آیا اردوغان یک مسلمان میانه رو است؟
قتل عام مردم مسلمان کرد و سوریه و حمایت از تروریزم طالبانی و گلبدینی در افغانستان، آیا اینها نمایندگی از اسلام میانه رو می کند؟ اگر اردوغان یک اسلام گرای معتدل است پس حمایت او از جنایتکاران طالبی، داعشی و گلبدینی بخاطر چه است؟ 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۲۰    ۱۳۹۷/۴/۸ کد خبر: 152275 منبع: پرینت

یک تعداد هموطنان باور دارند که اردوغان یک مسلمان میانه رو است و افکار او با گلبدین، طالبان و داعش تفاوت زیاد دارد.
صرف نظر از اینکه اردوغان نخستین درست های اسلامی خود را در پشاور در مکتب گلبدین و مدیریت آی اس آی فراگرفته است، سالانه ده ها بورس تحصیلی برای حزب اسلامی در ترکیه می دهد، دفاتر حزب اسلامی در ترویج افکار فاشیستی گلبدین در ترکیه فعال اند. از طالبان در افغانستان حمایت می کند و تا حال یک سرباز ترکیه عضو نا تو در افغانستان از جانب طالبان صدمه ندیده است.

دفاتر طالبان در ترکیه در کنار دفاتر گلبدین فعال است و با پاکستان در تبادل تروریزم همکاری دارد. تا زمانیکه داعش را ایران و روسیه در سوریه شکست نداده بودند اردوغان از داعش با همدستی سعودی و آمریکا برای سرنگونی رژیم سوریه حمایت فعال داشت و خاک ترکیه به پایگاه تربیتی و صدور تروریزم به عراق و سوریه تبدیل شده بود. هم چنان صد ها عضو القاعده و داعش از طریق سفارت ترکیه در افغانستان با اخذ ویزه به ترکیه و سپس به جنگ سوریه و عراق فرستاده شدند. اکثریتی داعشیان اروپایی از طریق ترکیه وارد سوریه شدند.

قتل عام مردم مسلمان کرد و سوریه و حمایت از تروریزم طالبانی و گلبدینی در افغانستان، آیا اینها نمایندگی از اسلام میانه رو می کند؟ اگر اردوغان یک اسلام گرای معتدل است پس حمایت او از جنایتکاران طالبی، داعشی و گلبدینی بخاطر چه است؟

این درست که مردم ترکیه از لحاظ فرهنگ و پیشرفت شان با مردم افغانستان تفاوت دارند و آنها حاضر نیستند که به امر طالب و گلبدین کشور شانرا ویران کنند. ولی فراموش نباید کرد که مردم افغانستان بویژه مردم متمدن شهر کابل، ننگرهار، هرات و بلخ نیز تا پیش از جهاد مردم متمدن ، صلح دوست و بردبار بودند و حاضر نبودند کشور شانرا ویران کنند. چه شد که این مردم بجان هم افتیدند؟

مردم سوریه در صلحدوستی و مدنیت پذیری شان نیز کمتر از ترکیه نبودند. سوریه بیشتر در تحت تاثیر فرهنگ غرب تربیت شده بودند.
اما این مردم را رهبران و بازی گران جهانی بجان هم انداخت.
قمار های بزرگ سیاسی اردوغان می تواند ترکیه را به آتش بکشاند. غربی ها هنوز منافع خود را در بی ثباتی ترکیه نمی بینند، هرگاه روزی تغییر سیاست بدهند ترکیه یک کشور آسیب پذیر است. هیچ کشوری از خدا خط نیاورده است.

هارون امیرزاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اردغان
ترکیه
امیرزاده
نظرات بینندگان:

