تفکر تاجیکانه نیاز راهبردی برای تاجیکان افغانستان!
 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۴۱    ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ کد خبر: 161839 منبع: پرینت

پی ریزی تفکرملی تاجیکانه (تاجیک اندیشی)، آموزش،آشنایی و پیروی هر تاجیک ازآن؛چون که، تفکر تاجیکانه یا تاجیک اندیشی چیزی نیست به جز خود اگاهی ملی فرهنگی، هویتی و گذار از آرمانگرایی به واقعگرایی و عملگرایی؛ نگرشی از جزء بکل و از کل به جزء؛ نگاهی از بیرون به درون در عین اگاهی از شش جهت به خود.

به همینگونه، تاجیک اندیشی نوع نگرش و نگاه یک تاجیک به جایگاه، پیشینه فرهنگی، تمدنی و تاریخی، وضعیت حال و چشم انداز به آینده است. در این معنا، تاجیک اندیشی نه تفکر مجرد بلکه اندیشه پویا و عملی در درک و شناخت هویت و ارزش های خود و احترام به هویت و ارزش های دیگران می باشد.

البته عناصر دیگری نیز می تواند به آن افزود شود مانند: پاسداری از زبان پارسی، فرهنگ، هویت و منافع واقعی تاجیکان به عنوان رکن اصلی خط مشی زندگی، ایستادگی در برابر هرگونه پارسی ستیزی و هرگونه سیاستی که هویت تاجیکی را کمرنگ سازد و سبب گسست رشته پیوند این مردمان کهن سال از ریشه های تاریخ تمدن و فرهنگ شان گردد.
یعنی تعین خطوط قرمز، ایجاد اعتماد به نفس و برانگیختن انگیزه در تاجیک به هدف گذار از روزمرگی به اهداف استراتژیک و دوراندیشانه؛ پرهیز از خود بزرگ بینی و پیکار در برابر هرگونه تمامیت خواهی و برتری جویی؛ دوری از تکرویی و تلاش در همدلی و همبستگی میان تاجیک ها و دیگر اقوام در کشور؛ دوری جستن از شیوه های خود کش و بیگانه پروری.

بنابراین، تفکر تاجیکانه بر پایه نگرش علمی و رویکرد اثباتی و هنجاری ارزشی استوار بوده و می تواند زمینه ی اندیشه برای عملکرد راهبردی تاجیکان قرار بگیرد. چنین رفتار با منطق، اصول حقوق، دین و اخلاق سازگار می باشد و در برابر تاجیک گرایی که یک رویکرد قوم گرایانه و منفی است، قرار دارد.*

این را ناگفته نگذاریم که تاجیک ها، به دلیل نداشتن تفکر تاجیکانه، سال ها است در خدمت دیگران بوده اند و به خود هیچ خدمتی نکرده اند.

* برگرفته از صفحه های (۳۷، ۵۷، ۵۹)" زمینه ی فکری تاجیکان افغانستان برای عملکرد راهبردی"
نویسنده جناب داکتر دستگیر رضایی

حبیب کوهستانی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
تاجیک
تفکر
نظرات بینندگان:

>>>   اين افكار را در تاجيكستان پيروى كنيد!! اينجا افغانستان هست!!

>>>   همی یک چیزرا درنظرداشته باشیم که زیرنام تاجک چند شعبه تصور میشوند مثلا دزدان شمالی - پنشیریها - وتاجکان اصلی بدخشان هرات غور بادغیس تخار هرات
بنا تاجک های اصلی دزدان شمالی وپنشیریهارا تاجک نمیدانند چون اینها با دزدی ها قلدری ها آدم کشی ها قانون شکنی ها واختلاس وده ها فساد دیگر باعث بدنامی تاجک هاشده اند

>>>   تاجیکم در بلخ باستان تاجیکم
در هرات و در بدخشان تاجیکم
شاهنامه است هویت آشکار من
تاج پارسی در خراسان تاجیکم

سینه هایم پر ز شعر مثنویست
در خراسان صد نیستان تاجیکم
زار نی خوان بر زبان مثنوی
جستجو کن راز انسان تاجیکم

بیدل و سعدی و مولنای بلخ
در دل هر کهکشان من تاجیکم
خواجه ای پیر هراتم را سپاس
جام ی ی آن جام عرفان تاجیکم

فخر پنجشیریان و پروان و تخار
تاج سر من! در خراسان تاجیکم
تاجیکان، من تاجیکم، من تاجیکم
رستمم من در سمنگان، تاجیکم

