حنیف اتمر در کژ راه دیپلماتیک
 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۴۱    ۱۳۹۹/۱/۲۰ کد خبر: 162956 منبع: پرینت

روایتی است که در زمان موجودیت اتحاد شوروی، دولت سوسیالیستی اتحاد شوروی تصمیم گرفت تا به زندگی بادیه نشینی و دوره گردی «جٓت ها» پایان داده و آنها را در بلاک های لوکس و اپارتمانهای مدرن اسکان بخشد. دولت در عین زمان شرایط کارهای جدید را نیز برای آنها فراهم می‌نمود!
اما این گروه از مردمان جامعه که نسل تانسل در دوره گردی وبادیه نشینی عادت نموده بودند، سحرگاهان از خواب برخاسته با شکستن پنجره ها و دروازه های اپارتمانها، منازل شان را ترک میکردند دوباره راهی بیابان ها ودشت ها شده به همان مشاغل اجدادی شان پرداخته و در خیمه ها زندگی میکردند. تا بالاخره هرگز توان زندگی مدرن را از خود تبارز نداده و دولت شوروی وقت را به عقب نشینی مجبور ساختند!

اینکه حنیف اتمر وزیر خارجه اشرف غنی احمدزی چه پیوندی باجت های افغانستان دارد، نمیدانم، اما همینقدر میدانم که او تازه به حیث سرپرست وزارت خارجه گماشته شده است، به عوض ملاقات های تعارفی با دیپلمات های خارجی، کار ملاقات و یارگیری های سیاسی را با رهبران قومی و سیاسی افغانستان آغاز کرده است!

حنیف اتمر این جاسوس کارکشته انگلیس از بدو ورود به افغانستان سعی نموده است، تا در سمت افتراق و اتحاد قومی و سیاسی عمل نموده و میدان را برای استقرار پروژه طالب و داعش در افغانستان هموار سازد. اتمر با چپاول سرمایه های ملی در وزارت انکشاف دهات و تخیصص صد ها پروژه ملل متحد به تیم مربوط فرصت های سازندگی را نابود کرد. او ریاست شورای امنیت را به مرکز دسایس و توطیه های سیاسی و مرجع ترور، انتحار و انفجار در آورده بود!

او کنون کار اصلی دیپلماتیک را مبتنی بر شغل و پیشه اصلی جاسوسی کنار گذاشته و در سمت کارهای استخباراتی و شکستن جبهه مخالف اشرف غنی احمدزی و در نهایت ایجاد راهکار های جدید برای استقرار دولت امارتی در افغانستان سرگردان است!

توریالی خاوری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اتمر
وزارت خارجه
نظرات بینندگان:

>>>   اتمر و دارو دسته اش باید به داد این جمع درهندوستان رسیدگی نماید :
نامه ای شماری ازدانشجویان واستادان افغان درهند
به وزارت خارجه دولت اسلامي افغانستان !
اسلام علیکم ورحمت الله وبرکات ،
جناب وزیرصاحب خارجه ،
طوریکه شما ازحال واحوال سفارت افغانستان درهندوستان آگاهی دارید که این مرجع معتبرکشوردرحالت نهایت رقت بار وخارج ازدایره دیپلوماتیک درانظارجامعه دپیلوماتیک قرارگرفته است. ودلیل آنرا نیزمیتوان تقرر شماری از دیپلومات های که اصلا سابقه دیپلوماتیک در وزارت خارجه ما نداردند می باشند . یک سال اندی میگذرد که سفیرابدالی ازین سفارت رفته است وجایش را چندین بار مورد تعویض قرارگرفته است باری ژورنالست که درزبان فارسی گونگه بود بحیث سرپرست که نه زبان انگلیسی را میدانست ونه هم هندی را مقرر رواداشتند. که درچند نشست ها دانشگاهی حثیث ومقام سفارت افغانستان درسطح وقاهت بار سریع نشان دادند. باری دوم ژورنالست تبعه انگلیستان و خبرنگار بی بی سی را فرستادند که ازبرکت ایشان سفارت افغانستان نام کلوپ بی بی سی وقادری راکمایی کرده است. که تاکنون این حالت زار به تمام وقاهت و رسوایی های غیردیپلوماتیک آن جریادارد.بالاثربی کفایتی این سرپرست بود که چهارتن ازدیپلومات های فاسد بخاطرفسق وفساد که تحت سرپرستي وتشویق آقای قادری شروع کرده بودند وآخرشان به رسوایی کشیده شد ازطرف مرکزمنفک وازهندوستان فراخوانده شدند.
جناب وزیرصاحب سرپرست !
تمام فعالیت های آقای سرپرست تنها منحصربه سایت سفارت که درآن بدون خودش کسی دیگر رونمایی نمی گردد می باشد. عملآ ازمشکلات دانشجویان واستادان که مصروفت تدریس وتحقیق درپوهنتونهای مرکزی هند اندآگاهی ندارند ونه هم خبردارند که محصلین افغان درحال حاضر با چه مشکلات روبرو اند.مشکل معاشات شان حل نشده، ازمسایل درسی وتعلیمی مان خبرندارند که ما درچه حالت قرارداریم ونمیدانیم که سرنوشت این گروه کثری ازجوانان ما در سمسترآینده به کجا خواهد رسید. ما دریک خلای کاملآ بی امید قرارگرفته ایم. مدت یک ماه واندی می شود که حداقل کسی ازحال محصلین که در ده کیلومترسفارت قراردارد خبرداری نکرده است.
جناب وزیر !
اگرکمی دقیق شوید دربین افغانها مقیم شهردهلی آوازه های بالا وپایین می گردد که گویا معاملات دیگری چون سازش کمپاین که درین زوزها بنام مسافران گیرمانده افغان درهند درمثلث سفارت – کام ایر – وشماری ازمقامات دیگر داخلی وخارجی راه اندازی شده وآنرا بخاطر معامله درانحضار کام ایر بجای آریانا قرار داده است. موضوع است تحقیق طلب شما میدانید که هموطنان ما یک تکت را تا هشت صد دالر خریداری نموده است. واین همان معامله ء بوده است که درآن سرپرست سفارت دخیل بوده وشمالطف نمایید این موضوع را نیز با بزرگواری تان تحقیق نمایید وباوراست که حقایق پشت پرده را بدست خواهید آورد. ما بحیث شاهدان عینی اوضاع ازشما جلالتمآب آرزو می بریم که این حالت سفارت (کلوپ بی بی سی قادری ) را نقطه پایان گذارید وافغانستان را ازین زیادتر درانظارمردم وجامعه دپیلوماتیک دردهلی جدید به رسوایی سوق ندهید.
به امید پیروزي جلالتماب شما
جمع از دانشچویان واستادان افغان مصروف تدریس وتحققات علمی درهند