>>>   من که تر کیه را ندیده ام واز اردوغان هم فقط حکایت های را شنیده ام درست مخالف گفته های هارون امیرزاده نظر دارم وقتی این بی شخصیت ترکیه را در پهلوی سایر حامیات تروریزم قرار میدهد مو در بدن انسان راست میگردد در حالی که نیک میداند تروریزم را در جهان و افغانستان امریکا وانگلیس ایجاد مینمایند ورشد وتوسعه میدهند از روی نادانی ویا اینکه ازسوی انها وظیفه دارد تا پل گم نموده مسولیت مسببین اصلی ارباب های خودرا کم نموده بار مسولیت را بدوش دیگران بی اندازد این ....خوب میداند وقتی سعودی وپاکستان وامارات طالب را به رسمیت شناختند به دستورمستقیم انگلیس وامریکا بود که ان را به منظور سقوط دولت ربانی تشکیل کرده بودند وهنگامی که قطر برای طالب دفتر سیاسی میدهد واز انها حمایت می نماید بجز فرمان همان کشور های بزرگ چیزی دیگری بوده نمیتواند وترکیه هم که یک زمانی با امریکا وانگلیس واروپا نزدیک بود به اساس خواهش ودر خواست انهااین گروپهارا مزاحمت نمی کرد وبلاخره دوسه عملیات تروریستی را در میدان هوای استانبول ویکی از قهوه خانه های این شهر انجام دادند وترکیه نیز گلیم انها را در تر کیه برچید وروابط حکمتیار با ترکیه از زمان جهاد علیه روسها پر رنگ بود وحکمتیار را بعض مرد م ترکیه مجاهد فکر مینمودند وراستی دران زمان کمک های بسیار زیاد راترکها در اختیار حکمتیار میگذاشتند وکنون که اورا شناخته اند ویا لا اقل روابط نیک با ارباب های حکمتیار ندارند گرچه با دیده درای وچشم سفیدی هر از گاهی درین کشور می اید ولی بزرگان ترکیه با او ملاقات نمی نمایند اگر میر زاده نمیداند که داعش والقاعده وطالب را چه کسانی بمیان اورده اند در تاریکستان ولا شعوری بسر میبرد ولی اگر خوب خبر دارد که اینها همه ساخت کدام کشور ها اند پس به هیچ وجه این تهمت های او بالای ترکیه واقعیت ندارد ومصداق پیدا نمیکند چون این کشور با حامیان طالب وداعش والقاعده وحکمتیار روابط نیک وحسنه ندارد
خداوند تر کیه را درین اواخر چند بار از شر توطیه های دشمنهای اسلام ومسلمانها نجات داداول انها میخواستند تروریست هارا در ترکیه پراگنده نموده توسط همان تروریست ها که اقای امیر گفته اند برای تر کیه ایجاد مشکل نمایند ولی از فضل کیاست وزیرکی ترک ها این بلا دور گردیده ترکها به زودی از بسط وتوسعه ای تروریست ها واز تردد انها ولو به دستور غربیهاهم بود جلوگیری نمودند وبعد با سقوط دادن طیاره ای روسها میخواستند روابط ترکیه وروسیه را خراب نموده این دوکشور را به جان هم اندازند که اردوغان وپوتین حیله ونیرنگ انها را زودتر ودر موقع درک نموده نگذاشتند این نقشه ای شوم عملی شود برعلاوه ای ده ها توطیه ای خورد وبزرگ دیگر به راه انداختن کودتای نظامی درین کشور بسیار خطرناک بود که این نقشه را نیز فقط ملت ترکیه ناکام ساخته وبرنامه ای معاندین دین رانقش براب نمودند وباز برای اصلاح قانون اساسی ترکیه که همه پرسی بمیان امدغربی ها ملیارد ها دلار ویورومصر ف کردند تا علیه اردوغان