یک خادیست جنایتکار و سرخم در شهر هامبورگ
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۲۸    ۱۳۹۷/۸/۱۴ کد خبر: 155741 منبع: پرینت

دوستان عزیز، با سقوط رژیم دست نشاندۀ شوروی فروپاشیده، تعداد فراوانی از خادیست ها، شکنجه گران و اعضای باند خلق و پرچم، برخلاف شعارهای سابق شان به کشور های امپریالیستی، به خصوص کشور آلمان، هالند، انگلستان، بلجیم، سویس و... سرازیر و پناهنده شدند.

قسمی که بار بار گفته شده است، آن عده از شکنجه گران دستگاهٔ جهنمی خاد برای این که شناخته نشوند نام های فامیلی خود را تغییر داده و هم از انظار مردم خویش را پنهان می کردند.

سال ها است از بعضی از دوستان شنیده بودم که یکی از شکنجه گران خادیست و مسوول خاد پنج زمان داکتر نجیب الله در شهر هامبورگ آلمان زندگی می کند، ولی درطول همین سال ها چنان مخفیانه و دور از چشم مردم گشت و گذار می کرد تا کسی وی را نشناسد. راستش را بگویم من هم او را در جایی ندیده بودم تصادف به روز جمعه گذشته زمانی که با یکی از دوستان جهت ادای نماز جمعه به ترن های شهری راهی مسجد ابراهیم خلیل الله بودم، یک تن از دوستانم شخصی را برایم نشان داده گفت که این ... را می شناسی؟ گفتم نه خیر نمی شناسم. سر خود را تکان داده گفت این همان جنایت کار معروف و شکنجه گر خاد و مدیر خاد پنج به نام سید کریم بها می باشد که تعداد فراوانی از هموطنان ما را شکنجه کرده راهی زندان پلچرخی نموده و یا اینکه سر به نیست کرده و هیچ کس از وی تاکنون پرسان نکرده و امروز هم در پهلوی ما قرار گرفته است.

زمانیکه به چهره ... نگاه کردم دیدم سرخود را پایین انداخته قسمی در ترن جایی برای نشستن پیدا نموده که با ما چشم به چشم نشود. از همان لحظه در فکر فرو رفتم که ایا جای چنین جنایتکاران شهر هامبورگ آلمان و یا بقیه شهر ها و چنین گشت و گذار است، یا دیدن روی محکمه و زندان؟ اگر اینها چنان ظلم و جنایت نمی کردند، مردم بیچارۀ ما غم های موجود را نمیدیدند.

محمد حیدر اختر


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
هامبورگ
خادیست
نظرات بینندگان:

>>>   سرت بوی پلو میدهد ماما اینقدر ظالمان آدمکشان و دزدانی پیدا شده که روی خادیست ها شسته شده ما آنهارا براحت دادیم

>>>   کریم بها وامثال ان اگر همه جنایتکاران را به سزای اعمالشان میرساندند ما دیگر امروز اینقدر بد بخت نمی بودیم.ترحم بیمورد انها سبب دربدری خود شان ودیگران شد.
عاقل

>>>   اختر اغا! تو درین ملک گوشت خوک٬شراب ودیسکو چه میکنی؟ مگر در جهان یک مملکت اسلامی پیدا نمیشد؟تو که لاف از مسجد ومسلمانی میزنی.

>>>   اختر وامثال اختر!گذشت زمان نشان داد که .....انها نسبت به شما شرف داشتند.

>>>   برو از عربستان لاف اسلامیت بزن.کریم بها در ملک کفر زندگی میکندولی هیچ وقت لاف از اسلامیت نزده.

>>>   امروز قاتلین هزار ها نفر افغان که قاتلین مستند ونمایان هستند کاندیدای ریاست جمهوری وپارلمان در کابل اند در موترهای لوکس پرسه می زنند تو بیجاره آدم مهاجر بدبخت را درآنجا محکم ګرفتی که خادیست است - اګراو همه اخوانی ها را در همان زمان سر به نیست میکرد - چراامروز مردم کابل دردست شان قرار میداشت - بس او (بها) وظیفه خودرا درهمان زمان مکمل ودرست انجام نداده

>>>   کریم بها برای تو منفور است ولی برای بسیاری ها مقدس ومحترم.هرجا باشد نانش گرم وابش سرد.در عالم خیال دستان مبارکش را میبوسم.

>>>   اخونیگک های کله منجمد! هنوز هم شرم ندارید؟ بهتر است در خانه های خودتان رازیرلحاف پت کنیدواز خانم صاحب خواهش کنید اگر کسی پرسان شمارا میکند٬بگوید خانه نیستید.

>>>   جنایت نابخشودنی اشرار همه خادیست ها را براات داد.

>>>   اگر خادیستهاوظایف مقدس شان را بدرستی انجام میدادندامروزماازشر تووامثال توبیغم میبودیم.

>>>   خادیست بودن زمانی ننگ ولی امروز افتخار است. ایکاش یکی از انان میبودم وسهم خود را در مقابل وطن ومردم ولو کوچک٬ولی انجام میدادم.

>>>   جناب حیدر شماباید به ارگان های عدلی جرمنی ازین شب پلنگ درجرمنی ملنگ اطلاع دهید تا لاین خادیست های مجرم وگنهکار را درقفس اندازند ،
هنوز هم خادیست ها یا اعضای شروفساد بد تر ازان ها دراداره کمپنی خصوصی پننشیر وردک موجود هستند که برای مردم دسیسه میسازندتا مدال رتبه و پول حرام بدست آورند ، اینها صد مرتبه بدتر ازان خادیست هاستند چون آن گنهکاران ظالم به غرض کسب پول حرام جنایت نمیکردند صرف از روی عقده ونادانی ظلم میکردند اما این گرگ های بی کفایت وبی ایمان به غرض انتقام وحصول پول حرام حیات کسی را تباه میسسازند
اینها دزد های را تربیه میکنند وتوسط آنها تجار صراف را اختطاف میکنند تا بتوانند برای خود شیرپور بسازند درحالیکه آن کمونست های خشک مغز به صراف تجار وپول وجدان خود را نفروخته بودند
درکمپنی خصوصی پنشیر وردک که سابق بنام ریاست امنیت ملی یاد میشد برای اینکه بتوانند تورا مجرم وترورست نشان بدهند حتی انفجار وانتحار براه می اندازند ،ذره وطن دوستی وانسانیت در رگ وخون اینها وجود ندارد
روزی میرسد که برای این جانیان هم درهیچ نقطه جهان جای برای زندگی موجود نباشد
ر

>>>   کمونست ها بی ننگ ترین عنصر در جهان هستند زمانیکه در قدرت بودند تحت نام امپریالست مردم مسلمان افغانستان را شکنجه میکردند و فعلا به دامن امپریالستان افتیده اند. دقیقا همین است که کمونستها درصفوف طالبان نیز حضور دارند.
قلاتوال

>>>   جناب حیدر، شما یک عامل درجه هفتم یک رژیم دست نشاندهء سابق را به زعم خود افشا و رسوا کرده اید، البته شاید داخل ثواب شوید؛ اما در کشور ما،همین اکنون ، جنایتکاران جنگی و شکنجه گران سرشناس ، خود را کاندید ریاست جمهوری آیندهءافغانستان نموده اند؛ تبهکارانی همانند حنیف اتمر،عطامحمد نورو همگنان آنان.
آنانی که برای معاونت ریاست جمهوری آینده نیز کمر بسته اند، مثل محقق وقانونی وابسته گان حکمتیارو...نیز متهم به اختلاس، تبهکاری و حتا« دست نشاندگی اجانب»هستند؛آیا باید از« نقد» عبور کرد و به « نسیه» پرداخت جناب اختر حیدر؟؟
شما در یک مقاله، با اقتباس چند شعر سلیمان لایق، بارق شفیعی و اسدالله حبیب ، این شاعران « پرچمی، خلقی»را نیز محکوم نموده اید؛حد اکثر، این شاعران ، شعار« کارگری، دهقانی» سر داده اند، آیا این جرم بزرگی است؟
کرزی و برادرانش که کابل بانگ و نصف کشور را چور و چپاول کردند؛ جرم شان « کوچک» است؟
نام گذاری یک فرودگاه به اسم یک خاين ملی( کرزی)، قباحت ندارد، اما برای کارگر و سوسیالیزم
شعر گفتن ، جرم است؟

