امرالله صالح غلام بچه دربار جمهوريت
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۲۰    ۱۳۹۹/۱/۹ کد خبر: 162806 منبع: پرینت

نظام هاي بر سر اقتدار در افغانستان از گذشته ها به اينطرف چهره هايي را از ميان اقوام، اقشار و لأيه هاي مختلف انتخاب ميكنند تابتوانند با تطميع و تحمير انها، توده هاي عظيم مردمي را به نفع شان بچرخانند و بي درد سر به حكم روايي شان ادامه دهند كه البته اين شيوه نتايج خوبي را براي زمامداران و سلاطين تا عصر ظاهرشاه ببار آورده بود. دوره هايي كه جهل در جامعه قصدا حاكم شده بود و زمامدار باهمه فساد، جنايت، بيعدالتي و تاراج بيت المال از طرف روحانيون و همين غلام بچه ها "سايه حاكميت خدا در زمين" شمرده ميشد و هيچ كسي حق نداشت در مورد فساد، جنايت، بيعدالتي و تاراج بيت المال از طرف زمامداران حرفي بزبان آورد و حرف زدن در برابر حكام "فتنه و بغاوت" پنداشته ميشد و مرتكبين و عاملين آن بطور ظالمانه نابود ميشدند!

اما اين وضعيت با گسترش تعليمات، جهان بيني و بيداري مردم خصوصا جوانان تدريجا به چالش كشانيده شد و مرم به اين واقعيت پي بردند كه زمامداراني كه سايه حاكميت الهي در زمين اند؛ زمامداراني اند كه خدمت گذار مردم شان با شند و يا كساني هستند كه تطبيق كننده نظام عدل الهي در زمين خدا هستند انها كساني اند در گسترش علم و معرفت ميكوشند و به ملت ها آگاهي مي بخشند. زمامداراني كه حيثيت خليفه خدا در زمين را دارند بايد چون ابوبكر، عمر، عثمان و علي رضي الله عنهم را الگوي خود قرار دهند.

حكمروايان افغانستان بخصوص رییس جمهور فعلي اشرف غني كه كلمه شهادت را كه ركن اول اسلام بشمار ميرود بزبان آورده نميتواند چگونه تعدادي از علما آنرا خليفه خدا در زمين ميدانند و به او اول الامر خطاب ميكنند!

هدف اصلي بايد فراموش نشود كه موضوع روي امرالله صالح "غلام بچه" در بار غني است، او از جمله افراد تجريد شده و عقده مند در برابر اكثريت مردم مجاهد و مقاومت گران پنجشيري است كه همراه با ديگر اقشار و مليت هاي برادر افغانستان در برابر متجاوزين رزميدند عناد و خصومت دارد؛ مردميكه با جان فشانيها، رشادت ها و دادن هزاران قرباني توانستند به اشغالگران سرخ، سياه پايان دهند و رژيم هاي موروثي پشتونيزم را كه صده هاست با بيعدالتي و يكه تازي بالاي ديگر اقوام شريف و نجيب اين خطه حكمروايي ميكنند طلسم عنكبوتي شان را در هم شكنند و ديگر نگذارند كه اين لجام گسيخته هاي تاريخ كه اصلا با فرهنگ، مدنيت و عدالت اسلامي سازگاري ندارند ديگر تك رو و يكه تاز باشند كه البته اين يك واقعيتي است كه هم خود آنها و هم ديگر اقشار و آحاد مردم افغانستان آنرا بخوبي دانسته و لمس ميكنند.

رژيم غني كه اصلا ريشه مردمي ندارد و باتقلب گسترده و پشتيباني مسقيم قدرت هاي بيگانه روي كار آمده است، با الهام از روشهاي حكام خلفش با تطميع افراد بي ريشه همچون خودش، خواست تعدادي را اجير و غلام دربار خود بسازد تا بتواند از طريق انها به ايجاد تفرقه در ميان دست بزنند. امرالله صالح كه ريشه خدمات جاسوسي با بيگانگان دارد و از ان طريق علاوه به امرار معاش به ساخت و ساز گروهي بنام "روند سبز" دست بازيد، با وساطت خارجي ها و دلچسپي شخص غني و گروپ اش براي استخدام ان بحيث غلام بچه اول دربار جمهوريت اقدام صورت گرفت.

امرالله صالح بي ريشه در زادگاهش در انتخابات رياست جمهوري نتوانست حتي نتوانست ٥ درصد؜ به نفع غني راي آورد كه اين يكه لكه ننگ بر جبين صالح زده شد و غني بطور قطع از بي ريشه بودن و عدم مردم دار ي صالح آگاه شد. غني چاره اي نداشت چون قسما تحميلي بود.

صالح بخاطر رضايت خاطر غني دست به اقدامات ديگري زد و خواست با لشكركشي غني عليه پنجشيريهايي بتازد كه مانع فعاليت هاي جاسوسي و ايجاد تفرقه افگني ان در پنجشير بودند. لشكركشي صالح به پنجشير قطعا نتيجه نداد و لشكريانش با سرافگندگي و شرمساري كامل به كابل برگشتند.

امرالله با اين همه طول و عرضيكه غني احمد زي بالاي آن بازي خورده بود موفق به دستگيري عبدالحميد خراساني در كابل گرديد، عبدالحميد خراساني قرار گذارشات موثق مشكلات شخصي غير قابل إفشا با صالح دارد و بارها از شخص صالح باجگيري نموده بود و اما ديگران با قاطعيت در برابرش ايستادند و اجازه ندادند ديگر پلانهايش در پنجشير عملي شود.

