هزاره ها در کجایی قدرت قرار دارند؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۳۰    ۱۳۹۸/۱/۱۵ کد خبر: 158074 منبع: پرینت

به این حقایق تلخ توجه کنید:
- درحکومت وحدت ملی، همین اکنون یک وزیرهزاره تباروجود ندارد. سیدعالمی بلخی ازقوم سادات وخواجه عمری از قوم بیات است.
- در رهبری وزارت دفاع، رهبری قول اردوها، هزاره غایب است.
- دربست های معینیت وزارت داخله، ریاست های اجرایی و مهم این وزارت هیچ هزاره ای وجود ندارد.
- از جمله 34 قوماندان امنیه ولایات، در 33 ولایت، هزاره قوماندان امنیه ندارد. به شمول ولایات هزاره نشین.
- در لیست تازه ای منتشرشده از سوی نادر نادری، ازجمله 35 نفرهیات رهبری کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی، فقط 3 نفرهزاره تبار می باشند.
همچنان در سفارتخانه ها، قونسلگری های و آتشه های نظامی و تجارتی، حضور هزاره ها حتی به یک درصد هم نمیرسد.
اینها بیانگر فقدان مشارکت هزاره ها درهرم قدرت است ورنه در بدنه قدرت، حتی همان دو درصد مشهورمشارکت هزاره ها، هم واقعیت ندارد. یعنی هزاره ها در قدرت سیاسی کنونی افغانستان، حضور ملموس نداشته و بطور جدی به حاشیه رانده شده است. چنانچه در این اواخرتصفیه های متداوم هزاره ها دروزارت دفاع و داخله نشان میدهد که جریان « هزاره ستیزی » از حالت خزندگی، به شتاب و جهنده رو آورده است.
اینها را باید آن عده هزاره های پاسخ بدهند که دوران اشرف غنی را برای هزاره ها یک فرصت تاریخی تبلیغ میکنند. خوبترین نتیجه این فرصت تاریخی در این است که هزاره ها درهیچ دوره ای از تحولات تاریخی، بدون وزیر نبوده است و همین اکنون هزاره ها در حکومت وحشت ملی تحت رهبری غنی از همه ادارات دولتی تصفیه گردیده و میگردند.

علی تقوایی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
هزاره
قدرت
نظرات بینندگان:

>>>   در طول پنج سال گذشته دانش و محقق چی کاری میکردن !
آیا انها خواب بودن یا بیدار؟

>>>   این را از خلیلی و محقق و دانش بپرسید که به عنوان نمایندگان شما در سیاست حضور دارند و دیگر بزرگان هزاره را با انواع حیله و نیرنگ از صحنه خارج و اشرف یهودی را نیز قانع ساخته اند که فقط آنان نمایندگان هزاره اند. از ماست که بر ماست

>>>   اوغان مهاجر خرکار قدرت را قبضه کرده در حالی که بویی از تمدن نبرده.و300سال بوسیله نوکری اجنبی قدرت را در اختیار دارد.
واکنون نیز مزدوران آمریکا یعنی طالبان جنگ راه اندازی میکنند تابرادران فاشیست انها در دولت، بقیه اقوام را کنار زده ودر اینده نزدیک به نام صلح انها را نیز شریک سازند.

>>>   بنام هزاره ،به کام سید!!!؟؟؟؟؟

>>>   این یک خیانت است که چوکی هزاره توسط دوقوم مستقل اشغال شود .
هرچه زودتر چوکی پس گرفته شود.
سیدها باید جانب خود صاحب چوکی شوند.چون در افغانستان بر خلاف در جاها سید نام قوم است!!!!!ههههههههههههه

>>>   هزاره ظرفیت کاری و آینده خود را اثبات کرده و حتی بدون سرور دانش ، بشردوست ، مرادعلی مراد و هزاران کدر جوان و متخصص خود ، در اجتماع ، فرهنگ و بازار کار افغانستان قدرتمند هستند و خواهند بود!
۲۰ سال پیش در دوره طالبان و حتی قبل از آن در دوره عبدالرحمن و روزهای بد دیگر قدرت جنگی و حفظ خود را هم اثبات کرده اند و در یک و نیم دهه اخیر منحیث یک اقلیت کشور استعدادهای صلح و سازندگی خود را پیش جوامع بین المللی برجسته ساختند تا برای همیشه خود را از مطرح ترین قوم کشور معرفی کرده باشند.
و قدرتهای سمبولیک حزبی و مافیایی را چندان به منفعت دراز مدت خود نمی بینند.
بلاغی بند امیر

