جامعه هزاره و منطق قدرت سیاسی در افغانستان
 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۵۰    ۱۳۹۸/۱/۲۱ کد خبر: 158161 منبع: پرینت

منطق سیاسی پشتون ها منطق زور و خشونت است. طرفداران این منطق فقط قدرت و نیروی فزیکی را مانع تحقق آمال و آزورهایشان میدانند. این را اکنون شاید هیچ کسی انکار نکند که درطول تاریخ در افغانستان منطق پشتون طایفه، در سیاست منطق زور و خشونت و حذف دیگران از تمامی مناصب رسمی و دولتی بوده است.

هزاره ها اما در تاریخ افغانستان، مانع اصلی تحقق کامل سیاست های قومی پشتون ها بوده اند و از این لحاظ هجوم و حمله به انسان هزاره و جامعه هزاره بی رحمانه و مطلقا خشونت آمیز بوده است.

اشرف غنی یک پدیده جدید نیست، تبار فکری و نسبی اشرف غنی به حاکمان قبلی برمی گردد و الگویی سیاسی غنی سیاست خشن و خون ریز عبدالرحمان، نادرخان و، هاشم خان است. اما چون وضعیت کشور، منطقه و، جهان تغییر کرده است اشرف غنی نسبت به اسلاف اش موانع بیشتر فراروی برنامه های قومی اش دارد و از تحقق آن بصورت کامل ناتوان است.

از غنی و غنی ها که بگذریم، وضعیت هزاره ها نیز در نسبت با قدرت و سیاست تغییر نکرده است. بزرگان سیاسی جامعه هزاره سر تصاحب معاونت دوم ریاست جمهوری، باهم جنگ و دشمنی عنیف دارند که نمونه اش بسیج جوانان بی تجربه و نه فهم، توسط دانش و اطرافیان اش برای تخریب خلیلی است. نشریه های وابسته به دانش، چنان کودکانه و جاهلانه به جان خلیلی چسپیده اند که باور نکردنی است.

خود زنی سیاست مداران هزاره آنقدر احمقانه است که قابل تصور نیست اما کارآیی و سود مندی شان برای مردم به ذره بین هم دیده نمی شود. مثلا آقای دانش در دولت معاون رییس جمهوری است ولی کسی ندیده که دست آورد سیاسی ایشان چیست و در این طول چهارسال ایشان چه برنامه ای برای رفع تبعیض از جامعه ای که به آن تعلق دارد روی دست داشته و چه انداره به عملیاتی کردن آن موفق شده است. دانش معاون رییس جمهوری و حقوق دان صاحب چندین اثر حقوقی، حتی قادر نیست که از توقیف و زندانی شدن غیر قانونی یک بچه بیگناه هزاره جلوگیری نماید، حتی شاید شخص دانش بنا به رقابت با محقق که وحیدی از آدرس ایشان وزیر شده بود به توقیف وحیدی صددرصد راضی باشد.

به نظر من از سیاست مداران بی عرضه و بی ظرفیت هزاره ها، هیچ کاری ساخته نیست و مردم باید خود درعمل بحال شان فکر کنند.
دانشجویان و جوانان فعلا ماموریت دارند، تا از وحیدی در برابر تمامیت خواهی غنی دفاع کنند و نگذارند که وزیر و استاد دانشگاه هزاره قربانی سلطه خواهی قومی دولت نامشروع غنی شود. در دراز مدت باید از همین حالا روی نام دانش و امثال دانش خط کشید و به بی عرضگی این طیف آدم ها نفرین گفت و به فکر آینده شکننده جامعه هزاره قدری اندیشه و تامل کرد. و این کار فقط از آگان و تحصیل کردگان بر می آید.

صفرمحمد مظفری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
هزاره
منطق
نظرات بینندگان:

