پشت صحنه صلح خلیلزاد
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۳۰    ۱۳۹۸/۳/۱۵ کد خبر: 158981 منبع: پرینت

وقتی آقای خلیلزاد گپ میزد، ژست بر میداشت و اکت میکرد، من او را دقیق نگاه میکردم و از روی آن همه اکت و ادا، پشت صحنهء پروسهء صلح افغانستان را می خواندم.
او ظاهراً صادقانه و بی تکلف حرف می زد اما از آغاز تا پایان فهمیده می شد که خوب دیپلوماسی میکند و درین رشته تجربهء بالا و ید طولا نیز دارد، کلمات را ساده اما شمرده ادا می نمود.
تدابیر امنیتی و نحوه استقبال از او هم حرف و حدیث های بسیاری دارد که مجال نوشتن اش نیست.

چند نکته اما در پیوند به آنچه که بنده از فرمایشات ایشان در طلوع نیوز دریافتم:
۱_ آقای خلیلزاد صلح را قبل از انتخابات می خواهد.
۲_ او به ایجاد ادارهء موقت تا رسیدن به انتخابات تمایل دارد.
۲_ او تیم حاکم را موقتاً مزاحم روند گفتگوهای صلح به رهبری خویش می داند.
۴_ او روی اکثر مسائل با طالبان به توافق رسیده است.
ه_ از نظر او موثر ترین نیروی سیاسی نظامی امروز افغانستان طالبان اند.
۶_ منظور او از توافق با طالبان رو پوش گذاشتن به شکست امریکا در جنگ افغانستان است.
۷_ توافق جامع با طالبان، ارزش های هژده سال پسین (به شمول نوع نظام سیاسی ) را میتواند مورد باز نگری قرار دهد.
۸_ در سایهء توافق با امریکا، گروه طالبان نیز در رفتار خویش نسبت به گذشته تغییر خواهند آورد.
۹_ تاکید بر مذاکرهء بین الافغانی از نظر آقای خلیلزاد منحیث نماینده امریکا، مشروعیت بخشی به توافق احتمالی با طالبان از حیث ملی در افغانستان است.
۱۰_ تشکیل اجماع منطقه ای و بین المللی در ارتباط به پروسه صلح افغانستان آسان تر از ایجاد اجماع داخلی درین زمینه است.

برنا صالحی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
صلح
خلیلزاد
نظرات بینندگان:

