راه نجات از تلاطم فاشیستی پشتونيزم
 
تاریخ انتشار:   ۲۲:۳۰    ۱۳۹۹/۱/۴ کد خبر: 162730 منبع: پرینت

چگونه ممكن است مردم افغانستان خود را از بن بستی كه طي بيشتر از دوصده بر آنها تحميل شده نجات دهند؟
مداخلات و چشم طمع اجانب، خصوصا انگليسها، شوروي ها، پنجابي ها و امريكايی ها در ادوار مختلف در اين كشور كاملا مشهود است. استعمار كهنه كار و با تجربه انگليس همچون آتش زير خاكستر در اين كشور عمل ميكند و قيمومت و سيطره خود را در اين كشور در هر زماني و به هر قيمتي حفظ مينمايد.

يكي از خصوصيات استعمار انگليس همان اصطلاح رايج و معمول بين مردم افغانستان است كه ميگويند "تفرقه بينداز و حكومت كن" كه البته انگليس ها با اين شيوه توانسته اند حكومت هاي پسا استقلال را در اين كشور نيز غير مستقيم در اختيار داشته باشند.

واقعيت ها در مورد افغانستان همچنانكه در نبشتار هاي قبلي از ان تذكر دادم اين است كه انگليس اين استعمارگر كهنه كار در بدل به وديعه گذاشتن و يا حبه دادن كلمه اي زير نام استقلال كه در افغانستان تا هنوز موجوديت حقيقي ندارد، خواست به امان الله لقب قهرماني حصول استقلال افغانستان را دهد و در عوض به سركوب مخالفانش كه اكثريت مطلقه انها را اقوام غير پشتون تشكيل ميداد توسط اين قهرمان مصنوعي بپردازد و تخم نفاق هرچه بيشتر را ميان اقوام ساكن در اين سرزمين بپاشد و شعله هاي آتش ان را گرمتر نگهدارد.

روي همين منظور بود كه امان الله به اروپا خواسته شد؛ اما ديري نگذشت كه رويايش به خواب وحشتناكي مبدل گشت. حبيب الله خان كلكاني قيام كرد تا استقلال واقعي اين كشور را بدست آورد و نظامي به وفق و خواست و اداره واقعي مردم بوجود آورد. شاه امان الله كه به در امر بادار بعد از گرفتن اي تحفه بنام استقلال در داخل كشور خسته شده بخاطر معيشت و تفريح به سفر اروپا مصروف بود و با اطلاع از شورش امير حبيب الله خان كلكاني جرات نكرد كه به كشور برگردد.

انگليس ها هم از چگونگي شخصيت امان الله كاملا واقف بودند كه او نميتواند در برابر حبيب الله كلكاني ايستادگي كند و به انگليس ها اعاده حيثيت نمايد اما انها مزدوران كمي از اين قوم نداشتند و بلافاصله باانتخاب نادرخان كه در اروپا بسر ميبرد وارد عمل شدند.

حبيب الله خان كلكاني با پشتوانه مردمي اش حكومت را در كمتر از يكسال در اختيار داشت اما انگليس ها كه نظام كلكاني را در مخالفت صد درصد عليه خود ميدانستند و او هم در پي استقلال خواهي واقعي كشورش كمر بسته بود و ميخواست تا دست هاي مريي و نامریي انگليس را از كشورش قطع كند. همان شد كه انگليس ها نادرخان را اجير ساختند و با تجهيز و دادن امكانات وافر به افغانستان فرستادند تا در برابر كلكاني كه سلطنت حبيب الله اجنت انگليس را سقوط داده بود مقابله نمايد.

نادر خان با وجود امكانات وسيع، تجهيزات وافر و جمع اوري مليشا "پشتون هاي دوطرف مرز" نتوانست از طريق جنگ پيروز شود، اما با مهر گذاشتن در قرآن و وفا نكردن به عهد قرآني كه خصيصه اين قوم تا امروز است به حبيب الله كلكاني غالب آمد.

