دنباله رو رهبران فریب خورده نباشید!
برخی را شیفته لذت پول داری، بعضی را شیفته قدرت چند روزی، عده ای را مدهوش زرق و برق های غربی، تعدادی را با نقظه ضعف های اجتماعی و... سرگرم کردند... 
تاریخ انتشار:   ۰۰:۱۹    ۱۳۹۸/۴/۱ کد خبر: 159163 منبع: پرینت

موضوع اساسی که تا کنون بدان توجه خاص نشده و هرگز در این زمینه پیگیری لازم صورت نگرفته است، دارایی ها و اموال و جایدادها و سرمایه گذاری های افراد سرشناس سیاسی و نظامی و متنفذین قومی است.

اصل این سیاست از جانب اجانب بر کشورهای تحت سلطه تحمیل می گردد تا مردم در یک سردرگمی روانی و اجتماعی، شاهد پول دار شدن بعضی و حقارت مالی بعضی دیگر باشند.
به این وسیله تعدادی را با ناداری تحقیر می کنند و تعداد دیگری را با پول دار شدن مست! اینجا است که روال یک زندگی عادی اجتماعی در جامعه برهم می خورد و توازن شخصیتی افراد جای خود را به سردرگمی مبهم روانی می سپارد.

در این روند، بخاطر اینکه مردم به اصل واقعیت این قضایا پی نبرند، چندین ارگان و اداره موازی درست می شود و هرکدام از این اداره ها بنوعی دیگر برخلاف اصول و موازین تبیین شده ظاهر شان، به تقویت اهداف اجانب در این راستا می پردازند.

اجانب در افغانستان نیز تمامی رهبران سیاسی و اجتماعی و حتی نظامی را یا تطمیع و یا تهدید کرده و آنان را در راستای اهداف و منافع شان برابر کردند، بدون اینکه حتی از کسی صدایی برآید! آنقدر دقیق و حساب شده عمل شده است که امروز در کشور حتی یک نیمچه رهبر مستقل و آزادیخواه و مردم گرا نداریم!.

برخی را شیفته لذت پول داری، بعضی را شیفته قدرت چند روزی، عده ای را مدهوش زرق و برق های غربی، تعدادی را با نقظه ضعف های اجتماعی و... سرگرم کردند تا از مردم غافل شوند و بدون اینکه خود بدانند، در راستای اهداف و منافع اجانب قرار بگیرند.

جالبتر از آن این است که هیچکدام از "به اصطلاح" رهبران تا کنون متوجه این فریب بزرگ نشده و یا اگر بدان پی برده اند، جرات توبه و اعتراف به اشتباه در پیشگاه مردم نشده اند.

بد بخت مردمی که به اینها دل خوش کرده و هنوز تعدادی دنباله رو این فریب خوردگان هستند.
به درگاه الهی دعا کنیم تا ما را از این وضعیت دردناک نجات دهد.

کد (4)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
رهبران
فریب
نظرات بینندگان:

>>>   از روی ناچاری ومحتاجی است ورنه اینها هم میدانند که آن تاجرین بنام اسلام هیچ عمل خوبی از هخود ندارند تاکسی پرویده کردار شان گردد

>>>   همینطور است . ما دیدیم که رهبران مصمم و با اراده را چگونه به قتل رسانیدند. از شهید مزاری و شهید آمر مسعود تا به معروفترین فرماندهان .

