توافقنامه سیاسی یا خجالت نامه؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۱۳    ۱۳۹۹/۲/۲۸ کد خبر: 163433 منبع: پرینت

داکتر عبدالله، کسی که خود را رییس جمهور دولت همه شمول می خواند و مراسم تحلیف برگزار کرده بود، بالآخره همه چیز را در بدل قصر سپیدار، شورای مصالحه و یک پروتوکول تشریفات معامله کرد و به داکتر اشرف غنی تسلیم شد.

این بار سوم است که داکتر عبدالله معامله می کند. یکبار در ۲۰۰۹ و باری دیگر در ۲۰۱۴ معامله کرده بود. اما این بار چنان خبط و خطای کلان تاریخی را مرتکب شده که پیامدهای آن چند نسل آینده را نیز متاثر خواهد کرد.

بعد از شش ماه بحران، آسیب رساندن به اقتصاد کشور، خلق تشویش و فریاد کردن شعار های عوام فریبانه به گرفتن کرسی شورای صلح بسنده کرد. ما از نخست می گفتیم که او فقط برای خود چوکی می خواهد، نه تمرکززدایی یا رسیدن به کرسی ریاست جمهوری. آن شعارها فقط برای فریب دادن افکار عامه بود.

از نهایت شرمندگی و خجالت پیشنهاد کرده است که از روسای پیشین شورای صلح، شخصیت های مثل استاد ربانی شهید، پیر سیداحمد گیلانی، صلاح الدین ربانی و استاد کریم خلیلی تقدیر شود. او این بند را برای رشوت لفظی به استاد خلیلی و به خاطر انحراف افکار عامه مطرح کرده است. و الا چرا پیش از این از استاد شهید و پیر صاحب تقدیر نکردند؟
خلیلی صاحب از متحدان داکتر عبدالله بود. اکنون که عبدالله به جای حفظ چوکی او، کنارش زده و آن را برای خود خواسته است، به منظور انحراف افکار عامه مساله تقدیر روسای پیشین شورای عالی صلح را مطرح کرده است.

چه شد شعار صدارت خواهی شان؟ چرا به عنوان عضو کابینه و شورای امنیت پذیرفته نشدند؟
می گفتند ما شریک تصمیم گیری خواهیم بود. مگر نه این است که تصامیم در کابینه و شورای امنیت گرفته خواهد شد؟

حرف های بسیاری است و معامله شرم آوری صورت گرفته.
بقیه را با جزییات پس از امضای توافقنامه (شما بخوانید: خجالت نامه) خواهیم گفت.

سیدحسین سیدی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
توافقنامه سیاسی
خجالت نامه
نظرات بینندگان:

>>>   عبدالله زيرك است. چيزيكه او ضرورت دارد، بدست ميآورد و ان پول و موتر هاي زره، دفتر در قصر سپيدار، باديگاردها و يك وزارت براي مصطفي مستور. اين خامي، ناداني، حماقت پشتيبانان اورا نشان ميدهد كه سه بار كمر يك آدم بي ظرفيت و بي خاصيت را بستند واو سه بار معامله كرد. بحيث يك داكتر تازه فارغ شده كه يك نسخه هم ننوشته است توانست بسياري هارا فريب بدهد و خودرا مطرح كند. او احمد شاه مسعود را فريب داد، مرتكب خيانت ملي در بن گرديد ، إستاد رباني را فروخت، مسأله ريس جمهور پشتون را مطرح كرد و خودرا وزير خارجه ساخت. إضافتر از اين او به كسي تعهد ندارد و توقع از او بيجا است.