وحزب عدالت وتوسعه موقف بگیرند ملت شجاع واگاه ترکیه این خطر رانیز به موقع درک نموده درهمه پرسی پله ای {evet }یعنی اری ملت وزین شد ودشمن های ترکیه ناکام وشرمسار گردیدند ودر رای گیری اخیر نیزخارجی ها تمام تکنوکرات ها وعناصر بی دین را متحد ساخته وبعض گروپ های از دین بیخبر رانیز با اینها یکجا کرده بی اندازه امکانات مادی وتبلیغاتی در اختیار انها قرار دادند وفعالیت های تبلیغات اق پارتی پ اردوغان و متحدان او را در اروپا قطغن نموده بودند ولی باز به فضل الهی جاءالحق وزهق الباطل مصداق پیدا نمود
حال می ایم به این سوال نویسنده که اردوغان مسلمان میانه رو است ؟در اسلام این پرسش جا ندارد اردوغان یک مسلمان واقعی است اسلام میانه رو وافراطی ندارد مسلمان ضعیف الایمان چون من وامیر زاده دارد متقی ومتدین وبی عمل وکم عمل دارد اما مسلمان مسلمان است یکی زیادتر از خدا میترسد واحکام خداوندی را عمل میکند وبعضی ها مانند من وهارون امیر زاده فقط به اسم مسلمان هستیم واز پدر ومادر مسلمان تولد شده ایم فقط همین قدر اما طالب وداعش وحکمتیار والقاعده نه تنها مسلمان نیستند بلکه بصورت کامل یا فریب خورده اند ویامزدور واجیر دشمن های اسلام شده نقشه های انها را در هرجا به منصه ای اجرا قرار میدهند وغربی ها با اعمال زشت وافراطگرای انها مسلمان واسلام رابدنام میسازدچنانچه از ده هاسال قبل حکمتیار والقاعده در هرجا امریکا وانگلیس میخواست نیرو میفرستادند وهزار ها افراد حزب اسلامی بنام مجاهدهنوز در باکو علیه ارمنستان وجود داردودر اسیای میانه اگر خبره واگاهی مسعود نمی بود ده ها هزار افراد را بنام مجاهد از چچین وبنگله دیش وعربها و...را سرازیر ساختند تا کشور های اسیای میانه را تصرف نموده به ارباب خود بسپارند ولی مسعود قهرمان مانع انها گردیده نقشه های شوم وشیطانی انها را ناکام ساخت وبلاخره اورا به همین جرم نابخشودنی انگلیس وامریکا به شهادت رسانیدند وهمچنان ربانی را قرار دادن ترکیه را در پهلوی سایر کشور های مزدور ودنباله رو واجیر جفا به ازادی واسلام است در حالیکه هارون صاحب خوب میدانند که کشور های تروریزم پرور همه با ترکیه روابط نیک وحسنه ندارند باز هم شاید ندانسته ویا باگرفتن پول ومزد زیاد این نویسنده خواسته تا به بیگانه ها خدمت خوب نماید در حالی که زن ومرد مومن افغان وملت اگاه وبیدار مااردوغان را یک مسلمان خوب ویک خدمت گذار واقعی به کشور وملت خودش میداننددر حالی که در امور داخلی کشور ترکیه دخالت نمیکنند ولی به پیروزی اردوغان وترقی وپیشرفت ترکیه همیشه دعا مینمایند
اگر تیغ عالم بجنبد زجا
نه برد رگی تا نخواهد خدا
ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین
والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا
خدایا به لطف وکرمت اردوغان وترکیه وملت اگاه وبیدار ان را از شر همه معاندین ودشمن های اسلام ومسلمین در حفظ وحمایت خود قرار بده ونادان هارا هدایت ودشمنهای واقعی اورا ناکام ونامراد بسازد