>>>   خوشبختانه تحولات سیاسی و دموکراسى نوین که درنتیجه کومک جامعه جهانی درافغانستان بوجود آمده است رشد ،ترقی ،پیشرفت تعليم وتربيه ذکور واناث وآزادى بيان ومطبوعات وشراکت احزاب سیاسی قدیم وجدید درساختار نظام پیشرفته ووسیع البنیاد وقانون آساسی موجوده افغانستان صورت گرفته اند وانشالله به همین منوال افغانستان به طرف آزادی های مدنی بیشتر دردولت فعلی ودولت های آینده به پیش میروندوتمامی اقوام برابر ومتحد افغانستان ازصلح عادلانه وآشتی ملی درافغانستان قلبا حمایت مینمایند و انشالله ایام صلح عادلانه پایدار وامنیت همگانی درآفغانستان آمدنی است.اما متاسفانه یک عده تحلیل گران ساده لوح، افکار مردم جامعه را با تحلیل و تجزیه ای ماجراجويانه وپروپاگند های خطرناک شان مشوش ومکدرمیسازند واین تحولات مثبت ومهم را تجاوز میدانند درحالیکه تجاوز قوای شوروی سابق با تحولات سال های آخر کومک جامعه جهانی وقوای ناتو صورت گرفته کاملا تفاوت دارند،فعلا بیشتر از پنجاه حزب سابق وجدید باهرافکار سیاسی درحکومت فعلی افغانستان به رسمیت شناخته شده اندوثبت وراجستر گردیده اند ودر سرنوشت سیاسی افغانستان نقش مستقیم وموثردارند. صلح عادلانه ای دایمی وآشتی ملی خواست وآرزوهای دیرینه ای مردم مومن وزجر کشیده افغانستان بوده وهستند خداوند متعال درقرآن کریم فرموده الصلح خیر یعنی صلح عمل خیر ونیکو است واضح است که سرانجام هرجنگ داخلی وخارجی با صلح خاتمه میباید .متاسفانه جنگ وخانه جنگی برای گرفتن قدرت سیاسی گروه های مختلف واحزاب سياسى درمدت چهل سال است افغانستان رابه ویرانه وقتلگاه انسان ها تبدیل کرده اند وهزاران عالم دینی، استادان پوهنتون ودانشگاه ها ،محصلین ،معلمین، متعلمين,کسبه کاران،تجاران، دهاقین ،زمین داران وافراد عادی رابه اشکال مختلف تحت نام های مختلف به کشتارگاه ها فرستاده اند ،زیر بنای اقتصادی ،روابط اجتماعی وتعلیمی ونیروهای امنیتی اردو وپولیس افغانستان درطول سال های جنگ داخلی به شدت صدمه دیده ونابود گرديده اند.بدتر ازهمه خصومت های قومی ،مذهبی، منطقوی وزبانی درین مدت به اثر تبلیغات شوم بیگانگان به اوج خودرسیده اند دراثر جنگ های خانمانسوز داخلی وشکستن مرزها وسرحدات افغانستان افراد غیر مسئول وبیگانه تحت نام ها وشعارهای مختلف وفریبنده داخل افغانستان گردیدند وباتبلیغات زهرآگین و ماجراجویانه شان به وحدت ملی وهمزیستی مسالمت آمیز طولانی المدت جامعه افغانستان به شدت آسیب رسانیده اند.انواع عوامل ماجرا جویی ونفاق افگنی ,جامعه عقب مانده افغانستان را بازهم سال های سال به طرف عقب ونابودی کشانیدند. الحمدالله درچند سال آخر که با کومک جامعه جهانی زمینه رشد وترقی ،تعلیم وتربیه ذکور واناث ،آزادی بیان وجراید وآزادی مطبوعات درافغانستان مساعد گردیده اند وبرای مردم زجر کشیده افغانستان امید واری های زندگی بهتر ،سعادتمند وآرام ترپیدا شده اند.اما بدبختانه بازهم یک عده گروپ های مسلح که تاحال افکار ماجرا جویی وتسلط گرایی خطرناک درذهن رهبران شان هستند به جنگ داخلی وآدم کشی درافغانستان ادامه میدهند وباعث تشویش ملت مومن وزجر کشیده افغانستان گردیده اند این گروپ های ماجراجو راه های عبور ومرور مسافرین را درنقاط مختلف افغانستان میگیرند مسافرین بی دفاع را به شکلی از اشکال اذیت وآزار میدهند ودربعضی حالات مسافرین عم ازذکور واناث را می ربایند وبه قتل میرسانند وهم تحت نام های مختلف پول ازمسافرین بى دفاع میگیرند ووحدت ملى جامعه را ضعيف تر ونابود ميسازند.این ماجراجویان ودشمنان صلح وامنیت بدانند که تاریخ به عقب برنمیگردد و انشاالله ایام صلح عادلانه وامنیت سرتا سری درافغانستان جنگ زده وویران شده حتما آمدنى است واین اعمال شوم وماجراجویی خایینانه منافقین ظالم به عنوان لکه ننگین شان ثبت تاریخ آینده افغانستان خواهد شد.ازچند مدت به این طرف فعالیت ها وجلسات صلح ازطرف جامعه بین المللی ،کشورهای همسایه وکشورهای دور ونزدیک موثر واحزاب سیاسی افغانستان واشخاص دینی،ملی و وطندوست و جامعه مدنی افغانستان عم ازذکور واناث درداخل وخارج ادامه دارند و به یاری خداوند متعال به طرف موفقیت وصلح عادلانه دایمی دردولت فعلی ودولت های آینده به پیش میروند ودر ضمن وظيفه شرعى وحب الوطنى اقشار مختلف ملت مومن افغانستان هستند که درپروسه وتشویق عملی صلح عادلانه آشتی ملی وتحقق دیموکراسی درافغانستان به هر شکلی سهم بیگیرند ونگذارند که ماجراجویان وعقب گرایان فاسد وجاهل درداخل وخارج افغانستان باعث نفاق افگنی وبدبختی بیشتر مردم زجرکشيده وافغانستان ویران شده گردند.به یاری خدای بزرگ به پیش به سوی صلح عادلانه دایمی ،رشد ،ترقی، وآشتی ملی وهمزیستی مسالمت آمیز تمامى اقوام برابر افغانستان، محو ونابودباد گروه های ماجراجو ،نفاق افگن ،عظمت طلبان جاهل ودشمنان صلح، ترقی وآشتی ملی درافغانستان.
ومن الله التوفیق.
انجنیرعبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   انا الله یحب التوابین و یحب المتطهرین
امید این دسته ها وبدماشان بدرگاه الهی توبه کنند و. از جمله پاگیزدهکان گردند تا باشد خداوند لایزال لطف و مرحمت خود را شامل حال همه گرداند و بجز توبه و استغفار راه دیگر ندارند ،همه غرق در نعمت های دنیای اند و خود واساس خود را به باد فراموشی سپرده اند ،یا الله لطف و ترحم ات شامل حال مردم افغانستان گرداند و دشمنان مردم را خوار وزبون گرداند
عبدالله ریحان