>>>   درین دنیا سرش نزد مردم خـــــــــم است ودران دنیا نزد خدا سرشان خــــــــــــم است!
هنوز هم بقایای این گنهکاران دران اداره ناکام موجو و مصروف جرم و جنایت هستنداینها درمقابل آی اس آی برابر یک مورچه ارزش ندارند

>>>   سلام.
برادر محترم.
نام حاد بد بود. بنده والله من آن وقت طفل خورد بودم.کاشکی همین جهادی ها را کی زیر بیرق اسلام مردم را کشتند. از بین می برد.همان زمان خاد بی گناه را از بین نمی برد..برادر حال بیا کابل ببن. همین جهادی ها وطن به زن خود به چهل کشور سودا کردند.پول جمع کردند. اولاد شأن حال جای شأن را گرفته.تو حرف از یک خادیست می زنی. خادیست بالای زن مردم تجاوز نکرده بود. بچه نرقصانده بود.دزدی نکرده بود.قاچاق هیروهین مواد مخدره نکرده .بود‌.. بیش روی چشم آت مردم می کشند.هزار عمل ناروا را انجام میدهند. کسی چیزی گفته نمی تواند. سک خادیست شرف دارد.‌برادر خواب هستی.سیاف گلبدین محقق مجددی ربانی مسعود وکیل های پارلمان سنا وزیران مشاوران کرزی طالب یادت رفته...بیا افغانستان روزگار بین....دیگه خودت قضاوت کن.برادر..همان خادیست نان حلال خورده بود.

>>>   از گلبدین حکمتیار که بد تر نیست. جنایاتی که کگلبدین انجام داده در افغانستان سابقه ندارد و حالا در بهترین جای کابل با پول بیت المال با افراد نظامی و ادم کش خود خوشگزرانی می کند.

>>>   اشرار ها!اول دهنتان را هفت مرتبه ابکش کنید٬ بعدنام خادیست هارا بگیرید.به یقین انها بهتر از شما بودند.

>>>   خادیست های بی شخصیت ومریض اکنون هم در ادارات دولتی با جلدی دیگری ظاهر شده اند بنام مشاور امنیتی ، در یک وزارت خانه ملکی که کارهای عام المنفعه انجام میدهد ریاست ها هم مشاور امنیتی دارند واین مشاورین بقایای خادیست هائیست که اتمر صاحب درهر وزارت خانه از خود بجا گذاشته است

>>>   جناب اختر!اگر همه تبصره هارابدقت بخوانی ودر موردهرکدام یک دقیقه فکرکنی٬به یقین که دربازشدن کورگره کله ات موثر است.

>>>   آقای محمد حیدر اختر ،!!! من خادیست نبود ه ام و امروز نادم استم کاش به این سازمان میپیوستم و هرچه تروریست و دهشت افگن را میدیدم به سزای اعمال میرساندم .
امروز کشور های غربی و همین جرمنی که شما استید و فرانسه و بلجیم بار ها قربانی تروریزم شده اند هر عمل تروریستی که توسط گروپ های تروریست اخوانی در جرمنی رخ می‌دهد شما خود و موقف تان را در میان المان‌ها در خطر نمیبینند ؟ سید کریم بها افراد دهشت افگن ، تروریست و مسلمانان منافق و دیده درای چون شما را دستگیر کرده است آقای بها کسانی را که راکت های سکر ۲۰ ۴۰ ۶۰ بر شهریان کابل فیر میکردندکه قربانیان بیشمار از خود به جا میگذاشت ، زندانی می‌کرد بها و افراد چون او دهشت افگنانی راکه سلاح ، مهمات ، را برای انفجارات در داخل شهر ها و کشتن مردم بیچاره از باداران پاکستانی و چینایی و امریکایی و عربی شان گرفته و به داخل افغانستان وارد میکردند و هرج و مرج و صد ها جنایت غیر انسانی را سازماندهی میکردند دستگیر و راهی پلچرخی می‌کرد شما شاید به یکی از همین سازما نتروریستی مربوط استید یا دوست شما حتما تروریست است و به گونه ای خود را قربانی قلمداد کرده و داخل اروپا شده است چنین افراد که دو رخ و دو شخصیت دارند در خارج از افغانستان زیاد اند و به خصوص تروریستان مربوط جمعیت و حزب اسلامی. در آغاز سفارت خانه های کشور های خارجی در اسلام آباد به حرف های شما که گویا قربانی خشونت دولت سیکیولر استید باور کرده وبه امریکا و کانادا و اروپا خود را جا زدید ولی ز مانی کشور ها دریافتند که اشتباه می‌کنند و حقیقت چیز دگر است دروازه های سفارت خانه بروی این افراد بسته شد تکرار می‌کنم که دوست شما شاید وابسته به یکی از سازمان های تروریستی بوده .که چهره آقای بها را خوب به یاد دارد خاد با افراد بیگناه و صادق کاری نداشت من و خویشاوندانم در همان زمان در کابل و شهر های دگر کشور زندگی کرده ایم ، هیچ نوع مشکلی به جز تحمل انفجارات و فیر راکت ها از کوه صافی و کوه های پغمان و ولسوالی شکردره ، دگر توسط اشرار مشکلی نداشتیم و مردم امروز تشنه ای همان دوران انسانی حزب و دولتند زیرا حد اقل تمام ملیت ها مثل برادر در کنار یکدگر زندگی میکردند کسی هزاره را بخاطر هزاره بودنش نمیکشت . حیدر جان اختر اگر کریم بها جنایت کار است البته به ضم شما پس چرا شما علیه طالب استید ، طالب مخالف حضور بیگانگان در افغانستان است ، چرا در کنار طالبان در سال‌های ۱۹۹۴قرار نگرفتید . وزارت امنیت امروز همان کاری را می‌کند که خاد در زمان نجیب ا لله می‌کرد یعنی محو تروریستان و تاریخ مبارزه علیه دهشت افگنی در افغانستان خدمات بیپایان جوانان و خادمین این دستگاه را که جان های عزیز شانرا در راه حفظ جان ،مال و ناموس مجموع مردم افغانستان از دست داده اند همیشه بیاد خواهد داشت و روح شان شاد باد و آنهایی که زنده اند صحت و سلامت باشند و با سر بلند زندگی کنند زیرا اینها از کدام سازمان عربی و امریکایی دالر و کلدار و پوند و درهم عربی نمیگرفتند و با کمترین درآمد دولتی زندگی شبا روزی خود را میگذشتاندند و به مردم و کشور صادقانه خدمت میکردند ، آنها حتی در همان زمان به غربت زندگی میکردند مثل جناب شما و یا اشر ار که امروز پو لها و دارایی شان بانک های جهان را پر ساخته است ثروت نه اندوخته اند اگر در خارج استند حتما به زندگی بخور و نمیر و یا اگر در وطن استند به یک زندگی بخور و نمیر قناعت کرده اند . اشتباهات در عمل و گفتار هر سازمان و حزب و دولت و حتی شخص شما و همه ای ما وجود دارد اما این به معنی آن نیست که همه خراب اند . صحت و سلامت باشید.
و من الله توفیق.
صادقیار

>>>   حافظ علیه الرحمه میفرماید: جنگ هفتادو دوملت همه را عذر بنه/چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند.
خادی، اخوانی،خلقی ، پرچمی،وهابی وووو.......همه اینها اگر درخدمت مردم وبرای مردم نباشد، انحرافی بیش نیست.به نام خلق مردم را کشتند ، خانه هارا ویران کردند؛بنام اخوان المسلمین تشتت وچند گروهی وتفرقه ایجاد کردند( هر چند مفکوره اولیه اخوان المسلمین وبنیان گذاران ان افراد درستی بودن بعد منحرف شدن.کمونیزم هم رفت به میوزمها ودارد در ویترین خاک میخورد چرا ؟ دم از پرولتاریا میزدند ولی خود اربابان در قصرهای شیشه ای ودکا سر میکشیدند وبه ریش خلق می خندیدند .وهابیزم واقاعده بنام اسلام سرها بریدند وپای امریکا وانگلیس را به کشورهای مستضعف وفقیر باز کردند واین جنایات عظیمی که میبینیم ثمره همین مفکوره های باطل انهاست؛ بنا" ای برادر پشتون ای برادر هزاره ای برادر تاجیک ای برادر ازبیک ای برادر نورستانی وایماق وتاتار وبلوچ بخود اییم متحد شویم هرچند دیر است.دشمن تفرقه می خواهد این جدایی وتفرقه از جهل ماست همدیگر را بپذیریم وحدت کنیم خون وخونریزی بس است گلبدینها بلاهای زیادی بسر ما اوردند دیگر اجازه ندهیم .
داکتر عبدالرب اچکزی