>>>   همین خادیست ها اکنون هم بنام مشاورین امنیتنی دروزارت خانه ها مصروف کاراند وبنابه عادت دیرینه خود هنوز هم بهمان اعمال خود دوام میدهند :
«جوا سیس خاد» که دست آموزان ونوکران (K.G.B) در افغانستان بودند، وبخاطر کسب رتبه ومدال ومقام ومعاشات فوق العاده مردم را حق وناحق بدام می انداختند،وسر به نیست میکردند، پس از سقوط دولت پوشالی، اکثراً به روسیه فدراتیف فرارکردند. آنان در روسیه هیچگونه ارزش واعتباری نداشتند وهرروز از سوی پولیس و نیروهای ماسک پوش معروف به "آمون"لت وکوب وتحقیر وتوهین میشدند ونشان دادن کارتهای خاد وجاسوسی شان نیز فایده ای بحال شان نمیکرد وهرچه در روز از دست فروشی در هوای سرد دربازارهای سرباز پیدامیکرند از ایشان گرفته میشد. فقط رده های بالائی خاد که با پشتاره های دالرواسعار خارجی به روسیه رسیده بودند، با اجارهً منازل گران قیمت واستخدام بادی گاردهای شخصی میتوانستند ازمنزل خود بیرون بروند، ولی چون هیچ خارجی کله سیاه در روسیه مصونیت جانی ندارد، آنها هم بزودی از روسیه بدر رفتند ودر کشورهای اروپای مرکزی به عنوان پناهنده پذیرفته شدند. گفته میشود بیشترین "جواسیس خاد" در هالند وآلمان ودنمارک وسوئد بسر می برند وگروهک های صنفی زیرسقفی (انجمن های فرهنگی ویا سیاسی) درست کرده اند وخود را در پناه این اتحادیه ها تسلیت میدهند.
اعظم سیستانی

>>>   جناب خاورى از نوشته ات معلوم است که ادم تحصىل کرده شوروى استى ، شوروى ها مردم را با روحىه انترناسيونالستى تربيه ميدادند ، شما عليه پشتونها جبهه داريد و تخريب هر پشتون را وظيفه کرده ايد ، چرا؟
از اخوانيها و اشرار صد و هزار بار بهتر است اغاى اتمر، خوب است که به مردم خدمت کند چرا تخريب اش مى کنى ؟ ادم با فهم، کار کشته، و کاردان است ،
ګاهى به داعش، ګاهى به طالب ، ګاهى به انګليس ، ګاهى به شوروى ، به خاد ، به انواع کار نا کرده متهم اش مى کنى و شخصيت کشى؟
از شږراى نظار ، ار دزدان شمالى ، ار تخريبکاران وطن و دولت در شمال از دوستم ، محقق، و وطن فروشان ياد نمى کنى ، چرا؟
انسان متعصب، و مريض هستيد ، برويد ىک کارو بار بکنيد که مفيد جامعه باشد ،

