مواجهه هزاره ها با قدرت حاکم
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۱۱    ۱۳۹۸/۱/۲۲ کد خبر: 158176 منبع: پرینت

منطق سیاسی پشتون های افغانستان، منطق قدرت و سلطه است. صاحب نظران پشتون این منطق را، بعنوان منطق اکثریت و قوم حاکم که بیش از دو و نیم قرن در کشور حاکمیت کرده اند توجیه می کنند. قدرت برهنه سیاست پشتونی، هرچیزی را که فراروی خود ببیند به اشکال گوناگون منجمله با زور و خشونت از سر راه اش بر می دارد.

اما این منطق از عقلانیت برخوردار نیست، و صرف با پشتوانه قدرت عملی که همان قدرت دولتی است حمایت و عملیاتی می شود. لهذا ایستادگی و مقاومت علیه این منطق، فقط با منطق زور و قدرت ممکن می شود و، عقلانیت فرهنگی و منطق سخن و گفتگو در این میدان جواب نمی دهد.

از طرف دیگر غیر پشتون ها اخصا هزاره ها که درطول تاریخ قربانی سیاست سلطه و منطق قدرت و غلبه بوده اند، دربرابر این وضعیت قدرت سازی نکرده اند یا بهتر است بگوییم نتوانسته اند یک قدرت بدیل که توان مقابله داشته باشد بسازند و منطق قدرت را با قدرت پاسخ بدهند. هزاره ها پاسخ منطق قدرت را با قدرت منطق داده اند و این ضعف و ناتوانی اصلی شان بوده است.

تا زمانی که منطق قدرت پشتون ها با منطق قدرت مواجه نشود، وضعیت تغییر نخواهد کرد و موقعیت هزاره ها در ساختار دولت همینگونه که هست باقی خواهد ماند و شاید بدتر از این نیز بشود.

کرزی اولین بار محمد محقق را بعنوان یک هزاره سرکش، که کاملا مطیع و منقاد منطق قدرت پشتون ها نبود از کابینه اش حذف کرد و، از پیامد اش هیچ پروای نکرد. اشرف غنی اما با تضعیف کلیت حضور کمرنگ هزاره ها در دولت و تحقیر یک وزیر هزاره ثابت کرد که از سیاست هزاره ها ترس و هراسی ندارد.

قدرت سازی اما بدون انسجام و هماهنگی کار ناممکن است و، این چیزیست که هزاره ها آن را ندارند و جامعه هزاره از تفرق و تشتت و پراکندگی سیاسی در رنج و عذاب است. عامل این همه پراکندگی و تفرق به نظر من سیاست های غلط سیاست مداران، یا بهتر است بگویم سیاست بازان سیاست ندان هزاره است.

به نظرم تحقیر و توهین بزرگتر از این در حق هزاره ها ممکن نیست، که از میان تمام وزرا و کارمندان بلند رتبه دولت فقط یک وزیر هزاره که آن هم اتهام اش ثابت نشده است توقیف و زندانی می شود.

قضیه وحیدی هشدار و اخطار آشکار سیاسی به هزاره هاست و اوج تحقیر مردم هزاره اما اگر سیاست مداران سر سپرده قدرت هزاره این را درک بتوانند.
سیاست مداران هزاره اگر از جنگ و منازعه های خانگی اندکی فراغت یافته باشند، بد نیست که به این وضعیت حقارت بار انسان هزاره اندکی تامل کنند.

صفرمحمد مظفری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
هزاره
حاکم
نظرات بینندگان:

>>>   Zareh
آمریکا آنچه که با لیبی، سوریه، عراق و افغانستان کرد، حالا میخواهد با ایران هم بکند و با این تفاوت که کشور های عربی را در جنگ علیه ایران متحد میکند. هر چی دود و آتش و جنگ در منطقه بیشتر شود، فقر و بدبختی بیشتر میشود. ترامپ حامی کشتی کج، میخواهد در منطقه عقب مانده و جنگ طلب آسیا و خصوصن کشور های اسلامی جنگ حماقت را راه بیندازد چون در این کشور ها اساسن روحیه خشونت و جنگ وجود دارد و زمینه ها موجود است. جالب اینجاست که ایرانی های زیادی در خارج و داخل ایران از سیاست های ترامپ در قبال نابودی ایران حمایت میکنند.