هویت جعلی افغان بر تو باد
تاریخ آشکار و پنهان تاجیکم
تویی افغان نام نیکت برتوباد
بر نتابم نام افغان! تاجیکم

تاجیک افغان نیست! افغان با خبر
تاجیک ار زان نیست افغان! تاجیکم
تاجیکم من تاجیکان! من تاجیکم
فخر فرهنگ خراسان تاجیکم
شاهد خراسانی

>>>   از بخارایم، اصیلاً تاجکستانی‌ستم
شهروند مشهد و شیراز، ایرانی‌ستم
رستم و سهراب و فردوسی، منم کاخ بلند
رودکی‌ام، جامی‌ام، اشعار خاقانی‌ستم
مادر بومسلم و زایندۀ کاووس و کَی
مخفی‌‌ام، فرزانه‌ و سیمین، کاشانی‌ستم
مرز را بردار آقا، آشنای سابقم!
«بوی جوی مولیانم» صلح و پیمانی‌ستم
دردهایت، دردهایم، رنج‌هایت، رنج‌هام
سرخ‌تر از خون تو، لعل بدخشانی‌ستم
خانه‌ام تقسیم در جغرافِیای پارسی‌ست
کابل و کولاب و تهرانم، خراسانی‌ستم
"انتحاری، انزجاری، انفجاری نیستم!!!
ناخلف باشم اگر گویم که افغانی‌ستم"

>>>   جنبش ((من افغان نیستم ))!
من يار وفادار اين جنبش ام
من افغان نيستم !
من انسان ام
از سرزمين خورشيد
با درفش خورشيد
اى نور خورشيد
که ذره نور پروردگاهى
جنبش ((من افغان نیستم ))
را مدد رسان
تا نام انتسابى افغان حذف شود
تا نام انتخابى مردمان درج شود
حاکمان افغان ترسو بزدل اندک مغز نزديک بين اند
نام اقوام و مليت ها درج کن
که اقليت و اکثريت کى ايست
پس اکثريت تو ناقص است
انتخابات ات تقلب است
نام افغانستان قلابى
ساختن اش از طرف
کمپنى هند برتانيوى
اين پشتون انگليسى در تاج و تخت افغانى
آن پشتون روسى در کميته مرکزى
و اکنون پشتون امريکايى در بانک مرکزى
جنبش ((من افغان نیستم ))!گسترش است از دل وجان با پاکى

>>>   در خون من غرور نیاکان نهفته است
خشم و ستیز رستم دستان نهفته است

در تنگنای سینه ی حسرت کشیده ام
گهواره ی بصیرت مردان نهفته است

خاک مرا جزیره ی خشکی گمان مبر
دریای بی کران و خروشان نهفته است

خالی دل مرا تو ز تاب و توان مدان
شیر ژیان میان نیستان نهفته است

پنداشتی که ریشه ی پیوند من گسست
در سینه ام هزار خراسان نهفته است.

شعر؛ اسکندر ختلانی

>>>   رهروم مقصد امکان به خراسان یابم
تشنه‌ام مشرب احسان به خراسان یابم
گرچه رهرو نکند وقفه، کنم وقفه از آنک
کشش همت اخوان به خراسان یابم
دل کنم مجمر سوزان و جگر عود سیاه
دم آن، مجمر سوزان به خراسان یابم
برکنم شمع و وفا را به خراسان طلبم
کاین کلید در رضوان به خراسان یابم
طلب از یافت نکوتر من و مرکوب طلب
کن براق از در میدان به خراسان یابم
عزم جفت طلب است و طلب آبستن یافت
یافت را در طلب امکان به خراسان یابم
لوح چل صبح که سی‌سال ز بر کردم رفت
بهر چل صبح دبستان به خراسان یابم
در جهان بوی وفا نیست و گر هست آنجاست کاین گل از خار مغیلان به خراسان یابم
هفت مردان که منم هشتم ایشان به وفا کهفشان خانهٔ احزان به خراسان یابم
سالکان را که چو دریا همه سرمستانند
چون صدف عرفهٔ عطشان به خراسان یابم
از سر زانو کشتی و ز دامان لنگر
بادبانشان ز گریبان به خراسان یابم
بی‌سران را که چو گویند کمر کش همه را
طوق سر چون سر چوگان به خراسان یابم
ز آتش سینهٔ مردان که ز دل آب خورند
جگر آتش بریان به خراسان یابم
همه دل گوهر و رخ کرده حلی‌دار چو تیغ
تن خشن پوش چو سوهان به خراسان یابم آهشان فندق سربسته و چون پسته همه
ز استخوان ساخته خفتان به خراسان یابم
دل مرغان خراسان را من دانه دهم
که ز مرغان دل الحان به خراسان یابم
مرغ دل را که در این بیضهٔ خاکی قفسی است دانه و آب فراوان به خراسان یابم
بس که پیران شبیخون به خراسان بینم