يكي از پلان هاي خصمانه ديگرش كه ميخواست مردم شمالي و پنجشير را كه برادر وار در طول تاريخ باهم زنگي كرده اند با اعمال مزدورانه در تباني با غني و تيم فاشيستي اش ايجاد تفرقه وبي اعتمادي نمايند. با جابجايي گروپهاي تروريستي در مسير راه به ترور قوماندانهاي جهاديي پنجشير در مسير راه شمالي مي پرداختند كه خوشبختانه اين پلان شوم غلام بچه دربار جمهوريت غني با نشست هاي مردم پنجشير و شمالي افشا گرديد و رسوايي تاريخي نصيب بادار و مزدور گرديد. مردم مجاهد پرور شمالي شمالي و پنجشير به اين نتيجه رسيدند كه صالح را از رفتن به زادگاهش ممانعت و جلوگيري نمايند.

وظيفه مشخص غلام بچه دربار جمهوريت امرالله صالح از خدمت در دربار كرزي تا خدمت در دربار غني احمدزي در چند نكته ذيل به اختصار گرفته ميشود:
١- امرالله صالح كه در بين پنجشيريها بنام جاسوس ازان نام برده ميشود قطعا انسان نمك حرام است، او كه مورد تنفر مسعود بزرگ و مارشال فهيم بود گاهي داكتر عبدالله اورا به دور از انظار آن دوشخصيت بزرگ نوازش و همكاري ميكرد. عارف سروري رئيس اسبق امنيت ملي نيز با او مشفق و همكار بود بدين معني كه اورا كمك اقتصادي ميكرد؛ اما ميدانيد كه امرالله در برابر هردوي شان نمك حرامي كرد و از هر كدام اينها به كرزي و خارجيها به اصطلاح عوام الناس مخبري ميكرد و ازين مخبري به مقام رياست امنيت ملي رسيد!

٢- با احراز مقام رياست جاسوسي به كرزي همه روساي امنيت را كه مربوط به جهاد و مقاومت بود از وظائف شان سبك دوش ساخت، او نه تنها به اين اكتفا نكرد صد ها كارمند ديگر امنيت را بخاطر رضايت خاطر عاطر كرزي كه مربوط به جهاد و مقاومت بود از وظايف شان سبكدوش ساخت.

٣- ديپوهاي سلاح و مهمات پنجشير وشمالي را باپرداخت پول اپراتيفي(بي حساب) براي تعدادي كه نام بردن از آنها در اين جا لازم ديده نميشود كشف و به دولت كرزي طالب ديموكرات تسليم نمود و با اين كار مزدورانه خواست چند روزي بيشتر اجراي وظيفه نمايد كه خوشبختانه كرزي طالب با برآورده شدن اهدافش به عنوان پرزه بي ارزش مجبور به استعفايش كرد.

٤- ايام بيكاري بازهم به آغوش داكتر عبدالله برگشت اينباز نه از لحاظ اقتصادي بلكه از لحاظ سياسي. از لحاظ اقتصادي امرالله دست بالايي دارد و صاحب ده ها مليون دالر است!؟
به طرفداري ازعبدالله در تظاهرات مردمي عليه غني شركت ميورزيد و از نحوه حكومتداري غني اتقاد ميكرد و ازان عنوان رهبر بي ريشه و باد اورده ياد ميكرد واز سياست و عملكرد هاي داكتر عبدالله عميقا جانبداري ميكرد. عبدالله كه شناخت كامل و دقيق از امرالله داشت هيچگاهي نميتوانست بالاي آن اعتماد كند و به ان وعده وزارت يا رياست امنيت ملي را در انتخابات رياست جمهوري دهد ازين صالح باز هم به آخور غني سرزد زيرا آخور غني از انواع و اقسام خوراكيها غني تر نسبت به عبدالله بود و اين نمك حرامي ديگري بود كه در برابر دكتور عبدالله انجام داد.

٥-در چند اقدام مزدورانه خواست تعدادي از پنجشيريها را كه كه عليه غني تبليغات مينمودن با لشكركشي به دره پنجشير دستگير نمايد كه بطور قطع موفق نگرديد ولشكريان اعزاميش سر افگنده و شكست خورده از دره مرد خيز برگشتند.

٦- راه اندازي توطئه ترور قوماندانهاي پنجشير در مسير راه شمالي- پنجشير بخار ايجاد تفرقه ميان شمالي و پنجشير از عملكرد هايي است كه امرالله صالح غلام بچه دربار غني انجام داده است.
مردم قهرمان، مجاهد و مقاومتگران پنجشير وشمالي بايد اين لكه ننگ را از جبين تاريخ زرين خويش بزدايند و حذف كنند.

شهاب ثاقب
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
امرالله صالح
شایعات
نظرات بینندگان:

>>>   Zia Majmar
هموطن گرامی
جناب دلقک و ملا ( اغا بیادر ) که از طرف یک دزد و یا یک بنیاد مافیائی بنام بنیاد خیریه صالح رهبری می‌شود که دفتر اش در دبی میباشد ، 😥

خوب " هموطنان ما در قبال کار و فعالیت این بنیاد مافیائی و جهادی تا اکنون چه کرده است" اطلاع دارنند " که به جز از دزدی و گرگی و غارتگری چیزی را به بنام انسانیت انجام نداده است، 🤔

جناب دلقک ملا اغا بیادر " با وجود اینکه یک دلقک است" یک ملا " یک ژورنالیست" یک خبرنگار " یک دزد " یک فریبکار" یک داکتر " یک کلان کار" یک بیسواد و...هم است ، 👹