>>>   هزاره ها باید قدرت سیاسی نداشته باشند اگر نی همه
اقوام دیگر را برعلیه دولت میشوراند هزاره فقط باید شغل آزاد داشته باشد در هیچ اداره دولتی باید پست مهم نداشته باشد باید از حکومتهای قبلی تجربه بگیرند که وقتی هزاره ها فقط شغل آزاد داشتند همه اقوام دیگر آرام بود...
رامین اسحاقزی

>>>   مردم مومن،صادق وزحمت کش هزاره های مناطق مرکزی افغانستان درطول تاریخ افغانستان ازحکومت مرکزی افغانستان پشتیبانی همه جانبه نموده اند که تاریخ گواه این حقیقت است. گرچه بعضی مناطق هزاره جات موقتا رابطه اش با حکومت مرکزی ویامحلی نسبت به مشکلات خاص قطع بوده اند اما بعد ازرفع مشکلات رابطه ها کمافی السابق بدون کدام مشکل برقرار گردیده اند.جامعه هزاره مناطق مرکزی افغانستان درادوار مختلف تارخ افغانستان سیاست مداران مومن وخدمتگار هم داشته اند بعضی ها به اشکال روحانی ومذهبی بعضا به شکل ملی،وهم بعضی ها به اشکال روشن فکران وطن دوست، احساسات وطن دوستی وخدمت به مردم هموطن شان درجامعه ظاهر میشدندوازطروق مختلف اظهار نظر مینمودند.مردم هزاره جان برای حفظ استقلال وامنیت افغانستان داوطلبانه دوسال به خدمت مقدس عسکری دردور ترین نقاط افغانستان میرفتند.دردوران جهاد مقدس مردم هزاره جات توسط احزاب وگروه های خودی شان جهاد ومبارزه را علیه اشغال قشون متجاوز شوروی ادامه دادندوالحمدالله این جهاد برحق ضد اشغال وتجاوز را به پیروزی رسانیدند.درزمان حکومت مجاهدین نیز مردم مناطق مرکزی افغانستان رابطه شان با احزاب هزاره جات به رهبری رهبران خردمند ووطن دوست در دوجناح موافق ومخالف درصحنه سیاسی افغانستان حضورداشتند که به همگی معلوم اند.دردوران حکومت طالبان که ظلم وحسادت بالای مردم مومن وزحمت کش هزاره ها به اوج خود رسیدند وهزارها نفر مدافع راستین وخدمت گاران واقعی ومسافرین بی دفاع مردم هزاره جات عم از ذکور واناث واطفال توسط طالبان به رهبری مستقیم اعراب جاهل به قتل رسانیده شدند و بازهم مردم هزاره جات نیروی مقاومت را تشکیل دادند وعلیه طالبان و همکاران فاسد وآدم کشان اعراب شان تاآخرین مرحله مقاومت نمودند ونگذاشتند که جاهلان بی خاصیت وفاسد برسرنوشت سیاسی مردم شریف ومومن افغانستان تسلط پیداکنند که تاریخ افغانستان گواه این حقیقت مسلم است.خوشبختانه با تحولات سیاسی همه جانبه ومثبت که توسط جامعه جهانی درافغانستان شکل گرفتند ازیکطرف تعدادی ازدشمنان صلح وترقی افغانستان ازین وطن به سرعت بیرون رانده شدند وازطرف دیگر احزاب سیاسی نوین درکنار احزاب سیاسی سابق بوجود آمدند ومردم هزاره جات نیز با احزاب قدیمی شان وهم با احزاب جدید شان وارد صحنه سیاست نوین وتازه افغانستان گردیدند.اکنون درحدود ده حزب رسمی قدیم ونوین مناطق مرکزی هزاره جات دارند وبه دولت مرکزی درج وثبت گردیده اند و ملت مومن وزحمت کش هزاره جات ازطریق چنین احزاب های بزرگ وکوچک خواستهای سیاسی ،اقتصادی وکلتوری خودهارا ازطریق رسانه ها ویا مستقما ازطریق رهبران خردمند ویا اعضای طراز اول احزاب مورد نظرشان به نمایش میگذارند.گرچه تاحال افغانستان ازنظر حکومت دوره دیموکراسی وهمه شمول درپله های ابتدایی قراردارد باآنهم مردم صادق وزحمت کش هزاره جات درحصه تعلیم وتربیت عم ازذکور واناث ،محصلین برای دانشگاه وپوهنتون ها،تجارت واستادان دانشگاه پیشرفت قابل قدرنموده اند.گرچه برای مردم مناطق مرکزی هزاره جات بعضی گروپ های مسلح جاهل وآدم کش غیرمسئول علیه ترقی وانکشاف این مردم مومن وزحمت کش هزاره جات ماجراجویی وسنگ اندازی مینمایند گاهگاهی مسافرین بی دفاع هزاره جات را به اشکال مختلف اذیت مینمایند و میربایند وگاهی هم به قتل میرسانند ویا به بهانه های مختلف ازآنها پول میگیرند.این جنایتکاران کوردل وفاسد بدانند تاریخ به عقب برنمیگردد بلکه به یاری خدای بزرگ تمامی اقشار جامعه رشد وترقی نموده و مینمایند وجهل وعقب ماندگی را بافراگیری علوم جدید محو ونابود میسازند . الحمدالله ازچند مدتی به اینطرف مذاکرات صلح عادلانه وآشتی ملی درداخل وخارج افغانستان به شدت ادامه دارد که این مرحله نوید خیلی خوب وپیام امید بخش برای ملت مومن واقشار مختلف مردم زجرکشیده افغانستان میباشند.رهبران سیاسی ،دانشمندان واقشارمختلف مردم با احساس وصلح طلب هزاره جات عم از ذکور واناث ازمرحله نوین وپروسه صلح عادلانه وآشتی ملی درافغانستان جدا و قاطعانه پشتیبانی نموده ومینمایند که انشالله وتعالی روزی شاهد یک افغانستان آرام وبدون جنگ وخونریزی باشند.به پیش به سوی رشد،ترقی، انکشاف همه جانبه ، صلح عادلانه همیشگی وآشتی ملی درافغانستان، زنده وجاوید باد همزیستی مسالمت آمیز تمامی اقوام ساکن درافغانستان ، نابودباد دشمان صلح عادلانه و گروه های آدم کش ،هراس افگن و ماجراجو درافغانستان.
ومن الله التوفیق
انجنیر عبدالرشید ناصری از آسترالیا