>>>   حالا باید عبدالله عبدالله هرطوری شده سرخی نوک بینی اش را پاک سازد چون هم صاحب مقامی شد وهم تضمین شد که بازهم قصر سپیدار دراختیارش است بنا سرخی که عللامت خون وتندروی است مناسب نیست حالا باید از سهمیت دو درصدی کـد 91 که فعلا دراختیارش است این علامت نارضغائیتی وخون وجنگ را کاملا نابود سازد
ر

>>>   عاقبت گرگزاده گرگ شود
گرچه باآدمی بزرگ شود
داکترعبدالله و داکترغنی هردویشان دورخ یک سکه برای ترقی کشور ورفاه مردم هیچکدام برنامه علمی وپلاتفرم نداشتندوندارند.دریکدوره بنام وحشت ملی زیادتر از50000هزارنیروهای امنیتی راکشتندوهزارهافردملکی هم بخاک وخونکشانیده شد سطح بیکاری طوربیسا بقه سیرصعودی خودراپیمود.بیشتراز60%مردم مازیرخط فقرزندهگی کردندوضع امنیتی فو ق العاده خرابتر گردید. فساداخلاقی,فساداداری,ارتشاء,اختلاس,دزدیهای مسلحانه,اختطاف اطفال وکلانسالها,کشت,قاچاق وترافیک موادمخدره بیشترازپیش به اوجش رسیدقتلهای زنجیره یی ودزدیهای سرکوچه مردم رادروحشتانداخت,قومگرایی ودرانزواقرارگرفتن غیرپشتونهازیادوحتا ازبدنه دولت تهی گردیدند. درهراداره که جهت کاریابی مراجع میگردید به اساس قوم تعین بستی ممکن بود نه به لیاقت وشایستگی روابط بالاتر ازضوابط بود.درین دوره هم انتظاربدتری را پیش روداریم امید بخوبی نیست .
بااحترام عبیدالله فضلپور.

>>>   داکترعبدالله دردوره قبل وحشت ملی هم ازوزرای خوددفاع کرده نتوانست چقدر با بی حرمتی یا روانه زندان یا از دفترش بزور سلاح کشیده شد یا سرپرست ماندند یا بدون صلاحیت ومجبور به استعفا شدند.بگونه مثال ربانی وزیر خارجه ولی سفرهای مهم خارجی را حنیف اتمر میکرد یاسرای کشوررهای بزرگ را خود احمدزی انتصاب میکرد وآنهم همه ازقوم خودش.وزیرانرژی وآب,وزیرمخابرات وتکنالوژی (وزیرمعارفسرپرست)ودیگران بی صلاحیت بودند.عقده مندانه وکینتوزانه باایشان برخوردمیشد.

>>>   یک قوم در نزدیکی جنگل زندگی میکرد واز دست یک شیر بسیار به تکلیف بودند کسی از ترس نمیتوانست از خانه بیرون برایدبلاخره اهل محله مجلس نموده به این فیصله رسیدند که فلان کاکه وبد معاش را می اورنداومیتواند این شیر را مهار نموده وزندگی را به حالت عادی باز گرداند بلاخره کاکه در بدل حق الزحمه ای بزرگ حاضر شد تا باشیر مبارزه نماید ومردم رااز شر ان حیوان درنده نجات دهد کاکه از مردم درخواست نمودتا یک پوست شیر پیدا نمایند کاکه ان را پوشیده داخل جنگل برودمردم قریه به مشکل یک ثوب پوست شیر پیداکردند وان را به کاکه پوشانیدند حال کاکه دیگر شیر کاکه است وداخل جنگل رفت وبسیار غالمغال وداد وفریاد بلند گردید وکاکه صدا میزد که دوچیرت میکنم وتورا ازبین میبرم و... چند دقیقه صدای شیر وکاکه خاموش گردید و بعوض اواز های ضجه وناله شروع شد مردم فکر کردند که کاکه توانسته شیر را بخواباند وبر او غالب شود بعد از دو وسه ساعت کاکه بسیار خسته وماندهوخاک پور وخون الود امد ونشست ورخ به مردم محله نمود وگفت شما برای من پوست شیر ماده اورده بودید وقتی شیر مرا دید وبسیار خوش شد واز من استقبال نمود ومرا به این حالت رسانید که دیگر از درد از زمین نشستن خلاص شدم واز زندگی برامدم ودیگر هیچ ابرو ووقارم نزد دیگر کاکه ها نماندومجبور به زندگی خاتمه دهم حالا کاکه ای مردم تاجک واوزبک وهزاره هم پوست شیر ماده را پوشیده بود...

