استانکزی و محب به دستبوسی خلیلی و محقق
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۴۰    ۱۳۹۸/۷/۱۹ کد خبر: 160475 منبع: پرینت

اشرف غنی، معصوم استانکزی و حمدالله محب را به خانه خلیلی و محقق روان کرده تا همرایش کمک کنند تا انتخابات به دور دوم برود.

حمدالله محب و معصوم استانکزی به گونه جداگانه با این دو بزرگوار ملاقات کردند و به آنها گفتند ما از جنرال دوستم که نا امید شده ایم حالا نزد شما آمده ایم. شما بگوئید باید آرای بدون بایومتریک و تقلبی هم قبول باشد تا انتخابات به دور دو برود و هرچی بخواهید از نقده تا نسیه در خدمتیم.

خلیلی گفته من آدم دو روی نیستم. تا زمانی با اشرف غنی بودم صادقانه همرایش کار کردم و برایش رای جمع کردم حالا که با عبدالله هستم تا آخرین لحظه با او هستم.
محقق در پاسخ گفته شما به کدام روی این حرف را می زنید؛ شما چگونه جرات می کنید که به من می گویید من خیانت کنم و تیم پیروز خود را ناکام و خود را رو سیاه سازم. شما خود قضاوت کنید آیا این خواست شما منطقی است. و آنها آخر با سرهای پایین افتاده نزد غنی رفته اند.

حقایق افغانستان
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
خلیلی
محقق
محب
استانکزی
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   این مراتبه گوسفند ها هم کمک نتوانستند ، ( دخلکو زور دخدای زور )

>>>   همی تاجرای تیل برای شروپساد پول میدهند تا پایه های برق رابزنند ، که تیل این دزدان فروخته شود

>>>   همی از یک حقیقت چشم نپوشید این کسانی راکه بعضی دزد ها کمونست می گفتند چقدر حساب شان پاک است:
درکمیسیون انتخابات تاحال صرف سه نفر مصارف مالی خودرا گذارش داده اند:
نورالحق علومی حکیم تورسن ، داکتر فاروق نجرابی
- گذارش مصارف مالی غ وع را کمیسیون ناقص وجعلی خوانده
_ آنانیکه درپاکستان بزرگ شده اند هیچ گذارش نداده اند :
گلو شهاب حکیمی ، الکوزی وچند تای دیگرشان

>>>   عجب قربان دین وآئبنت مردان آهنین
عمر فاشیست غروب گرده است

>>>   فاشیست غنی فاشیست بچه هتلر دیگر در افغانستان جای ندارد. این فاشیست در طول پنچ سال قومپرستی را به اوج رساند....

>>>   بلی برادر گلم عمر فاشیست ها در حال غروب است ما الحدالله مسلمان هستیم کسیکه از دستور خداوند سرکشی کند اخرش روسیاهی و بد نامی و بربادی است که حال ما و شما به چشم و سر روسیاهی و بربادی فاشیست ها تقلبکار جعلکار را میبینیم و شاهد هستیم زنده باد صداقت و همراه با خود مردم داشتن .

>>>   بدرانگانید که حساب جور امد!
کمکی دگر هم صبر کنید!

>>>   دست بوسي را بگذاريد، از اين چوكي پرستان شك نيست كه يگان جاي ديگر خليلي صاحب و محقق صاحب و دوستم صاحب را نبوسند و از عبدالله صاحب را نمالند. او محقق او خليلي او دوستم او عبدالله بدانيد كه شمشير را از دست شان به ياري خدا ج و زور مردم تان گرفته ايد بدانيد كه طرف مقابل تان فعلا قران را پيش ميكنند. فريب نخوريد. اگر فريب خورديد و انها را در دولت خود وظيفه و قدرت داديد نوبت خنجر زدن تان از پشت ميرسد. از قصه پادشاه عيار خراسان شهيد حبيب الله خان كلكاني پند بگيريد.
سلطان سنجر

