جرگه اوغانها، چک چک تروریستها و خون هزاره ها
 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۲۴    ۱۳۹۸/۲/۱۴ کد خبر: 158531 منبع: پرینت

غنی در لوی جرگه وقتی اعلان کرد که 175 زندانی طالب را رها میکنم، عده از جا برخاستند وکف زدند وزنان اشتراک کننده چنان چک، جک میکردند که گویا داماد های شان اززندان رها میشوند و همان دامادهای که در دوران امارت خود با شلاق درپای زنان میکوبیدند که چرا بوت های تان تیک ، تیک میکنند، چون این باعث تحریک مردان میشود و یا این دامادها ی شان در روز روشن زنان را درغازی استدیوم با فیر مرمی به شقیقه ها شان، اعدام میکردند و یا زنان را قمچین کاری میکردند که چرا بدون محرم از خانه بیرون شده اند.

هنوز عرق دستان چک چک کنندگان جرگه امرخیل خشک نشده بود که طالبان تروریست بنا بر سنت سلف خود، 5 نفر مسافر هزاره را در قره باغ تیر باران کردند و در این میان جوانی هزاره ای بنام شعبان رحیمی که یک هفته قبل عروسی کرده بود و هنوز رنگ حنای دستش نرفته بود که تمام بدنش با حنای خونش خضاب گردید. امروز تروریستان طالبی چنان ارزشمند شده اند که از امریکا گرفته تا اروپا، ازروسیه گرفته تا چین برسر مذاکره با آنها ماراتون راه انداخته اند. این گروه آدمکش و تروریست، بار بار بطور علنی اعلان کرده است که با دولت غنی مذاکره نمیکنیم. اما غنی در لوی جرگه خود چیغ میزند که: «طالبان کمیسیون رهایی زندانیان تان را بفرستید تا 175 زندانی تان را با تشریفا ت با خود ببرید و هم بیایید که روی بقیه رهایی زندانیان تان مذاکره کنیم.»

اما طالبان، این تروریستان حرفوی، سنت هزاره کشی شان را ادامه میدهند و تداوم این سنت باید تفکر، رویکرد و اذهان جمعی هزاره ها را دگرگون نماید. مشران اوغان ها در قطر و کابل، برای حمایت از طالبان تروریست، امکانات، دفتر، مهمانخانه های مجلل را تدارک می بینند، ولی هزاره ها ی استبداد زده و پیوسته در معرض تهدید و کشتار، چنان به سرو روی همدیگر میزنند که گویا از قرن ها بدینسو زمین های اجدادی میان شان ناتقسیم مانده باشند. هزاره ها باید بدانند که شاه و گدای شان نزد رهبری سیاسی اوغان ها و سلسله داران تروریستی شان به جوی ارزش ندارد. فقط از چند هزاره خود فروخته به عنوان رقاصه دربار استفاده میکنند و هرزمانی که تاریخ مصرف شان پوره شد، همچون «دستمال کهنه و شاریده» دور می اندازند. حد اقل در این 18 سال ما شاهد زنده ای این دور انداختن ها بوده ایم.

هزاره ها به خود آیید، رستاخیز فکری وپراتیکی را راه بیاندازید، از قول و قریه تان خارج شوید و در کلیت سه پیکر هزاره (سنی، اسماعیلیه و اثنی عشر) واحد و متحد شوید و برای نجات تان «پایگاه قدرتمند سیاسی» را شکل بدهید. دیگر راه رهایی از کشتار وجود ندارد. ورنه خون شعبان ها در سرزمین آبایی تان همیشه جاری خواهند بود.

علی تقوایی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
هزاره
جرگه
نظرات بینندگان:

>>>   علی تقوای از پیشنهادتان (اتحاد هزاره سنی اسماعلیه واثنی عشری )متشکرم و این کار باید خیل قبلها انجام میکرفت که متاسفانه رهبران مادر این زمینه خیلی کاری انجام ندادهو یا موفق نبوده است و یا دست دشمن در دور نگهداشتن مانکار ریکرده است ؟؟؟

