بار است.
مردم شریف نجیب افغانستان اگر میخواهید زنده بانید این غنی ..........متعصب وهمدستان فاشیست وجنایت کارش را از ارگ بیرون کنید و یک دست شوید سلاح بردارید در جای زندگی دشمن خاک ، دین و فرهنگ نیاکان تان حمله کنید.
بخاریکه همین غنی ..........کم اصل مغز تعصب شیطان اقوام شریف افغانستان را بنام پشون دارانی غلجی تاجیک هزاره از بیک ترکمن جدا کرد بین مردم غیور دلیر شجاع نفاق قوم انداخته است.
بیـا هموطن همـدل شــویم از بهـر امن و آبادی میـهـن
هزاره تاجک و پشتون ترکـمن از این میهن
سـنی و شیـعه گلـهای یک باغ این میهن
با همدیگر پذیر ریشــه بر کنیــم بنیـاد زمامدار استبدا میهن
بیاید ملک را از دست زمامدار استبداد آزادسازیم با همدلی یکدیگر آباد سازیم

بـیـا ای همـوطن تا یار باشیم
به اهل مملکت همکار باشیم
نورعلم و معرفت سازد بری
ملک آباد وصفای رهبری
این کم اصل غنی احمدزی شوونیسم قبیله فاشیت تا ارگ را ترک نکنند اوضاع بهبود نمی یابد
قرن ها هم طول بکشد اوضاع نه تنها بهتر نخواهد شد بلکه روزبروز بدتر هم خواهد گردید.

>>>   نابودی بلخ و ولایات شمال بدست داعش و طالب در نقشه غنی احمدزی است غنی وظیفه دارد افغانستان را بدست داعش بدهد و ایران و روسیه و چین را ناآرام بسازد غنی افغانستان را نابود و تخریب میکند

>>>   غنی+داعش+اتمر+طالب= نابودی کامل مردم افغانستان و فرهنگ بدست داعش

>>>   مردم باید مقاومت کنند درغیر آن زبان ,فرهنگ,قدرت,ثروت ووقار تان را ازبین میبرند غنی اتمر گلبدین واسماعیل یون وافغانملتی های فاشیست زبان فارسی دری سرود ملی افغانی,تزکره افغانی القاب نظامی وعلمی و کلینیکی همه به افغانی(پشتو)شمارا ازبین میبرند وعرایض,مکتوبهار دفتری,لوایح همه به زبان پشتو میشود اگر عریضه ا بزبان فارسی نوشتی درهیچ یک ازادارات دولتی شامل وظیفه شده نمیتوانیم.چوکی های بالا همه دراختیار یک قوم خاص قرارمیگیرد نسلآینده ما از حق تحثیل وبئرسیه های تحصیلی محروم خواهمد شد.آنها برین عقیده اند یک ملت یک زبان یک پول واحد افغانی,..زبان های دیگر نابود شوند.اقوام تاجیک وازبک وهزاره از وظایف شان برکنار جایشان را به قوم افغان خود(پشتون) میدهند.عبیدیان ازکاپیسا.

>>>   غنی+داعش+اتمر+طالب= نابودی کامل مردم افغانستان

>>>   حزب جمیعت نا خورده شکر میکند اول بخورید باز شکر کن

>>>   بهروز جلال آبادی
نباید بی انصاف باشیم !

در بلخ ۱۵ سال یک تاجیک والی هست آن هم در سرزمین تاجیکان ، لیکن تعداد مثلی شغال فریاد میزنند که بلخ میراث پدری کسی نیست !
لیکن دوصد سال دولت در دست یک گروه فاشست مزدور است لیکن همین ......نمی گویند که این وطن خانه مشترک تمام اقوام است پس چرا فقط یک قوم حق دارد تا قدرت بدست ایشان باشد و دیگران هیچ !؟
باور کنید کدام روزیکه جهالت بنام پشتونولی خاتمه یافت همان روز این وطن گل و گلزار خواهد شد

>>>   غنی فاشیت و متغصب همبر گر فروش کم اصل فقد چند داکتر علوم را از قوم فاشست خود بطور نمونه داکتر قیومی و مثصبا ح را بحث مشاور از خارجی دعوت کرده است و از دیگر اقوام بی سواد را مانند حرت و حاجی آلماس مشاهد را مشاور ساخت است و در حالیکه ده ها داکتر علوم در هم بخشها دارای طراح های جامع در دیگراقوام شریف کشور ما در خارج وجود ادرد .

