دسته هاي جامعه افغانيت خواه
 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۵۳    ۱۳۹۸/۳/۱۸ کد خبر: 159018 منبع: پرینت

پشتونها از نظر فكري به سه دسته تقسيم مي شوند.
١-اوغانهاي تجددگرا
آنهاي كه باور به دنياي مدرن دارند مانند كرزي،احدي،غني،اتمر و...
٢-اوغانهاي سنت گرا
آنهاي كه باور به حفظ ارزشهاي سنتي دارند مانند گل آغا شيرزي،جنرال رازق، الكوزي، فرزند حاجي قدير،سرمايه داران نمايندگان كوچي و...
٣-اوغانهاي اسلام گرا
مانند متوكل،حكمتيار وديگر ملاهاي كه در داخل نظام يا زير پرچم طالبان در بيرون نظام هستند.
اين سه دسته اوغانها از نظر ساختار فكري متفاوت اما همه در يك چيز مشترك هستند نابودي غير پشتونها را خواستار هستند.

گروه اولي كه تجدد گرايان اوغاني هستند
از آنها به عنوان "پشتونيست خواهان" ما ياد مي كنيم بسيار بي رحم وحشي وخشن در لباس دموكراسي پنهان هستند خواستار يك اوغانستان يا پشتونستان بزرگ هستند برنامه ها،دسيه ها را مشتركاً بادشمنان داخلي وخارجي برعليه ما اجرا مي كنند از جمله اعزام سربازان غير پشتون به جنوب و قتل عام سيستماتيك آنها، ترورها، نا أمني شمال جاسوسي براي انگليس ،آمريكا و...
از برنامه هاي آنها هستند.

گروه دوم سنت گرايان هستند در لباس دوست پنهان هستند و در ميان غير پشتونها براي گروه اولي و سومي جاسوسي مي كنند
افراد مهم غير پشتونها را به گروه هاي تروريستي مي فروشنديا در دسيسه با ارگ شريك هستند آنها بيشتر با عربهاي حوزه خليج فارس در ارتباط هستند.

گروه سومي در لباس اسلام پنهان هستند وبنام برادر هستيم، مسلمان هستيم، زير نظر اطلاعات پاكستان به قتل عام، غارت زمين واموال مردم عادي ما مي پردازند.

افغانيت خواهان و پشتونيست طلبان
هردو زير نام هاي شيرين جنايت شان پنهان هستند!
در واقع همه پشتونها در جرم،قتل عام وجنايت بر عليه غير پشتونها شريك هستند.
داستان اوغانها
مانند موريانه ها در يك درخت زيبا مي ماند كه از داخل آهسته آهسته مي خورند مارا بدون اينكه متوجه باشيم به پايان حيات خود با اين عظمت مي رسيم
اين است داستان اوغان-افغانيت،پشتون-پشتونيست!

گل امیری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
افغانیت
پشتون
نظرات بینندگان:

>>>   حقیقت روشن و به جا

>>>   بسیار تحلیل درست و مطابق حقیقت. خلاصه خوب ندارند.

>>>   اگر انها و اقعن در پی نابودی دیگر اقوام هستند خداوند انهارا خوار و ذلیل دنیا و اخرت میگرداند این توکل ماست و واسطه عمل ما انها با داشتن چند صد سال قدرت حکومتی هنوز هم نتوانستن با کشتار مردم تاجک هزار و ازبک ودیگر اقوام این قوم های اصیل و بومی این مرزبوم را از بین ببرند بلکه هروز خودشان در انزوا و چند پارچگی قرار گرفتن و مثل حیوان های وحشی خود را هم میدرند در اخر نظر بنده در مورد انهای است که همدیگر پذیری ندارند و بر اسپ تعصب سوارند نه ان برادران پشتون مثل وکیل اسق ایوبی و امثالش .
بی غم

>>>   زنده باد پشتون های خوب ووطن پرست خودم فارس هستم پشتون های وطن پرست را دوست دارم
غفوری

>>>   از این سه نوع، قمماش و سه دسته پشتونان - از کل شان کرده خطرناک تر غیر پشتون ها ی "افغان شده گان دلخواه" ( و نه تحميلى) اند، که مانند "ستون پنجم" زير چادرى حاکمان پشتون اتن وحشت و خيانت و جنايت در ساز مرده پشتون = طالبان =اوغان ،مى کنند.
عمر الله صالح و دانش هزاره در "گر" (خيمه مدور) چنگيزى و دوستم دبل عبدالله و احمد سعيدى و غيره.
*سرنگون باد دولت فاشيشتى اوغنى
* پايان آيد ستم اوغانى بالاى مليتهاى غير پشتون : "افغان پشتون است پشتون افغان"! کل طالبان و انتحارييان پشتون اند!
ستان از من !
اى پشتون بى زبان ستان واژه پارسى است
افغان از پشتون
زبان که صرف و نحو اش 1936 ساخته شد و خود حروف ساختگى سال 1936 پشتو تولنه دلايل ثبوت تقلبى و جعلى بودن پته خزانه شد.پشتون شهرى و مدينه اى تمدنى و مدنى و شهروندى را با ذره بين و ديده نتوانى !!!
مدينه٬ مدنى٬ مدنيت٬ تمدن و متمدن گردان يا صرف هاى شهروندى اند مانند آرين و ايران و اران وآريا و آريانا و آرياوج آريانم و آرياورتا ايرانشهر. همگى شان جاى مردمان هندوتورانى وهندوايرانى. نواسه چنگيز و امير تيمور و شاهرخ و گوهر شادبيگم و بابر و اکبر با فرهنگ پارسى با ادب و عادل و جلال شدند. زبان دربار شان زبان پارسى بود. زبان بشردوستى 750 شاعر پارسى زبان شمارش درسال 1700 ميلاد ى
اشعار گزينه 250 شاعران پارسى را اولريش شليگر٬ گوته و فريدريک رويکرد٬ گراف ....هويان فون همر پورگشتال در قرن هفده و هژده نوزده ترجمه نمودند
زبان پشتو: خشونت : به غير از ديوان رحمان مهمند. اشعار پشتو قابليت ترجمه را ندارد: در اشعار شا عران پشتو :