>>>   (اطلاعیه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان )
هموطنان عزیز درین سال هائیکه جنگ اعلان ناشده کشورهمسایه پاکستان علیه مردم افغانستان جریان دارد ، یکی از شرایط پیروزی ما بردشمن داشتن استخبارات قوی وکار آگاه وفعال است گه بنواند تحرکات دشمن را زیرنظر داشته مانع پلان های تخریب دشمن شده وآنهارا پیش از وقوع کشف و خنثی نماید،
راز موفقیت دشمن درین است که متاسفانه تعداد افراد جاهل ونادان بنام دین فریب مولاناهای ترورست پاکستانی راکه از استخبارات پاکستان معاش میگیرند خورده وبرعلیه وطن ومردم خود خیانت میکنند ، مشکل فعلی اداره ما اینست که براستی ما مانند اردوی ملی وپولیس ملی نیستیم ، بلکه مانند یک کمپنی خصوصی امنیتی هستیم که یک ودو ولایت بیشتر دران سهم ندارند واین کار توسط روند سبز صورت گرفته است،طور مثال شما به ریاست ده محافظت رجال برجسته برویدوببینید 80 فیصد پرسونل از کدام ولایت است ، برای اینکه مابتوانیم کمبودی های خودرا اصلاح نمائیم باید حقیقت را از مردم پنهان ننمائیم ، درطول هژده سال حتی یکبار نشده که واقعا ما ترورست یا انتحاری را پیش از وقوع شناسائی ودستگیرنموده ومانع پلان او شده باشیم ، همیشه بدروغ گفتیم : ما از پیش خبرداشتیم !!!
مکاتب جعلی صرف برای شانه خالی کردن از مسئولیت به ادارات فرستادیم بنام اینکه شما زیرخطر هستید ، تا اگر تصادفا حادثه واقع شد ما بگوئیم قبلا بر ای شان خبرداده بودیم اما آنان جدی نگرفتند!!
بد تر ازین تعداد مامورین مفسد دیگر ما افراد جانی وراهزن رابرای خود اجیر وتوسط او مال وپول مردم را سرقت وصرافان تجار را اختطاف میکنند سرقت های مسلحانه انجام میدهند واین افرادتوسط مامورین ما حمایت میشوندوزمانیکه رسوائی از حد گذشت آنرا بدون سروصدا دستگیر وسر به نیست میکنند مثالش همان حبیب استالفی همینطور تعدادی از افراد این اداره دست به سرقت وراهزنی میزنند که از جمله نمایش سه فرد امنیت ملی توسط آمر حوزه پنجم درتلویزیون طلوع که بالفعل در اتهام قتل وسرقت مسلحانه دستگیر شده بودند ،
ما نباید منبعد برای مردم خود دروغ بگوئیم ، چون سودی ندارد ومردم هم طفل نیستند که ما بتوانیم آنان را فریب دهیم،،درامه های دروغین بزودی افشا ورسوا میشود چناتچه بنام انتحاری یکی از افراد خودرا به خیمه زنان معترض فرستادیم ، تا او به محل نارسیده رسانه ها ازین جعل کاری ما به مردم اطلاع رسانی کردند وهمه دانستند که این کار حود کمپنی است،
یکی از نواقص دیگر ما اینست که تعدادی از مامورین بی کفایت ما که دست آورد وهنری ندارند صرف برای اینکه زمینه سوئ استفاده مالی را برای خود مهیا سازندوگویا فعالیتی کرده اند یک فرد که هیچگونه ربطی با مخالفین دولت ندارد بنام طالب وترورست تحت تعقیب گرفته وملیون ها افغانی را مصرف و فساد میکنند تا بتواننداورا بدام بیاندازند پول های بیشمار کمپنی را خورد وبُرد میکنندوبرای خود یک مصروفیت ایجاد کرده به رهبری کمپنی راپورهای دروغین وجعلی تقدیم میکنند که گویا کشف کلانی کرده ودشمن را مستند بدام انداخته ،اما این جنایت کاریها هیچ سودی ندارد روزی این دسیسه ها افشا وروی این مفسدین دسیسه باز هم سیاه ورسوا میشوند،
این اداره درنظردارد تا درتشکیل این کمپنی تغیری وارد وآنرا مانند اردوی ملی وپولیس ملی بسازد واز حالت کمپنی خصوصی بودن آنرا بیرون نماید ،
( ومن الله توفیق )