فقیر محمد فقیر زاده

>>>   امیرزاده درست می گوید ولی این نظردهنده گفته اردوغان مخالف داعش .و طالبان و حکمتیار است در حالیکه اردوغان با غرب در این پروسه شریک بود
بیشتر زخمی های داعش در ترکیه مداوا شدندو همین اردوغان کمک انها بوده است
شیما کابل

>>>   هارون عزیز
آنکه خانه و باغش بزرگ است برای پاسداری از آن به این موجودات نیاز دارد.

>>>   در زمان جنگ سرد کشور های جهان به سه بلوک تقسیم شده بودند که عبارت از کشور های عضو بلوک ناتو و عضو بلوک وارسا و کشور های عضو عدم انسلاک که ضو هیچ یک ازین دو بلوک نبودند.
با فروپاشی اتحاد شوروی یک تعداد کشور های جدید از پانزده جمهوریت سابق شوروی تشکیل شد که بعضی شان شامل اتحاد جدید روسیه با این کشور های جدید التشکیل تحت نام اتحادیه کشور های مستقل المنافع گردید و یک تعدا شان گرایش های غربی پیدا کردند و با کشور های اروپای شرقی یک جا شامل پیمان ناتو و اتحادیه اروپا گردیدند.
با حادثه یازدهم سپتامبر یک بار دیگر جهان تحت تحولات جدیدی قرار گرفت و جنبش های بنیادگرایی اسلامی مانند اخوان المسلمین و القاعده و دیگران که از آنها برای شکست شوروی در افغانستان استفاده شده بود، مورد حمله قرار گرفتند و دشمن جدیدی برای غرب تحت نام تروریزم اسلامی بمیان آمد.
مستقر شدن کشور های ناتو در افغانستان زنگ خطر جدیدی برای روسیه و چین و کشور های آسیای میانه بود که خطر انتقال تروریزم از افغانستان به خاک آنها، آنها را مجبور به تشکیل پیمان جدید فاعی تحت نام پیمان شانگهای کرد.
یک تعداد کشور های عربی طرفدار شوروی سابق که از جنبش های آزادی بخش ملی و انقلاب های ملی دموکراتیک پشتیبانی میکردند، اما عضو پیمان وارسا نبودند، مانند لیبیا و عراق و سوریه و غیره، بعد از فروپاشی شوروی، غرض دفاع از قدرت خویش، راه های ناسیونال سوسیالستی عربی را به خود اختیار کردند و در پی دفاع از خود شدند و بزرگترین دفاع از خویش را در بدست آوردن سلاح هستوی میدیدند.
اما کشور های غربی که جدیدآ از بحران شوروی نجات پیدا کرده بودند، خود را در مقابل خطر جدید ناسیونالست های اسلامی دیدند که مجبور به اقدام در مقابل آنها تحت نام بهار عربی شدند.
که البته در دوران جورج بوش پدر و پسر آغاز شد و تا آخر دوران بارک اوباما ادامه داشت، اما در سوریه با مداخله روسیه و ایران متوقف گردید.
دولت ترکیه که عضو ناتو است و یکی از متحدین کشور های غربی است، خود را در بحران جدیدی میان شرق و غرب که در همسایگی سوریه قرار دارد، میبیند.
خصوصآ زمانی که کشور های غربی برای مقابله با داعش از کرد های عراق و سوریه در مقابل داعش استفاده کردند و آنها را برضد داعش مسلح کردند، دولت ترکیه خود را در خطر جدی از جانب کرد ها که در یک بخش بزرگ ترکیه نیز کرد ها زندگی میکنند، میبیند و اعتراضات خویش را در مقابل امریکا و کشور های اروپایی شروع میکند.
روسیه و ایران نیز از موقع استفاده کرده، ترکیه را به طرف خود جلب میکنند.
حالا دولت جدید ترکیه، در پی سیاست مستقلانه کشور خودش است. در مسایلی که با غرب همنوایی دارد، مانند از بین بردن رژیم بشار الاسد، با غرب و کشور های عربی همنوایی دارد و در مسایلی که برایش مشکل ببار می آورد مانند مسلح سازی کرد ها توسط غرب، علیه غرب است و با روسیه و ایران همکاری دارد.
نا گفته نباید گذاشت که موضوع موجودیت گولان یکی از مخالفین سرسخت اردوگان در امریکا نیز، سبب اختلافات میان واشنگتن و انقره است.
در مجموع اردوگان خواهان تشکیل امپراطوری از دست رفته ترک ها از سرحد منگولیا تا بحیره مدیترانه است که شامل تمام ترک زبانان از قرغز گرفته تا قزاق و ازبک و ترکمن و آذر بایجان و غیره ترک زبانان آسیایی است که شامل ازبک ها و ترکمن های افغانستان نیز میشود.
برای امریکا هرچقدر اختلافات در قاره های دیگر، چه مذهبی باشد و چه ملیتی و چه ایدیولوژیکی، مهم است. زیرا از یک طرف زمینه جنگ و فروش سلاح فراهم میشود و از طرف دیگر سبب عقب ماندگی اقتصادی این کشور ها و در نتیجه سبب وابستگی سیاسی و نظامی و اقتصادی این کشور ها به امریکا میشود.

>>>   این .... یک پانترک و نژادپرست است نه یک مسلمان

>>>   کاملا دقیق است تبصره بسیار واضیح و واقعی.

>>>   اكر براى ما وشما خوب است يا بد است خدمتكار مردم خود است ومردم خوداش خوشش دارند كه انتخابش نمودند نه جان كرى وزير خارجه امريكا . وهم ضرورت به خوش داشتن ما وشما ندارد كه بكوهيم ميانه رو است يا ....

>>>   درود جناب نویسنده ،
همین اتحادیه اروپا است که به اردوغان کمک فکری و فزیکی و مالی و اقتصادی می‌کند و مردم ترکیه از دیکتاتور چون اردوغان به ستوه آمده اند، اما چون از کشورهای که دیکتاتور های مادام‌العمر در قدرت باشند از حمایت کامل بر خوردار اند کمک می کند نمی توان کاری کرد، ترکیه منبع خوبی چه از نگاهی اکمالات، تجهیزات، نظامی شریک خوبی برای منطقه هستند و راه اکمالاتی طالب، داعش، دیگر تروریست های منطقه منبح خوبی به حساب میاد، واضح است که ریس جمهور مادام العمر باشد تا منافح منطقه اکمال گردد.