وی چنان چم و خم مردم گوسفندی ما را پیدا کرده است" که با مهارت ها مهاجرین افغان را در خارج از کشور مجبور ساخته است که روزانه به هزاران دالر را از آنها به بهانه‌های مختلف درخواست و یا غارت کند 😁

در حالیکه همین مهاجرین گوسفندی ما در خارج " هر یک شان از خود خانواده های غریب در هر گوشه ای وطن خود دارنند، که کمک شان ضرورت دارنند، و اما نمیکنند ، 😥

بیائید " که ما این جانوار بیسواد و دزد را از زندگی اجتماعی خود دور بسازیم و در غیر آن ما " در آینده گلبدین ها، ربانی ها، سیاف ها و محقق ها را به جامعه خود تولید و تقدیم خواهیم کرد، 👹

التماس بیداری ،،،

>>>   در زمان ظاهر شاه ،ظاهرشاه در یکی از سفر هایش به بدخشان،یک پسر را بنام شیر محمد از بدخشان منحیث غلام بچه آورده بود و در ارگ رندگی میکرد و بعداً بزرگ شد و در همانجا باقی ماند.
نمیدانم که پسر کی بود؟
اگر بدخشانی ها درین مورد معلومات دارند،بنویسند.

>>>   والله شرم دارم که به این مضمون عالی وبیان واقعیت های تاریخی چیزی اضافه نمایم ویا اظهار نظری داشته باشم حیف است که نوشتار نویسنده ای گرامی را جرح وتعدیل نمایم زیراازدل درد وپر دردی خویش پرده برداشته از کمال مایوسی از روی کج روی های زمان وزمانه پرده برداشته اند امابا عرض حرمت وکمال ادب عاجزانه از اقای ثاقب اجازه میگیرم تا بگویم محترما ! دیگر نه ان ارگ سابقه مانده ونه هم ان غلام بچه ها که به گفته ای خرابات ها کمی شینگ داشتند ضد ملت وگشورشان نبودند اگر برای منافع خود فکر میکردندبه خیانت های ملی واشغال کشورشان طرفدار نبودند وارگ هم اگر در خفا گرایش های بیرونی ورابط های تنگاتنگ با قوت های خارجی داشتند در ظاهر تا این حد بی پرده وبی مهابا حلقه ای غلامی درگوش و گردن اویزان نمیکردند ازین رو اینها این کلمه را دونصف برابر نموده بچه اش را دور انداخته وغلامی اجانب وبیگانه هارا پذیرفته اندبجای ارگ به قصر سفید وکریملین و... ارتباط های نا مشروع قایم می نمایند لهذابه یک روایت تاریخی برمیگردیم روزی از یکی از محبوسین مصر که موقتا از زندان رها شده بود پرسیدند< کیف وجدت فلان>یعنی پادشاه وریس را چگونه یافتی ؟ جواب داد<رحم الله الفرعون السابق> یعنی خداوند فرعون سابق را بیامرزد حال هم خداوند غلام بچه های سابق را بیامرزد
شیخعلی تگذاری سانچارکی

>>>   همه صحبتهای نادرست و غلط است امرالله صالح یگانه شخصی است که توانایی زدودن تعصبات را در مقابل فاشیستها دارد.امرالله صالح مردم میدان است اینکه به ذوق خودت عمل نکرده هیچ مهم نیست، افغانستان مانند صالح بیشتر ضرورت دارد تا از راه منطق و عقلمندی به فاشیستهای که همه تاریخ شان جعل و تذویر است نه بگوید.
شمشیر فرزه ای

>>>   امرالله صالح حالا فرصت دارد تا ثابت کند که استقلال عمل دارد و به نفع مردم کار میکند.

>>>   امرالله گگ و سرور دانش موزه پاکان بی صلاحیت درباری و غلامان حلقه بگوش استند که برای نوکری و چوکی ظاهری حاضرند هر ارزشی را زیر پا نمایند

>>>   صالح ادم زيرك و رهبر با هوش است زياد عليه او توطيه نكنيد و او را تنها و در تنگا نگذاريد . او ميدانست كه اشرف غني تقلب ميكند از همين جهت يك شنگ قدرت را گرفت و ميده ميده نفر دوم كشور خود را ساخت . من يقين دارم او دشمن قوم تاجك نيست. او يك سياستمدار است در سياست بازي هاي مختلف وجود دارد. شما يقين داشته باشيد او مدافع واقعي قوم تاجك است. نه در شمالي توطيه ميكند و نه در پنجشير و نه در جاي ديگر چون فعلا انتخابات گذشته . شما بخاطر داشته باشيد كه او حميد خراساني را هم با عزت رها خواهد كرد و از او معذرت خواهد خواست.
سلطان سنجر

>>>   امرالله نمک نشناس غلام بچه تاجیکی به دربار فاشیست. و سرور بی دانش غلام پیره کی هزاره گی به در بار فاشیست. این دوتا نمک نشناس باید عاجل اعدام شود.

>>>   نوشتهٔ شهاب ثاقب عقده گشائی یک آدم عقده ای و بی اعتنا به اصول اخلاق نویسندگی است. دوران غلام بچه ها ده ها سال قبل ختم شده است. امر الله یک آدم با دانش و احساس ملی است. او مورد در جهاد در کنار مسعود بود. بعد از آن هم هیچ نوع بدنامی برای پنجشیری ها ببار نیاورده است. این قلم آلوده و عقده گشائی جناب ثاقب است که هم نام خودش را بد میسازد و هم نام پنجشیر را. شاید شما حالا به امرالله دشنام بدهید اما چند سال بعد هر پنجشیری بخاطر همشهری بودن با امرالله صالح افتخار خواهد کرد. بی جهت نیست که طالبان بر او سوء قصد کردند.

