تقلب با کمیسیون غیرمستقل حکومتی
قانون انتخابات برای یک گروه قومی غیر مسوول بنام کوچی برای بدست داشتن قدرت بحیث ابزاری علیه اقوام دیگر استفاده می شود. کوچی ها تعداد نفوس و هویت شان دقیقا تثبیت نیست که شهروند کدام کشور هستند و تعداد نفوس شان چند است 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۳۲    ۱۳۹۷/۶/۱۱ کد خبر: 154255 منبع: پرینت

مردم کشور ما مانند هر کشور دیگر آرزو دارند که زیر سایه ی قانون زندگی شان قانونمند شود و در پرتوی قانون به رشد و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دست یابند.

در این کشور قانون وجود دارد ولی متاسفانه قانونگذار و حاکمیت هایی بر سر اقتدار قوانین را برای هژمونی یک قومی در قدرت و بخصوص پشتون ها یا افغان ها تنظیم کرده است. جریان مجلس بزرگ قانون اساسی و دستکاری در اصل متن برای هژمونی قدرت برای پشتون ها توسط خلیلزاد، حامد کرزی و غنی احمدزی صورت گرفت که 72 مورد دستکاری در همین قانون اساسی فعلی توسط کارگزاران پشتون به عمل آمده است.

قانون انتخابات نیز از این موارد بی اثر نیست و حاکمیت برای حفظ هژمونی قدرت با علم کردن یک گروه خاص به نام کوچی که تعداد نفوس آنها و هویت آنها هم تثبیت نیست که شهروند کشور ما هستند یا شهروند پاکستانی برای این گروه امتیازات خاصی را در تمام موارد در قانون انتخابات در نظر گرفته اند و تبعیض و تعصب بی اندازه گروه هایی بر سر اقتدار از مجلس بن تاکنون را نشان می دهد.

در کشور ما به اساس قانون انتخابات در چند مورد انتخابات توسط کمیسیونی که توسط حکومت اداره و هدایت می شود صورت می گیرد.
انتخابات برای گزینش رییس جمهور در هر پنج سال یکبار
انتخابات برای مجلس نمایندگان در هر چهار سال یکبار
انتخابات شوراهای ولایتی در هر چهار سال یکبار
انتخابات شورای ولسوالی در هر سه سال یکبار
انتخابات برای شوراهای شهری و شهردار در هر چهار سال یکبار

متاسفانه قانون انتخابات نیز برای یک گروه قومی غیر مسوول نسبت به قضایای کشور به نام کوچی برای بدست داشتن قدرت بحیث ابزاری علیه اقوام دیگر استفاده می نماید این گروه قومی کوچی ها هستند که تعداد نفوس و هویت این گروه دقیقا تثبیت نیست که شهروند کدام کشور اند و تعداد نفوسشان چند است.

برای استفاده ابزاری از کوچی ها امتیازات خاصی را در قانون انتخابات برای این گروه قایل شده اند که چنین است:
مجلس نمایندگان دارای 249 کرسی می باشد که به اساس نفوس برای هر ولایت اختصاص داده شده به تعداد 10 کرسی امتیازی دیگر بصورت فوق العاده برای کوچی ها یعنی جمعیت غیر ساکن کشور قایل شده اند.

کرسی های شورای ولایتى متناسب به تعداد نفوس هر ولایت به ترتیب ذیل تعیین می گردد:
ولایتی که تا پانصد هزار نفوس دارد، (9) کرسی
ولایتی که بیش از پانصد هزار تا یک میلیون نفوس دارد، (15) کرسی
ولایتی که بیش از یک میلیون تا دو میلیون نفوس دارد، (19) کرسی
ولایتی که بیش از دو میلیون تا سه میلیون نفوس دارد، (23) کرسی
ولایتی که بیش از سه میلیون تا چهار میلیون نفوس دارد، (29) کرسی
ولایتی که بیش از چهار میلیون نفوس دارد، (33) کرسی

حداقل 20 درصد کرسی ها در هر شورای ولایتی برای کاندیدان زن اختصاص داده شده است. کوچی می تواند در هر ولایت منحیث راای دهنده یا کاندید در انتخابات شورای ولایتی شرکت نماید.