>>>   مسعود ماما سخت پیش ا ت شرمنده شرمنده هستم راه صداقت تور را تعقب او انتخاب نکردم خاین شده ام دالر شرین شده چشم من را نیک تو کور کرد غنی متغصب من را فریب داد من را هم متعصب ساخت و بطرف قبیله ام کشانید.
باید خاطر نشان ساخت که زنهده یاد قهرمان ملی مسعود در همان وقتم هم از دشمن نشنی شما محترم داکتر عیدالله زمریان خبر دقیق داشت که از پول مسعود رفت آمد به اروپا می کردی و با خاندان ظاهر شاه بچه نادر غدار همنشنی داشتی ولی یک تعداد بیسوادان پنچشیر از تو حمایت می کنند نه همه مردم .

>>>   Amirzada.
از بوسه باران نور بلخ تا نفرت باران عبدالله سپیدار

درین روز ها نور بلخ مثل ستاره درخشان بر تارک آزادگی، جسارت، مردانگی و حق طلبی در برابر زورگویان و تمامیت خواهان ارگ می درخشد. مردم های گوناگون از سراسر کشور برای بستن کمر او در یک نبرد سر نوشت ساز با بی عدالتی، زورگویی و حق ستیزی به بلخ می ریزند و با چشمان اشک آلود چشمان او را می بوسند و در آغوش می کشند و نفرت خدا به آدرس عبدالله نامرد، دروغگو و خیانت کار می فرستند.
واقعیت اینست که بوسه باران نور بلخ و نفرت باران از عبدالله را باید در چهارچوب منافع مردم نگاه کرد. مردم بیسواد اند، بیچاره اند، فقیر اند ولی منافع خود را خوب می دانند؛ خادم و خائن را خوب می شناسند، صادق و عوامفریب را خوب تشخیص می دهند.
واقعیت اینست که در دنیای منافع مردم مرز باریک میان محبت و نفرت وجود دارد.این مرز به سادگی از محبت به نفرت تبدیل میشود.
این مردمی که امروز نور بلخ را بوسه باران می کنند، سه سال قبل بیشتر ازین دریاهای بوسه را نثار عبدالله می کردند و حتا حاضر به قربانی پیش قدم های او بودند. او را مسعود ثانی تاریخ ساز می شمردند که معادلات قدرت استبدادی و غیر عادلانه را تغییر داد.
واقعیت اینست که حمایت مردمی، محبوبیت و شهرت جهانی که داکتر عبدالله سه سال پیش داشت در تاریخ معاصر افغانستان کم نظیر بود. حتا ابرقدرت جهانی نتوانستند از آن به نفع کامل تقلب سالاران قبیلوی چشم پوشی کنند و مجبور شدند قدرت را برابر تقسیم کنند.
باید گفت حکومت وحدت ملی یک تحفه آمریکایی و یا حسن نیت اشرف غنی نیست، بلکه محصول قدرت بی نظیر مردم و مقاومت در برابر تمامیت خواهی قبیلوی است. این انگیزه قدرت مردمی به نوبه خود محصول جسارت، پایمردی و قربانی احمد شاه مسعود و استاد ربانی است که اعتماد به نفس و داعیه حق طلبی را در رگ و پود مردم نهادینه ساختند. این در حالی بود که مردم بحیث رعیت ....................و بی اراده سر تعظیم به هر ارباب فاشیست فرو می آوردند و اطاعت از ارباب را دین اسلامی و میهن پرستی می شمردند.
خیانت عبدالله به آرمانهای میلیونها انسان مردم را مجبور ساخت که با نفرت او را ترک کنند و در کنار نور بلخ ، که پرچم دادخواهی و حق طلبی را در برابر تمامیت خواهان ارگ بلند کرده به ایستند.
بدون شک تا زمانی مردم از نور حمایت خواهند کرد که در گفتار نه بلکه در عمل از داعیه مردم دفاع کند. هر نوع بازی با احساسات مردم این بوسه های عاشقانه و آغوش گرم مردمی را به نفرت و خشم تبدیل خواهد کرد و نور بلخ به ظلمت بلخ به سر نوشت عبدالله دچار خواهد شد.