به اين ترتيب انگليسها باز هم توانستند زمام افغانستان را از طريق "نادرخان" مزدور غير مستقيم در دست داشته باشند. ادامه اين سلسله تا روي كار آوردن "داود" ادامه پيدا كرد. داودخان با داشتن روابط دوطرفه هم با انگليس ها و هم با روس ها زمينه تباهي اش را مهيا ساخت و شوروي ها در يك اقدام توانستند توسط ايادي شان او را از پا در آورند.

با اين تغيیر دست انگليس ها ظاهرا در افغانستان كوتاه شد و رژيم هاي بر سر اقتدار از تركي تا نجيب طرفداران بالقوه شوروي ها بودند.
انگليس ها آرام نگرفتند تعداد زيادي از اجيران خود را در كمپ هاي تروريست پروري در پاكستان جابجا و از آنجا با تجهيز و تمويل فوق العاده به افغانستان مي فرستادند تا همگام با مجاهدين در برابر شوروي ها بجنگند و از طرف ديگر بين مجاهدين و مردم افغانستان تفرقه ايجاد كنند.

نتيجه عملكرد انگليس ها را مردم افغانستان در دوران پيروزي حكومت مجاهدين با جان و دل لمس نمودند. مردميكه طي سال ها جهاد و مبارزه به يمن و نصرت پروردگار توانستند ابرقدرت خونخوار وقت (اتحاد جماهير شوري) را با دست هاي خالي اما با نيروي إيمان و تكيه بر پروردگار شان به زانو در آورند و زمام امور كشور شان را خود به دست گيرند و تا باشد به ملت مظلوم و ستمديده شان كه قرن ها در اسارت بي عدالتي هاي فقط يك قوم كه همه سياست مداران شان در طول تاريخ بنام "افغانستان" دست نشانده بيگانگان بخصوص انگليس ها قرار داشتند بتوانند با برقراري نظام عدل الهي بر بي عدالتي ها خاتمه دهند و زمينه هاي زيست باهمي همه اقشار ملت را زيرسايه نظام غير وابسته، آزاد و اسلامي مساعد سازند كه بدبختانه همان عمال زر خريد انگليس (طالبان، القاعده) و شركاي استراتژيك شان طريق و مداخله مستقيم پاكستان به اين كشور تاختند.

اين عمال زرخريد و مزدور نه تنها به مردم افغانستان رحم نكردند بلكه اعمال و كردارشان خواستند اسلام را در جهان بدنام بسازند و ان را يك دين تروريستي معرفي كنند كه البته اين خود يك توطيه جهاني برهبري انگليس و همپيمانان شان بود كه تا هنوز هم ادامه دارد. با راه اندازي جنگ هاي خانمانسوز و قومي صدها هزار انسان را بخاك و خون كشانيدند و صدها هزار فاميل ديگر را به ماتم و عزاي عزيزان شان نشاندند!

افزار اين توطئه باز هم همين قوم ( فاشیس های پشتون) بود كه در خدمت استخبارات و نظاميان پاكستان و عرب ها قرار گرفتند. در مقابل اقوم غير پشتون با وحدت و يكپارچگي باز هم مقاومت ملي را تشكيل دادند و خواب استيلا و سيطره پاكستاني ها و ايادي مزدور داخلي شان را "پشتونها" به اصطلاح گروه طالبان براي شان حرام ساختند و در جبهات مختلف جنگ شمالي، شمال و نقاط مركزي هزاران كشته بر جاي گذاشتند.

بدون مبالغه علم بردار آزادي افغانستان از چنگال استعمار نو پنجابي ها و عرب ها همين اقوام غير پشتون بودند كه باشهامت و دليري در برابر انها رزميدند كه سر انجام به شكست مفتضحانه آنها انجاميد.

اما اين قوم مزدور باز هم با دست زدن به دامان امريكا متحد استراتژيك انگليس توطيه ديگري براي غصب دوباره قدرت براه انداختند و تحت عنوان جلسه بن زعامت كشور را با معامله، خود فروشي، خاك فروشي و ناموس فروشي دو باره با وساطت و لأبي گري خليلزي دوباره بدست آوردند.