>>>   امرالله گک این دوتاهی پشه یک چاپلوس و هویتفروشی بیش نیست

>>>   شهاب ثاقب اصلا از جو کات انسانیت برامدی و یا ...
رحیم از کابل.

>>>   سلام خدمت هموطنان عزیز
در جریان دوسال به این طرف سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان را تعقیب مینمایم با تاسف هر وقت به مطالب که از طرف محترم شهاب ثاقب به رشته تحریر و به این سایت به نشر میرسد جنبه انتقادی یک جانبه داشته و سعی نموده تا از طریقی نفاق ملی را دامن بزند امید وارم جناب شان توجه نموده واز فرموده پیامبر (ص)که ( هر گاه در باره شخصی که ابراز نظر میکنید اگر ان درست باشد خوب در غیر ان همان مطلب دوباره بشما بر میگردد و جوابده به الله (ج) خود شخص نظر دهنده میباشد )لطفأ مصولانه ابراز نظر نمایید . با احترام

>>>   کجاســت اسنـــاد شمــــا ؟اگـر سند تحریری دارید کاپی اشرا بگذارید تا همه براستی قبول کنند ،

>>>   گردانندگان محترم افغان پيپيپر! متاسفم واقعيت هاي عيني بعنوان شايعه پخش و نشر ميكنيد. هراس بخود راه ندهيد.

>>>   رول غلام بچگي به معني واقعي انرا كه يك وقت رحيم غلام بچه به در بار ظاهر داشت، حالا مرتضوي دارد. چندي قبل موتر هاي مرتضوي با دخترهاي بد اخلاق از طرف پوليس توقف داده شدند كه با وساطت ارگ رها گرديدند.

>>>   در مورد آغابرادر
هموطن چرا حسود هستی؟
بیا و به جای آغابرادر خودت کمر را بسته ام و بهتر از آغابرادر به هموطنان غریب و بیچاره ما برس و رضای الهی را کسب کن.
با تخریب آغا برادر فقط هموطنان بی بضاعت مارا که با پا در میانی آغابرادر از کمک هموطنان ما در خارج مستفید میشوند از این کمک ها محروم میسازید و بس.
اگر توان رساندن خیر داری که خوب در غیر آن شر مرسان.
آنهائی که پول می فرستند مراقب رسیدن پول خود به افراد مستحق هستند و نیاز به داد و فغان خودت نیست.

>>>   امرالله یک خود فروخته تملق گر و بی ...است۰ زمانی او بخاطر چوکی و مقام چاپلوسی کرزی مداری را میکرد و گفت که اگر یک تار موی کرزی کم میشد چنین میشد یا چنان میشد و حال از یک خ۰۰ احمدزی پاسبانی میکند و آنرا چنان نوازش میدهد که قابل باور نیست۰ شما فقط سخنان یک سال پیش این هویتفروش شرفباخته را با سخنان امروز او مقایسه کنید و میدانید که او یک م... سیاسی بیش نیست۰

>>>   سلام دوستان
ثاقب كلا روي واقعيت ها انگشت گذاشته و مطالبي را كه مردم در مورد امرالله صالح نميدانستند حد اقل با اين مرقومه كوتاه شان آشكار ساخته است. قلمت رسا باد و آرزومنديم درين مورد بيشتر معلومات ارايه فرماييد. معرفي يك شخص اصولا معرفي يك قوم نيست بلكه خوب وبد آن مرتبط به خود شخص است. بدون شك مردم فداكار و سلحشور پنجشير تاج عزت و استقلال افغانستان هستند.
حسني قيومي

>>>   جالب است که این آقای ثاقب کمونیست و دشمن قسم خورده مردم افغانستان در زمانیکه دو بار فهیم قسیم غارتگر معاونت کرزی خائن را داشت حتی جرات نوشتن یک کلمه را بر خلاف قلدر زمان نداشت و حالا با بی انصافی هر چی از کله پوچ این کمیونست بر میاید در حق آقای صالح که هوشیارانه برای خدمت به همه مردم این دیار معاونت داکتر غنی را انتخاب کرده نثار میکند.

>>>   Yaqob Qurishi
در زمان صدارت محمد هاشم خان،شاه جوان تصمیم به اصلاحات گرفت. هیاتی موظف شد تا نظر مردم را از ولایات مختلف بشنوند. هیات به هرات رسید، درخواست مردم شهر این بود، چون سه مکتب لیسه در این ولایت هست و کم هست، بنا درخواست سه مکتب لیسه دیگر نیز داشتند.
هیات به فراه رسید درخواست های مردم مربوط به زراعت و فروش غلات شان بود، سپس هیات به قندهار رسید مردم جمع شدند و گفتند ما مردم شوقی هستیم، یک میدان سگ جنگی داریم که خورد است درخواست ما این است که یک میدان کلان برای یک سگ جنگی جور شود!
هیات به کابل رسید و بعد از برسی درخواست های ولایت مختلف، با درخواست مردم قندهار موافقت شد و با درخواست مردم هرات به خاطر رعایت انکشاف متوازن، مخالفت صورت گرفت.