از مزاح که بگذریم قدیمی ها گفته بودند که از موده را ازمودن خطاست وپیامبر اسلام فرمود که مسلمان را ازیک سوراخ دومرتبه مار نیش نمی زند وقتی مارا بار سوم هم از همین سوراخ مار گزید پس گناه کاکه چیست؟

انهای که از اصل قضیه خبر ندارند هرچه میگویند وتعداد محدودی که میدانند انتخابات ودموکراسی و... همه دسیسه ونیرنگ است با این ترفند ها ونیرنگ ها به چشم جهان وملت افغان خاک میزنند غنی از اول میدانست که اودر ارگ باقی میماند وعبدالله هم میدانست که از سپیدار نقل مکان نمی نماید ریس شورای صلح یعنی خلیلی یعنی داودزی وصلاح الدین ربانی بالاتر ازین چیزی دیگری نیست حال دیگر عبدالله یک مامور پاین رتبه ای ارگ است وشورای عالی رهبری هم یک بخشی از هزاران مشاورین بیکاره ونابکار غنی است که بسیاری هاشان پنج سال میشودغنی را ندیده اند ما باید در هر ساحه انصاف را رعایت نمایم غنی وکرزی وحکمتیار سی تا سی وپنج سال میشود قرار داد غلامی را امضا نموده اند واز عمر پروتوکول عبدالله صرف بین بیست تابیست وپنج سال بیش تر نمیگذرد ازین رو هنوز عبدالله تا ارگ میرسد فاصله زیاد است

حاجی ولایت خان صافی

>>>   عبدالله چاره ای ندارد چون آمریکا فعلا غنی را میخواهد به طور کل عبدالله شایسته تر از غنی بود چون سالهای خارج نشینی غنی در افغانستان بود و با رنج مردم افغانستان بیشتر از غنی که حتی همسر افغان ندارد آشناست اما فعلا آمریکا غنی را میخواهد هر زمان آمریکا عبداللله را بخواهد حتما او را هم همانند غنی مزدور شده است .

>>>   با تمام مشکلات و انتقاق های که احتما بر هرد جناح وجود دارد این توافق نامه به عنوان راه حل میتواند بهتر از انچه باشد که در پنج ماه گذشته بوده است .ادامه عدم نزدیک شدن به هم میتوانست به بحرانی شده کشور بیانجامد . به امید صلح

>>>   هر کس که این هردو را انسان می گویند اصلا اشتباه می کنند باید تکه داران چوکی دالر های خارجی برای شان گفته شود افسوس به مردم ما که هچ هوشار نمی شوند از این دک کثیف چه دیده اند فقط ۵۰۰ نفر در قدرت است در طوس ۲۰ سال دیگر ۳۵ میلون انسان همه شان بی سواد اند

>>>   کار نیک شد.
اما این کار جلو شما جناب سید حسین سیدی و دیگر ها را نمیگیرد ، شما میتوانید تشکل های خود را داشته باشید و پلان و برنامه منظم خود را بسازید و یک کتله بزرگ را بسیج کنید تا به صورت دموکراتیک در انتخابات بعدی کاندید خود را داشته باشید و مردم را هم قناعت بدهید که به تیم شما رای بدهد.
وضع فعلی بیش از این گنجایش نداشت.
گزینه غیر ازاین مقابله بود و مقابله با در نظر داشت کرونا و اقتصاد و طالب و آمریکا ممکن نبود.
هرج و مرج ممکن بود مگر راه حل نه.
حال زمین دادن و زمان به دست آوردن است.
حال نیرو های غیر فاشیست با استفاده از زمان ممکن با هم نزدیک تر و فشرده تر شوند تا در دور بعدی باز مجبور به کاندید کردن عبدالله نشویم .
پس از همین حالا یک سیستم انتخابات برای کاندید انتخابات راه بیندازید تا همه با هم در یک رقابت سالم شرکت کنند و کاندیدی که برنده شد به مثابه کاندید واحد و با پشتیبانی همه نیرو های غیر فاشیست در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.