در اين معامله امريكا و متحدان شان به افغانستان تاختند و با قوم وطنفرش (پشتون) ساختند و قدرت را از اقوام ديگر ( تاجك، ازبك، هزاره...) گرفتند و قسم تحفه همانند گذشته ها برايشان تقديم نمودند. زير نام مبارزه با تروريزم و قاچاق مواد مخدر و ايجاد نظام دموكراسي تروريزم را تقويت نمودند، توليد و قاچاق مواد مخدر را بحد اعظمي اش رشد دادند و فاسد ترين نظام هارا (كرزي و غني) به نمايش گذاشتند و در عوض دموكراسي و مردم سالاري مزدوران يك قوم معلوم الحال مزدور را با جعل و تزوير در اريكه قدرت حفظ و نگهداشتند و در مبارزه با طالبان آنهارا بيشتر از پيش تقويت نمودند. امريكايي ها و متحدانش، دولت ومخالفين دولت را كه هردو تشكل پشتوني دارند را در برابر اقوام ديگر از هر لحاظ تقويت نمودند و بر عكس تا توانستند بر عليه اقوام ديگر فشار وارد ساختند تا از زعامت دست نشانده شان اطاعت نمايند.

در اين راستا به ترور شخصيت هاي بانفوذ، قوماندان هاي مشهور و باتجربه دست زدند و با مصرف صدها میليون دالر تعدادي را اجير ساختن تا عليه قوم شان انها را استفاده كنند. در همه اين بازي ها دست كثيف خليلزي ذيدخل اصلي بوده است.

مردم افغانستان امروز به واقعيت هاي عيني جامعه شان پي برده اند و اين را ميدانند كه امريكايي ها و متحدان استراتژيك شان طي اين اين بيست سال فقط بخاطر تقويت پشتون ها به افغانستان سرازير شدند تا قدرت را از انها گرفته و به پشتونها تسليم دهند و نگذارند نه از طريق زور و نه ازطريق انتخابات زمام كشور را در دست داشته باشند!

طي چهار دور انتخابات بازندگان اصلي پشتون ها بودند كه متاسفانه موجديت خارجي ها و حمايت بيدريغ انها سبب شد بقای پشتونها را تضمين نمايند. اما آگاهي مردم از حمايت اشكار و بي پرده انها از اين قوم در دوطرف (دولت، طالب) انها را به ان وا داشته است كه امروز نه تنها در برابر فاشيزم قومي قد علم كنند بلكه با با جرات و شهامت به خارجي ها بگويند كه ديگر موجوديت شما در افغانستان به سود همه ملت نيست، شما فقط اينجا به ايجاد نظام هاي قومي و ديكتاتوري دست مي زنيد و مي خواهيد يك قوم اقليت را با تبليغ اكثريت هميشه حاكم نگهداريد. بيشتر ازين مردم تحمل حضور تان را در اين سرزمين با اين شيوه قابل قبول نميدانند ومجدانه ميخواهند اين سرزمين را ترك كنيد.

ايجاد حكومت موازي بشرط ثبات و استقامت رهبري ان يگانه راه حل براي زدودن حكومت فاشيستي است. حكومت موازي بايد هرچه زودتر به تعيينات خود در ولایت بپردازد و منتظر ان نباشد كه خليلزي با تطميع و تزوير اعضاي تيمش را پارچه كند وزمينه شكست و اضمحلالش را فراهم اورد. حكومت موازي بايد به مراتب فعال تر از فاشيستان ارگ عمل كند.حكومت موازي پايگاه مردمي وسيع دارد وا بن بار بايد احساسات مردم به تمسخر گرفته نشود و بخواست انها جدا عمل شود.
اين يك فرصت است بايد از ان استفاده اعظمي صورت گيرد.

