منابع تمویل سیاسیون و احزاب و نامزدان کجا است؟
واقعا منابع درآمدی تعداد کثیری از "به اصطلاح" سیاسیون امروزی ما کجا است؟ آنان در بدل واکذاری چه امتیازات و یا دادن چه خدماتی اینهمه مبالغ گزاف بدون حساب و کتاب دریافت می کنند؟ 
تاریخ انتشار:   ۰۵:۵۷    ۱۳۹۸/۴/۴ کد خبر: 159177 منبع: پرینت

شما سیاسیون از چه راهی تامین می شوید؟
چه کسانی بودجه های میلیاردی شما را تامین می کنند؟
به چه کشورها و سازمان های استخباراتی وابسته هستید که اینقدر برای شما هزینه می کنند؟
چرا همواره منابع مالی شما گنگ و مبهم است؟
چرا هیچکدام از شما تا کنون حاضر به افشای میزان دارایی های خود نشده اید؟
چرا نمیخواهید دیگران از میزان درآمد و منابع درآمدی شما مطلع شوند؟
شما مخارج میلیونی خود و محافظان و دفاتر و مریدان خود را از کجا پیدا می کنید؟
شما از کیسه چه کسانی و در بدل دادن چه امتیازاتی خرج می کنید؟
و ده ها سوال بی پاسخ دیگر که در طول دوران جهاد، مردم ما را رنج میداد و تا امروز همچنان ادامه دارد...

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper) حالا به تعداد تجارت کنندگان با خون و مال و آینده مردم این سرزمین افزوده شده و تعدادی دیگری در این روند سر بلند کرده اند و آنان نیز هرکدام برای خودشان منابع درآمدی مبهم دیگری دارند که مردم و حتی نزدیکترین دوستان و خانواده شان از میزان معاملات و افراد طرف معاملات و دلایل پول های سرازیر شده هیچ نمی دانند.

چرا همه کشورها تلاش دارند به نحوی به همه زورگویان و قانون شکنان و متجاوزان و غارتگران و غاصبان و دروغ گویان در افغانستان کمک کنند؟

شاید مردم ما کمتر کسی را سراغ داشته باشند که وابسته به کشورهای دیگر باشد و از پول و امکانات آنان استفاده کرده و آدم خوبی هم برای مردم خود باشد!

واقعا منابع درآمدی تعداد کثیری از "به اصطلاح" سیاسیون امروزی ما کجا است؟
آنان در بدل واکذاری چه امتیازات و یا دادن چه خدماتی اینهمه مبالغ گزاف بدون حساب و کتاب دریافت می کنند؟

آمریکا در قبال چه خدماتی به قسمتی طالبان و داعش کمک می کند؟
آمریکا در بدل جه امتیازاتی قوای نظامی افغانستان را تجهیز می کند؟
پاکستان و عربستان و روسیه و اروپا و کانادا و چین و ترکیه و هند و ایران و ده ها کشور بزرگ و کوچک دیگر، چرا و برای چه مقاصدی پشت سر برخی افراد و گروه های مسلح قرار گرفته و آنان را در افغانستان تجهیز و تمویل می کنند؟

آیا پول ها و تجهیزات و اکمالات این کشورها است که سبب می شود هیچ اداره رسمی حتی مجلس، در افغانستان پا نگیرد و هر روز آتش جنگ در افغانستان شعله ور تر شده و رسیدن به امنیت و آرامش در افغانستان رویایی تر شود؟

هیچکسی به این سوال ها پاسخ نمی دهد و مردم ما همچنان متوهم نگران آینده خود و فرزندان خود و کشور خود هستند.
مگر لطف الهی شامل حال ما شده و ما را از این سرگردانی های بی پایان نجات دهد.
فقط دعا کنید.