>>>   اتمر: فاروق وردگ 300 تخته قالین وطنی را دزدیده است
اتمر گفت که وردگ به جای این که خجالت شود خنده می کرد. من از شرم عرق کردم واز حیا طرفش دیده نمی توانستم؛ ولی وردگ حتی گفت کی در این دولت کی نخورده کی فساد نکرده؟
به حوالۀ منابع خاص اطلاعاتی، حنیف اتمر راجع به مقرری دکتر فاروق وردک به صفت سفیر افغانستان در ترکیه گفته است که حکومت دکتر صاحب غنی را چند تا بچه ها به حدی خراب کرده اند که دیگر اصلاح کردنش محال است.
اتمر به حواریون گفته است که قبلاً به دکتر صاحب اشرف غنی گفته بودم که فاروق وردگ یک مفسد معلوم الحال است که در دوره کرزی برای محمود کرزی دلالی می کرد؛ از همان راه دلالی وکمیشن کاری پله های ترقی را طی کرده به اوج رسید. باید او را در نظام شامل نکنید که باعث بدنامی تان شود.
این درحالی است که بدنامی غنی هفت آسمان را در نوردیده است.
به قول اتمر، وردک به نام مجاهد، به سلطان فساد اخلاقی درپارلمان تبدیل شد.
اتمر افزود: غلام نبی فراهی رئیس کمیسیون برگزاری مراسم جشن نوروز بود و فاروق وردک عضو آن کمسیون بود. یک روز در مهمان خانه شورای امنیت ششدرک، فاروق وردگ نزدم آمد؛ به پایم افتید و گفت 300 تخته قالین به نامم ثبت است؛ یک دوسیه کلان برآیم جور شده است؛ مرا از این جنجال خلاص کنید که تباه میشوم.
من به اکلیل حکیمی گفتم مشکل وردگ صاحب را خلاص کنید. اکلیل حکیمی گفت که این 300 تخته قالین های درجه اول وطنی با قیمت خیلی گزافی که از بازار صد چند قیمت تر برای قصر نوساخت پغمان در سال اخیر دوره کرزی خریداری شده است ولی خبر دارم که هیچ قالین وجود ندارد؛ همه این پول حیف ومیل شده است باید فاروق وردگ نشان بدهد که این قالین ها کجا است؟
غلام نبی فراهی هم گواهی داد که یک تخته قالین هم وجود ندارد.
اتمر گفت که وردگ به جای این که خجالت شود خنده می کرد. من از شرم عرق کردم واز حیا طرفش دیده نمی توانستم؛ ولی وردگ حتی گفت کی در این دولت کی نخورده کی فساد نکرده؟ که حالا من حساب قالین ها را بدهم.
اتمر درگفتارش به قوم وردک بی عزتی کرده است که ازشرح آن درین گزارش خود داری می شود.
به عقیده حنیف اتمر، فاروق وردک به کوشش اجمل غنی در ازاء رشوه به ترکیه مقرر شده است.
گفتن دارد که در سال اخیر کرزی قصر پغمان با پولی گزافی ساخته شده که افسانه های فساد آن شهره گشته است.
-----------------------------------
امریکا به اردوی ملی اجازه عملیات هوایی نمی دهند
منابع کشفی و قوای هوایی افغانستان به گزارشنامه افغانستان اطلاع داده اند که نیروهای امریکایی، اجرای عملیات هوایی اردوی ملی بر مواضع طالبان درصفحات شمال کشور را ممنوع ساخته اند. بعد از امضای معاهدۀ تاریخی صلح بین طالبان و خلیلزاد، این نخستین اقدام جدی نیروهای امریکایی برای حفاظت از مواضع نظامی طالبان درشمال به شمار می رود.
احتمال تبدیل شمال به تخته خیز نبرد های طالبان به سوی آسیای میانه نسبت به هر زمان دیگر، قوی تر شده است.
گزارشنامه افغانستان

>>>   أولاده رحيم غلام بچه يا ... ارگ ، در چهل سال گذشته معلوم الحال بوده و بنام ها و چهره هاي مختلف همان حرفه پدري را پيش برده و در مقابل خدمات شان صاحبان قصر ها، و نماينده گي هاي شركت هاي جهاني شده اند، و اميدواريم كه دوستي ملا ترامپ و ملا برادر قويتر شود تا اين مرده گاوان سياسي نما را خلع سلاح و خلع قدرت و خلع ثروت نموده و خود شانرا به حبس هاي طويل مدت در بند انداخته تا جان دهند، تا پندي براي آينده ها باشد و از جمع آوري پولهاي دزديده شده افغانستان را آباد نمايند.

>>>   امرالله صالج یک جنایتکار جنگی و تخطی گر حقوق بشر است که باید دستگیر، زندانی و در دادگاه لاهه محاکمه شود. او شخصاً قاتل بیش از 18963 شهروند افغانستان بین 2002 الی 2019 است.

>>>   چرا محقق صاحب گفت: صالح دوتائی پشه است ؟

>>>   دزدي علني وکلاي گذر ..!!
وکلاي گذر ناحيه ١٣ کابل خانواه هاي را که درج لست کمک هاي مواد غذاي ميسازند ۵٠٠ افغاني اخذ مي کند خانواده هاي فقير توان پرداخت را ندارند تماماّ پولداران درج لست مي شوند.
اگر ثواب ميخواهيد اطلاع رساني کنيد تا به گوش ناشنوايان برسد .

>>>   رزاق مامون
آنتن ترکیه و روسیه در دفتر اشرف غنی نصب گردید
تعامل خیلی پیچیده دراطراف ارگ در جریان است. نیروی ملی مقاومت درتیم ثبات و همگرایی ابتکار عمل را گام به گام از دست می دهد.