>>>   این از کمونست دفاع می کنند
داود از المان

>>>   اونها فرشته بودند و رفتند هیچگاه قران بدست به دین و وطن خیانت نکردند و شما قران بدست و مسجد روان نا پاک هم دین و هم وطن را فروختید و شرم ندارید رزیل ترین انسانهای تاریخ سبت شده اید

>>>   آقای حیدر اختر.
من آقای بها را ازدوران تحصیل ،ووظیفه ،خوب میشناسم.انسان بادانش،غریب پرور صادق وخدمتگار مردم وکشور بوده از ابتدای وظیفه بحیث معاون ریاست خدمات دولتی ،رئیس ریاست پنج، ووالی کابل جزئی ترین خیانت بمردم ودولت نکرده،ودستش بخون مردم آلوده نبوده وهیج کس را شکنجه هم نکرده.تاحال در کابل وافغانستان کدام سر پناه نداشته درخانه گلی وخشت خام پدری زنده گی میکرد.اگر از طرف آن به خودت ویا اقاربت شکنجه وبی حرمتی صورت گرفته باشد.خودت هم در هامبورگ زنده گی میکنی باید شجاعت آن را داشته باشی که رویاروی تما س بر قرار نمائی بعدآ شخصیت عالی وپر عاطفه آن برایت معلوم خواهد شد. در مسجد که خانه خداوند است هر کس متوازع وسر خم میباشد.فکر میکنم جنایات خاد دوره مجاهدین وحکومت اسلامی را فرا موش کردی که پیت المال تاراج وخانه ها ودارائی های مردم چور وبناموس مردم تجاوز وهزاران نفر در اثرشکنجه نابود شدند.ودارای بلند منزلها وقصر های مجلل وشهرکها گردیدند.داکتر بها سر بلند بود وحالا هم در بین مردم سر بلند زنده گی میکند.اگر عقده شخصی داشته باشی میتوانی روبرو در تماس شوی.میدانم که شجاعت وغیرت آنرا نداری .
سعیدی

>>>   تو نه تنها عقل نداری بلکه احساس ....را نیز از دست داده ای ، حالا غم مردم زنده ات را بخور که در آتش جهنم و در زیر چنگال گرگان درنده اند خوش هستی که خادست ترسو را یافتی .

>>>   اين جنايتكاران خلق و برجم بنام امبرياليزم هزار ها انسان هاى مظلوم را كشتند و زنده در كور نمودند أما امروز همان بيغيرت ها خودشان به دامان امبرياليزم بناه أورده اند . جنايتكاران وادمكشان امروزى هم زاده اى همان خلق وبرجم اند . اين ادمكشان از عذاب خدا كجا خود را مخفى مى نمايند ؟

>>>   جنایاتی که امروز شده جنایاتی که ریشدارها ومسلمانان نامنهاد ظاهری نموده اند آن گزشته ها خوبتر بودند.

>>>   اختر جان اگر راستي شخص مذكور خاديست بوده باشد، ميتوانيد با همكاري ديگر افغانهاي باعزت عليه او شكايت رسمي درج نمائيد، و با آرائه دليل در محاكم صد فيصد لا اقل جزاي مدني زندان اعمال خويش را ميبيند، و اگر در زمان درخواست پناهنده گي خود را درست معرفي نكرده باشد و از كار و وظيفه اصلي خود چيزي نگفته باشد امكان اخراجش از جرمني و سلب حق مهاجرتش هم موجود است ، چون سالهاي قبل آغاي محتاط معاون نجيب را از استراليا با وجودي كه سالها پناهنده بود مگر شهرت حقيقي خود را دروغ گفته بود، حكومت استراليا ويرا اخراج كرد.

>>>   به گفته مشهور خدا کفن کش سابقه را ببخشد مانند
دوزدان فعلی تمبان مردم رانمیکشید و....نمیکرد ای آدم کشان اسلام نما خو هر کار که از توانش برایند مکنند تو بیا کابل وبیبین یک متر زمین دولتی نمانده همه را غصب کردند.برادر لاف و پتاق از مسلمانی نگو اگر دعوه مسلمانی داری از خیرات آلمان دست بردار.

>>>   کاکا جان فکر کنم شما هم از همان اخوانی های کون ناشسته و مجاهد هستی که داد از مسلمانیت میزنی ولی در کشور که به گفته شما کافر است زندگی میکنی‌.

>>>   کاکا جان فکر کنم شما هم از همان اخوانی های کون ناشسته و مجاهد هستی که داد از مسلمانیت میزنی ولی در کشور که به گفته شما کافر است زندگی میکنی‌.

>>>   عا قل خودت هم از جنایت کاران خلق و پرجم هستی . نجیب کاو چه کرد که مردم شریف ما به شهادت رساند. مجا هدین بسیار اشتباه بزرک کردن که خادیست های مرتدرا عفو کردن . و این مرتدها بازهم مرتد است و مرتد با قی می ماند.
رحیم از کابل

>>>   اختر حیدر من شما را قبلا نمیشناختم اگنون میدانم که منتقد نیز استید و یک نوشته ای از شما را در مورد موسیقی افغانستان خواندم . شما از خرابات و خراباتی یاد کرده اید . شما از زندگی رقتبار هنرمندان خرابات به شمول سرتاج موسیقی استاد سراهنگ هم خبر دارید . اما در دوران به فکر شما کمونیست ها و خادیست ها تا حد ممکن اپارتمان های دولتی به اکثریت هنرمندان خرابات به شمول سرتاج موسیقی سراهنگ داده شد. هنر تا حد امکان در هر زمینه رشد کرد . این یک مثال است . اینکه شما و افراد یاد فراموش مثل شما در جرمنی امده و گویا از مخالفین دولت سابق دفاع مینمایید و اشک تمساح میریزید کدام فایده ندارد جز سر افگندگی برای خود شما.
جناب عقل کل..حیدر خان ارگان های امنیتی و شعبات مبارزه علیه تروریزم کشور های اروپایی و امریکا و جمهوری مصر وحتی اسراییل که حامیان اشرار افغانستان و تروریستان عربی و چیچین بودند و شما هم دعاگوی این افراد بودید بعد از حادثه ی دلخراش یازدهم سپتامبر در نیویارک و حملات تروریستی متعدد در کشور های اروپا یی متوجه شدند که اشتباه کرده اند و دولت سابق و سازمان امنیتی انوقت افغانستان کار درست میکرد
که این تروریستها را سرکوب میکرد . حیدر خان بروید در کابل و نسل کشی هزاره ها منحیث خبر نگار ارزیابی کنید. انفچارات روزانه که زندگی صدها شهروند ترا میگیرد ارزیابی کن. فقر و بدبختی اطفال و اوارهگان جنکها . اطفال بیسرپرست در کوچه وبازار که قربانی افراد باالهوس میشوند رقص پسران نوبالغ را در مجالس جهادی ها که مسوولین دولت نیز در ان شرکت دارند ارزیابی کنید بخصوص در ولایات تخار و بدخشان. رشد سر سام اور روسپی خانه ها در جمهوری اسلامی افغانستان فساد و رشوه . کریم بها بچه نمیرقصاند او تروریست را مجازات کرده است.شما مگر کور استید موج مهاجرین افغان در اروپا و زندگی رقتبار شان را ندید ه اید و حتی اخبار رسمی موجود است که جوانان برای بقای شان تن فروشی میکنند . شما در جرمنی استید حتما زندگی خوب با خانواد ه ای تان دارید همین نوع زندگی را حزب و دولت سابق نیز میخواستند مگر افراد مفتن مثل شما همه چیز را برباد دادید .
اقای حیدر شما هیچ تحلیلی از افغانستان و اوضاع ان ندارید من متاسفم که چگونه شما باسواد شده اید.
فخر اهنگر

>>>   جناب اختر نو فهمیدید که خارج جای خایینن و مفسدین است پس باور مند باشید که تمام ملحدین و فاسیدین ادم کش تا که است در اینجا عیش میکنند باز یا خارج میروند یا در اینجا به زنده گی پر از عیش و نوش مصروف میشوند.