>>>   خوشبختانه تحولات سیاسی و دموکراسى نوین که درنتیجه کومک جامعه جهانی درافغانستان صورت گرفته است رشد ،ترقی ،پیشرفت تعليم وتربيه ذکور واناث وآزادى بيان ومطبوعات وشراکت احزاب سیاسی قدیم وجدید درساختار نظام پیشرفته ووسیع البنیاد وقانون آساسی موجوده افغانستان بوجود آمده اند وانشالله به همین منوال افغانستان به طرف آزادی های مدنی بیشتر دردولت فعلی ودولت های آینده به پیش میروندوتمامی اقوام برابر ومتحد افغانستان ازصلح عادلانه وآشتی ملی درافغانستان قلبا حمایت مینمایند.اما متاسفانه یک عده تحلیل گران ساده لوح، افکار مردم جامعه را با تحلیل و تجزیه ای ماجراجويانه وپروپاگند های خطرناک شان مشوش ومکدرمیسازند واین تحولات مثبت ومهم را تجاوز میدانند درحالیکه تجاوز قوای شوروی سابق به قومانده مستقیم برژنف ملعون با تحولات سال های آخر کومک جامعه جهانی وقوای ناتو صورت گرفته کاملا تفاوت دارند.دولت وقت شوروی فقط احزاب خلق وپرچم را به حیث احزاب رهبری کننده سیاسی جامعه به رسمیت میشناختند وباقی احزاب وگروه های سیاسی در افغانستان هیچ نقش نداشتند واعضا وطرفداران احزاب دیگر اندیشان دست گیر وسر به نیست گردیدند که لیست پنج هزارنفری شهدای مظلوم زمان حکومت جنایتکار خلق وپرچم آخیرا افشا شده اند. فعلا بیشتر از پنجاه حزب سابق وجدید باهرافکار سیاسی درحکومت فعلی افغانستان به رسمیت شناخته شده اندوثبت گردیده اند ودر سرنوشت سیاسی افغانستان نقش مستقیم وموثردارند.صلح عادلانه ای دایمی وآشتی ملی خواست وآرزوهای دیرینه ای مردم مومن وزجر کشیده افغانستان بوده وهستند خداوند متعال درقرآن کریم فرموده الصلح خیر یعنی صلح عمل خیر ونیکو است.متاسفانه جنگ وخانه جنگی برای گرفتن قدرت سیاسی گروه های مختلف واحزاب سياسى درمدت چهل سال است افغانستان رابه ویرانه وقتلگاه انسان ها تبدیل کرده اند وهزاران عالم دینی، استادان پوهنتون ودانشگاه ها ،محصلین ،معلمین، متعلمين,کسبه کاران،تجاران، دهاقین ،زمین داران وافراد عادی رابه اشکال مختلف تحت نام های مختلف به کشتارگاه ها فرستاده اند ،زیر بنای اقتصادی ،روابط اجتماعی وتعلیمی ونیروهای امنیتی اردو وپولیس افغانستان درطول سال های جنگ داخلی به شدت صدمه دیده ونابود گرديده اند.بدتر ازهمه خصومت های قومی ،مذهبی، منطقوی وزبانی درین مدت به اثر تبلیغات شوم بیگانگان به اوج خودرسیده اند دراثر جنگ های خانمانسوز داخلی وشکستن مرزها وسرحدات افغانستان افراد غیر مسئول وبیگانه تحت نام ها وشعارهای مختلف وفریبنده داخل افغانستان گردیدند وباتبلیغات زهرآگین و ماجراجویانه شان به وحدت ملی وهمزیستی مسالمت آمیز طولانی المدت جامعه افغانستان به شدت آسیب رسانیده اند.انواع عوامل ماجرا جویی ونفاق افگنی ,جامعه عقب مانده افغانستان را بازهم سال های سال به طرف عقب ونابودی کشانیدند. الحمدالله درچند سال آخر که با کومک جامعه جهانی زمینه رشد وترقی ،تعلیم وتربیه ذکور واناث ،آزادی بیان وجراید وآزادی مطبوعات درافغانستان مساعد گردیده اند وبرای مردم زجر کشیده افغانستان امید واری های زندگی بهتر ،سعادتمند وآرام ترپیدا شده اند.اما بدبختانه بازهم یک عده گروپ های مسلح که تاحال افکار ماجرا جویی وتسلط گرایی خطرناک درذهن رهبران شان هستند به جنگ داخلی وآدم کشی درافغانستان ادامه میدهند وباعث تشویش ملت مومن وزجر کشیده افغانستان گردیده اند این گروپ های ماجراجو راه های عبور ومرور مسافرین را درنقاط مختلف افغانستان میگیرند مسافرین بی دفاع را به شکلی از اشکال اذیت وآزار میدهند ودربعضی حالات مسافرین عم ازذکور واناث را می ربایند وبه قتل میرسانند وهم تحت نام های مختلف پول ازمسافرین بى دفاع میگیرند ووحدت ملى جامعه را ضعيف تر ونابود ميسازند.این ماجراجویان ودشمنان صلح وامنیت بدانند که تاریخ به عقب برنمیگردد و انشاالله ایام صلح عادلانه وامنیت سرتا سری درافغانستان جنگ زده وویران شده حتما آمدنى است واین اعمال شوم وماجراجویی خایینانه منافقین ظالم به عنوان لکه ننگین شان ثبت تاریخ آینده افغانستان خواهد شد.ازچند مدت به این طرف فعالیت ها وجلسات صلح ازطرف جامعه بین المللی ،کشورهای همسایه وکشورهای دور ونزدیک موثر واحزاب سیاسی افغانستان واشخاص دینی،ملی و وطندوست و جامعه مدنی افغانستان عم ازذکور واناث درداخل وخارج ادامه دارند و به یاری خداوند متعال به طرف موفقیت وصلح عادلانه دایمی دردولت فعلی ودولت های آینده به پیش میروند ودر ضمن وظيفه شرعى وحب الوطنى اقشار مختلف ملت مومن افغانستان هستند که درپروسه وتشویق عملی صلح عادلانه وآشتی ملی درافغانستان به هر شکلی سهم بیگیرند ونگذارند که ماجراجویان وعقب گرایان فاسد وجاهل درداخل وخارج افغانستان باعث نفاق افگنی وبدبختی بیشتر مردم زجرکشيده وافغانستان ویران شده گردند.به یاری خدای بزرگ به پیش به سوی صلح عادلانه دایمی ،رشد ،ترقی، وآشتی ملی وهمزیستی مسالمت آمیز تمامى اقوام برابر افغانستان، محو ونابودباد گروه های ماجراجو ،نفاق افگن ،عظمت طلبان جاهل ودشمنان صلح، ترقی وآشتی ملی درافغانستان.
ومن الله التوفیق.
انجنیرعبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   نخیر هرگز چنین نیست که شما فرموده اید