>>>   خوشبختانه تحولات سیاسی و دموکراسى نوین که درنتیجه کومک جامعه جهانی درافغانستان بوجود آمده است رشد ،ترقی ،پیشرفت تعليم وتربيه ذکور واناث وآزادى بيان ومطبوعات وشراکت احزاب سیاسی قدیم وجدید درساختار نظام پیشرفته ووسیع البنیاد وقانون آساسی موجوده افغانستان صورت گرفته اند وانشالله به همین منوال افغانستان به طرف آزادی های مدنی بیشتر دردولت فعلی ودولت های آینده به پیش میروندوتمامی اقوام برابر ومتحد افغانستان ازصلح عادلانه وآشتی ملی درافغانستان قلبا حمایت مینمایند و انشالله ایام صلح عادلانه پایدار وامنیت همگانی درآفغانستان آمدنی است.اما متاسفانه یک عده تحلیل گران ساده لوح، افکار مردم جامعه را با تحلیل و تجزیه ای ماجراجويانه وپروپاگند های خطرناک شان مشوش ومکدرمیسازند واین تحولات مثبت ومهم را تجاوز میدانند درحالیکه تجاوز قوای شوروی سابق به قومانده مستقیم برژنف ملعون وفاشيسټ با تحولات سال های آخر کومک جامعه جهانی وقوای ناتو صورت گرفته کاملا تفاوت دارند.دولت وقت شوروی فقط احزاب خلق وپرچم را به حیث احزاب رهبری کننده سیاسی افغانستان به رسمیت میشناختند وباقی احزاب وگروه های سیاسی در افغانستان هیچ نقش نداشتند واعضا وطرفداران احزاب دیگر اندیشان دست گیر وسر به نیست گردیدند که لیست پنج هزارنفری شهدای مظلوم زمان حکومت جنایتکار خلق وپرچم آخیرا افشا شده اند روح همه شان باشند.فعلا بیشتر از پنجاه حزب سابق وجدید باهرافکار سیاسی درحکومت فعلی افغانستان به رسمیت شناخته شده اندوثبت وراجستر گردیده اند ودر سرنوشت سیاسی افغانستان نقش مستقیم وموثردارند. صلح عادلانه ای دایمی وآشتی ملی خواست وآرزوهای دیرینه ای مردم مومن وزجر کشیده افغانستان بوده وهستند خداوند متعال درقرآن کریم فرموده الصلح خیر یعنی صلح عمل خیر ونیکو است واضح است که سرانجام هرجنگ داخلی وخارجی با صلح خاتمه میباید .متاسفانه جنگ وخانه جنگی برای گرفتن قدرت سیاسی گروه های مختلف واحزاب سياسى درمدت چهل سال است افغانستان رابه ویرانه وقتلگاه انسان ها تبدیل کرده اند وهزاران عالم دینی، استادان پوهنتون ودانشگاه ها ،محصلین ،معلمین، متعلمين,کسبه کاران،تجاران، دهاقین ،زمین داران وافراد عادی رابه اشکال مختلف تحت نام های مختلف به کشتارگاه ها فرستاده اند ،زیر بنای اقتصادی ،روابط اجتماعی وتعلیمی ونیروهای امنیتی اردو وپولیس افغانستان درطول سال های جنگ داخلی به شدت صدمه دیده ونابود گرديده اند.بدتر ازهمه خصومت های قومی ،مذهبی، منطقوی وزبانی درین مدت به اثر تبلیغات شوم بیگانگان به اوج خودرسیده اند دراثر جنگ های خانمانسوز داخلی وشکستن مرزها وسرحدات افغانستان افراد غیر مسئول وبیگانه تحت نام ها وشعارهای مختلف وفریبنده داخل افغانستان گردیدند وباتبلیغات زهرآگین و ماجراجویانه شان به وحدت ملی وهمزیستی مسالمت آمیز طولانی المدت جامعه افغانستان به شدت آسیب رسانیده اند.انواع عوامل ماجرا جویی ونفاق افگنی ,جامعه عقب مانده افغانستان را بازهم سال های سال به طرف عقب ونابودی کشانیدند. الحمدالله درچند سال آخر که با کومک جامعه جهانی زمینه رشد وترقی ،تعلیم وتربیه ذکور واناث ،آزادی بیان وجراید وآزادی مطبوعات درافغانستان مساعد گردیده اند وبرای مردم زجر کشیده افغانستان امید واری های زندگی بهتر ،سعادتمند وآرام ترپیدا شده اند.اما بدبختانه بازهم یک عده گروپ های مسلح که تاحال افکار ماجرا جویی وتسلط گرایی خطرناک درذهن رهبران شان هستند به جنگ داخلی وآدم کشی درافغانستان ادامه میدهند وباعث تشویش ملت مومن وزجر کشیده افغانستان گردیده اند این گروپ های ماجراجو راه های عبور ومرور مسافرین را درنقاط مختلف افغانستان میگیرند مسافرین بی دفاع را به شکلی از اشکال اذیت وآزار میدهند ودربعضی حالات مسافرین عم ازذکور واناث را می ربایند وبه قتل میرسانند وهم تحت نام های مختلف پول ازمسافرین بى دفاع میگیرند ووحدت ملى جامعه را ضعيف تر ونابود ميسازند.این ماجراجویان ودشمنان صلح وامنیت بدانند که تاریخ به عقب برنمیگردد و انشاالله ایام صلح عادلانه وامنیت سرتا سری درافغانستان جنگ زده وویران شده حتما آمدنى است واین اعمال شوم وماجراجویی خایینانه منافقین ظالم به عنوان لکه ننگین شان ثبت تاریخ آینده افغانستان خواهد شد.ازچند مدت به این طرف فعالیت ها وجلسات صلح ازطرف جامعه بین المللی ،کشورهای همسایه وکشورهای دور ونزدیک موثر واحزاب سیاسی افغانستان واشخاص دینی،ملی و وطندوست و جامعه مدنی افغانستان عم ازذکور واناث درداخل وخارج ادامه دارند و به یاری خداوند متعال به طرف موفقیت وصلح عادلانه دایمی دردولت فعلی ودولت های آینده به پیش میروند ودر ضمن وظيفه شرعى وحب الوطنى اقشار مختلف ملت مومن افغانستان هستند که درپروسه وتشویق عملی صلح عادلانه آشتی ملی وتحقق دیموکراسی درافغانستان به هر شکلی سهم بیگیرند ونگذارند که ماجراجویان وعقب گرایان فاسد وجاهل درداخل وخارج افغانستان باعث نفاق افگنی وبدبختی بیشتر مردم زجرکشيده وافغانستان ویران شده گردند.به یاری خدای بزرگ به پیش به سوی صلح عادلانه دایمی ،رشد ،ترقی، وآشتی ملی وهمزیستی مسالمت آمیز تمامى اقوام برابر افغانستان، محو ونابودباد گروه های ماجراجو ،نفاق افگن ،عظمت طلبان جاهل ودشمنان صلح، ترقی وآشتی ملی درافغانستان.
ومن الله التوفیق.
انجنیرعبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   باید یک نکته مهم را حکومت درنظر داشته باشد وآنرا برای امریکلائیان درمذاکرات صلح مطرح سازد وآن اینکه چند جسد سربازان شانرا درکابل دفن نمایند تا نسل های آینده برای اینان زیارت بسازند شمع روشن کنند و دستمال ببندند وبردیوارهای مقبره شان بوسه زنند واز آنها حل مشکلات شانرا بخواهند وبین خداوند و مردم ما میانحجی واقع شوند اگر چند جسد نمیگذارند اقلا یکی یا دو ی شانرا دریکی از شهرهای بزرگ دفن نمایند تا باعث تسکین ومرجع حلال مشکلات دنیوی برای مردم مابعدی ماباشند
نوت: اگر موافقه صورت گرفت این اجساد نباید درکابل وخوست یا شهرهای مثل اینان دفن گردد چون درین شهرها مثلا خوست از سازمان ترورستی بن لادن چند جسد درخوست دفن شده وزیارت گاه عام وخاص است وازین بابت مشکل مردم خوست حل است ، درکابل هم چندین مرجع حلال مشکلات از متجاوزین هزار سال قبل الحمدالله موجود است
برای اینکه سایر ولایات هم مستفید شوند باید یک شهردیگری انتخاب شود تا پیشرفت متوازن وعدالت تامین گردد
ر