>>>   هزاربار خادست ها از شما مجاهدنماها آدمکش و ویرانگر و وطن فروش بهتر است. .... که بنام اسلام نمودید ورق های های تاریخ را پرنموده است حالا خود مسلمان وباشرف میدانید درحالیکه افغانستان و مردمش را به خاک و خون کشیدید. کابل و دیگر شهر ها را ویران نمودید میلیون ها هموطن مارا کشتید یامهاجر نمودید . و طن را بباداران پاکستانی و ایرانی تان فروختید. حالا خود انسان های با شرف میگوید در وجودشماو امثال شما یک ذره ازانسانیت پیدانمیشود. لعنت برهر چه انسان خودفروخته است. کاری که شما بحق مردم افغانستان انجام دادید هیچ حیوانی درنده ئی انجام نمیدهد.تشنگان قدرت بودید
از شما فقط کشتار،غصب،چپاول، وطن فروشی و دزدی به مردم افغانستان بجا مانده است.درحالیکه اکثر خادست و کمونستی درافغانستانحتی خانه نشمن ندارند ولی برعکس شما غلامان امریکا و پاکستان و ایران قصر ها دارید بله این است ثمر جهاد تان.شما یکبار سردرگریبان خود نموده بعدآ قضاوت نمائیدکه شما و امثال شما به مردم مظلوم کشور چه خدمتی نموده اید یکباربعنوان یک نظرسنجی از مردم به پرسید بعدآقضاوت کنید.
اسماعیل هراتی

>>>   اګر هریک ما حساب جنایات خودرا به یک محکمه عادلانه وبیطرف بدهیم درخواهیم یافت که داکتر کریم بها صرف جنایتکاران ومزدوران اجنبی را شکنجه کرده کرده که منحیث ارکن دولت حق شان بوده است .آما اشرار وجهادیها همه مردم بیګناه را اول بیعزت نموده بعدمالش را چور کرده وبعد بقتل رسانده است .آماحال کریم بها سرخم میګردد ولی اشرار هنوزهم مردم را ګروګان ګرفته مال شان را غنیمت جهاد دانسته وخودشانرابحیث غلام وفامیل شان را بحیث کنیز دردست دارند وخودشان مانند قهرمانان ملی سربلند میګردد وبردیګران فخر فروشی میکنند .خدااست وشاهد اعمال تک تک مااست وروز قیامت وحساب وکتاب هم درپیش .

>>>   کمونیست ها بخاطر کسب قدرت به سرشهریان خود روزانه هزران را کت را فرونریختند بلکه بخاطر مردم خویش قدرت را رها کردند از پول بیت المال برای خود نه اندوختند بلکه بخاطر رفاه مردم کوشیدند در آن زمان اگر یک کشور به افغانستان نیرو فرستاده بود حال 52 کشور که نه به فرهنگ مردم و نه به دین مردم افغانستان احترام دارند نیرو های آدم کش خودرا در افغانستان دارند که همه روزه اطفال جوان پیر مردو زن افغان را میکشند

>>>   اینجانب دکاندارم شهر کابل این شغل شریف از بابا و اجدادم برایم ارث مانده
زمان که حفیظ الله امین.دست به تصفیه حساب زده بود من15 سال سن داشتم.آن روز ها را خوب به یادم می باشد.همه مردم برایش لعنت ميفرستادن.اما من امروز به آن روز ها افتخار میکنم .اگر ممانعت نميشد شوروی ها فریب اش نمی دادند و این ببرک کارمل با امین سازش میکرد امروز در بهترین روز ها قرار داشتیم.باید شما تا آخر عمر تان از کارمل تشکری بکنید که آن به دادتان رسید.اگر درآن زمان اقدام نمی کرد رهبران فاسد تان را از زندان پلچرخي آزاد نمی کرد امروز ما به چنین روزی گرفتار نمی شدیم ای ل....

>>>   همه این قضاوت ها بیانگر دیوانگی ملی است تا زمانی که مردم افغانستان صادقانه با قضایا برخورد نکنند وضع بدتر از این نیز خواهد شد. اگر خلق و پرچم منحوس و خادیست های کثیف و جیره خوار شوروی نبودند حوادث چهل ساله در این کشور اتفاق نمی افتاد. ریشه فساد اینها و ارتش تجاوز گر سرخ بوده است اگر مجاهدان نبودند همه تان نسل ارتش سرخ بودید

>>>   اختری خدمت که انها به کشور کرده است شاید در فامیل تان کسی نباشد که آنقدر خدمت کرده باشد به این مطمین هستم که از جمله چپاولگران و وند بازان هستی و افراد خدمتگار و وطن پرست خوشت نمایید ‌واین بسیا محال است که اینقدر مسلمان پاک باشی. تو و وجدانت که هفته چند بوتل شراب میخوری و چند بار ...میکنی.

>>>   آن بنده خدا کاری اشتباهي نکرده فقط درزمانی حکومت داری شان کاری شرافتمندانه خود را انجام می داد کسانی را محاکمه میکرد که دستان کثیف شان در خون مردم اغوشته بود.آن مرد باایمان . مخالف اشرار.دزد.قاتل .راهزن بود

>>>   هیچکدام خادیست پولدار را نمی یابم، لآنها خدمت کار مردم در برابر اجیران خارجی بودند.
الان رهبران خود را ببینید!!!
گلا جان

>>>   اشخاص از خود راضی.وپست فطرت قبل از حکومت اشرار ها را کمونیست ویرانگر میدانند.وبعد ازحکومت منفور شان را که همان طالبان است.جنایت کار قاتل مینامند.اما جنایات کثیف بوگين.وبیشرفی شان را که در دهه70 بالای مردم آوردن.و این کشور را به فلاکت خانه تبدیل نموده بودند آن را پنهان می کنند به خشم خداوند گرفتار شوید انشاالله ( امان الله بزاز کوته سنگی

>>>   میخواهم بروم به شهر هامبورگ.این خاديست را پیدا کنم واز این وطن پرست عذرخواهی کنم که من را ببخشد چون در زمان حکومت نجیب متعلم مکتب تجربوي سید جمال الدین بودم ودر داخل صنف به خاديست ها دشنام میدادم واز مجاهدین پشتیبانی می کردم و حالا از آن عملکردم سخت پشیمان می باشم خدایا من را ببخش که کورکورانه خوب و بد را نمی‌دانستم.به جنایت کاران و غارتگران می گفتم مجاهدین)
زلمی کابل

>>>   وآن وطن پرست را اگر میخواهید محاکمه کنید.چیزی برای از دست دادن ندارد نی خانه و قصر.نی آسمان خراش وني دالر وسرمایه و پس انداز.تا جای که ما میدانیم.آن آقا با قانون و مقررات قضایی و حکومتی اشرار ها را محاکمه میکردن اما مثلی شما خدا ناترس ها نبودند که به یک لحظه اسیر های گرفتار شده را به موتر ببندن ویا به سر آن میخ بکوبند.ویا پیش شیر های درنده باغ وحش بی اندازند.انشاالله که دوزخ ابدی نصیب تان باشد

>>>   برادران نویسندگان آرامش تان را حفظ کنید .حالا یک بیسواد کودن .احمق از روی نفهمی واحماقت یک چیزی گفته .حالا شما کوتاه بياهيد.این احمق فکر کرده که مثلا چنین چیزی را بنویسد بنظر اش شاهکار کرده.این جا در افغانستان یک تعداد از اشخاصی فاسد و جنایتکار .بخودشان.گروه های تبهکار تشکیل دادند .مردمان بیگناه را میبرند بازداشت می‌نمایند شکنجه میکنند درمقابل گرفتن پول هنگفت.نیمه جان رها می کنند.وبعد از رهاشدن که شش ماه دارو و درمان داکتري میکند آیا زنده ميماند ویا میمرد فکر می کنید آن که این گروه های تبهکار را بوجود آوردن که ها هستند .همان های هستند که در زمان حکومت نجیب به اسم اشرار یاد می شدن.که جز قطاوالطريقي مفت خوری زدن و شکستن ویران کردن چیزی دیگری را بلد نیستن .باید بفکري ازبین بردن این تیم های تبهکار باشیم همین ها مملکت را به فلاکت خانه تبدیل نموده اند