>>>   di
دقیقا
تا این جای کار نور بلخ خوب پیش میرود ارزمندم همینطور پیش رود
آثار جوانمردی عیاری و راستگویی و صداقت تا فعلا در وجودش دیده میشود

>>>   Asmahi
روز دشوار ون امیدی روز مصیبت مردم در پهلوی مردان اهنین استاد میشوند تا سرحد مرگ . جنگ دوهم جهانی بزرگترین مصیبت بشر و. بزرگترین درس بشریت بود لهذا در ان روز های دشوار و نا امیدی مردم ملت ها و. جهان در پهلوی چرچیل روزولت و ایزنهاور و استالین ومارشال تیتو و مارشال دوگول ایستادند . هم شهامت داشتند هم عقل هم تدبیر ، عبدالله نه شهامت دارد نه عقل وتدبیر ونه قدرت تصمیم گیری عاقلانه در روز های دشوار و سر نوشت ساز. زمان بی رحم است عبدالله و گلبدالدین را در پهلوی فاشسیت و منفور ترین ریس جمهور افغانستان قرار داد که نفرین ابدی کمایی کرد و مردان مرد همایون همایون لالی حمدزی ژنرال رزاق عطا و حاجی قدیر رهبران محبوب ملت شدند

>>>   آزادی AZADI
اگاهی نامه

دلقک های پنجشیر خود مان مانند
جنرال جرئت و والی پنجشیر و چند تای دیگر برای اینکه مردم پنجشیر را از صف استاد عطا محمد نور (جانشین قهرمان ملی) دور سازند به پروپاگند ها و آوازه های دروغین از هیچ عمل و حرف های بی شرمانه دریغ نمی ورزند.
از جوانان سر به کف و دلیر پنجشیر تقاضا میگردد تا دیگر فریب دلقک های دالر خور فاشیزم را نخورند و تا اخرین قطره خون از استاد عطا محمد نور (جانشین قهرمان ملی) دفاع نمایند.
...........بر دلالان و نوکر های فاشیزم

>>>   Fatah
محاسبه همه غارتگری و هشت در کشور این علقه منفور خلیلزاد بوده عبارت از کرزی و کوچی غنی و اتمر به شمول ...............در این حلقه منفور که کشور را به تباهی کشانیده اند باید امریکاه اینها را به دادگاه عالی برای این جنایت شان که جواب دی باشد که روی کدام وجدان در مقابل یک ملت چرا چونین جنایت

>>>   #فوری
قابل توجه شهروندان!
انجنیر داود طی نشستی با استاد عطا محمد نور، حاکم خودمختار بلخ از سو تفاهم موجود میان وی و استاد عطا محمد نور معذرت خواسته و به مردم بلخ اطمینان میدهد که هیچگاه خلاف جمعیت اسلامی و خط مش مسعود بزرگ نخواهد عمل کرد.

این تصمیم محترم انجنیر داود پس از آن اتخاذ میشود که مقامات استخباراتی جمعیت اسلامی از قصد ترور انجنیر داود توسط شورای امنیت در جریان مراسم فاتحه پدر وی خبر داد.

انجنیر داود به زودی با رسانه های کشور صحبت میکند، و می‌گوید بعضی موضوعات نا گفته را افشاه خواهد کرد.

اختصاصی - میترا

پ.ن: توطئه ی بعدی شورای امنیت و ارگ هم دفع شد، که انجنیر داود را در بلخ ترور کنند و استاد عطا محمد نور را مسوول قتل وی به رخ مردم قلمداد کنند.
نظر شما چیست..؟

>>>   گلبیدین در دیدار با سفیر انگلیس خودرا از خانواده شاه شجاع معرفی نموده و گفته است :
حکمتیار در دیداری که با سفیر انگلیس داشته تصریح نموده حاضر است تمام منویات انگلیسی ها را در افغانستان محقق نماید.

حکمتیار تلاش کرده در این ملاقات برای حضور و پیروزی حزب اسلامی شاخه حکمتیار در انتخابات سال ۲۰۱۹ زمینه سازی کند.

وی همچنین تلاش دارد تا با جلب نظر وی، از خود چهره ای ملی و کاریزماتیک معرفی کند.

در همین راستا حکمتیار در دیداری که با سفیر انگلیس داشته تصریح نموده حاضر است تمام منویات انگلیسی ها را در صحنه افغانستان محقق نماید

>>>   امریکا ازتاریخ افغانستان ومداخله ودست اندازی های بیکانه ها دراین سرزمین مردخیزآکاه باشد این سرزمین درطول تاریخ به جهانیان ثابت ساخته که دربرابرمتجاوز با هر زور وسازبرک که داشته ذلیرانه مبارزه نموده
‌پوزآن را به خاک مالیده است
بیک مراد>>>   نوشته گر شما از اتحام فساد به عطا قلم زدید گویا که مردک ملایکه باشد اگر چنین است در یک کشوری که ۷۰% مردم در فقر بسر میبرند ، چطور امکان دارد که یک بیسواد هیچکاره و تفنگباز در مدت کوتاه سرمایه میلیارد دالری را از آن خود کند و همزمان یک مقام بلند رتبه دولتی باشد .
پس ما به این نتیجه می رسیم که این .........یک دزد رهزن و خائین به ملت است.