>>>   علاق ای مفرط به قدرت و قدرت به خاطر پول و دسترسی به منابع مالی و املاک،
قوم سال ها ستمدیده ای هزاره را بی اتفاق و تجزیه ساخته که مبادا دوره سیاه
عبدالرحمانی عود کند موضع متناقض بین قوم هزاره مخصوصآ بین گروه آقایون
خلیلی ومحقق به نطرمن آشکارو جدی است کلان ها و اشخاص مطرح این قوم
ظلم دیده و در عین حال زحمت کش باید از گزشته بیاموزند و عبرت پذیر شوند
باید ذکر کنم که من نه هزاره ام و نه شیعه .
فقط دوستدار آرامش ، عدالت اجتماعی و رفاه همه شهروندان کشورم .
م . ش .ف از بدخشان

>>>   هزاره ها مانده اند چه کار کنند اگر از دولت غنی حمایت کنند طالبان علیه آنان شوریده و دولت هم از آنان حمایت نمی کند و می گذارد تا نابود شونداگر به طالبان بپیوندند دولت به راحتی آنان را به نام تروریست سرکوب نموده و طالبان هم آنان را سپر بلای خود قرار می دهند. در برابر هردو هم نمی توانند قد علم کنند و هیچ پشتیبان خارجی هم ندارند تا از آنان حمایت کند. پس تنها امید این مردم به خدا است و بس.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است