>>>   اردوغان یک سیاستمدار است که مثل همه از اسلام منحیث یک آلت استفاده میکند.
منافع ملت خود را در نظر گرفته هر کسی یا گروهی که به منافع ملتش کار کند با او دوست میشود. این رسم سیاست است. در ضمن باید گفت که اسلام معتدل یا میانه وجود ندارد. هرکسی که از اسلام به شکل یک ایدولوژی پیروی کند آخر ناکام است. چون دین برای ضرورت معنوی انسان است نه سیاسی. تاریخ این امر را ثابت کرده است.

>>>   حالی ضرور نیست که درباره کشورهای بیرونی ما وشما بحث کنیم
ایا مردم افغانستان مسلمان است. یا داعش ویا طالب ویا گلبدین ویا غنی
از اینطرف که مرمی فیر میشه هم الله واکبرگفته میشود واز انطرف هم که فایر میشودحالی ضرور نیست شما که درمورد مسلمان بودن کشورهای دیگر بحث کنید یانه خودما بخود حیران ماندیم.
شاهپور

>>>   نویسنده و نظر دهنده ها ! ایردوغان نان و آب خودرا از شما نمیگیرد شما را چی به ایردوغان و ترکیه. شما در باره رهبران فاسد و خاین خود و کشور نابسامان خود بنویسید و نظر بدهید.

>>>   اردوغان نامسلمان غلام بدبخت 2 دالری امریکاست. اردوغان جلاد تا اکنون خون صدعا عزار مسلمان بیگناه را در عراق و سوریه ریختانده.
اردوغان بیشرف هموقدر مسلمان است که بن سلمان کافر وهابی مسلمان کش (در سوریه و عراق و یمن و بحرین).
همه ای بدبختی ها از رژیم سفاک و جلاد امریکاست که مسلمین از غلامان امریکا ارامش ندارند. ننگ بر اردوغان تروریست و داعشی پرور و ننگ بر بن سلمان تروریست.
تا اکنون 2 رژیم تروریست در خاورمیانه وجود دارد . اول رژیم تروریست و کافر عربستان سعودی و دوم رژیم تروریست و بدبخت و فاسد ترکیه. هردو کشور مستعمره امریکا استند.

>>>   وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیده الخیر وهو علی کل شیء قدیر عزت ودلت از سوی رب العالمین است خیر به حیطه ای قدرت اوست وذات اقدس الهی بر هر چیز قادر است کسی را که خدا عزت میدهد هیچ قدرتی از او گرفته نمیتواند حال که محبت اردوغان را در دل مسلمانهای سالم وکافه ای امت اسلامی انداخته وبسیاری ها به او عشق میورزند معاندین دین از طریق های مختلف میکوشند تا وجهه ای اورا در نزد عامه ای مسلمان ها خراب سازند این روش هم یکی از هزاران دسیسه های شیطانی ابر قدرت هاست که اجیرها ومزدوران خودرا وظیفه میدهند تا شخصیت های اسلامی را تجریح نمایند اسلام دین سلم ومسالمت است افراطیت دران گنجایش ندارد هرکه دران زیاده روی مینماید وچیزهای را که اسلام نگفته اضافه میدارند از دایره ای اسلام بیرون است افراطی ها وتروریست ها اکثرا ساخت امریکا وانگلیس هستند واین مصیبت را بخاطر کریه نشان دادن وجهه ای اسلام ومسلمین بالای مسلمانها مسلط ساخته اند بر عکس کسی حق ندارد از ارشادات واحکام الهی چیزی را کم بسازد بسیاری از مسایل اسلامی را از خوف این که تورا افراطی میگویند حدف وترک نماید درانصورت نیز از دایره ای اسلام بیرون شده ای خلاصه اسلام پینه وقیچی هردو را نمی پذیرد حال کمونیست های سابق وتکنوکراتهای فعلی امده اند وبرای اسلام ومسلمین تعیین تکلیف مینمایند این مفتی های جاهل وظیفه دارند تا به هر شکلی از اشکال به زعم باطل خودشان به اسلام ضرر برسانند ولی تا خداوند نخواسته باشد این تلاش ها مثمر ثمر نخواهد بود هارون امیر زاده تمام مسایل داخلی کشور ومشکلات ملت واثار استعمار وتجاوز واشغال و... را در کشور خود مانده یکباره سر از ترکیه ورهبران ان کشور بیرون اورده وکسی را که محبوب ملت خودش است جرح وتعدیل مینمایداگر از راه نادانی وجهالت مرتکب این گناه بزرگ گردیده توبه نماید واگر وظیفه دارد ودیگران برایش این وظیه را سپرده اند اینهم یکی از هزاران دشمنان اسلام است که همه روزه در جدوجهد اند تا مسلمانهای واقعی را به عنوانهای مختلف ضربه بزنند افراطیت وتروریزم را همین غربی ها ساخته اند اسلام اردوغان واسلام واقعی اسلام قران است نه اسلامی که امیر زاده وترامپ وتیزامی ومیرکل میخواهند وانشا الله این ارمان را به گور خواهند بردکه شخصیت های اسلامی را با فشار وارد نمودن یک سر مو از عقیده ناب وخالص خود منحرف سازند کسی نیست از هارون بپرسد این همه مسایل ومشکلات کشور خودت خلاص شد که حال نوبت ترکیه رسیده؟!!!با این تحلیل هارون چهره ای واقعی خودرا نمایان ومشت های پوشیده را باز کرد ودانستیم که خارجی ها واستعمار گران سخت در تلاش اند اجیران خودرا برای تضعیف اسلام وحرکت های اسلامی خالص توظیف سازند وگمان میبرند که با یک تحلیل سرسری ومغرضانه محبت اردوغان وسایر رهبران واقعی مسلمانها راکم رنگ سازند در حالیکه اردوغان در هر کشوری اسلامی اگر کاندید نماید بیشتر از ترکیه رای می اورد ملت اسلامی اورا دوست دارند وخداوند محبت اورا در قلب ها جا داده است
چراغی را که ایزید بر فروزد
هزانکس پف کند ریشش بسوزد
شیخ علی بلخابی سرپلی