>>>   گلبیدین جاسوس ای اس ای و خادیست های کمونست و طالبان ترورست این قصابان و شیطانان ظلمی را در حق ملت مظلوم افغانستان کرده اند که نه ملت انها را میبخشد و نه خداوند انها هم درین دنیا و هم در اخرت شرمند و خجالت زده هستند همین وطنفروشان بی ننگ بی غیرت جاسوس و غلام بیگانگان این خاک و این ملت را به تباهی کشانده اند کمونیست ها را که مردم بیشتر از گلبیدین و طالبان ترورست جاسوسان ای اس ای بد و رد میگویند بدلیلی اینکه همین جاسوسان روسی با کودتای هفت ثور شان بواسط طیارات جنگی شوروی سابق زمینه ساز دست درازی های اشکار کشور های خارجی منجمله پاکستان دشمن همیشگی مردم و وطن مارا به انها وجاسوسان شان فراهم کردند واز هفت ثور این تاریخ سیاه تا امروز مردم و کشور ما در جنگ که از بیرون کشور براه انداخته شده میسوزند .

>>>   سلام.
آقای حیدر خودت اشتباه کردی آقای داکتر کریم بها یک شخصیت عالی پر غرور وسر بلند کشور بوده در وقت ماموریت خود جزئی ترین اشتباه از آن صورت نگرفته که سرخم باشد .همیشه سر بلند وپر غرور زنده گی کرده است.نفرین بر دشمنان کشور.وخود فروخته شده کان .خودت درهامبورگ زنده گی میکنی اگر شهامت داری از نزدیک با آن ملا قات وهم صحبت شو بعد به اشتباه خود میفهمی .من میدانم که استعال شدی. من نه در خاد بودم ونه در تنظیم های دیگر.از اینکه در با ره عالیقدر داکتر صاحب معلومات موسق دارم.ابراز نظر کردم.
سعیدی.

>>>   کاش و ای کاش به صدهم جند این خادیست ها شما مردم وجدان میداشتید

>>>   بهترین باوجدان ترین صادق ترین فرزندان وطن خادیست ها بودند

>>>   اختر حیدر : حداکند هر روزت اختر باشدک
من به گوش خود از زبان سرآهنگ کوه موسیقی بابای موسیقی شنیدم که در مصاحبه اش گفت: پسرم را جلب واحضار از شهر گرفته توسط طیاره به خوست فرستادند رفتم نزد اسلم وطنجار خیلی مرا حرمت گذاشت ، وبه تو گفتم صرف یک بچه دارم وعمرم هم به آخر رسیده لطفا اورا ازمن جدا نسازید او همان ساعت به کمیساری جلب واحضار زنگ زد وگفت:
پسر استناد هرجای است فورا اورا بکابل انتقال دهید ، همانطور شد وپسرم دوباره برگشت ،
این مردم دوستی وخدمت واحترام به بزرگان نیست ، حالا مرد است کسی نزد وزیر دفاع یا داخله برود وچنین فرمایشی بدهد ببینید که چی جواب میگیرد،

>>>   .... بركمونستهاي جنايت كاروان ووطن فروشان شوروي وقت كه مدت چهارده سال جنايات بي شمار كردن امروز هرچي مصيبتها ميبينيم از خيانت وجنيات خلقي ها وپرچمي ها جنايت كار وطن فروش هست در مدت چهارده سال ظلم جنايات بي شمار از شكنجه خاد گرفته تا به اواع سلاح هاي روز بالاي مردم مسلمان بي دفاع استمال كردن ودر مقابل مردم مظلوم وبي دفاع مجبورا دست به دامان ظالمين ديگر كشور ميشدن فقط وفقط به خاطر دفاع از دين وناموس شان بيبينيد وطنداران حالا هر چند كه اين حرف به جاي نميرسد اما هم وطن كمونيست جنايت كار وأي مجاهد جنايت كار كه از شهدا زندانيان شهيد مظلوم استفاده سوء را كردي وميكنند خدا فرداي قيامت از باز خواست ميشود ولي اينكه كمونيستهاي چي كردن اين هدف مقصد شان معلوم بود ومكتب روش شان معلوم منكر وجود خداوند بودن عقيده به خدا ودين اسلام نداشتن و نه دارند حق شان بود هر جنايت ميكردند ملامت وجدان شان نبود خلاصه هم وطن فقط همين قدر ميگويم خدا وند عاقبت همه اي مردم مظلوم افغانستان به خير كند ضرب المثل كه ميگويند سك برادر شغال حالا من حيرانم كه هموطن هاي كمونيست خلقي وپرچمي چي خير ديدن ازروس ...صفت كه اين مزدوران امريكا بيبينند علنت خدا بر همه اي جنايت كاران هر كسي باشد
والسلام. حاجي قدير از وردك شاه قلندر ولي

>>>   جنایات خلق و پرچم و دستگاه آدمکشی آها یعنی اکسا و خاد باعث رشد ونما گروه های وحشی و تاریخ زده اخوان شد . خادیست های بیوجدان وجنایت پیشه تلاش می ورزند که خود زیر چادری جنایات جهادی ها خود را پنهان کنند ، بایستی گفت لعنت برهرهمه جنایتگاران ودشمنان مردم و کشور . کریم بها همان کسی بود که بادیگر خادیست ها و جنایتکاران هم باندی خویش مانند عزیز حساس قومندان گارد دنبال بیوه های هم حزبی خود بود ، بطور مثال چند روز از کشتن همکاسه خادی اش ، جلال رزمنده نگذشته بود که زنش را برای خود گرفت . با سردادن آن شعار های دهن پاره کن ، مرگ بر امپریالیزم .... حالا او و دیگر جنایتکاران سر از آبخور امپریالیزم در آوردند ، حتی برادر رهبر خلاق شان ، محمود بریالی به اثر پرخوری و مشروب های امپریالیزم در دردامان امپریالیزم جان داد. در خاد و اکسا جز آدم های پدرآزار و مادر آزار کسی دیگر را سراغ کرد.
شمس تمنا

>>>   اقای حیدر زمانیکه حکومت نجیب الله سقوط کرد اداره ای بزرگی با تشکیلات وسیعی اداری اوپراتیفی و سیاسی بنام وزارت امنیت به ر‍ژیم جدید اسلامی میراث باقی ماند که در رهبری ان ملا فهیم بعدا که به رتبه ای اعزازی مارشال رسید قرار گرفت. وزارت امنیت با همان پرسونل باقیمانده و جذب اعضای جدید به کار خود ادامه داد تا سقوط نظام بدست طالبان و از انجا بود که همه برای نجات خویش از زیر ساطور طالبان به پاکستان و از انجا به سایر کشور های جهان متواری شدند که جناب عالی یعنی شما نیز چنین کردید. شما که نیمچه نویسنده و شاید هم نیمچه شاعر باشید که من شک دارم معنی وظایف اوپراتیفی را نمیدانید .نظام ها یکی بعد دگر میایند و میروند اما کار وزارت امنیت یکی است و ان دفاع از نظام جدید و مجموع کشور .اکنون و در اینده نیز بدینمنوال خواهد بود. همین حالا خاد جدید عاملین انفجارات و جنایات را زندانی میکنند چرا شما حالا علیه چنین اقدام قرار نمیگیرید؟ دستگاه استخباراتی داود خان نیز صدها اخوانی را سر به نیست کرد و ضربات قوی بر احزاب مترقی وارد کرد چرا؟ برای انکه از نظام خویش دفاع کند .اقای حیدری .. سید کریم بها یکی از شخصیت های قابل احترام در اداره ای دولت بود و من یقین دارم که او و افراد چون او با سر و گردن بلند زیسته و خواهند زیست. این افراد سازمانی را رهبری میکردند که ای اس ای پاکستان که شاید شما و دوست تان نوکر ان باشید با شنیدن نام ان به لرزه میافتادند زیرا پاکستانی ها میدانستند که اعضای خاد با روحیه ای و طنپرستی از وطن و ارمان های حزب شان دفاع میکنند و به همین خاطر جنرال حمید گل که در ان سالها رییس ای اس ای بود به تنظیم های افغانی هدایت داده بود که با گرفتن قدرت در افغانستان تمام باشندگان مکروریون را از بالکنی ها بیرون پرتاپ کنید هر جا که خادیست یافتید بکشید که کافرند و هر جا حزبی یافتید جان و مال شان برایتان حلال است و تا حد توان شهر کابل را به خاک یکسان کنید که کردند و تا جاییکه من ارزیابی کردم شما و دوست تان یک اخوانی پاکستانی صفت استید . امید است با نشر نوشته ی دگر از اقای بها معذرت بخواهید و انسان بودن و افغان بودن تان را ثابت سازید
بامیانی