کد (4)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
درآمد
کشورها
نظرات بینندگان:

>>>   چرادرافغانستان جنگ شروع شد
چراپاکستان دشمن درجه یک افغانستان شد
چراتونمیخوری به افغانستان حمله کرد
چرامردم افغانستان همیشه ازنام اسلام وجهاد ضربه میخورن
چرامردم وسیاستمداران افغانی نمیتوانن باهم متحدشون ومشکلات خودراابراز کنن وراه حلی پیدا کنن برای این مشکلات
آیا درجهان یک کشور یا یک فرهنگ وجود دارد
چرارهبران افغانستان هرکدام به یک کشور وابسته هستن
چرا همیشه ازراه دین واسلام جنگ شروع میشود درکشور
آیا تنها یک کشوراسلامی وجود دارد
طالبان چه زمانی پیدا شدن وچرا
آیا قبل ازتجاوزطالبان به افغانستان مردم افغانستان دارای چه فرهنگ ونژادی بودن
چرا طالبان به وجود امد
چون مردم افغانستان به دودسته تبدیل شون یک طالبان وافکار طالبانی
دوافرادبافرهنگ
وضدافکار طالبانی که هیچ وقت نتوان افکارطالبان وتفکرطالبان بپذیرن
آیا طالبان همه مردم افغانستان هستن خیر
طالبان شصت تا صدهزارهستن همه ازروستاها وبیسواد
ولی مایک جمعیت سی میلیونی هستیم
چراخاست طالبان به ماتحمیل شود
چراکشورهای همسایه ازطالبان حمایت میکنن
وچراهرگروهی درکشورحاکم میشود مخالفان آن درکشور همسایه آموزش نظامی میبینن وعلیه افغانستان حملات شان رااجرا میکنن
چراطالبان علیه احمدشاه مسعود جنگیدند
آن زمان یک خارجی وجود نداشت بااحمدشاه مسعود
بلکه خارجی ها بهمراه طالبان درمیدان جنگ علیه احمدشاه مسعود میجگیدن
چرادکتر نجیب راطالبان کشتن
اگران زمان جهادبودعلیه دکترنجیب چون باشوروی بود
حالا جهادعلیه طالبان فرض است چون باروسیه یکجا شدن ومردم افغانستان رامیکشن
آیا روسیه نگران اسلام هستن
چراطالبان میخواهن آمریکا ازکشور خارج شون
این خاست طالبان نیست بلکه خاست کشورهایی همسایه هست چون طالبان به انها بدهکار هستن وهمیشه طالبان راحمایت میکنن
طالبان بفکر مردم افغانستان نیست بلکه منافع دیگر کشورها برایشان بیشتر اهمیت دارن
و طالبان میخواهن باکمک دیگرکشورها به مردم افغانستان حکومت کنن
چرامردم افغانستان حق رای وانتخاب نداشته باشن
طالبان یک ذره بفکر افغانستان ومردم نیست هرروزه هزاران نفر بیگناه درکشور وکشور های همسایه کشته میشوند وبه ناموس افغانستان دردیگرکشوراه تجاوز میشود وحق مهاجران پایمال میشود هیچ وقت طالبان احساس در نمیکنن چون انسان نیست چون وطن پرست نیست چون خدارا نمیشناسن
وگرنه هیچ جنگی بعدشکست شوروی نباید درکشور رخ میداد
و طالبان تمام زیربنایی اقتصادی کشور رانابود کردن
اسلام با دست خالی بدون اقتصاد قوی پیشرفت نمیکند
چرا طالبان با سیاتمداران واحزاب گفتگو نمیکنن این همه غرور برای چیست
ما اگرهمه سی میلیون جمعیت کشور را به گروهایی شصت هزار تبدیل کنیم میدانید چند گروه مثل طالبان به وجود میاد اگرهمه همه صلاح بردارن علیه طالبان دیگرهیچ نشانی ازطالبان نخواهد ماند
چرا طالبان امارت اسلامی میخواهن این واژه عمارت راازکجا آوردن وچرا پرچمشان رابه رنگ سفید انتخاب کردن آیا اسلام بودن به رنگ پرچم معلوم میشود
چراطالبان اثارباستانی راخراب کردن
جمشیدی هرات