شهاب ثاقب


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
پشتونيزم
فاشيستان ارگ
نظرات بینندگان:

>>>   خانه او نمک حرام ها خراب از همان بیخ بته صاحب همه دار مدار شده اند حالا بخاطر بقای آن دارای های چند روزه برای فرزندان ناخلف خود روز یکبار هویت خود را به حراج گذاشته اند.
یک متلک بود :
کسی را گفتن در تو در یک نظام گازی بودی ، در دیگه نظام پندک زی شدی و در این نظام شاخچه زی شدی
دررجواب گفت بود برادر من اصلا در قوم برابر زی هستم .
حالا در اطراف این دو کاندیدان پیشتاز تماما برابر زی ها جمع شده اند به امید روزی که همه ای این خود فروخته ها خود باخته ها را هر دوی شان شناسایی از دور خود به بسیار بی عزتی دور کنند.

>>>   در زبان انگلیسی گفتهء است مهشورکه می گویند (گواهید ). آقای ثاقب بی واقب کورخود بینای مردم نشو، تعرض به یک قوم وهمه کاستی های موجود برآن اتهام زدن ضعف اخلاقی شما ونوشتهء تانرا نشان می دهد. چهل سال است که نفش اقلیت های وابسته به دیگران درکشور به شکل فجع آن مطرح شده است. درتمام قدرت روا وناروا ازانفلاب تا جهاد وازامریکا تاطالب همین اقلیت های مرتجع افغانستان دخیل استند. می گویند دست شکسته خاله مزدور را همه می بینند ولی ازدل شکسته بی بی کسی خبرندارند... فجایع که بخاطر نفاق، ویرانی و دیگراندیشی ازطرف اقلیت های شما درافغانستا صورت گرفته تلافی آن صده ها ضرورت دارد. فجایع اخلاقی، دوزدی وغصب میراث شوم شمااست که تا کنون به پایان نرسیده است. من به شما دیوانه مالیخولیا توصیه می کنم تا قبل ازآنکه کروناایرانی سرشما را بخورد به تداوی آن بپردازید. عمرتان کم است. واین ملت بیدارشده است که دیگربه شما مرتجعین قرن موقع وفرصت به حد تان بدهد.
میراحمدخان از کارته پروان

>>>   ولا بنده از عبدالله زنچو بعید میدانم که دست به تقرر والی و قوماندان و حکومت موازی در شمال کشور بزند ، اگر کاری از دستش ساخته میبود وقتش است که انجام دهد ، به زودترین فرصت باید خواب غنی و دار ودسته فاشیست اش را حرام کند ، منتظر نوکر سر سپرده امریکا خلیلزاد شیطان صفت نباشد تا زمینه معامله را فراهم کند.
کوه کن

>>>   ببينيد كه اتفاق اقوام مظلوم چه كار ها ميتواند . هم انتخابات را با راي شفاف با اكثريت مطلق برد و هم روي تقلب كار را در دنيا سياه ساخت و هم جهان را به لرزه اورد. پاي پوتين و پمپو را براي حل ان به كابل كشاند. محكمتر شدن اين اتفاق اشرف غني را به زمين ميزند و دايمي شدن اين اتفاق قدرت را براي هميشه و دايمي در دستان اقوام مظلوم قرار ميدهد .

>>>   کاملا تاریخ را بر عکس میگی بخاطر سو استفاده از زندگی مردم این خیال پوچ شماست شیطان آرزوی هارا در دلت آراسته است
عبدالرحمن

>>>   تمام گرفتاری و بدبختی مردم زحمت کش و فداکار افغانستان از ناحیه همین قوم پشتون مزدور و بیگانه پرست و عقب مانده بوده وما هرچه بدبختی دیدیم و رنج کشیدیم وامردز درتمام دنیا آواره هستیم عامل همه مشکلات قوم فاشیست و عقب مانده پشتون است و اینها درطول تاریخ هیچ هنر نداشته جزنوکری بغلامی برای دیگران امروزهم همان خصیصه ای ذاتیش که نوکری وبردگی و وطن فروشی و مثل اجداد عقب مانده اش جزبه توحش وحشی گری فکر نمی کرد متوصل شده است و ضرب المثل است میگویند از کوزه همان برون آید که در او است باری اینها جزنوکری وعلامی وحشی گری چیزی بلد نیست و چند قرن است که درصدرامورقراردارند اما دریغ ازیک آدمی درست همه دزدند و تروریست قاچاقچی واقعا حیف ملت مظلوم افغانستان گرفتار تروریستها شدند و هرروز به خاک وخون کشیده میشوند
ایران هاشم