>>>   عمر فاشیست ، متقلب و مزدور به آخر رسیده است ، فاشیزم و قوم پرستی اگر کامیابی میداشت ، پس هتلر و موسولونی حالا حاکمان دنیا بودند ولی در آلمان دموکراتیک و فدرال از نام گرفتن هتلر مردم نفرت دارند ، چنانی که از اسم غنی احمدزی کوچی فاشیست مردم ما متنفرند ، بجزء چند قومت پرست و فاشیست مانند خودش .
کوه کن

>>>   تشکر از سایت پر مفهووم وبامعنی شما که خواهان ارسال نظریات هستید .
اینک نظر ام اینست که باید حقایق روشن و بدن کمی و کاستی نشرشود حتی اگر در ضرر انسان باشد و تاریخ فرمواش نخواهند کرد .
تشکر از شما و سایت اجتماعی شما
با تقدیم احترمات فایقه
عوض علی حاتمی
کارمند انستیتوت وزارت احیا و انکشاف دهات
15/10/2019

>>>   این مضمون مملو از گند است اشرف غنی برنده مطلق انتخابات ریاست جمهوری است اگر باارای بایمیتریک باشد یا ارای غیر بایمیتریک اشرف غنی ضرورت ندارد که محب و ستانکزی رابه جنایتکاران مانند خلیلی و محقق بفرستند این خبر یکی از خبرهای چایخانه است
قومندان لبیب

>>>   هیج باور کردنی نیست ای دروغ هم ده چولت دیگه بگو.
بامیانی

>>>   این جای شرم است که این دو نفر به خاطر این سخن پیش یک خردوان ‌بیسواد مانند محقق رفته باشند برنده غنی است ‌ضرورت به این کار ندارد. مردم تعلیم یافته هزاره همه همرایی غنی است بدون چند وحشی که دور یک خردوان جمع شده است

>>>   اوغان که زورش نرسید باز یک جلد قرآن، ریسمان و یک گوسفند را گرفته پیش حریف میرود، ولی اگر بازهم نشد باز کوس پیش میکند۰

>>>   اگراظهارات 2 بزرگوار محقق وخلیلی راست باشد ، هردوی شان لقب قهرمان را بدست آورده اند.
بااحترام
یک نفرازکابل

>>>   مردم از کجای اشرف غنی خوشش آمده و به خاطر چه کار خوب اشرف غنی باید به او رای داده باشند؟ اشرف غنی کشور را به باد فنا داده و همیشه با دست خودش بحران آفرینی کرده و از آب گل آلود ماهی گرفته و تنهاهمّ و غمش کوچی های پاکستانی است که چگونه در افغانستان اسکان داده شده و قدرت سیاسی و اقتصادی کشور را قبضه کنند. این چیزی نیست که در پشت پرده باشد بلکه به قدر علنی و آشکار است که حتی اطفال کشور آن را می دانند. به خدا هرکسی به جای اشرف غنی بیاید وضع بدتر از این نمی شود.او کشور را به حال احتضار رسانده و راه معالجه آن را هم نمی داند بلکه خودش عامل مریضی کشور است که مانند ویروس به جان مردم افتاده است. مردم تعلیم یافته هزاره همراه اشرف غنی نیست بلکه مردم خودفروخته هزاره به اشرف غنی آویزان شده تا لقمه ای نانی گیرشان بیاید. اگر اشرف غنی بدون رای بایومتریک نشده پیروز میدان است پس چرا این همه تأکید بر شمارش این آرا دارد. چرا در کشور برخلاف کشورهای دنیا نتیجه آرا با تأخیر اعلام می شود. هیچ توجیهی برای این تأخیر نیست جز مهندسی آراء و تقلب در آنها به نفع اشرف غنی. اشرف غنی ممکن نیست با رأی مردم بر مسند قدرت بنیشیند او حتی با رأی مردم به مجلس نماینگان هم راه نمی تواند پیدا کند. او با زور، تقلب، و حمایت بیگانگان به این مسند رسیده است. او در مرحله قبلی هم با رأی مردم رئیس جمهور نشد و به همین دلیل تسلیم حکومت وحدت ملی گردبد که بر خلاف قانون اساسی بود و عبدالله را که برنده انتخابات بود به عنوان رئیس اجرایی قبول کرد. زیرا اگر او رای آورده بود هرگز تسلیم این امر خلاف قانون نمی شد. نمی گویم که عبدالله فرد مناسب برای ریاست جمهوری افغانستان است اما واقعیت آن است که بیان شد.