>>>   فقت راه حل از این مشکل این است که وطن پرستان واقعی بیاین سرقدرت دیگر هیچ جهادی سرقدرت نباشد وقوای مسلح افغانستان. اکمال شود هیچ نوع مداخله خارجی ها نباشد که بتوانن نیرو های مسلح وظایف شان بدرستی باوطن پرستی انجام بدن آ هرجا طالب یاداعیش را دستگیر میکنن بدون محاکمه در جا بکشن حملات تهاجمی داشته باشن جواب دندان شکن هم به پاکستانی هابدن روابت خود را با پاکستان قت کنن آن وقت امنیت تامین میشود
غفوری

>>>   CIA تمویل کننده همه است
هرکسی را به کاری میگمارد

>>>   ..... چیزیکه عیان است چه حاجت به بیان است.کاندید شدن یک سرمایه گزاری است اگرازغربال تیرشد ونتیجه داد بدان که صد چند اورادریک سال پیدا میکنند. اگر پیدانکر پول باد آورده را بازباد میبرد. چراکه درپیداکردن آن هیچ زحمت وتکلیف نکشیده اند.
.....
والسلام

>>>   کاملادقیق.انسانهای نورمال باید دانش بیاموزند٫کارکنند وبجلوبروند.احمقان چارزانو بنیشینند ٫هردودست رابالا بگیرند ودعاکنند.
بشارت

>>>   درمواجه باهر مشکلی باید ریشه یابی کنیم وسپس درپی برطرف کردن ان براییم.دعا تدبیر ملت است که درقرن۲۱هنوزنمیدانددرحرارت۴۵ درجه چای داغ نه بلکه اب سرد بایدنوشید.
تخاری

>>>   چرا امریکا ، انگلیس ، پاکستان ، ایران ، روسیه ، عرب های وحشی و غیره وغیره مردمان ازبکستان ، پاکستان ، چین ، ایران ، وسایر کشور ها را نمی توانند علیه مردم وکشور شان استفاده کنند ، مقصر این وضعیت خود ما هستیم ، فقط خود ما ، می گویند دولتی که در یک کشور شکل میگیرد ، نمایندگی از فهم و دانش مردمان همان کشور میکند ، ما نا فهم ، دولت ما نا فهم ، سیاسیون ما نا فهم ومعامله گر ، تا هنوز ما هویت نداریم ، یکی پته خزانه میسازد ، یکی از تاریخ چند هزار ساله می لافدو یکی دیگر با شخصیت های ترک می بالد ، ولی در درون خانه همه وحشی و به جان هم افتاده ایم ، دولت ما ، پارلمان ما ، قوه قضایی ما ، سیاسیون ما همه و همه وحشی و بجان هم افتاده اند ، اگرپشتونی کشته شود ، تاجیکان خرسند میشوند و اگر تاجیکی کشته شود ، هزاره گان خوشنود میشوند ، باز تقصیر را بدوش کشور های خارجی می اندازیم ، همین حالا فامیل های یکی از رهبران ، وزیران ، سیاسیون ، معینان ، حتی ریسان و مدیران اداره های دولتی ، تجار و خلاصه کسی که یکمقدار پول دارد، در داخل کشور وجود ندارند همه وهمه بهخارج ازکشور بسر میبرند ، باز همه لاف از وطن دوستی میزنیم ، ما ملت نفرین شده روی زمینیم. تمام
کوه کن

>>>   ایران!
هاشمی یکاولنگ

>>>   منبع استفاده حکومت کـد 91 است ازین تنظیم ها پاکستانی ها هم شایدمقداری کلدار بدهند

>>>   بیاد داشته باشید که بهترین دعا همینست که خدایا بماعقل بده.وقتی صاحب عقل شدیم باتعقل میتوان هر مشل رابراحتی حل کنیم.
پاکدل

>>>   چرا نام انگلیس ها برده نشده در حالیکه انگلیس ها سازنده طالبان و حکومت غیر قانونی وحدت ملی اند. مردم چه زود فراموش کارند.