>>>   دیار ارجمند ما،
به بخت ما سر عزیز تو بلند باد،
سعادت تو، دولت تو بی‌گزند باد
ز دوری زمانه‌ها رسیده‌ایم
به زیر پرچم تو صف کشیده‌ایم، کشیده‌ایم
زنده باش، ای وطن، تاجیکستان آزاد من!
برای ننگ و نام ما
تو از امید رفتگان ما نشانه‌ای،
تو بهر وارثان جهان جاودانه‌ای،
خزان نمی‌رسد به نوبهار تو،
که مزرع وفا بود کنار تو، کنار تو
زنده باش، ای وطن، تاجیکستان آزاد من!
تو مادر یگانه‌ای،
بقای تو بود بقای خاندان ما،
مرام تو بود مرام جسم و جان ما،
ز تو سعادت ابد نصیب ماست،
تو هستی و همه جهان حبیب ماست، حبیب ماست،
زنده باش، ای وطن، تاجیکستان آزاد من!


وطن! عشق تو افتخارم
وطن! در رهت جان نثارم
وطن خاک پاکت بهشتم
وطن گلخنت لاله زارم
به من هر کجايی که باشم
تويی جانفزا ای ديارم
وطن عاشقم بر شکوهت
به از دُر بود سنگ کوهت
وطن قلب من هستيی من
بود رگ رگم پُر زخونت
ز تو همچو گل بشکفد دل
اگر در خزان يا بهارم
وطن عشق تو افتخارم
وطن در رهت جان نثارم

>>>   گل نیست ماه نیست دل ماست پارسی
غوغای که ترنم دریاست پارسی
از آفتاب معجزه بر دوش می‌کشد
رو بر مراد و روی به فرداست پارسی
از شام تا به کاشعر از سند تا خجند
آیینه‌دار عالم بالاست پارسی
تاریخ را وثیقه سبز شکوه را
خون من و کلام مطلاست پارسی
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک چتر
شرف چراغ مسیحاست پارسی
تصویر را مغازله را و ترانه را
جغرافیای معنوی ماست پارسی
سرسخت در حماسه و هموار در سرود
پیدا بودازاین که چه زیباست پارسی
بانگ سپیده عرصه بیدار باش مرد
پیغمبر هنر سخن راست پارسی
دنیا بگو مباش بزرگی بگو برو
ما را فضیلتی که ما راست پارسی

یاد_استاد قهاد عاصی پنجشیری_به عشق فارسی و خراسانی و اتحاد ایرانیان و ضد دشمنان فارسی و خراسانی
امید_هرات باستان

>>>   افکار و اندیشه های تاجک ها که در قلمرو افغانستان کنونی زندگی میکنند،برداشته از کلتور و عنعنات و رسم و رواج ها وخوراکه ها و لباس و زبان های داخل کشور افغانستان است که طی درصد و یا سه صد سال گذشته باهم پیوند ناگسستنی دارد.
این بدان معنی نیست که افغانستان روابط دوستانه به کشور های همسایه نداشته باشند.
اما کچالوی افغانستان هیچ وقتی به سبب زمینی تبدیل نمیشود و هیلی کوپتر افغانستان نیز به چورلکی تبدیل نمیشود.
چه این را کشور های همسایه بخواهند و چه مهاجرانی که ار کشور های همسایه وارد افغانستان شوند.
زیرا کشور های همسایه نیز خواهان انتقال زبان و کلتور و عنعنات و حتی صادرات مواد افغانستان به کشور شان تیستند.
پاکستانی ها در تابستان سرحد را میبندند تا تربوز و خوبوزه افغانستان گنده شود،اما در زمستان صدر اعظم پاکستان سرحد تورخم را بیست و چهار ساعته باز میکنند تا کیله پاکستان به افغانستان صادر شود.
یک ایرانی قطی زب رومی ساخت افغانستان را در مغازه شان میبیند،داد و فریاد میزند که مرگ برای ما بهتر است،ازین که ما رب رومی ساخت افغانستان بخوریم.
صد ها هزار افغانی که در جنگ عراق و سوریه کشته شدند، از نقطه نظر دولت ایران وظیفه شان را انجام دادند،اما دفن اًنها را در قبرستان های خویش،یک خدمت و لطف خویش در حق افغانی ها میدانند.