>>>   اگر توانایی نظامی کشور اداره می کرد، آنوقت اتحاد جماهیری شوری سابق و رئیس و پادشاه جهان می شد. دیکتاتورها وحاکمانی که از ارایهً راحل های سیاسی برای ادارهً کشور عاجز و ناتوان می شوند، روی به سرکوب مردم و آزادیخواهان و تسلیحات و قوای نظامی می آورند.
بنابراین اقتصادی که بر روی سیاستهای ملی و صلح آمیز در جهت تاًمین منافع ملی سوار و متکی نباشد، عاقبت به فساد دولتی منجر گشته و ورشکسته می شود. زنده باد آزادی و پیروز باد مردم افغانستان

>>>   اکرام اندیشمند
تجلیل از صد سالگی استقلال!
۳۸۴ ملیون و ۲۲۱ هزار افغانی تخصیص رییس جمهور غنی برای تجلیل از صد سالگی استقلال افغانستان یعنی چه؟
روز استقلال کشور ها همان روزی است که پس از آن مورد تجاوز و حمله خارجی قرار نمی گیرند. پس از راندان قوای خارجی، استقلال خود را حفظ می کنند و هر سال از روز بیرون راندن قوای خارجی به عنوان روز استقلال تجلیل می کنند.
آیا افغانستان پس از سال ۱۹۱۹ که امان الله خان شاه آن وقت استقلال کشور را پس از یک جنگ کوتاه و محدود با انگلیس ها در بدل پذیرفتن توافقنامه ی دیورند و مرز دیورند که توسط پدر کلان(عبدالرحمن خان) و پدرش(امیر حبیب الله)امضا شده بود، بدست آورد، سال های بعد مورد حمله، تجاوز و اشغال خارجی قرار نگرفت؟
حمله ی ارتش سرخ شوروی و ده سال اشغال افغانستان و جنگ این قوا از ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸ چه بود؟
حمله نظامی امریکا در سال ۲۰۰۱ و وجود قوای امریکا و انگلیس و ناتو و تشکیل و ادامه حکومت زیر چتر این قوا تا حالا چیست؟
مگر همین حالا قوای نظامی همان انگلیسی در افغانستان حضور ندارد که می خواهیم صد سالگی استقلال از آن ها را تجلیل کنیم؟
جناب اشرف غنی چه می خواهد بگوید و چه را می خواهد ثابت کند؟


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است