ایدیولوژی سرمایه داری زیر نام دموکراسی
 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۰۳    ۱۳۹۸/۱/۱۹ کد خبر: 158137 منبع: پرینت

سال هاست که ایدیولوژی سرمایه داری زیر نام دموکراسی بالای جهان سیطره داشته، انسان ها را بر پرتگاه نابودی کشانده است.
این ایدیولوژی(سرمایه داری) از آغاز پیدایش خود با شعارهای عدالت، برابری، آزادی، برادری وووو... در میان جوامع اروپائی موقف و جایگاه خود را برجسته و تثبیت ساخت که در نتیجۀ آن، انقلاب های اروپایی مبنی بر جدا سازی دین از سیاست و دولت آغاز گردید.

در نتیجۀ این دیگرگونی ها تحت نام دموکراسی که در کشورهای مختلف اروپایی صورت گرفت، ایدیولوژی سرمایه داری بر سر نوشت مردم اروپا حاکم گردیده و آهسته آهسته به سایر نقاط جهان از طریق استعمار سایه افگند.
اگرچه این ایدیولوژی با شعارهای به ظاهر زیبا قد علم نموده به قدرت رسید، اما در واقع آن چه که اساساً این طرز تفکر، به آن اعتبار بنیادی می دهد، سرمایه است که برهمین ملحوظ سرمایه داری نام گرفته است.

ایدیولوژی سرمایه داری در حقیقت چیزی نیست جز دروغ بزرگ، که با روی قدرت آمدن آن در غرب و سایر کشور های جهان شیرازه ی نظام خانواده گی، ترحم و حس انسان دوستی از هم پاشید.
امروز وضعیت کشورهای پیش رفته سرمایه داری به شمول امریکا از زاویه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... غیر قابل قبول برای شهروندان آن ها است.
زیرا هیچ نوع نابسامانی و بیدادگری نیست که از جانب سرمایه داران در مقابل شهروندان عادی آن کشورها صورت نگیرد. چنان چه سرو صدا های جنبش های بیداری به ضد نظام سرمایه داری بالا گرفته است .

در واقع تمام مشکلات جهان امروزی برخاسته از این نظام فاسد و حیله گری است که از عقل بشر ساخته شده است و هیچ احترامی به انسانیت ندارد. تنها برتری این نظام گسترش دادن سرمایه و پر نمودن جیب های شان می باشد، صرف نظر از این که آن ها به شکل قانونی آن را بدست می آورند یا به شکل غیر قانونی ، ناگفته نباید گذاشت، این از طبیعت نظام سرمایه داری-دموکراسی است زمانی که در یک جامعه تطبیق می شود، فقر و فاصله طبقاتی را افزایش داده و جامعه را به دو طبقه فقرا و ثروت مندان تقسیم می نماید و طبقه متوسط را از بین می برد!

شبنم پوپلزی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ایدیولوژی سرمایه داری
دموکراسی
نظرات بینندگان:

>>>   شبنم جان عزیز:
بدیل نظام سرمایه داری همانا نظام کمونیستی است که بدتر از سرمایه داری از آب درآمد. به نظام هائی نظیر کوریاس جنوبی، جاپان، تایوان، هانک کانگ و سنگاپور نظر کنید. این کشورها علی الرغم داشتن نظام های سرمایه داری، برخوردار از عدالت نسبی اقتصادی و پایه های بلند رشد اند. نواقص نظام سرمایه داری را می توان با تطبیق سیاست های مناسب اقتصادی-اجتماعی تقلیل بخشید. آنچه تباهی آور است همانا تقلید کورکورانه از نظامی است که در ایالات متحده مروج است. دستگاه دولت کنونی در افغانستان به این بیماری مهلک (تقلید کورکورانه) مثاب است.
داود فقیرزاده