>>>   مردم مومن،صادق وزحمت کش هزاره های مناطق مرکزی افغانستان درطول تاریخ افغانستان ازحکومت مرکزی خود پشتیبانی همه جانبه نموده اند که تاریخ گواه این حقیقت است. گرچه بعضی مناطق هزاره جات موقتا رابطه اش با حکومت مرکزی ویامحلی نسبت به مشکلات خاص قطع بوده اند اما بعد ازرفع مشکلات رابطه ها کمافی السابق بدون کدام مشکل برقرار گردیده اند.جامعه هزاره مناطق مرکزی افغانستان درادوار مختلف تارخ افغانستان سیاست مداران مومن وخدمتگارهم داشته اند بعضی ها به اشکال روحانی ومذهبی بعضا به شکل ملی،وهم بعضی ها به اشکال روشن فکران وطن دوست، احساسات وطن دوستی وخدمت به مردم هموطن شان درجامعه ظاهر میشدندوازطروق مختلف اظهار نظر مینمودند.دردوران جهاد مقدس مردم هزاره جات توسط احزاب وگروه های خودی شان جهاد ومبارزه را علیه اشغال قشون متجاوز شوروی ادامه دادند والحمدالله این جهاد برحق ضد اشغال وتجاوز را به پیروزی رسانیدند. درزمان حکومت مجاهدین نیز مردم مناطق مرکزی افغانستان رابطه شان با احزاب هزاره جات به رهبری رهبران خردمند ووطن دوست در دوجناح موافق ومخالف درصحنه سیاسی افغانستان حضورداشتند که به همگی معلوم اند.دردوران تاریک حکومت طالبان که ظلم وحسادت بالای مردم مومن وزحمت کش هزاره ها به اوج خود رسیدند وهزارها نفر مدافع راستین وخدمت گاران واقعی ومسافرین بی دفاع مردم هزاره جات عم از ذکور واناث واطفال توسط طالبان به رهبری مستقیم اعراب جاهل به قتل رسانیدند.بازهم مردم هزاره جات نیروی مقاومت را تشکیل دادند وعلیه طالبان و همکاران فاسد وآدم کشان اعراب شان تاآخرین مرحله مقاومت نمودند ونگذاشتند که جاهلان بی خاصیت وفاسد برسرنوشت سیاسی شان تسلط پیداکنند که تاریخ افغانستان گواه این حقیقت مسلم است.خوشبختانه با تحولات سیاسی همه جانبه ومثبت که توسط جامعه جهانی درافغانستان شکل گرفتند ازیکطرف تعدادی ازدشمنان صلح وترقی افغانستان ازین وطن بیرون رانده شدند وازطرف دیگر احزاب سیاسی نوین درکنار احزاب سابق بوجود آمدند ومردم هزاره جات نیز با احزاب قدیمی شان وهم با احزاب جدید شان وارد صحنه سیاست نوین وتازه افغانستان گردیدند.اکنون درحدودده حزب رسمی قدیم ونوین مناطق مرکزی هزاره جات دارند وبه دولت درج وثبت گردیده انددو ملت مومن وزحمت کش هزاره جات ازطریق چنین احزاب های بزرگ وکوچک خواستهای سیاسی ،اقتصادی وکلتوری خودهارا ازطریق رسانه ها ویا مستقما ازطریق رهبران خردمند ویا اعضای طراز اول احزاب مورد نظرشان به نمایش میگذارند.گرچه تاحال افغا نستان ازنظر حکومت دوره دیموکراسی وهمه شمول درپله های ابتدایی قراردارد باآنهم مردم صادق وزحمت کش هزاره جات درحصه تعلیم وتربیت عم ازذکور واناث ،محصلین برای دانشگاه وپوهنتون ها،تجارت پیشرفت قابل قدرنموده اند.گرچه دربعضی مناطق مرکزی هزاره جات بعضی گروپ های مسلح جاهل وآدم کش غیر مسئول علیه ترقی وانکشاف این مردم مومن وزحمت کش هزاره جات ماجراجویی مینمایند گاهگاهی مسافرین بی دفاع هزاره جات را به اشکال مختلف اذیت مینمایند و میربایند وگاهی هم به قتل میرسانند ویا به بهانه های مختلف ازآنها پول میگیرند .این جنایتکاران کوردل وفاسد بدانند تاریخ به عقب برنمیگردد بلکه به یاری خدای بزرگ تمامی اقشار جامعه رشد وترقی نموده و مینمایند وجهل وعقب ماندگی را بافراگیری علوم جدید محو ونابود میسازند.الحمدالله ازچند مدتی به اینطرف مذاکرات صلح عادلانه وآشتی ملی درداخل وخارج افغانستان به شدت ادامه دارد که این مرحله نوید خیلی خوب وپیام امید بخش برای ملت مومن واقشار مختلف مردم زجرکشیده افغانستان میباشند.رهبران سیاسی ،دانشمندان واقشارمختلف مردم با احساس وصلح طلب هزاره جات عم ازذکور واناث ازمرحله نوین صلح عادلانه وآشتی ملی درافغانستان جدا و قاطعانه پشتیبانی نموده ومینمایند که انشالله وتعالی روزی شاهد یک افغانستان آرام وبدون جنگ وخونریزی باشند.به پیش به سوی رشد،ترقی، انکشاف همه جانبه ، صلح همیشگی وآشتی ملی درافغانستان، زنده وجاوید باد همزیستی مسالمت آمیز تمامی اقوام ساکن درافغانستان ،نابودباد دشمان صلح عادلانه و گروه های آدم کش ،هراس افگن و ماجراجو درافغانستان .
ومن الله التوفیق والسلام علی عبادالله الصالحین.
انجنیر عبدالرشید ناصری از آسترالیا

>>>   ایران نفوذ شدیدی بالای هزاره ها دارد یکبار از علیپور برای ایجاد جنگ مذهبی و یا تظاهراتهای میلیونی استفاده کرد تا نشست ژینو افغانستان را خراب کند که موفق نشد و حالا توسط محقق و خصوصاً سایر جاسوسهای خود، وحیدی درد دیده را غرض درگیر کردن دولت نیم بند افغانستان استعمال میکند.
مرتضوی یکاولنگی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است