>>>   وقتی وزارت داخله از طرف رئیس جمهور بنام مرکز فساد یاد میشود زمانیکه روسای مرکزی این اداره دزد به 600 ملیون پول نان سربازان دزد شناخته میشوند زمانیکه روسای مرکزی اش به اختطاف وسرقت مسلحانه شناخته میشوند ، برای اینکه مقدارق خودرا فعال نشان داده باشند شروع میکنند به جمع آوری چند بوتل فانتا وچند گرام چرس وامثال این،
مثلا:
سخنگوی وزارت داخله: منسوبین بیدار پولیس یک کارتن تخم مرغ که طور قاچاقی به یک قریه دیگر انتقال میشد وخیلی ماهرانه در بین سبد جابجا شده بودکشف ودستگیر کردند !!! مثال زیر هم ازین نوع است:
منسوبین قطعه خاص پولیس مبارزه برضد مواد مخدر وزارت امور داخله، در پی یک عملیاتی یک تن را همراه با تعداد ۱۰۴۰ قرص تابلیت K از مربوطات ناحیه چهارم شهر کابل بازداشت نمودند.
در همین حال، چهار تن دیگر نیز در پی دو عملیات جداگانه‌ی نیروهای پولیس مبارزه برضد مواد مخدر وزارت امور داخله، در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر از مربوطات نواحی دوم و دهم شهر هرات همراه با مقداری چرس، هیرویین و شیشه بازداشت شدند
-- روزی چند تاجر صراف اختطاف وقتل صورت میگرد هر روز به تعداد بیست سی پولیس شهید میشوند موضوعات خیلی بزرگتر ازین ، همه اینهارا مانده پولیس وقت و امکانات شانرا بر ای تابلیت k مصرف میکند!
یک شهوند بی واسطه را به جرم سگرت کشیدن دستگیر وبه رسانه ها معرفی میکند اما یک جنایت کار مجرم که به ناموس دیگران تعرض کرده ولوی سارنوالی برای دستگیر اش عنوانی وزارت داخله مکتوب فرستاده ، پولیس هیچ اقدامی نمیکند وآن متجاوز خائن چون از جمله جنگ سالاران دزد است آزاد گشت وگذار میکنذ ، آن بد اخلاقی که نام تیم فتبال زنان افغانستان را در سطح جهان بد ساخت وزارت داخله دستگیر نمیکند ،

>>>   تشکر از نویسنده و همه نظر دهنده ګان و بالخصوص کمنتګر اول که واقعا ان درد که ما ملت با ان دچار هستیم! و تا با باسواد شدن، مستقل شدن و قرن دیګر مواجه خواهیم بود! زیرا همه رهبران حاکم بر جامعه منفی چند تا همه همین مردم است! انها قابل اصلاح نیست زیرا منافعش با اصلح قطع میګردد! خلاصه چاره اش را مارکسیزم دو چیز ګفته:
۱- شرایط عینی ـ یعنی موجودیت این همه بدبختیها و حقایق که شما ګفتید(ظلم حاکمان - سرمیاه داران - ارتجاع قضا و...
۲- شریط ذهنی ـ یعنې موجودیت حزب که پیشاهنګ ملت باشد(غریبان - اکثریت کشور) . خزبیکه در مقابل فساد مانند خلقیها باشد که نه خانه ببرد و نه دیګری را بګزارد ببرد.
من کمبود اینچنین حزب را می بینم. اګر چه شاخه ها ان حزب هنوز است اما این ملت کور مجاهد بعقب همان مجاهدین و حامیان افغانی امریکا اند . حال ان کسیکه شکایت میکننند یا خودش در راس این حزب باشد و یا بعقب جنین شخص.
ولی دیګر دوستان غلام امریکا و خود غرب دیګر غم ما را ندارد فقط افغانستان از انها باشد! و داخلیها را خو شما تصیف کردید که جقدر سیاه هستند!
مګر دعای تره کی قبول شد! او یک روز بجواب ژورنالیست ګفت ما این شمع(انقلاب ) را بخاطر خوشبختی مردم روشن کردیم و هرکه بخواهد این را خاموش کند ریششان سوخته و رویشان سیاه خواهد شد مثل مزاری،رباني ریشسوخته ،ګلبدین و سیاف ...( در مقایسه به انچه که خودرا می نمایاند!
عشقان ای عشقان
من عاشق دیرینه ام!
تحلیلګر ....