>>>   تیم ثبات و همگرایی چند مشکل اساسی دارد 1-عبداله نه شایستگی ریاست جمهوری دارد و نه توان اداره کشور را دارد و نه برنامه برای پیشرفت.
2- اطراف عبداله را هم دزدان ، قاتلان مردم و مافیا گرفته اند. این دزدان اطراف عبداله اگر در حکومت نباشد و نیروی نظامی در اطراف آنها نباشد مردم غریب و بی چاره چوب را در مفعد آنان میزنند. وخونهای به ناحق ریخته جوانان را از آنها پرسان می کند.

>>>   ما دیگر غنی را نمیخواهیم چون از دین خود معلومات ندارد

>>>   تیم تابوت ساز چند مشکل اساسی دارد ۱غنی دیوانه نه شایستگی ریاست جمهوری دارد و نه توان اداره کشور را دارد و نه برنامه واقعی و عملی برای پیشرفت.
۲ اطراف غنی کوچی را هم دزدان ، قاتلان مردم، فاشیست های قومی و مافیا گرفته اند. این دزدان اطراف غنی متقلب اگر در حکومت نباشد و نیروی نظامی در اطراف آنها نباشد مردم غریب و بی چاره چوب را در مقعد آنان میزنند. وخونهای به ناحق ریخته جوانان را از آنها پرسان می کند.

>>>   هلیکوپتر فرار غنی کوچی همین حالا در بام ارگ جابجا شده است۰ ولی نگذارید این عوامفریب متقلب فرار کند، باید محکمه شود و چوب در ک۰۰ خودش و مخکش هایش زده شود۰

>>>   کسیکه خود در نتیجه تقلب و خیانت های انتخاباتی در راس قدرت رسیده باشد چگونه زمینه یک انتخابات شفاف و بدون تقلب و بدون خیانت را مهیا خواهد کرد؟
غنی کوچی هیچگاهی نمیخواست کمیسیون های سالم انتخاباتی را ایجاد کند و هیچ زمانی نمیخواهد انتخابات بدون تقلب و بدون خیانت عملی گردد، چون در آنصورت نه خودش خواهد بود ونه هم این مخکش های احمقش.

>>>   به غنی ستیزان! غنی غنی است! مرد دولت سالار!

>>>   ههههههههه این دو بزرگوار!!!!!! این دو بزرگوار تنها دم ندارند

>>>   غنی با آن همه لاف هایش و چیغ زدن هایش نه آب های کشور را محار کرده توانست، و نه لاف های فروش جالغوزه او جائی را گرفت، و نه هم چندینبار افتتاح کردن پروژه های کهنه چون تاپی و غیره برای او چیزی آوردند. چند تا پل هوائی را هم که با تبلیغات و مصرف فوق العاده درست کرده از نظر بلندی مصارف آنقدر کمتر عملی هستند که قابلیت پایداری را ندارند و برای تجارت واقعی موثر نیستند.
ناموفق ترین سیاستمدار همین غنی کوچی بود. در عرصه خارجی هم منزوی شد و باخت، تا به سویه که صاحب اصلی خودش بیرون راندش، و با پیشبرد سیاست های فاشیستی قومی همراه با مخکش های احمقش در عرصه سیاست های داخلی هم چنان بد باخت و منفور شد که بجز چند تا هویتفروش غلام بچه و همان بوت پاک های شناخته شده کسی دیگری حتا حاضر نبود معاونیت او را قبول کند.
پای ترقیده که تازه موزه را ببیند همینگونه عمل میکند. یک کوچی متعصب و حکومتداری یک کشور متنوعی چون افغانستان فرسنگ ها باهم فاصله دارند.

>>>   حال که معلوم شد غنی برنده انتخابات است هویدا است که غنی به ګوشزد کرده که چوبزد می شود!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است