کرسی های شوراى ولسوالی متناسب به تعداد نفوس هر ولسوالی به ترتیب ذیل تعیین می گردد:
ولسوالی که تا بیست هزار نفوس دارد، (5) کرسی
ولسوالی که بیش از بیست هزار تا چهل هزار نفوس دارد، (7) کرسی
ولسوالی که بیش از چهل هزار تا شصت هزار نفوس دارد، (9) کرسى
ولسوالی که بیش از شصت هزار تا هشتاد هزار نفوس دارد، (11) کرسی
ولسوالی که بیش از هشتاد هزار تا یکصد هزار نفوس دارد، (13) کرسى
ولسوالی که بیش از یکصد هزار نفوس دارد، (15) کرسی

کوچی می تواند در هر ولسوالی بحیث رای دهنده یا کاندید در انتخابات شورای ولسوالی شرکت نماید. هر قریه دارای یک شورا می باشد که اعضای آن توسط رای دهندگان همان قریه برای مدت سه سال انتخاب می گردند.

کرسی برای اعضای شورای قریه متناسب به تعداد نفوس هر قریه به ترتیب ذیل تعیین می گردد:
قریه ای که از صد تا سیصد نفر نفوس دارد، (3) کرسی
قریه ای که بیش از سیصد تا پانصد نفر نفوس دارد، (5) کرسی
قریه ای که بیش از پانصد الی هفتصد نفر نفوس دارد، (7) کرسى
قریه ای که بیش از هفتصد تا یک هزار نفر نفوس دارد، (9) کرسی
قریه ای که بیش از یک هزار نفر نفوس دارد، (11) کرسی

کوچی می تواند در هر قریه بحیث رای دهنده یا کاندید در انتخابات شورای قریه شرکت نماید. برای هر شهر یک شهردار انتخاب می شود شهردار با کسب بیشترین آرای رای دهندگان همان شهر برای مدت چهار سال کامل انتخاب می گردد. توجه کنید که امتیازات بسیار خاص برای یک گروهی خاص به نام کوچی برای داشتن نمایندگان خاص از مجلس نمایندگان و شوراهای قریه که این گروه قومی برای این کشور نه مالیه دهنده است و نه هم خدمت زیر بیرق و برای دفاع از این کشور کاری را انجام می دهند. باید به صراحت گفته شود که این گروه قومی با این همه امتیازات برایشان اختصاص داده شده مشکل ساز برای دموکراسی، برای اقتصاد و امنیت کشور و برای ملت شدن و وحدت ملی در این کشور اند.

یکی دیگر از مسایل بسیار مهم در مورد انتخابات توزیع شناسنامه های الکتریکی است که دولت کنونی و سران حاکم پشتون مانع توزیع آن اند برای اینکه مساله اکثریت جعلی پشتون ها افشا نگردد در این مورد هم دست به تقلب می زنند و همه شهروندان را بدون اینکه ملیتشان در شناسنامه درج گردد افغان نامیده می شود که این مساله نیز یکی از مشکل ها در انتخابات های گذشته و انتخابات پیشروی مجلس نمایندگان و شورای های ولایتی و ولسوالی ها خواهد بود.

در مورد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان باید به صراحت گفت که در چند دوره انتخابات اخیر ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان کمیسیون انتخابات بحیث ابزاری در دست گروه حاکم عمل کرده با تقلب و جعل دوبار کرزی و یکبار غنی احمدزی را بدون داشتن رای اکثریت بر کرسی ریاست جمهوری نشاندند. نمونه برجسته همین حکومت کنونی غیرقانونی و غیر مشروع برآمده از تقلب سازمان یافته و گسترده که از دید جهانیان هم پنهان نیست.