>>>   تمام اين سؤالها يك جواب دارد. چرا ما مردم اجازه ميدهيم كه از نام، لسان، سمت ، قوم ، مذهب و غيره بالاي ما تيكه داران تجارت ميكنند. مگر جهاد تمام ملت كرد وَيَا چهار تيكه دار.

>>>   عجب مؤمنی هستی ! کدام کارسیاسی درکدام کشور دنیا را شاهدهستی که با دعا حل و فصل شده باشد ؟
محمدقوی کوشان، مدیرهفته نامۀ امیدچاپ امریکا

>>>   در جواب تمام سوالهاى شما بايد بگويم
١ - وجود معادن بى پايان در كشور
٢- موقعت جغرافيايي كشور
٣- يك كشورى است كه هرگز نميخواهد اين منطقه را از دست بدهد زيرا مباز ولى اشتباه ان كشور اينست كه هم خود و هم دوستان خود را بد نام كرده زيرا تمام سرمايه گزاريش بالاى انهايست كه تمام عمر ان كشور را فريب داده اند.
ح ع

>>>   Khorasani
دوستان و هم میهنان گرامی
به کدام علت ، اقوام غیر اوغان( پشتون) از حقوق حقه و قانونی خود در برابر یک گروه محدود لجوج و زور گوی اوغان نمی توانند دفاع نمایند ؟
مصلحت ؟
ویا ضعف و ناتوانی ؟
ویا ؟؟؟
دیدگاه و نظر .....
لطفن بدور از توهین .

>>>   از مردهگاو خانه های شان عاید میاید.

>>>   آقای محمد محقق در صفحه فیسبوک اش چنین نگاشته.

پاسخ به يك شبهه

پاسخ ما به آن عده دوستان نا آگاه و يا اجیران بی مزد بيگانه که می گویند ما نباید در خط نخست مبارزه با تبعيض قرار داشته باشیم چنين است.

-ما در مبارزه با تبعیض خواسته يا ناخواسته در خط نخست قرار داریم؛ زیرا کارد تبعیض به استخوان ما رسیده است.

- ما از ادارات بصورت کتلوی تصفیه شده ایم.
- سهمیه بندی کانکور برای جلوگیری ازپیشرفت ما اعمال می شود.

- سرزمینهای ما برای بیست نسل علفچر کوچی ها تضمین داده می شود.

- مسیرهای منتهی به مناطق ما عمدا در اختیار دشمن قرار داده می شود.

- وزراى ما بصورت دسته جمعى از وزارت خانه هاتصفيه ميشود .

- وزیرما بدون جرم وتقصیر پشت میله های زندان قرارمی گیرد.

- آیابازهم نباید مادرخط نخست مبارزه با تبعیض قرار بگیریم؟

- چه کسی بجای ما درد های ما فریاد ميکند؟

- ایا توقع فریاد درد های ما از دیگران منطقی است؟
وو وو...

>>>   بدبختی این است که معیارهرکارتنها پول است ، نه تعهد وسابقه خوب
تاکه معیارپول باشد به هیچ صورت مردم غریب وبیچاره ما روز خوب نخواهد دید

>>>   بهتراست خود شان جواب دهند


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است