>>>   میرآمد بچو کمی پکر کو ده طول تاریخ خارجی پشت سرت بوده امروز هم پومپی را آوردی که مردمه بترسانی.. یک روز خارجی نباشه تمبانته چتل میکنی..... یا للعجب آلی تو هم اکت متفکری میکنی مه میشناسمت.

>>>   تفرقه بنداز و حکومت کن یگانه سیاست این قوم است

>>>   مير احمد /كارته پروان
تو اگر ازان اقليت فاشيست هستي پس لطفا به. بان بدوي خود بنويس در غير آن تو شايد از آسيب پذير هاي طالبي هستي كه هويت تو مسخ شده است و همچون سگي دنبال پارچه استخواني هستي و در نبود اسخوان دهنت براي جفش بهر طرفي باز است.
اگر شما وقوم شما با هويت است واز فرهنگ والاي اسناني، اسلامي و مدني بهره مند هستيد و به تاريخ تان افتخار ميكنيد حد اقل نام يك دانشمند ويك كتاب تاريخي تان را درين جا بمن و خوانندگان يادآور شويد كه بدون شك شخصيت تاريخي تان گل زمان و كتاب مشهور وتاريخي را را پنه خزانه معرفي خواهيد كرد.
من به گل زمان احترام ميگذارم و به كتاب پته خزانه تان كه در در بار ظاهرشاه توسط اعضاء پشتو تولنه تدوين يافته و تاهنوز به دسترس و استفاده حتي قوم خودتان قرار نگرفته نيز احترام ميگذارم اما واقعيت امر اين است كه شما از هرلحاظ قوم فقير هستيد و صرفا از افتخارات ديگران با جعل به نام خود سوء استفاده ميبريد. درين مورد هر قدر كج دني كنيد فقر فرهنگي، فقر شخصيت..... صده ها نياز داريد كه با ديگر اقوام همطراز شويد.
"حسيني"

>>>   جواب میر احمد خان
تا حالا کرونا چینی بود حالا با تبلیغات منفی غربی ایرانی شد ؟! درحالیکه شما همسایه چین هستید ما نیستیم آمار شیوع و کشته های اروپا هم چند برابر ایران است. انشا الله خداوند شر این ویروس منحوس را از مسلمانان و جهان کم کند اما این رسم برادری نیست تبلیغات غربی علیه ایران را گوش نکنید راست را بخواهی این ویروس اسراییلی است.
رحمت خان گرگانی

>>>   تمام گرفتاری و بدبختی مردم زحمت کش و فداکار افغانستان از ناحیه همین قوم پشتون مزدور و بیگانه پرست و عقب مانده بوده .
خلیفه قلمچر مگر قتل عام افشار ، چور وچپاول ملت در سالهای 93 تا 96 ، نابودی اردوی ملی و در آخر قتل و قتال دشت لیلی و امثال آن مزدوری پشتونها بود ؟ یا مزدوری وابستگان به روس ، ایران و ترکیه و پاکستان .
شما به ادعا خود تان یک شخص روشنفکر و قلمچر یک لحظه خجالت بکشید و برف بام خود به بام همسایه نیندازید. چون این غوغو و غوغا هیچ جایی را نخواهد گرفت در آخر حق به کرسی خود خواهد نشست.

>>>   مردم عوام افغانستان برادرند و از هر وقت بیشتر این احساس میکنند.حتی در هر گروپ انتخاباتی این برادری ظاهر می شود. اصطلاح پشتونیزم فقط به دشمنان وحدت وصلح در خدمت میکنند.
حسن


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است