>>>   جنایت کار های مجاهدین که در خود افغانستان موجود است کسی چه کرده توانست که به خادست ها چیزی بګویند

>>>   سلام آقای حیدر!!!
نوشته ی شما را در مورد یکی از شخصیت های صادق حزب دموکراتیک خلق افغانستان و یکی از پر کار ترین عضو خاد خواندم .انچه نوشته اید نظر شخصی شما و همان دوست شما که حتما به یکی از باند های تروریستی اسلامی رابطه ی فعال داشته است ، می‌باشد . نمیدانم که شما در زمان حاکمیت مردمان مترقی در افغانستان بوده اید یا برسم احتجاج کشور را ترک کرده بودید که اکنون در هامبورگ استید اگر بنا به نفرت تان نسبت به رژیم وقت ترک وطن کرده اید ، چرا حالا نمیروید ، حتما بهانه ای دارید یا مرض شکر یا فشار خون دارید و به این بهانه برای آبادی وطن به کشور نمیروید و پول سوسیال المان خوب شما را فاریده است . شما هم درمیخ و هم در نعل میزنید . خیر شما اگر نبودید آقارب و فامیلهای تان در زمان کارمل و خادیست ها در کابل بودند، دولت تا سرحد توان سعی می‌کرد که مردم آرام شب بخوابند و در روز به آرامی به کسب و کار خود برسند ، مکاتب فعال باشد بانک ها محفوظ و پوهنتونها باز، شاهراه ها بروی ترافیک باز تا نان و پیاز ، برای مردم به کابل برسد ، اعضای خاد جوان‌ترین نیروی جامعه بودند که مثل فرزندان شما آرزوی تحصیلات عالی و زندگی مرفه را داشتند و حتی بعضی شان تازه پشت لب سیاه کرده بودند، آنها با شوق و عشق فراوان برای وطن به خاد پیوستند و در راه آرامش مردم شهید شدند میخواهید که لیست شهدای این سازمان را دریابید بروید به شعبه کادر و پرسونل وزارت امنیت و سرنخ را پیدا کنید.این نه پاکستانی و نه ایرانی و نه امریکایی و نه روس بودند اینها فرزندان مامور معلم کسبه کار و غریب بودند ، فرزند سرمایدار یا فیودال یا در خارج بود یا به نحوی خود را زنده نگهمیداشت .
آقای حیدر چرا خاد اینقدر دستگاه وسیع شد بخاطریکه تشکیلات دشمنان داخلی و خارجی با حمایت ثروتمند ترین کشور جهان امریکا و عربستان سعودی وسیع بود اما خاد اکثرا پوز این دزدان را به خاک زده است . دولت کنونی با تمام قوای ناتو و پول بانک‌های جهان طالب را مهار کرده نتوانست اما خادیست ها در مقابل نیمی از مرتجع ترین کشور های جهان میجنگیدند . شما باید به کابل بیایید و اکلیل گل را در پایسپاهی گمنام و همین خادیستان شهید سربازان و افسران و سپاهیان انقلاب که بدون وعد ه ای هفتاد دو دختر باکره در جنت و یا کسب غنایم یعنی چور اموال مردم به نام غنیمتجان های عزیز شانرا از دست دادند و مادران شان داغدار و زنان جوان شان بیو ه و اطفال شان یتیم شده اند بگذارید. در غیر آن عذاب وجدان شمارا همیشه آزار خواهد داد .
جهانگیر»»»»»»

>>>   آن آقا وظیفه انسانی خود را در زمان اش انجام می داد.مگر کارمندان استخبارات دیگر کشور ها موقع که مجرمین را دستگیر میکند.با مجريم قابلی پلو میخورد و یا رقصی جوره ایی انجام می دهد.دستگاه استخبارات آمریکا ویا پاکستان.فقط یک زره بفهمند که شخص دستگیر شده ولو که2 درصد هم واقعیت داشته باشد کاری میکنند که برای خلاصی از دستشان هرلحظه آرزو مرگ بکنید .حالا حیدر اختر معلوم نیست کسی اوایل کودتا 57در جای مخصوص اش انگشت گذاشته حالا این هم همان کینه را تا آخر عمر با خودش دارد
( افضل ولسوالي پغمان

>>>   هر کسی میخواهد به خانه خدا درموقع اقامه نماز درمقابل خداوند ایستاد شود طبیعی است سرش را خم میکند فکر کنم آقا اختر برای اولین بار بوده که به مسجد رفته نمیداند که موقع اقامه نماز درمقابل خداوند سر خود را پایین بگیری
( حبیب الله یوسف زی

>>>   رحیم جان از کابل!انچه من نوشتم به زعم شما نادرست است.در همین صفحه دقت کنید٬ چند تبصره نظر شما وچند تبصره نظر من را تایید میکند.کامیاب باشید.
عاقل

>>>   لکۀ ننگ یک جنایتکار با لکۀ ننگ جنایتکار دیگر محو نمیشود.
عجب.

>>>   حالا هم میگویم مرگ بر امپریالیزم آن زمان از کشوری خود ما صدا میزدیم و حالا در نزدیک شان یعنی در خیابان های شان میگویم مرگ بر استکبار مرک بر امپریالیزم خونخوار فرق نکرده دوباره بزور خدا برمی گردیم چون ماها مردم دوست و فقیر پرور هستیم .
افسر نیروی هوایی آنوقت

>>>   اقای حیدر ...
خادیست ها مانند عد ه ای از جوانان هزاره که در بدل پول و گرفتن تابعیت ایران برای خود و خانواده ای شان و دریافت محل زیست در چوکات لشکر فاطمیون در سوریه و عراق جنگیده اند نیستند خادیست ها مانند سنی های افراطی پاکستانی و افغانی و عربی نبودند که در جنگ های کشمیر شرکت داشته و جنایت میافریدند .خادیست ها خالص افغان یا به ضم بعض افغانستانی بودند که از منافع دهقان کارگر کسبه کار و مامور و مجموع کشور دفاع میکردند و البته در برابر قطاع الطریقان دزدان مجرمینی که با اوردن مهمات و سلاح انفجارات و انسان کشی را سازمان میدادند جدی بودند و در قلع و قمع شان از هیچ نوع مبارزه دریغ نمیکردند. ان عده خادیست ها که شهید شد ه اند روح شان شاد و انهاییکه زنده اند سر بلند و سرفراز باشند.