انتخابات ریاست جمهوری اخیر که غنی توسط تقلب سازمان یافته و گسترده ای همین کمیسیون انتخابات به رهبری کرزی عمل کرد و کشور را تا لب پرتگاه آغاز درگیری های مسلحانه ی قومی برد ولی بالاخره به اثر مداخله مستقیم آمریکا و مخالف قانون اساسی کشور توسط وزیر خارجه آمریکا به اساس یک توافقنامه ی سیاسی حکومتی ایجاد شد غنی که رای مردم را نداشت به کرسی قدرت ریاست جمهوری نشانده شد از همان روز اول ایجاد این حکومت کارایی این حکومت و مشروعیت آن زیر سوال رفت.

با رای اکثریت قاطع مردم احترام گذاشته نشد و متاسفانه که این عمل را کشورهایی تحمیل کردند که مدافع حقوق بشر و دموکراسی در سطح جهان قلمداد شده اند و در عمل از جعل و تقلب گسترده حمایت کردند. پشتون ها برای در دست داشتن قدرت همیشه با استفاده از قدرت نظامی و اقتصادی لابی های بین المللی شان علیه شهروندان دیگر کشور استفاده نموده اند و از زمان به وجود آمدن همین جغرافیای فعلی تاکنون همه سران و حاکمان پشتون توسط قدرت های بزرگ جهانی به قدرت رسانیده شده و حمایت شده اند تا زمانیکه این وضعیت ادامه داشته باشد و پشتون ها با حمایت لابی های جهانی شان در قدرت حفظ شوند این کشور مرکز تروریزم و مواد مخدر باقی خواهد ماند.

راه حل این قضیه:
تثبیت شهروندان در داخل جغرافیای این کشور
توزیع شناسنامه های الکتریکی، تثبیت و درج هویت شهروندان و اقوام
لغو تمام امیتازات خاص و فوق العاده به گروه قومی پشتونی کوچی که شهروند این کشور نیستند یعنی پاکستانی و یا شاید هم زمانی در کشور ما باشند و تثبیت تعداد دقیق نفوس این کوچی ها
به رسمیت شناختن مرزهای تثبیت شده ی بین المللی برای تثبیت هویت شهروندان کشور ما با کشور پاکستان
ایجاد کمیسیون انتخابات خارج از اداره ی حکومت که واقعا مستقل باشد و به هدایت حکومت دست به تقلب سازمان یافته و گسترده نزند
نظارت به امور انتخابات باید توسط احزاب سیاسی و مردم صورت گیرد زیرا کمیسیون های توظیف شده ی حکومتی تنها اوامر حکومت را اجرا می کنند

محمد اسلم سلیم


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
انتخابات
گروه کوچی
تقلب
نظرات بینندگان:

>>>   يك جيزى ديكر يادت رفت اغاى سليم! جاسوسان ومتعصبين در اقوام غير بشتون شناسايى و از انتخابات حزف شوند جونكه تعداد اين دسته خبيسه در ميان اقوام غير بشتون بسيار زياد هست نظر به نفوس شان.

>>>   عقل سلیم در بدن سالم !
بهترین مضمونی بود ،

>>>   كميسون متقلب متعصب متعفن بنام انتخابات نه بلكه افتضاحات است كه در راس شان بزرگترين مغز متقلب دنيا يعني غني قرار دارد .

>>>   کوچی ها ازافغانستان است وتعداد نفوس شان همینقدراست که شما را به کولاب فرار داده میتواند

>>>   کدام احزاب سیاسی اگرمنظورشماازتنظیم های نام نهاد جهادی وطن فروش باشد این احزاب نیست ونه معیارهای یک حزب را درامیباشد قضاوت خودیت به این معنی است که ریس جمهور چوکی راایلا کند که شمابشنید.

>>>   کولاب رفتن مشکل نیست چون بعد از ختم مشکل دوباره آبرومندانه برگشت میگنند،مشکل پخاور است که فاممیل های شانرا نزد خود گروگان میگیرند وتازنده هستند دیگر از اطاعت آی اس آی بیرون شده نمیتوانند چون کشته ودربین بوجی انداخته شده گوش ودم شان را هم میبرند

>>>   کولاب وپشاورنزد ما یکی است جاسوسان ومزدوران بآنجا پناه میبرند


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است