کشیده گی و اختلاف بین شاکر کارگر و جنرال دوستم همیشه و مزمن بوده است. اکنون اشرف غنی با انتصاب وی به ریاست دفتر خودش، با یک تیر چند هدف را بزند.
شاکر کارگراز افراد خاص مرتبط با دولت ترکیه است که واضحاً او را جانشین جنرال دوستم تعریف می کنند.حتی چند باری ترکیه برای جنرال دوستم مشوره داده است که استعفا داده و مقام رهبری ازبیک ها را به شاکر کارگر خالی کند.
شاکر در بین مردم اوزبیک هم طرف دارانی دارد. روابط وی با دولت ازبکستان نیز قدیمی و پا برجاست. مهم ترین جنبۀ موقعیت شاکر این است که از کادرهای مؤثر سازمان اطلاعاتی روسیه در حوزه افغانستان به حساب می رود. هسته های فعال و ناظر ریاست امنیت ملی افغانستان ازین مسآله پوره ملل می باشند. قرار بود شاکر کارگر به حیث معاون امنیت ملی مقرر شود؛ مگر به دلایلی جنبه عمل به خود نیافت.

اکنون وی درحساس ترین پیچ کشاکش های سیاسی داخلی و منطقه ای تا دم گوش دکترغنی بالا کشیده شده است. درین رابطه چند فرضیه می تواند مطرح باشد. احتمال اول این است که که ترکیه با اشرف غنی در مورد حق اوزبک ها به همسویی رسیده و غنی برای نجات از وزن مردمی جنرال دوستم، کلیه شرایط را پذیرفته باشد.
همچنان این احتمال هست که جنرال دوستم گفته باشد چون من با داکتر عبدالله هستم، مانعی ندارد که کسی از مردم ما در تیم غنی داشته باشد. فرضیه دوم ضعیف می نماید. گزارشنامه افغانستان اطلاعات دقیقی در دست دارد که جنرال دوستم به غیراز حذف گروه اشرف غنی به هیچ چیزی معادل آن قانع نخواهد شد. از نظر ارگ، شاکر می تواند عامل مهمی در صف شکنی بین ازبیک ها باشد تا دور و بر جنرال دوستم را از افراد نظامی و سیاسی خالی کند.
چون برنامه امنیت با طرح نزدیک شدن با دوستم به هدف شکار دوستم از داخل ناکام شد؛ قیصاری به مزار فرار کرد و حالا دولت خانه اش را که با طیاره تخریب نموده بود، از کد ۹۱ دوباره به صورت مجلل بازسازی می کند. این که در مانور امنیت ملی ده نفر بچه های غریب کشته شدند، کمترین اهمیتی ندارد و اینک خانه اش را ترمیم دارند و نفراتش را دو باره مسلح ساخته اند. به نظر می رسد وظیفه اصلی ارگ آن است تا شمال چه توسط طالب و چه توسط ملیشه های ارگ باید تا زمان احالۀ کامل قدرت به طالبان متشنج باشد .انتصاب ناگهانی حنیف اتمر یکی ازین نشانه هاست.

>>>   سند میخواهی؟ بیا در این گوشه گک که مه کته سوته سند برایت نشان بهم۰

>>>   کمک کشوریکه بیست سال تاریخ دارد برای کشوریکه پنجهزار سال تاریخ دارد :
سفارت افغانستان در تاشکند می‌گوید فردا قرار است کمک‌های بشردوستانه ازبکستان شامل ۳۰۰ تن آرد، ۱۵۰ تن برنج، ۵۰ تن شکر، ۵۰ تن روغن نباتی، ۵ تن صابون و لباس‌های محافظتی و بهداشتی وارد افغانستان افغانستان شود.
آرد و گندم که از ضرورت‌های عمده غذایی افغانستان است که از بندر حیرتان میان افغانستان و ازبکستان وارد می‌شد.
= حالا باید افغانستان هم بالمقابل اقلا چند تن تریاک از محصول مروج افغانستان برای ازبکستان کنمک کند
درهرحالت ما این دو افتهخار را داریم:
- ماافتخار میکنیم که افغانیم ،
- ماافتخار مکینیم کا مسلمانیم،

>>>   گذارش نامه :
11 هزار کوچی در تهران چی می کنند؟
سفارت افغانستان در تهران بنام مهاجر به خانواده های طالبان پاکستانی شناسنامه می دهد

حالا که چهار ماه می شود سفیر جدید آغای غفور لیوال آمده است و از این سهولت ایجاد شده توسط سفیر قبلی، استفاده فاشیستی و غیر قانونی را اغاز کرده است.
وی افزود:
در بخش تثبیت هویت یک تن از پشتون ها با آمدن سفیر جدید نیز مقرر شده است. از چهار ماه بدین سو یازده هزارتن پشتونِ پاکستانی را به نام کوچی تثبیت هویت کرده اند.
دوست ام گفت که این رقم در چها ر ماه تعجب انگیز است زیرا در مدت ده سالی که من این جا مامور استم ده تن کوچی ثبت نام نشده است و حالا در چهار ماه چگونه یازده هزارتن کوچی در ایران پیدا شده و آمده اندو شب و روز چادر در گرد سفارت زده اند و تثبیت هویت می شوند و می روند و معلوم نیست که از کجا آمده اند و به کجا می روند.
تبصره:
این ها از جاهای نامعلوم قبایلی خواسته می شوند و در سفارت تذکره می گیرند و باز داخل کشور می روند به مانند مهاجران یعنی عودت کنندگان و با داشتن تابعیت و تذکره قانونی از طرف سفارت افغانستان و آنگاه شامل احصایه عادی کشور می شوند و در شهرک های مربوط به وزارت مهاجرین برای شان زمین هم داده میشود و شاید به همکاری دولت افغانستان و UNHCR غم رمه و گله و مالچر هم برایشان در مناطق شمال کشور خورده شو