>>>   علی! زور را دیدی؟ چی کرده می تانی؟ هیچ از دست تان نمیاید!

>>>   خوب کرد که اعلان کرد

>>>   شورای صلح از بین رفت و در عوض اش وزارت صلح ایجاد میشود.
حالا معلوم نیست که وزیر آن چه کسب مقرر میشود.
خلیلی فکر نمی کنم که وزارت را قبول کند،محقق نیز وزارت را قبول نمی کند.
بنأ هردوی شان خانه نشین میشوند،در صورتی که انتخابات برگزار شود و اشرف غنی پیروز شود،فقط یک هزاره که عبارت از سرور دانش است در کابینه باقی میماند.
اگر انتخابات دایر نشود و یا حکومت موقت بیاید و یا دولت به طالبان واگذارشود،در آنصورت کارت ها از سر گد میشود و تقسیم میشود و این که در دولت آینده هراره ها جای خواهد داشت،معلوم نیست.

>>>   بنام خدا
خدمت انجنیر صاحب (نظر دهنده دوم ) عارضم اینکه شما بیش از اندازه خوشبین می باشید نسبت به دموکراسی غربی ولی ما
که در متن حادثه وما جرا قرار داریم از روزیکه آمریکا ویهود ووهابیت در این کشور ماتم زده پیدا شده وحضور نحث اینها را شاهدیم کشتار ورنج وماتم وخونریزی وتباهی برای ملت افغانستان بیشتر شده و در این میان قتل های سیستاتیک وحرفه ای مردم هزازه بیشتر مشهود است .

>>>   متل است كه هزاره و چپلي، هزاره هاي اصيل درك ندارد، تنها دانش هزاره است و در غم قوم خود است ، ديگرانش نماينده خارج هستند و هزاره بودن خود هم شرم دارند.

>>>   من هزاره چون دانش را از حکمتیار پشتون هزار بار بیشتر احترام می کنم!
پشتون


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است