>>>   مردم مومن،صادق وزحمت کش هزاره های مناطق مرکزی افغانستان در طول تاریخ افغانستان باحکومت مرکزی همراه بوده واز پروگرام های مترقی ،تعلیمی وانکشافی دولت مرکزی پشتیبانی همه جانبه نموده اند.وبرای تحقق بخشیدن چنین پروگرام ها به وظیفه مقدس عسکری مشتاقانه وداو طلبانه دوساله شتافته اند.گرچه متاسفانه بعضی حکومات گذشته که خاصیت وماهیت استبدادی وفاشیستی داشته اند این مردم زحمت کش ووطندوست را ازبعضی پروگرام ها ونعمات مادی ومعنوی حکومت مرکزی ومحلی محروم کرده بودند وحتی بعضی ازرجال های روحانی ،شخصیت های ملی ووطن پرست شانرا محبوس ،تبعید ویا به قتل رسانیده اند وخصوصا دردوران حکومت مطلق استبدادی امیر عبدالرحمن این ملیت مومن وزحمت کش تعداد زیادی شان کشته شده اند که تاریخ گواه این حقیقت انکار ناپذیر است.بعد ازآن نیز بعضی حکومات بنا به خاصیت فاشیستی شان، مردم مومن هزاره های مناطق مرکزی را از مناطق حاصل خیز وقابل سکونت محروم نموده ومجبور نموده اند که این ملیت زحمت کش ومومن به مناطق کوهستانی ،صعب العبور وسرد ساکن شوند.سکونت اجباری اکثر مردم هزاره های مناطق کوهستانی ودور از پایتخت باعث شده که این مردم مومن از تعلیم وتربیه ورشد سرمایه داری وتجارت عقب بمانند وفقط درتربیه حیوانات و بدست آوردن میوه جات محدود مصروف شوند.خوشبختانه درسال های آخر که حکومت وسیع البنیاد باهمکاری جامعه بین المللی درافغانستان شکل گرفته است وزمینه تعلیم وتربیه ذکور واناث ،تشکیل اردو وپولیس منظم ونیرهای امنیتی وتجارت رونق یافته اند مردم زحمت کش وصادق هزاره جات دربخش تعلیم وتربیه عم ازذکور واناث وتجارت ،ترقی وپیشرفت نموداند واحزاب وگروه های سیاسی صلحدوست ومترقی با مبارزه مسالمت آمیز وقانونی ازمردم هزاره های مناطق مرکزی افغانستان شکل گرفته وازطرف دولت مرکزی به رسمیت شناخته اند وباسایر احزاب سیاسی افغانستان برای حل مسایل سیاسی و اقتصادی جامعه همیشه به وجه احسن و بالموقع دررابطه بوده اند که نوید خوب وآینده شگوفا برای ملیت محروم مناطق مرکزی وسایر هموطنان صلح دوست افغانستان میتواند باشد.باآنهم متاسفانه یکعده خودخواه ها وتنگ نظران فاسد، ودشمنان صلح وآرامش، درنقاط مختلف افغانستان مسافرین بی دفاع مردم هزاره جات رادر مسیر عبور ومرو آزار واذیت میکنندو میربایند و به قتل میرسانند ویا به بهانه های مختلف ازمسافرین بیدفاع مردم هزاره جات پول به بهانه های مختلف میگیرند وعلاوه برآن به مساجد ومحل تجمع شان انفجار وانتحار میکنند وتاحال هزارها نفرعم ذکور واناث واطفال معصوم این مردم را به شهادت رسانیده اند که این اعمال غیر انسانی جنایت کاران به عزم واراده آهنین مردم مومن مناطق مرکزی افغانستان ورابطه وهمکاری همه جانبه این مردم باحکومت مرکزی هیچ تاثیر منفی نکرده اند بلکه این روابط محکم ومحکم تر گردیده اند.خوشبختانه درین اواخر که صدای صلح وآشتی ملی درافغانستان ازطرف جامعه جهانی ،کشورهای همسایه وکشورهای منطقه شده بلند شده اند مردم مومن، صادق وزحمت کش هزاره های هزاره جات با رهبران سیاسی ،ملی عم ازذکور واناث مانند سایر هموطنان شان ازین پروسه صلح و قطع جنگ و خانه جنگی با سرعت پشتیبانی نموده اند وضمنا دست به دعااند که انشالله هرچه زودتر شاهد صلح دایمی، قطع جنگ وخانه جنگی دروطن محبوب شان افغانستان باشند چون درقرآن کریم خداوند متعال فرموده الصلح خیر یعنی صلح عمل خیر ونیکو است.به پیش به سوی صلح وآشتی ملی درافغانستان جنگ زده وزنده وجاوید باد همزیستی مسالمت آمیز تمامی اقوام برابر افغانستان ،محو ونابود باد گروه های ضد صلح، ماجراجو ودشمانان رنگارنگ افغانستان.
ومن الله التوفیق انجنیر عبدالرشید ناصری از آسترالیا

>>>   جناب علی تقوای حقا حق گفته وحق نویشته و خوش درخشیده چه با ید گرد از دست رهبران نا لایق وپول پرست وقدرت طلب ومنفعت طلبان شخصی که جز منفعت خود جزی دیگری رادر نظر ندارند تنها جزی را میتوان گفت که جای بابه مزاری خالی است والا ایگونه نمی بود مثلا اقای دانش مدافع حقوق حقه ملت هزاره است واز سفره ای بابه نان و نمک می خورند ونمک دان را ووو حتی احترام به مقام وجا یگای شهید مزاری ندارند وپشت به ملت خود کرده وحتی خودرا فراموش کرده ودست در دست انگل وسر باری جامعه داده بزرکترین ضربه را بر پیکری زخم خورده ای هزاره زد ویا امروز استاد خلیلی باکیست واستاد محقق با قاتل هزاره دست در دست داده واستاد دانش وووووو واکبر ی و خلاصه چه بکویم
میرویس کابل

>>>   هزاره ها بجای تمع و توقع بقدرت در افغانستان باید آماده شود برای برگشت در وطن اصلی شأن منگولیه۰ این نسل پلید خون اشوم چنگیز از وطن ما چی می خواهند. آن روز دیر نخواهد بود که این نسل سفاک تربن شخص تاریخ چنگیز خون خوار وطن مارا ترک کند یا بگورستان فرستاده خواهد شد. شما خواب قدرت را اصلأ نبینید و فقط در فکر آن باشید که وطن مارا ترک کنید وبس.
سید علوی بلخ

>>>   درست است

>>>   عجب است كه اين قصه سر مگسك خاتمه ندارد، مگر نميدانيد كه جاي هزاره در كجائ قدرت است، جايشان يك بليست پائينتر از ناف قدرت جان است.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است