>>>   خبر دارید این ها چه کرده اند؟
اطلاعات ثقه می رسانند که دزدان حرفه ای اشرف غنی را محاصره کرده و گزارش های غلط به ارگ داده می شود.
پیوست این گزارش نیز نشر خواهد شد.
محمد جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، دو ماه قبل به دلیل فساد و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه ای از سوی اشرف غنی ممنوع ‌الخروج اعلان شد و به دادستانی کل کشور وظیفه سپرده شد تا جایدادها و اجراات وی را به صورت دقیق و جدی بررسی کنند.
پس از بررسی هیات مختلط با صلاحیت از چندین اداره به شمول اداره مبارزه با فساد اداری، دادستانی کل، اداره امور و کمیسسیون اصلاحات اداری، با وجود دریافت های اسناد موثق از فساد در وزارت شهرسازی و اداره اراضی، جواد پیکار رفع ممنوع‌الخروج شد و سرو صدای ارجاع دوسیه به محکمه خاموش گردید.
اطلاعات موثقی که از دفتر مسعود توخی رییس بورد تعیینات کمیسسیون اصلاحات اداری بییرون درز کرده است نشان میدهد که باوجود تخطی های خیلی زیاد و فساد گسترده جواد پیکار، عبدالرب رسول سیاف، عبدالهادی مسلمیار و الهام عمر هوتکی در حفظ دوسیه فساد پیکار و خاموش شدن سر و صدا نقش داشته است.
اما در مقابل آن، این سه شخص از پیکار چی دریافت کرده اند؟
گفته میشود که جواد پیکار نزدیک به ۳ میلیون دالر را به تعدادی از اعضای مجلس نماینده گان، الهام عمر هوتکی، عبدالرب رسول سیاف و عبدالهادی مسلمیار قسمت کرده است.
همچنان گزارشهای موثقی وجود دارد که صدها جریب زمین دولتی را نیز برای حاجی ممتاز برادر زاده رسول سیاف و عبدالهادی مسلمیار از طریق جعل کاری در اسناد بانک زمین که نزد اداره اراضی وجود دارد، به آنها سپرده است.
حدود ۳ هفته قبل جواد پیکار بدون هیچ گونه ممانعتی به ترکیه رفت وبعد از سپری نمودن ۱۰ روز در کنار خانواده اش دوباره به کشور باز گشت.
اگر به عوض پیکار یک وزیر هزاره، ازبک یا تاجک می بود، اکنون جایش زندان پلچرخی بود، اما پشتون بودن وی و قرابتش با رییس جمهور غنی باعث شد تا میانجگری سیاف و مسلمیار پذیرفته شود و دوسیه فساد این وزیر همچنان حفظ بماند.
گزارشنامه افغانستان

>>>   غنی از امرالله صالح میخوهد گل محمد مومند ثانی بسازد و توسط او زمینهای مردم شمال را به کوچیهای پاکستانی بدهد.