>>>   من اتمر را از اخبار ميشناسم و فهميدم که از لغمان و از روشنفکران ان ديار است و روشنفکر و مترقى است، بس کافى است ، همين که اشرار نيست کافى است ، همين که غاسب و زورګو نيست کافى است، همين که متعصب نيست و ملى ګرا تست کافى است ، و قبول اش کنيد ، ملايک از اسمان نمى اىد که وطن را جور کنه همين ها اند ، که چشم ملت انتظار اش را دارند ، زنده باد اتمر

>>>   اتمر در طول 4 سال آینده تمام نخبگان جهادی صفحات شمال،حزب جمعیت،وحدت و دیگر احزاب که مربوط تاجکها و هزاره ها باشد به قبر دفن میکند یاد تان باشد یادتان باشد یادتان باشد.
زلگی کتوازی

>>>   حالت سفارت افغانستان درحالت نهایت زار آن است. ازآقای اتمر ارزو برده می شود که درباره هرچه زودتر دست بکارشوند ورنه کلوپ ازین بتربه کلوپ ها تبدیل خواهد شد.
زرمینه ازکارمندان محلی سفارت

>>>   تنها دوتن دیپلومات سابقه دار درسفارت موجود است که یکی مومند است ودیگری بنام ورسجی دیگران همه بیسوادان اند که بخاطراجرای کارهای خود به کارمندان محلی زاری می کنند. ایشان آبرو وغزت افغانستان را بربادمی دهند. باید وزارت خارجه ویاکدام مرجع دیگر باید رسیده گی نمایند. یک ماه شده که مادرپنجاب افتاده ایم یک کسی یک روز احوال گیری نکرد که شما محصلین افغان زنده استن یا مرده ؟‌
شریف پروانی محصل سال دوم

>>>   اتمر فقط ۱۰ روز دیگر عمر دارد فقط ۱۰ روز
من گفتم و شما ها هر تدبیری که دارید به کار ببرید تا ضایع نشود.
مگر چه میشود کرد؟
تقدیر اگر باشد
اتمر بمیرد

>>>   اتمر همان کاری میکند که برایش وظیفه داده شده.
ترویج فساد و فحشا و به منزل رساندن کاروان اشغالگران به منزل مقصود وظیفه این لنگ احمق است.

>>>   اتمر، غنی، استانکزی، گلوبیدین، کرزی و .... نژادپرست، ضد اقوام غیرپشتون و فاشیست هستند. از آنها دوری کنید.

>>>   جناب سیستانی نمک حرامی کفران نعمت ولی نعمت است. شما که معلم خادیسها بودید... عضویت شورای انقلابی خانه پنج اطاقه دربلاک ۱۸ منزل دوم را نباید فراموش کرد. شما سازش ها وطرفداری که به نعف کی جی بی که نماینده آنها کبیرومنشی دوآتشه کارملی آنرا نبابد فراموش کرد. هیچگونه دلیل که روی شما نزد مردم سفید نشان دهد ندارید. وازین چتیات گفتن بپرهیز وای به شخصیت تان که ازآن افتخارخود بخود خود رامحروم مسیازید. اگرازآن خوبی ها ورویه انسانی که درمقابل شما ودهای دیگر انجام می شد انکارمی کنید پس برای شما باید گفت :‌ نه شاید که نامت نهند سیستاني
شهلا یکی ازباشندگان بلاک ۱۸ مکروریان سوم کابل .

>>>   اتمر به پایان عمر بیولوژیکی اش نزدیک شده.
صاف و ساده تا آخر هفته آینده یعنی حدود تاریخ های ۱۵ تا ۱۷ آپریل میمیرد.

>>>   موفق نیستند مردم بیدار شده اند این جاسوس دورویه خیلی دسایس را سازماندهی کرد درسقوط قندز,درپلان ناکام کشتن دوستم,بدنامی دوستم توسط ایشچی ,سپردند دند غوری به طالب توسط گ.منگل....وغیره اکنون سریال تغیر کرده اما چهره اش افشاشد.
باحترام.عبید الله.

>>>   من از حنیف اتمر دفاع نمی کنم مگر یک نفر از رهبران قومندانان وکیلان وزیران را نشان بدهید که مزدور نوکر وجاسوس نباشند؟چرا ایقدر هرزه استیم که برای منافع خود ودسته خود هر جفنگی که از دهن ما فواره کند باید بگویم و مردم را هم احمق فکر کنیم

>>>   از کسی پرسیدن که خرس تخم می دهد یا چوچه ؟
به جوابش گفت ازین بی دم شکی نیست که هم تخم بدهد و هم چوچه .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است