>>>   نظردهنده دوم هرچه گفتی توهین به مردم قهرمان تاجیک بود شما پشتونها با این کارها خود را منفور تر میسازید مروم ما از شر شما خسته شده اند.

>>>   کثیف ترین چهره ها برای رسیدن به اهداف شوم ایشان همیشه از تعصبات قومی و لسانی استفاده مینماید.

>>>   اقای غمخورتاجکها لطفآ بزرگتربیاندیش زیرا انسان یک قوم است فقط متقی آنها به خداوند قابل قبول است

>>>   تاجیک ها یکی از قوم های آریایی اصیل استند، مردم شجاع متمدن و دارایی تاریخ پرافتخاری در آسای مرکزی استند
تاجیک مردم تاج دار معنی میدهد، تاجیک قوم بومی (اصلی) خراسان بزرگ (افغانستان امروزی) استند که 43 فیصد افغانستان را، 90 فیصد تاجیکستان را، 20 فیصد اوزبیکستان 3 فیصد قرغرزستان و 2 فیصد چین را و 90 فیصد ایران را تشکیل میدهند
زبان شان فارسی دری میباشد. تاجیک ها با فارس ها، کردها، لرها و دیگر اقوام آریایی همتبار استند
تاجیک ها مردمان شهر نشین استند و پیشه اکثریت شان معلم ، نوسیده ، افسر نظامی ، بازرگانی و تجارت میباشد..
مردم تاجیک در سال 21 هجری/642 میلادی توسط حضرت عمر فاروق (رض) و حضرت عثمان غنی (رض) به دین مقدس اسلام مشرف شدند و تمام مردم تاجیک مذهب حنفی و اسماعیله استند.
شاعران معروف تاجیک ها عبارت اند از رودکی، حنظله بادغیسی ،مولانای بلخی، بیتاب، خواجه عبدالله انصاری، فرخی سیستانی،ناصر خسرو بلخی، جامی، رابعه بلخی، ابو القاسم فردوسی، سنائی غزنوی، بیدل، عشقری، قهار عاصی
اولین کسانیکه بنیاد جمهوری اسلامی را در افغانستان گذاشتن تاجیک ها بودند مانند شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی و شهید ربانی رئیس جمهور اسبق افغانستان بودند.
شخصیت های بزرگ اسلامی تاجیک ها عبارت اند از امام ابو حنیفه (رح)، امام بخاری، امام ترمذی، فاضل بیگ، ابو داوود، ابومسلم خراسانی طاهر فوشنجی ، یعقوب لیس صفاری، اسماعیل سامانی و دیگران میباشند.
شخصیت های تاریخی و علمی تاجیک ها مولانای بلخی، ابوعلی سینای بلخی، فاضل بیگ، ابو عبید جوزجانی، الغزالی، حکیم سنائی غزنوی، حنظله "بادغيسي ، البیرونی, خواجه عبدالله انصاری و خواجه عبدالله حرار ولی ، الفارابی و دیگران میباشند که بنام های مولانای بلخی، الفارابی و ابوعلی سینای بلخی در سراسر جهان ده ها دانشگاه ها است و کتاب های آنها در سراسر جهان تدریس هم میشوند..
مردم تاجیک با 4 چندین متجاوزین خارجی جنگیدند و از وطن خود دفاع کردن که عبارت اند از : اسکندر مقدونی (یونانی ها) ، چنگیزخان (منگول ها)، انگلیس ها ، روس ها و پاکستان.
تاجیک ها از 5300 سال در سرزمین آریانا (افغانستان، تاجیکستان، اوزبیکستان قرغزستان، ترکمنستان، پاکستان و ایران امروزی) حاکمیت و تاریخ تمدن( ) دارند, حاکمیت تاجیکان بعداز اشغال افغانستان توسط بریتانیای کبیر ختم شد و بریتانوی ترس که از قدرت تاجیکان داشتند دیگر نگذاشتند تاجیکان حاکم باشند چون تاجیکان غلامی را قبول نمیکنند و به کس سرخم نمیکنند.
تاجیکان همیشه به زور خود حکومت کردند نه به زور بریتانیا، روس، پاکستان و یا امریکا
امپراتوری های مشهور تاجیکان در آریانای بزرگ (افغانستان امروزی) قبل از اسلام عبارت بودن از:
مادها،
هخامنشی ها،
نیا-ایلامی،
سکاها،
کیهانیان بلخ،
گنداهره ها،
یفتلی ها،
پیشدادیان،
اسپه ها،
تخاریان،
کوشانی ها،
موندیگک،
اشکانیان،
پارت ها،
ساسانی ها،