>>>   محترم ثاقب صاحب..
انچه شما در مورد شخصیت امرالله ذکر کرده اید معامله ای شخصی شما و موصوف است گرچه نه مسعود و نه ملا فهیم چندان شخصیتهایی بودند..ولی بعضی کارهای که امرالله کرده است از جمله خلع سلاح دزدان و قطاالطریقان پنجشیری که از همرزمان مسعود بوده و در تاراج صد ها موتر باربری کاماز و شهادت دریوران تصدی باربری کاماز سهیم بودند قابل توصیف است ... نام دریوران شهید تصدی در دروازه ای تصدی باربری کاماز که وظایف رساندن مواد ارتزاقی و مواد سو.خت را از بندر حیرتان تا کابل داشت که در دروازه ای ان تصدی حک شده است ...نبشته ای اقای ثاقب صرف عقده گشایی است.
دوستان گرامی ... کلچر غلام بچه و کنیز در بین مسلمانان زیاده تر از زمان فتوحات اعراب در افغانستان قدیم اغاز یافت . به گونه ای مثال هرباریکه اعراب به افغانستان حمله میکردند و با مقاومت مواجه میشدند انگا ه اعراب با مدافعین صلح میکردند و کابلشاهان برای انکه اعراب را از افغانستان دور نگهدارند با اعراب صلح میکردند اعراب از انها هزاران جام طلا وصد ها پسر و دختر را به حیث غلام و کنیز تقاضا میکردند و همینکه طلا و غلام و کنیز را بدست میاوردند مستقیما به به دربار خلیفه ای اسلام در بغداد روان میکردند...اگر یک پشتون با داکتر عبدالله و برادران مسعود همکار باشد معنی انرا نمیدهد که موصوف غلام بچه است و بر عکس ان...
دوست گرامی ثاقب جان
لطفا به عوض تهمت بستن به دگران به تربیه ای سیاسی خود توجه کنید... شخص خود شما سرا پا یک انسان انتی پشتون استید و کاملا بیرق سمت پرستی را بلند کرده اید و از این طریق تخم نفاق و تباهی را میپاشید.. در افغانستان اگر رییس جمهور تاجیک یا هزاره یا پشتون باشد فرقی نمیکند مهم این است که دلسوز وطن باشد ..صد سال قبل مردم پنجشیر با شاه امان الله همصدا شدند و از ریفورمهای وی دفاع کرده و اولین مکتب را ساختند.. شاه امان الله نیز پشتون بود اما پنجشیری ها ی ترقی پسند طرفدار افغانستان مترقی بودند و در ان هنگام کسانی مانند شما نبودند که تخم نفاق بیافگنند
شما تمام تاریخ پنجشیر را در چهره ای مسعود میبینید و این اشتباه عظیم شما بوده و خط فاصل میان شما و باقی پنجشیری ها و مجموع مردم افغانستان اعم از تاجیک و پشتون هزاره و ازبیک پشه یی و نورستانی را به میان اورده است.. زیرا مسعود هر چه در فکر داشت در مجموع یک ادم ماجراجو بود که با تشویق جوانان از نورستان تا پنجشیر امنیت عامه را به چالش کشیده بود و او برای تامین عدالت اجتماعی دست به ماجراجویی ها و حملات تروریستی در داخل کابل و دگر محلات افغانستان زد که همه اش نا کام بود و اخرین تلاش ناکام او جنگهای سال ۱۹۹۲ در شهر کابل بود که یکجا با وحدتی ها و کـــــلبدینی
شهر را به ویرانه مبدل ساخته و زمینه را برای هجوم ستون پنجم یعنی طالبان تروریست مساعد ساختند و طالبان اخرین میخ را بر تابوت تنظیمها کوبیدند و اگر حادثه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در امریکا رخ نمیداد .دگر برای همیشه گلیم تان جمع بود...جهادی ها زمانیک به کابل امدند به شمول پنجشیری های شورای نظار یگانه برنامه ای علمی همه ای تان چور دارایی عامه بود که چنین کردید و حتی امریکا را که رهبر تان بود به حیرت واداشتید .. تنها پاکستان به شما افرینی داد
اقای ثاقب خان ... دست یافتن به عدالت اجتماعی مستلزم سالها مبارزات طبقاتی و اتحاد و مشارکت تمام ملیتها در وجود یک گردان پیشاهنگ سیاسی در این راه میباشد و انهم با یک برنامه ای کاملا مترقی و دموکراتیک که تمام ساحات حیات اجتماعی سیاسی واقتصادی جامعه را مشتمل گردد .. فعالیتها و موضعگیری های مسلحانه و یا غیر مسلحانه ای ولی ماجراجویانه ای مسعود و همفکران وی سد بزرگ در راه گسترش و تحکیم افکار مترقی بود و باعث انگردید تا افراد افراطی مانند کـــــــلبدین حکمتیار رسول سیاف و دگر فرصت طلبان شیغه و سنی که ریشه ها و گرایشهای ی عمیق غلامی با ایران و پاکستان داشتند با سرنوشت کشور به نام دین بازی کنند..و هنوز هم این ماجرا ادامه دارد...در گذشته شما جمعیتی ها حکومات قبلی را به نوکر بودن متهم میساختید و اما خود شما سر از گریبا ۴۳ کشور خارجی به شمول ایران و پاکستان در اوردید . ایران که صرف حامی بخش افراطی اهل تشیع و پاکستان حامی بخش افراطی اهل تسنن میباشد.حالا هم یکتعداد زیاد از شمایان چه تاجیک هستید چه پشتون بنام زبان قوم و سمت پرستی زندگی ملیونها افغانستانی زحمتکش را به مخاطره انداخته اید...برای شما فرقی نه خواهد کرد زیرا همه ای تان راه دزدی و غارت را خوب بلد هستید اما وای به حال ان هم وطن ما که در راستای اعمال و موضعگیری های خاینانه ای تان گرسنه وبی سر پناه در گرمی و سردی مجبور به کشاندن بار سنگین زندگی میباشند.
فخر اهنگر

>>>   مقاومت گران پنجشیر باعث شدند تا قبلیه حکم فرما شوند. قوماندانان مشهور و مرد شمال را کشتند. مسعود توسط خودشان شدهید شد. ثوماندانان بغلان.بدخشان.کندز . تخار و بلخ توسط همین شیران کشته شدند. در بن همین ها فول کردند. از هر خانه یک جنرال و یک وزیر معرفی مردند حق تمام مردم شمال را خوردند. همین احمد ضیا بود همان مارشال بود. همان قانونی بود. همان سالنگی و الماس بود همان همان بسم الله خان بود که بخود بلند منزل ها ساختند و مردم را فروختند. هچ مهاجری توان بیرون ساختن مردم را از خانه خود ندارد اگر پشتون است میتواند در بدخشان زندگی کند اگر بدخشانی است میتواند در کندهار زندگی کند فقد شما بودید که نمامردی کردین و در میدان ماندین و سوا کردین.
معاوین از شما. وزیر از شما. مارشال از شما. جنرال از شما. قوماندان از شما. والی از شما. پس ترس هم از شما است نه از من که در این گوشه از وطن خود مهاجرم و رنج میبرم . بمیرید . بمرید نامردان...
بدخشانی

>>>   عزيزان
قسما كامنت ها از طرف كمونيستها و يا هم بازماندگان شان به رشته تحرير در امده است كه بدون شك انها دشمنان درجه يك مجاهدين و مقاومت گران دلير اين سرزمين هستند كه ما از انها گله نداريم زيرا انها دين فروشان، وطن فروشان و ناموس فروشان اصلي اين سرزمين هستند و از طرف همين مجاهدان و مقاومت گران با ايمان ووطندوست نظام ومكتب فكري شان براي ابد به گو ال نيستي سپرده شد بايد انها بنالند.
تعداد ديگري ازين كمنت نويسان پشتونهاي متعصبي هستند كه ديگر حكمروايي تك قومي براي شان همچون سيم خارداري است كه بايد آنرا ببلعند در غير آن خواب بر انها حرام شده است كه از نالش و فرياد انها هم باكي نيست و همين ها اند كه ديروز به امرالله دشمام ميدادند و امروز بخاطر اينكه در پهلوي غني قرار گرفته است از عين ادرس ازان ستايش ميكنند و انرا شخصيت ملي ميخوانند كه نفرين به انها. "ن قلم"


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است