>>>   داکتر عبدالله رییس شورای صلح شد.
این به چه معنی است؟
آیا تا پنج سال دیگر هم امکانات بوجود آمدن صلح در افغانستان وجود ندارد و این شورای صلح بکار خود ادامه میدهد؟
اگر قوای امریکا از افغانستان خارج شود و کمک های نظامی آنها نیز قطع شود و طالبان بیایند و حکومت را سقوط دهند و اشرف غنی به امریکا فرار کند و داکتر عبدالله به هند،سرنوشت شورای صلح چه خواهد شد؟
کارمندان بیچاره بیکار خواهند شد و نه معاش و نه کار.
بنأ بخاطر موجودیت شورای صلح،باید جنگ در افغانستان ادامه داشته باشد و رای زنی ها بخاطر صلح نیز باید ادامه داشته باشد.
داکتر عبدالله باید در توافقنامه نوشته میکرد که بخاطر موجودیت چوکی شورای صلح،دولت نباید در پنج سال آینده جنگ را با طالبان قطع کند.
همچنان بعد از پنج سال نباید اشرف غنی بخاطر ادامه ریاست جمهوری اش قانون اساسی را تغیر دهد.
همچنان باید اشرف غنی،پنج سال بعد از کاندیداتوری داکتر عبدالله برای دور دیگر ریاست جمهوری پشتیبانی کند.
اینها چیز خاصی بودند که باید در توافقنامه درج میشدند.
هی ،هی بیچاره داکتر عبدالله!
حالا مثل فلم Kevin alone in New York ،در قصر سپید دار تنها خواهد ماند.
چه وقت هایی بود که هر هفته جلسه شورای وزیران دایر میکرد و دپ و دربار اش راکسی نداشت.
حالا یک قصر سپید دار خشک و خالی.
بخاطر مصروفیت مثل کرزی یگان کار های باغبانی را پیش ببر.
ای قصر سپید دار را نیز طراحان آن منحیث خانه کرزی بعد از تقاعد اش ساخته بودند،اما کرزی از شرم مردم،از گرفتن آن صرف نظر کرد و به تو بخشید.
حالا ببینیم چقدر وقت نزد تو باقی میماند.
خدا،خدا بگو که به زودی صلح نیاید،ورنه همین قصر خالی نیز از دست ات خواهد رفت.

>>>   در شرایط فعلی بهترین کار بود. مردم طاقت یک بحران طویل المدت را نداشت. ثبات و همگرایی فاقد پشتوانه لازم بود توانایی نداشت به مدت چند ماه ولایت های تحت نفوذش را از نظر اقتصادی و مالی اداره کند.