>>>   اصلا نویسنده موجود امریکایی است ....است که در مورد ارغان حرف های زشتی میزند .....

>>>   راستش زنا خانه ها در،ترکیه رجب کمتر از دوبی و قطر نیست

>>>   شما كار افغانستان را نكو ساخته ايد كه بر تركستان نيز برداخته ايد ؟

>>>   ما چیزی بنام مسلمان میانه رو ویا افراطی نمی شناسیم اگر منظور امیر زاده از مسلمان میانه رو داکتر عبدالله وامر الله صالح وقانونی باشد اینها به اسلام ودهکده ای ایمان تعلق ندارند ومسلمان افراطی به نظر جناب هارون طالب وداعش وحکمتیار باشد اینها نیز پدیده های اند که به اسلام تعلق ندارند زیرا پیامبر گرامی میفرمایند المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده یعنی مسلمان کسیست که مسلمانها از دست وزبانش ایمین باشند ویا المومن من هاجر من نهی الله یعنی مومن کسیست که منکرات خدا را کاملا ترک نماید ازینرو مومن ومسلمان تعریف خاص خودرا دارد واین خارجی ها ومعاندین اند که مسلمان رابه میانه رو وافراطی تقسیم نموده اند وخداوند بجز مسلمان واقعی از دیگرش بیزار است
حق نواز

>>>   احمدی
اگر مورد حمایت شان هم باشد میداند گل بیدین نفوذ قابل ملاحظه در بین لنده غر های افغانستان دارد روزی اگر روابط اش با امریکا رو به چالش برود به عنوان گروه ضد امریکایی استفاده اش کند تر کیه میداند که پشتون ها دنبال. ثروت و قدرت اند. گروه های وطن پرست مانند تاجک ها نمی تواند روزی خلاف منافع ملی حرکت کنند. آلبته مطلبم از پشتون های متعصب است . وطن را دارند ویران می‌کند.

>>>   کاش یکی با چپلک به دهن اردوغان خائن نامسلمان و مزدور امریکا میزد. اردوغان مزدور قاتل صدها هزار مسلمان در سوریه و عذاق است. آیا کسی منکر شده میتواند؟ ای داعشی ها از آسمان در سوریه افتیدند یا در کمپ های تروریستی در ترکیه اردوغان خائن تربیه شدند؟

>>>   نظر دهنده محترم شیخ علی بلخابی سرپلی هرچه نوشتید بسیار درست و بجا نوشتید دستان تان درد نکند نوشته های تان حقیقت کامل است....

>>>   درود بر هاورن جان میرزاده دقیق است واقعن بعضی خیلی بیچاره است فهم و درک شان فقط در چارچوب خانواده خودشان است اردوغان ادم خظر ناک است
جمشید

>>>   لطفن جلوی دلارهای که ازافغانستان میادبیرون رابگیریدممنون
غلام نبی بادغیس

>>>   اردغان عزت وابروی جهان اسلام است که دفاع آن در مقابل سیهونیزم و غرب در باره بیت المقدس ثابت ساخت .
زره


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است