>>>   اشرف غنی که با تقلب وفساد روی کار آمده چه انتظار از بقیه سران تنظیمات است شرم آور است که مرد درجه یک افغانستان آدم فساد پیشه است ویک اسباب‌بازی آمریکایی و به فرمان آمریکا یک تروریست جهانی که افغانستان را اشغال کرده بخاطر منافع سیاسی و اجتماعی خود برای ملت افغانستان عروسک می سازه به نمایش می گذارد امسال غنی ملت از خاب قفلت بیدار شوید
برای خود سرنوشت تعیین کنید نه با جنگ خشونت با مفکوره سیاسی آمریکا به افغانستان صادق نیست آمریکا تروریست پرور است هیچ امیدی نداشته باشیم اگر کشور
های هم پیمانی ما از افغانستان صادقانه حمایت کنند
ناامنی های افغانستان به یک ماه جم می شود مرگ بر آمریکا که به مسائل داخلی افغانستان دخالت می کند

>>>   بیغم باشید که نور به اهداف شومش برسد!

>>>   جان باز خان سفیر امریکا راه مسالمت آمیز را نشان داده

>>>   Dehganpoor
بله راوی بزرگوار ترس و نگرانی انست که در برابر این جنبش مردمی که خواهان یک تغییر اساسی و نه گفتن به قلدری شونستهاست یکتعداد رهبران جمعیت از پشت خنجر نزنند و یا مثل " مار آستین " زهرپاشی نکنند و یک باردیگر مردم را نا امید بسازند اما این محک تجربه است برای استاد عطا که کنترول و مدیریت این جنبش را ازدست ندهد و بازهم فریب نخورد که بازهم پشیمان می شود و هزینه بزرگی خواهد پرداخت.

>>>   Zahir Ariaie
صد ها بورس كه حق فرزندان اين خاك است از طريق وزارت قبائل به وزيرستان پاكستان داده ميشود!

>>>   غنی و عطا از یک قماش اند: هردو دزد و رهزن و دشمن آزادی اند. اختلاف آنها در بارهٔ تقسیم غنمیت عائی است که از طریق دزدی و فساد به چنگ آورده اند.

بازندهٔ واقعی این .............سیاسی مردم بی دفاع افغانستان اند که از قرن ها بدینسو مسحور جادو و طلسم <نفاق بیانداز و حکومت کن> بوده اند.

گلداد

>>>   بسیاری شوق رهبریت را دارد یا اهلیت اش ندارد و یا توانایی و مسولیت اش را ندیده.
از نگاه فهم سیاسی عطا محمد نور هنوز در کودکستان است، جالب اینکه شما "روشنفکران" از او رهبر جور میکنید و دنباله رو اش هستید.

>>>   اگر ازمفسد سخن گفته میشود مفسدان بیشتری در این کشور وجود دارد که میشود همه اش را برکنار کرد همانند فاروق وردک مبتکر مکاتب خیالی وزاخیلوال وگلاب منگل که بخشی از وطن را به طالبان یعنی به پاکستانیها معامله کردالبته در دند غوری که خود خیانت ملی است وهمچنان وغیره وغیره ازکدامش یاد آوری کنم

>>>   آقای نور - حذف تصویر شتر از تذکره های الکترونیکی و در نام اقوام در دذکره های الکترونیکی آرام مردم این کشور میباشد .
زره

>>>   مابایدخودمان شناسنامه های الکترونیکی راازبلخ شروع وبه خواست خودمان توزیع کنیم ... براشرف وگلبدین

>>>   خداکند باز به کولاب فرار نکنید

>>>   فرار به کولاب را بگذار تو خودت همین حالا یا از کوئته ویا از پشاور پاکستان پوست میکنی۰ برو لاف نزن معلوم هستی۰

>>>   عطادرحالت فراراست وکسانیکه ازاوحمایت دربرابر پول میکردند سرنوشت اش چه خواهد شد.

>>>   عطا سرت را خوردنی است، صبر کن۰ ولسمشرک پلاستیکی از آن خوردنش پشیمان است۰

>>>   عطای چور به سرنوشت بچه ..........دچار میشود. این همه تبلیغات دزدان و کاسه لیسان آنها است که از یک دزد ببر کاغذی ساخته اند. گیلم اش جمع است و راهی زباله دان تاریخ میشود. انشاالله
صمد از بلخ

>>>   ببر کاغذی است که عزت و حیثیت حکومت شئونیستی قبیله وحشت را بیشتر از یکماه میشود که مسخره عام و خاص تمام دنیا ساخته است۰
برو اگر نر هستی نزدیکش برو۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است