>>>   خیلی جالب ولی هرکه فکر می کنه طالبان عوض شده وطالبان امروزی با طالب هجده سال پیش فرق کرده خیلی ساده دلانه و لودهی است.

>>>   وقتی طالبان برخروج خارجی ها اصرار دارند چرا حکومت ناکام افغانستان نمیخواهد که همه ترورست های عربی پنجابی چیچینی از صفوف اشرار ما جدا ساخته شوند وبه کشورهای خود برگردند ؟
ر

>>>   به جا فرمودید

>>>   این خو کار خوب است که صلح قبل از انتخابات بیاید
دوم این کار خوب است که یک دولت مو قعت بیاید

>>>   کوتاه سخن!‌
اگر کسی خدای ناخواسته عزیزان شما را کشته باشد و هنوز خون‌شان خشک نشده باشد و کسی بیاید قاتلین آنها را در بغل بگیرد و از زندان رها کندـ واکنش شما چیست؟ ایا این نمک بر زخم پاشیدن برای تان گوارا خواهد بود یا نفرت‌وکینه‌فرین؟ آیا شما این رهایی کتلوی گله‌یی ....درنده طالب به دست غنی را توجیهی دارید جز نمک پاشی بر زخم مردم و دشمن نشینی با مردم؟ غنی غدار است. او باید در کنار مردم باشد نه همنوای قاتلین مردم.
من از غنی و مویدین و اعوان و انصار و چکی چکی و پیروان و توجیه‌گرانش متنفرم و نفرتی دارم به گستردگی کاینات!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است