>>>   خاديستها كام وقت كه اسدالله سروري وريس خاد نجيب گاو وطنفروشان جنايات زياد كردن كه از شروع سال ١٣٥٧ الي ١٣٧٠ يك ونيم مليون افغان گشته وشهيد شدن حالا كمونيستهاي خلقي وپرچمي چي دست أوردي داشتن هيچ فقط انسان ها بي گناه را به نام فيودال ومسلمان بودن شان كشتن وبس خدا لعنت تان كند كه پايه كشتار وجنايات را شما كمونيست گذاشتيد تاريخ قضاوت خواهد كرد زماني من حيرانم كه اين بي شرف هاي خائن چطور هنوز هم از يك مكتب پوچ وضد دين اسلام دفاع ميكنند احمق خا خلاص شد شما ديگر باداران كمونيست نداريد بي حده عمر ...تان را صرف انمكتب پوچ نكنيد هههه فيل خواب هندوستان مي بينند چهره هاي ...نزد خدا مردم افغانستان هويدا ميباشد
والسلام حاجي قدير وردك شاه قلندر ولي

>>>   خواهر زاده کریم بها ، خلیل سکندری که او نیز مانند بها خادیست و شکنجه گر بود ، از طرف حضرت مجددی در سفارت افغانستان در بنگاه دیش مقرر شد ، وی تقریبا ۹۰۰۰۰ دالر پول سفارت را دزدیده و با پای دیپلوماتیک به دانمارک آمد و به مجرد قبول شدن برای خود پیتزافروشی باز کرد. خادیست ها و شکنجه گران آگسا اکثرا دارای سابقه بد اخلاقی بودند. این مردمان بیخبر که در صدد دفاع از جنایات خادیست ها ودیگر جانیان برآمده اند ، یا فراموشکار اند ، یا اینکه خود در جنایات دست داشته اند و یا کسانی اند که بعد از سلطه خلقی ها بدنیا انده اند. جنایات آنها با کشتن داود خان‌و فامیل اش شروع شد و بعد که پایه های حکومت شان تحکیم یافت ، دامنه قتل و قتال شان تمام اقشار جامعه را فراگرفت . به هموطنان ایکه ازاین جانیان دفاع می کنند ، یکبار است کشتار اکسا را نگاه کنند که چه کسانی کشته شده اند ، همه قشر های تحصیلکرده و با دانش ما بقتل رسیده اند . جنایات آنها باعث شد که بی قانونی و وحشت توسعه یابد و عناصر تاریخ زده و دشمنان اجنبی جان تازه یابند. برنامه آشتی ملی آنها بعد از کاهش کمک‌های شوروی آغاز شد ، خلقی ها تلاش می ورزند که در عقب جنایات آخوانی ها طالب سنگر بگیرند و جنایات خود توجیه و ماستمالی کنند. لعنت بر همه جنایتکاران تحت هر نام و عنوان . زنده باد دنیای انسانیت .
جمیله ژوبل

>>>   بعضی از اشخاصی کور مغز واحمق.نوشته نموده اند که همین خلقیها وپرچمي ها آن موقع انقلاب کردند.افغانستان اینطوری شد از اینکه ما مردم افغانستان مسلمان هستیم به قسمت تقدیر این چیز ها اعتقاد داریم.حالا قسمت بوده که اینطوری شود خاندان خودکامه دیکتاتور نادر شاهی سفاک درآن روز به آن دنیای ابدی فرستاده شوند.اگر آنها آن روز انقلاب نميکردن حالا من وتو اینقدر شاخ و شانه نمی توانستیم بکشیم بهر کس حمله کنیم هرچیزیکه به دهن ما میاید بگويم.زمان داوود .انهایکه طبقه فقیر بودن حق و حقوق نداشتن بچه فقیر مکتب را تمام میکرد به پوهنتون معرفی نميشد درصورت که دانش و لیاقت بالا داشت اگر بچه یک فقیر توسط بچه های پولدار لت و کوب میشد میرفت شکایت میکرد شکایت اش نادیده گرفته می شد.چون پوليس ومامورين حکومتی رشوه خور بودن.درآن زمان فقط آنهای که وضع زندگی بهتر داشتن خوب زندگی می کردند الباقی در بدبختی زندگی میکردند80 درصد مردم مزدور نوکر وخدمت گار 20 درصد که پولدار وفيودال ها بودن تابع آن ها بودن اگر فقیر دهن اش را باز می کرد در مقابل منصب دار آن زمان .بامشت و لگد بدرقه میشد.اگر انقلاب نميشد حالا به تو هیچ کس نمی گفت قوماندان صاحب ویا جنرال صاحب.یا آمر صاحب
( ذلگي پکتیا

>>>   آنهم خودش مطمئن نیست یک دوست اش کله اش را تکان داده مورد تایید آن بوده.هیچ وقت از دوستت پرسیدی که تو در افغانستان چیکاره بودی احتمال زیاد دزد یا راهزن ویا اشرار بوده پول زیاد بدست آورده رفته آلمان ساکن شده .چون آقایی کریم بها دوست انسان های شریف باوجدان بود دشمنی اشخاص رزيل بیشرف وکثیف فاسد بود برای همین است اشخاص فاسد از آقای کریم بها خاطره خوبی ندارن
(نصیری کارمند سابق سینما پامیر

>>>   جواب به شمس تمنا ... هر چه بد کردی نوش جانت. کوشش کن که دروغ کم بگیو یید زیرا دروغ گفتن هم اندازه دارد. اگر در انزمان در کابل بو ده ای در قدم اول حزب و دولت و خاد ناموس ترا از چپاول و دست درازی نگهداشته است . یعنی مادرت خواهرت و زنت را. حالا سعی کن ناموس ات را در شهر و بازار به همان سطحی که انزمان گشت و گذار میکردند میان مردم در شهر کابل برای گشت و گذار اجازه بده ؟ ؟؟؟ شمس تمنا اگر اختلاف عقیده و نظر با حزبی ها داری با منطق کو بنده و دلایل موثق نظرت را بیان کن تا از مطالعه ای ان خواننده احساس کند که شما اهل کوچه و بازار نه بلکه اهل قلم و تربیه استید.
من اگر اشرار میگویم اسناد منطقی در دست دارم اگر امپریالیزم میگویم برداشت منطقی از سیستم سرمایداری دارم. همین اکنون اگر کسی برای شما بگوید که سلا ح بردارید و علیه طالب و دهشت افگن بجنگید چه عکس العمل نشان خواهید ؟ اگر سلاح بردارید و طالب بکشید از نظر مردم قهرمان استید و اگر از ترس جان پا به فرار بگذارید یقینا همه شما را بزدل و ترسو میگویند فکر میکنم شما از طرح دوم استید و خادیست ها از طرح اول استند به پاکستان و ایران فرار نکردند کمر همت بسته و تا جان به تن داشتند در محو شما تروریست ها تلاش کردند. امروز اگر اعضای حزب در کشور های امپریالیستی زندگی میکنند حق دارند زیرا سبب سر گردانی و سقوط یک نظام
مترقی همین کشور های امپریالیستی بوده اند انها نه تنها مسوولیت دارند که حق زندگی اعضای حزب و کارمندان دولت وقت را تامین کنند بلکه باید حکومات شان به دادگاه بین المللی به خاطر اشتعال جنگ و حمایت از تروریست های افغانی عربی افریقایی چیچینی پاکستانی کشانده شوند . شمس تمنا عقل جناب شما بسیار کوچک است که باریکی چنین مسایل را شما و امثال تان درک کنید . دولت های غربی میدانند که اگر همین افراد علیه دولت های شان اقامه ای دعوی کنند ملیون ها دالر باید به همین حزبی ها و خادیست ها بپر دازند زیرا اینها به خاک کشور دومی تجاوز نکرده و هیچ نوع قانون بین الدول را نقض نکرده اند و یگانه کار شان دفاع از خاک شان است به همین خاطر انها مجبور به پذیرش انها منحیث پناهنده شده اند . این کشور ها کدام احسانی بر اعضای حزب نکرده اند. همین کا را ریس جمهور مصر ال سیسی کرده و حزب منافق اخوان المسلمین را با رهبرانش زیر ضربه گرفته است و برای عمل خود جامعه ای بین المللی را قناعت داده است . شمس جان تمنا حالا حالی شدید؟
ج.ننگرهاری

>>>   در مورد درفشانیهای شمس تمنا!
-اخوان قبل از به قدرت رسیدن ح دخ ا مجودیت وفعالیت داشت.
-لعنت بر همه جنایتکاران.کاملا دقیق ودرست.
-عروسی رسمی وقانونی حساس با بیوه رزمنده. شاید هم بخاطر کمک به
ان زن بیوه ویتیم هایش.مثال زنده عروسی زیاد هموطنان ما با بیوه های برادر شان.
-مرگ بر امپریالیزم:درسیاست دوست ودشمن دایمی وجود ندارد.
-بریال با عین مریضی کارمل وفات کرد.به گمان اغلب مواردارثی.
پدرازار ومادرازار درخاد: درهر اداره اشخاص سالم ونا سالم وجوددارد.
شفای عاجل وکامل برایتان ارزو دارم.