>>>   هههههههههههه زنده باشی جناب سید حسین صاحب ، حقیقت را گفتید، لعنت خدا به انسانهای منافق تشنه ی پول و قدرت، نفرین به این دروغ گو ها و عوام فریب ها، واقعاً عبدالله باید از خجالت بمیرد، خیلی بیشرم و رذیل است این ....بی حیا، رئیس جمهور هههههههه، از این رذالت کرده خوب بود اگر تکت طیاره خریده میرفت هندوستان پیش زن خود، بعضی ها چنان بیشرم و بی حیا است که اصلاً تصور اش را هم نمیکنی، حکومت همه شمول ، و چه جستک و خیزک ، شرم ات باد ، حق داشتند که ایشان را گل مرجان میگفتند حق با کسانی است که عبدالله را گل مرجان نامیده اند، حالا کسانیکه این بی حیا را رای دادند و با گل مرجان یکجا خواب قدرت را می دیدند چه گفتنی دارند برای این ملت بخون خفته که در هیچ جا امنیت ندارند، نه در مسجد، نه عروسی، نه عزا داری ، نه شفا خانه ، خلاصه هیچ جا، یک بی وجدان پیدا نشد که حادثه ی کابل و ننگرهار را حتی به دروغ هم که شده محکوم کند،« بل در غم تقسیم چوکی هستند، انشاالله در عذاب الٰهی گرفتار شوید بی غیرت های بی وجدان.
خداوند متعال شما را از درد این مظلومان با خبر بسازد آمین .

>>>   عبدالله را قسم تحليف ميشرماند ... خواهيد ديد. ب، م

>>>   هههههههههههه زنده باشی جناب سید حسین صاحب ، حقیقت را گفتید، لعنت خدا به انسانهای منافق تشنه ی پول و قدرت، نفرین به این دروغ گو ها و عوام فریب ها، واقعاً عبدالله باید از خجالت بمیرد، خیلی بیشرم و رذیل است این کثیف بی حیا، رئیس جمهور هههههههه، از این رذالت کرده خوب بود اگر تکت طیاره خریده میرفت هندوستان پیش زن خود، بعضی ها چنان بیشرم و بی حیا است که اصلاً تصور اش را هم نمیکنی، حکومت همه شمول ، و چه جستک و خیزک ، شرم ات باد ، حق داشتند که ایشان را گل مرجان میگفتند حق با کسانی است که عبدالله را گل مرجان نامیده اند، حالا کسانیکه این بی حیا را رای دادند و با گل مرجان یکجا خواب قدرت را می دیدند چه گفتنی دارند برای این ملت بخون خفته که در هیچ جا امنیت ندارند، نه در مسجد، نه عروسی، نه عزا داری ، نه شفا خانه ، خلاصه هیچ جا، یک بی وجدان پیدا نشد که حادثه ی کابل و ننگرهار را حتی به دروغ هم که شده محکوم کند،« بل در غم تقسیم چوکی هستند، انشاالله در عذاب الٰهی گرفتار شوید بی غیرت های بی وجدان.
خداوند متعال شما را از درد این مظلومان با خبر بسازد آمین .

>>>   تا دیروز همین کسانیکه مخالف توافق سیاسی اند داد و فریاد می زدند که چرابحران ادامه دارند و اینها چرا با هم به توافق نمی رسند و مردم ازین وضعیت متضرر می شوند اما حالاکه توافقی صورت گرفته می گویند که این به آن و آن به این تسلیم شده اند هرکی به کسی دیگری تسلیم شده باشد خانه اش آباد ! خانه شان آباد و باید صادقانه کار کنند و همدیگر را بپزرند. زیرا از تجربه قبل باید گفت :
غنی باید از پنج سال گذشته پند عبرت گرفته باشد و به تک روی و سلطه جویی خاتمه بدهد زیرا همین سلطه جویی غنی بود که وی را بیچاره و در نزد مردم منفور ساخت این بار یک چانس و آخرین چانس غنی است که تک روی و سلط جویی نکند و همه اعضای حکومت را چه از جانب عبدالله معرفی می شوند و چه از سایر جناح ها و یا جناح خودش به نظر واحد بنگرد. تجربه برخورد ناروا با وحیدی وزیر مخابرات پیشین و عثمانی وزیر آب و برق اسبق و بر عکس برخورد و چشم پوشی بادزدان معلوم الحال که همین حالا همه شان به آغوش مادر وطن شان در امریکا و انگلیس رفتند لگه ننگ بر حکومتداری قبلی غنی است که گلو از مبارزه با فساد اداری پاره می کرد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است