در مرکز زبان پشتون و ادبیات پشتون کلمات از سنت انسانی وجود ندارد ، بلکه جنگ علیه سایر مردم، سرقت طلا از هند، گرفتن خاک غیر پشتون، فتوحات مناطق غیر پشتون و کارکردهاى غير وضد بشر دوستى مبارک اند. عملکرد هاى ضد معنويت. بنابراین، به غیر از دیوان رحمان مومند پشاور ، هیچ شعری از شاعران پشتون به زبانهای خارجی ترجمه نشده است. افتخار و کدهای افتخار در زبان فارسی، انسانی و کرامت انسانی، دانش و عقل در مرکز ادبیات فارسی قرار دارند، در حالی که در ادبیات پشتون، قتل ها، قهرمانی و رفتار غیر انسانی به عنوان اعمال قهرمانانه جشن گرفته می شود.
هنرمند هاى پشتون زمانى مشهور در هندو ايران و توران واکنون درجهان مى شوند زمانيکه به پارسى مى نوازنند ويا بيت ها وسرودهاى مى خوانند که ماهيت ضد کرامت انسانى پشتو به خاکدان بشريت دور انداخته شده باشد.
پروردگار را سپاس که بسيارى نوازندگان پشتو دريافتند که با تفکر پشتونوالى خونى (واحد خود يک انگشت مثلا دو واحد خون "افغانيت" نوشته عبدالرحمان پژواک رييس پيشن مجمع عمومى سازمان ملل) . از دست اين قوم شريف است که عزت ضعيف است. چون درون عنيف است عقل سبک است و پيکرقوى است

>>>   جات ها وجولا های وارداتی وخون اشام های چنګیزی ګاهی هم وارث وازه بنام فرهنګ شده نمی تواند. اګر بشتونهای نباشند شما نه فرهنګ دارید ونه هم زبان ، زبان فارسی نیز مال پشتونهاست. تاجکها ویا تازی های عرب نه فارسی زبان اند ونی هم وازثین زبان فارسی. تاحکهای بی نسب اولا نسبیت خود را واضیح سازند بعدادعا زبان وفرهنګ را نمایند. را بګویند. پشتونهااصل اش اریایی بوده وتاریخ چهارهزازساله اش معلوم است.
شخ بروت پنجشیری

>>>   این واضع است که قوم بدون تاریخ و هویت صدو چند سال حکوم روایی میکند و مردم بیچاره اقوام دیگر که در جستجو یگرهبر استند که ندارند باید ملت چی کار کند. رمه بی چوپان باید امده ذبح باشند .
این همه میادنند که زیر ساتول قصاب بی رحم قرار داریم یگ کلان عاقل هم نیست باید چی کرد؟

>>>   جات ها وجولا های وارداتی وخون اشام های چنګیزی ګاهی هم وارث وازه بنام فرهنګ شده نمی تواند. اګر بشتونهای نباشند شما نه فرهنګ دارید ونه هم زبان ، زبان فارسی نیز مال پشتونهاست. تاجکها ویا تازی های عرب نه فارسی زبان اند ونی هم وازثین زبان فارسی. تاحکهای بی نسب اولا نسبیت خود را واضیح سازند بعدادعا زبان وفرهنګ را نمایند. را بګویند. پشتونهااصل اش اریایی بوده وتاریخ چهارهزازساله اش معلوم است.
شخ بروت پنجشیری

>>>   مجددی برهاندین صیاف عبدلله عطا نور مسعود اسماعیل وخیلی از این گروه های جنایت کار فارس بودن شهید داکتر نجیب لله قدرت را واگزار کردن برایشان چیکاری توانستن بجز جور وچپاول به کشور بکنن تا چند تا طالب را دیدن فرار کردن افغانستان را ترک کردن پس بدانید که اینها از چندتا طالب تروریست ترسیدن نتوانستن در مقابل این ظالمان از وطن ومردم خود دفاع کنن پس بدانید که کار هر بز نیست خرمن کوبیدن گاب نر میخاهد ومرد کهن همین پشتون ها توانستن حکومت کنن چونکه بیشتر شان وطن پرست تر از فارسی زبانان هستن البته خودم فارس هستم احترام دارم به پشتون های وطن پرست واقعی
با احترام غفوری


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است