>>>   جمیله جان ژوبل...متوجه باشید که مسوولیت ها فردی است . اگر شما کدام عمل غیر اخلاقی مرتکب شوید مسوول ان شما استید نه فامیل تان. در مورد اگسا با شما موافقم در مورد خاد و حزب بعد ازششم جدی نه . زیرا افغانستان بر اساس قرار داد های نظامی و اقتصادی حق درخواست کمک های نظامی را از شوروی سابق داشت اگر کسی الفبای امور و حقوق بین الدول را اشنا باشد میداند که قصه در کجاست. مثالهای زیاد در گذشته و حال از کمک یک کشور به کشور دگر در جهان وجود دارد. مثلا کمک هند برای بنگالی های پاکستان و ایجاد بنگله دیش. کمک های نظامی کوبا به انگولا در اغریقا کمک های بیسابقه ی نظامی شوروی به مصر و سوریه در جنگ علیه اسراییل . کمک های بیشایبه ی شوروی و چین برای ویتنام در جنگ علیه حمله ی امریکا بر ویتنام . کمک امریکا به انگلستان و شوروی وقت در جنگ علیه المان هیتلری. کمک های اقتصادی و نظامی شوروی سایق برای فلسطینی ها در مبارزه علیه صهیونیزم اسراییل در حالیکه از جانب دگر همین احزاب اسلامی افغانستان از اسراییل نیز سلاح میگرفتند.... از داود خان یاد کردید برای معلومات بیشتر به کتاب افغانستان در مسیر تاریخ مراجعه کنید کمی دماغ تان روشن میشود حالا از شما میپرسم چرا بعد از خروج قطعی امریکا از ویتنام تقریبا چهل سال است جنگی در انجا نیست چرا ؟ بخاطریکه در انجا دگر بهانه برای جنگ وجود ندارد . ویتاام تحت رهبری حزب کمونیست ان امروز یکی از کشور های مصوون برای سرمایه گذاری در جهان است . محصولات این کشور نیمی از مارکیت های جهان را پر کرده است . در انجا اگر احزاب اسلامی و شیعه وسنی وغیره میبود همان شرایط افغانستان میبود.در افغانستان جنگ بخاطر اسلام بود اما در ویتنام جنگ بخاطر میهن بود و به همین خاطر حزب و اعضای ان یعنی به خاطر میهن میرزمیدند نه بخاطر جنت و یا غنایم .حزب دموکراتیک خلق افغانستان و اعضای رزمنده ای ان نیز چون ویتکنگ های قهرمان رزمیدند و شهید شدند. جای شرم است که افراد باسواد چون شما علیه نظامی که حقوق مساوی برای زن و مرد و مشارکت زن در امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه . احترام و تضمین حقوق ملیتها و حل مسایل ملی توزیع عادلانه زمین به بی زمین رشد اقتصاد ملی تحت رهبری دولت حمایت از سرمایداران ملی رشد صنعت داخلی را در دستور کار خود قرار داده بود قرار دارید . در کابل در هر گوشه دواخانه های دولتی باز شده بود تا به قیمت ارزان تر مردم ادویه ی مورد ضرورت خود را بخرند. صد ها مغازه تعاونی در شهر کابل و مراکز ولایات تاسیس شد. لست خدمات حزب و دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان نسبت به خدمات هفده ساله ی جمهوری اسلامی افغانستان که نیم ثورت جهان بخاطر ابادی ان به افغانستان سرازیر شد فوق العاده چشم گیر است . سخت است برای افرادی چون شما که چشمان کور مغز های مسخ شده دارید تا خوبی ها را از بدی ها تفریق کنید . بدبختی افغانستان همین است که افرادی چون شما بدون خریطه فیر میکنید.خداوند رهنمای تان باشد از دست بشر کاری برای اصلاح دماغی شما و امثال شما ساخته نیست.
جهانگیر

>>>   حیدر اختر : ازخودت سوال میکنم که خودت چه کاره بودی ومربوط به کدام سازمان ، تنظیم ، جناح راستی ویاچپی بودی تو اصلاه کور ونادان هستی فرض کنیم که به نظر شخصی تو ...که بها خادیست ، وجلاد بود خودت چرا مسل موش از وطن فرار نمودی ومانند ...در خدمت ....المانی غوغو میکنی اگر مرد بودی که نیستی باید در همان لحظه عمل میکردی اگر افغان بودی که متسفانه کنیستی

>>>   شمس تمنا و حیدری !!!!نخست آقای حیدری کاش بیسواد میبودید ، حد اقل چیزی نمینوشتید که باعث سر افگندگی شما و دوست تان می‌شد.
آقای شمس تمنا !!!! محمود بربالی برادر ببرک کارمل که تمام عمر خود را در راه آرامش مردم سپری کرد . در یکی از روز های بد خانم او که استاد در انستیتوت علوم اجتماعی در افشار کابل بود در یک حمله ای راکتی حزب سیاف از کو ه های پغمان زخمی و کاملا فلج شد و بریالی یگانه کسی بود که پرستاری خانمش را می‌کرد و یقینا که چنین زندگی خالی از تشویشات روحی نبود ، در آن حادثه چند استاد جوان نیز شهید و چندی هم زخمی شدند و از جمله شهید شد گان استاد ورزیده که من او را میشناختم خلیل ارین زاد بود که دیپلوم سرخ از شوروی آورده بود.‌ او خانم جوان و یک پسر داشت . جلال رزمنده در هرات در مراسم تسلیم یک گروه مسلح مخالف دولت مورد حمله قرار گرفت ، مانند جنرال رازق .روح شان شاد شاید شما آقایان در زندگی تان پیاز و ملی را هم پوست نکرده باشید اما اینها زندگی خود را وقف راه مردم کردند.

>>>   نمیدانم کسانیکه به اندیشه ی کمونیستی تاخت و تاز میکنند درکی از لفبای تیوری مارکسیزم دارند ؟ امروز همه ی امکانات دیجیتالی موجود است قبل از اینکه چیزی بنویسند بهتز است یکبار از طریق انترنیت به مطالعه ی مختصر این تیوری بپردازند انگاه در خواهند یافت که مارکس چگونه تحلیل همه جانبه از جامعه مشتمل به اقتصاد و طبیعت داده است .
کاوه

>>>   روس ها از خلقی و پرچمی و پاکستان از اخوانی ها مانند کاغذ توان استفاده کردند . گلبیدین جنایات خود را استشهادی ، طالب فرمان الهی و خلق پرچم انقلابی می نامند و همه جنایتکاران مانند مرغی ایکه .....خورده باشد ، بعدا منقار خود را بخاک می مالند تا منقار خود را از کثافات پاک کنند. خلق و پرچم منکر این اند که آنها مزور بیگانگان بودند و زمانیکه ارباب شان سقوط کرد آنها نیز سقوط کردند . صدای ببر کامل از رادیو تاشکند پخش می شود ، شیطان علی ریشخند با سروری که او رابا بوتل شکنجه های غیر اخلاقی داده بود ، در روز عزای ملی پهلوی او نشسته و به شعور مردم اشک تمساح می ریزند. این کودن ها رهبر الکلیست و دائم الخمر خود را با شخصیت های بزرگ دنیا مانند کاسترو مقایسه می کنند .
شمس تمنا

>>>   متاسفم برایت شمس من تا حالا فکر می کردم.شاید یکی از اساتید برجسته و دانشمند تحصیل کرده باکرکتر عالی شخص بردبار باشخصیت باشی حالا با اینالفاظ ات مطمين شدم.یک شخص بی ادب چهار عیب شهری.وبه این نتجه رسیدم.بداخلاقی بی ادبی.وبی معاشرتی از والدينت برایت به ارث مانده.مگر مملکت ما از ابتدای تاسیس وبعد از خدابیامرز احمد شاه دراني.مستقل بوده نی هرگز بعد از شاه شجاع و حمله انگیس هرپادشاه وريس جهمور برسري قدرت آمده وابسته به یکی از کشور خارجی بوده هیچ وقت در افغانستان کسی یا حزبی ویا گروهی با توانایی خودش بقدرت نرسیده همیشه یک حمايه گری خارجی با خودشان بوده شمس ....
((مجاهد پشیمان


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است