کیداریان
امپراتوری های مشهور تاجیکان در خراسان بزرگ (افغانستان) بعداز آمدن دین مبین اسلام عبارت اند از:
سامانیان،
صفاریان،
کرتیان،
طاهریان،
غوریان
و این هم فهرست قهرمانان و بزرگان تاجیکان و خراسان بزرگ (افغانستان امروزی) :
اسماعیل سامانی
یعقوب لیث صفاری
خالد ابن برمک
طاهر بن حسین پوشنجی
ابومسلم خراسانی
غازی فاضل بیگ
شهاب الدین غوری
ابوبکر کرتیان
میربچه خان کوهدامنی
میرمسجدی خان کوهستانی
سپسالارغلام حیدر خان تاواخی
غازی حبیب الله کلکانی شهید
حبیب الرحمان نجرابی
طاهر بدخشی
مجید کلکانی
شهید محمد پناه
قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود (رح)
برهان الدین ربانی شهید
تاجیکان به اسلام بی حد احترام دارند، ابومسلم خراسانی و خالد ابن برمک به خاطر کامیابی حکومت اسلامی عباسیان در خراسان بزرگ زیاد جهاد کردند، اولین کسانیکه علیه تجاوز بریتانیا جهاد کردند میر بچه خان و میر مسجدی خان و سپسالارغلام حیدر خان تاواخی بودند، اولین کسانیکه علیه ترویج فرهنگ غرب جهاد کردند غازی حبیب الله کلکانی شهید و یاران شان بودند، اولین کسانیکه علیه حکومت کمونیستی و تجاوز شوروی سابق جهاد کردند تاجیکان بودند مانند احمد شاه مسعود قهرمان ملی.
زاده تاجیکم سر به آسمان دارم
(نوت) معلومات های تاجیکان به دلیل نامعلوم در مکاتب افغانستان درست تدریس نمیشودلطفا آنقدر شریک سازید تا همه جهان بخوانند،
از تعصب خود داری کنید
درفش کاویانی؛ این نماد اسطوره تمدنی راه پر فراز و فرودی را طی کرده است تا به روزگار ما و «جهنده بالا» رسیده است.
ماخذ:
١-الاخبا الطوال ابو حنيفه دينورى.
٢- تاريخ يعقوبى.
٣- تاريخ طبرى.
٤- تاريخ بلعمى.
٥- زين الاخبار گرديزى.
٦- تاريخ بيهقى.
٧- تاريخ سيستان.
٨- تاريخ ابن اثير.
٩- تاريخنامه هرات.
و ده ها تاريخ ديگر، آن وقت خواهد فهميد كه صاحبان اصلى اين سرزمين كيها و مهاجرينى كه از دو طرف كوه هاى سليمان در طی مدت 140 سال آ مده اند کوچی ها هستند
. آیا قلعه بالاحصار گریز ، قلعه بالاحصارغزنی ، قلعه فردین فرا وشمیران هرات ، قلعه بالا تپه بادغیس ، شهر غلغله بامیان ، قلعه زال قندوز ، تخت رستم و قصر جهان نما سمنگان ، قلعه بالاحصار کابل و قلعه بست هلمند ، استوپه گلدره لوگر آثار تمدن نیاکان زال و رستم و هنر آبیاری کاریز سرزمین کشور کهن ما ( از دوره تمدن ساسانیان ) نیاکان تاجیک ها نیست آیا شهر اسد آباد کنر کهن باستان بنام اسد بن سامان نیست.

سانی‌که گروه‌هایی از باشندگان تاریخی جامعه‌ی ما را «مهاجرین» می‌خوانند، تاریخ باستان منطقه و سرزمین ما یعنی آریانا را که افغانستان امروز، ایران شرقی، بخش‌هایی از هند و سرزمین کنونی پاکستان در بر می‌گیرد، نمی‌دانند. تاریخ به وضاحت نشان می‌دهد که این گروه‌ها باشندگان دیرینه‌ی و بایسته‌ی سرزمین ما هستند. بلخ، ترکستان، هزارستان، کابلستان، گندهارا، زابلستان و…فرزندان تاریخی و امروز این مرز و بوم را به دامان خود پرورانیده‌اند.

>>>   بـه :و این هم فهرست قهرمانان و بزرگان تاجیکان و خراسان بزرگ (افغانستان امروزی) :....
حبیب استالفی را فراموش کردی ؟؟

>>>   به به شعرها بسیار زیبا و حق بود از نویسنده اشعار بالا تشکر میکنم

>>>   تاجكان وارثين تاج اند و تاج و تخت مال تاجكان بوده و است و خواهد بود .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است