>>>   بعضی تحلیل گران سیاسی ،روشن فکران کوتاه اندیش وماجراجو یان تنگ نظر درافغانستان، تحولات سیاسی سال های آخر افغانستان را به اشتباه وبه چشم شک وتردید تحلیل وتجزیه مینمایند ووضع سیاسی موجوده افغانستان را به حالت تمسخر واشغال مشاهد میکنند درحالیکه دموکراسى ،رشد ،ترقی ،پیشرفت تعليم وتربيه ذکور واناث وآزادى بيان ومطبوعات وشراکت احزاب سیاسی درساختار نظام وقانون آساسی موجوده افغانستان را کاملا نادیده میگیرند وافکار مردم جامعه را با تحلیل و تجزیه ماجراجويانه وپروپاگندهای خطرناک شان مشوش ومکدر میسازند.باید تحلیل های سیاسی شان در رسانه ها بااسناد موثق ومعتبر باشند و درغير اينصورت درجامعه افغانستان پيامد منفی وجبران ناپذیررا به دنبال خواهد داشت وآنگاه ندامت وپیشیمانی سودی نخواهد داشت.تجاوز قوای شوروی سابق به قومانده مستقیم برژنف ملعون با تحولات سال های آخر کومک جامعه جهانی وقوای ناتو صورت گرفته کاملا تفاوت دارد شوروی ها فقط احزاب خلق وپرچم را به حیث احزاب رهبری کننده سیاسی جامعه به رسمیت میشناختند وباقی احزاب وگروه های سیاسی در افغانستان هیچ نقش نداشتند درحالیکه فعلا بیشتر از پنجاه حزب درحکومت فعلی به رسمیت شناخته شده اند ودر سرنوشت سیاسی افغانستان نقش مستقیم دارد.صلح عادلانه دایمی وآشتی ملی خواست وآرزوهای اکثر مطلق مردم مومن وزجر کشیده افغانستان بوده وهستند خداوند متعال درقرآن کریم فرموده الصلح خیر یعنی صلح عمل خیر ونیکو است.جنگ وخانه جنگی برای گرفتن قدرت سیاسی گروه های مختلف واحزاب سياسى متاسفانه درمدت چهل سال است افغانستان رابه ویرانه وقتلگاه تبدیل کرده اند وهزارها عالم دینی، استادان پوهنتون ودانشگاه ها ،محصلین ،معلمین، متعلمين,کسبه کاران،تجاران، دهاقین ،زمین داران وافراد عادی رابه اشکال مختلف تحت نام های مختلف به کشتارگاه ها فرستاده اند ،زیر بنای اقتصادی ،روابط اجتماعی وتعلیمی ونیروهای امنیتی اردو وپولیس افغانستان درطول سال های جنگ داخلی به شدت صدمه دیده ونابود گرديده اند.متاسفانه خصومت های قومی ،مذهبی، منطقوی وزبانی درین مدت به اوج خودرسیده اند دراثر جنگ های خانمانسوز داخلی وشکستن مرزها وسرحدات افغانستان افراد غیر مسئول وبیگانه تحت نام ها وشعارهای مختلف وفریبنده داخل افغانستان گردیدند وبه وحدت ملی وهمزیستی مسالمت آمیز طولانی المدت جامعه افغانستان به شدت آسیب رسانیده اند.انواع عوامل ماجرا جویی ونفاق افگنی ,جامعه عقب مانده افغانستان را بازهم سال های سال به طرف عقب ونابودی کشیدند.الحمدالله درچند سال آخر که با کومک جامعه جهانی زمینه رشد وترقی ،تعلیم وتربیه ذکور واناث ،آزادی بیان وجراید وآزادی مطبوعات درافغانستان مساعد گردیده اند وبرای مردم زجر کشیده افغانستان امید واری های زندگی بهتر ،سعادتمند وآرام ترپیدا شده اند اما بدبختانه بازهم یک عده گروپ های مسلح که تاحال افکار ماجرا جویی وتسلط گرایی خطرناک درذهن رهبران شان هستند به جنگ داخلی وآدم کشی درافغانستان ادامه میدهند وباعث تشویش دوباره ملت مومن وزجر کشیده افغانستان گردیده اند این گروپ های ماجراجو راهای عبور ومرور مسافرین را درنقاط مختلف افغانستان میگیرند مسافرین بی دفاع را به شکلی از اشکال اذیت وآزار میدهند ودربعضی حالات مسافرین را می ربایند وبه قتل میرسانند وهم تحت نام های مختلف پول ازمسافرین بى دفاع میگیرند ووحدت ملى جامعه را ضعيف ونابود ميسازند.این ماجراجویان ودشمنان صلح وامنیت بدانند که انشالله روزی درافغانستان صلح عادلانه وامنیت سرتا سری حتما آمدنى است واین اعمال شوم وماجراجویی خایینانه آنها به عنوان لکه ننگین شان ثبت تاریخ افغانستان خواهد شد.ازچند مدت به این طرف فعالیت ها وجلسات صلح ازطرف جامعه بین المللی ،کشورهای همسایه وکشورهای دور ونزدیک واحزاب سیاسی افغانستان واشخاص دینی،ملی موثر و وطندوست و جامعه مدنی افغانستان عم ازذکور واناث درداخل وخارج ادامه دارد و به یاری خدای بزرگ به طرف موفقیت وصلح عادلانه دایمی به پیش میروند ودر ضمن وظيفه شرعى وحب الوطنى اقشار مختلف ملت مومن افغانستان هستند که درپروسه وتشویق عملی صلح عادلانه وآشتی ملی درافغانستان به هر شکلی سهم بیگیرند ونگذارند که ماجراجویان وعقب گرایان فاسد وجاهل درداخل وخارج افغانستان باعث نفاق افگنی وبدبختی بیشتر مردم زجرکشيده وافغانستان ویران شده گردند.به پیش به سوی صلح عادلانه دایمی ،رشد ،ترقی، وآشتی ملی وهمزیستی مسالمت آمیز تمامى اقوام برابر افغانستان، محو ونابودباد گروه های ماجراجو ،نفاق افگن ،عظمت طلبان جاهل ودشمنان صلح، ترقی وآشتی ملی درافغانستان.
ومن الله التوفیق.
انجنیرعبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   واقعا درست گفتید به قلم تان برکت.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است