افغانستان پس از 11 سپتامبر 2001 (32)
لیبرال زنان کاکل چپه قات شانه جنان عینک دودی بر چشمان زدگان مُد و فیشن و سنگارهای آنچنانی که که نشخوار سخنانی آنچنانی می کنند اغلب به یقین بی سواد تاریخ سیاسی جهان و افغانستان هستند و پند پذیر نمی شوند 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۱۲    ۱۳۹۹/۶/۱۱ کد خبر: 164645 منبع: پرینت

بازی مارپیچی سیاسی پاکستان در دور جدی تنش ها پس از لوی جرگه رها سازی 400 تروریست قاتل پدران، مادران، خواهران و برادران افغانستانی در ماتم به خون خفته گان شهدای گلگون کفنان جوانان نامرد رفته در افق خونین نامردای ها نشسته، که اهل حامی فساد فرزندان قبیله رای به آزادی قاتلان فرزندان مردم افغانستان دادند که غنی فرمان رهایی آدمکشان حرفوی طالبان آی اس آی را صادر کرد و در مقابل طلب آزادی 22 نفر از سربازان کماندوی ارتش و یک پیلوت اسیر افغانستان نزد طالبان گردید که طالبان در اینباره سکوت کرده اند، و در عوض مُهر نامشروعیت بر دامان ارگ و سپیدار زدند و آنها را دلقک های امریکا خوانند، فصل جدید تنش ها ی سیاسی میان حکومت اشرف غنی و طالبان کشوده شده است.

این در حالی است که سران طالبان در آیینه چهره های مزدور خویش را ندیده اند و فراموش کرده اند که خود عروسک های خیمه شب بازی چند سره در بازی شوم در جنگ قدرت هستند که در سازش نامه دوحه به رسم و راه یهود با مشرکان و کافران صلح و با مسلمین-مردم افغانستان اعلام جنگ در فتوا جهاد «فی سبیل الله» به فتنه نفس شیطان می دهند تا تاج و تخت و گنجینه پول رازیرنگین انگشتر سلطانی کنند.

راست می گوید خدا در قرآن: «برگردانیده می شود از قرآن هر که در علم الهی از خیر مطرود است»: «یُوفکُ عَتهُ مَن اُفِکَ» {سوره الذّارِیات، آیه 9} و به یقین این آیه مبارکه هم در مورد طالبان شورای کویته به رهبری ملا هیبت الله که در خدمت آی اس آی قرار داد و فتوا جهاد سیاسی در قتل و قتال چپ و راست اعضای بدن مسلمانان افغانستان را صادر می کند صادق است و هم در مورد شورای دفتر شطانی طالبان قطر به ریاست ملا عبدالغنی برادر نیز صادق است که با کافران ثلیث مذهب {خدا، عیسی و روح القدس: خدا، فرزند روح القدس یعنی هر دو روح القدس} پیمان صلح به رسم راه یهود بسته می کند و در خدمت سی آی ای وام 6 آی به رسم چاکری سلامی می زند و شمشیر فتنه سیاسی علیه مردم افغانستان کشیده و مسلمان کشی در لباس اسلام سیاسی می کنند.


طالبان در طول اضافه از سی سال با اعمال و کردار های فتنه سیاسی در قتل های نفوس ناحق اقوام تاجیک، هزاره، ازبیک، ترکمن، ایمان و حتی در قتل نفوس ناحق مردم پشتون دستان شان به خون مردم در آیینه تاریخ سیاسی افغانستان تا آرنح سرخ است. در آیینه قرآن و فقه قرآنی این آدمکشان قتل ناحق نفوس مسلمین، «بازگردانیده می شود از قرآن هر که در علم الهی از عمل خیر مطرود است».

طالبان چه قطری و چه اهل شورای کویته و چه گروه های دیگر از آنها که در ایران تحت پوشش سپاه قدس قرار دارند، در آیینه اعمال و کردارشان هم در تاریخ و حافظه تاریخی مردم افغانستان آدمکشان مافیایی هستند که از عمل خیر هم در آیینه تاریخ و هم در آیینه شفاف فقه قرآنی مطرود هستند و بازگردانیده شده اند از قرآن به سبب اعمال و کردارشان که این قوم در روکش دین ظالن به نفس خودشان و ظالم به نفوس مسلمین هستند.

راست می گوید حق در قرآن کریم «بازمیزاث دایم قرآن را پس عده ای از آنها ظالم به نفس خویش هستند وعده میانه رو و عده ای سبقت می کنند در انجام عمل خیر به نفع مردم و کارهای شایسته می کنند.» یعنی عمل خیر را در نفس ایمان تان وارد کنید. چیزی که طالبان و داعشیان و لشکرهای بگیر و ببند و بکش وزن و مال اش را به غنیمت بگیر و بفروش برسان در بازار بردگی، از آن گوهر دینی علم خیر تهی اند تهی. خدا، جبرییل و مطفی {ص} و صحابه کرام و اولیاء و بزرگان پاک دانت در تقوی دینی-یعنی عمل خیر همه و همه شهادت می دهند که طالبان و لشکرهای تکفیری که از اسلام فقط یک ریش دراز که بورت ها را به رسم سنت کوتاه می سازند دارند و در نفس ایمان از عمل خیر مطرود اند مطرد شدنی.

اینطور به نظر می رسد درخم و پیچ داستان شعبده بازی دوحه قطر، نبط طالبان قطر به ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان {که چند سال آب خنک زندان را خورد که در دستگیراش در فبروری سال 2010، سی آی ای وآی اس آی پاکستان در یک عملیات مشترک در شهر کراچی پاکستان دست داشتند که رگ خواب کچ کلاه خان چپن برشانه شعبده باز معروف قرن کرزی را زد که در پروژه صلح و آشتی با طالبان روی ملا برادر سرمایه گذاری کرده بود}، دردست سی آی ای و قصر سفید به یمن لطف ناج و تخت انگلیس است.

نبض طالبان شورای کویته به رهبری هیات الله آخوند در دست آی اس آی است. در داخل هسته اصلی شوری کویته شکاف و دوسته گی رخ داده است که تعداد از ملایان دور ملا برادر {سابق معاون ملا عمر و قوماندان عمومی حوزه جنوب غرب متخصص سازمان دهی حملات انتحاری و چریکی} رییس دفتر طالبان قطر جمع شده اند که سراج الدین حقانی نیز به آنها پیوسته است و تحت پوشش سیا وام آی 6 قرارگرفته اند و مستقل از شورای کویته و جنرال های پاکستان برطبق پلان سی آی ای وام آی 6، در قسمی چینل اندازی با اشرف غنی و کرزی این مداری اصلی احیای دوباره طالبان، هستند تا داستان جنگ و صلح افغانستان را در تقسیم قدرت به یمن لطف تاج و تخت بین خودشان براساس فیصله شاه سازان جهان تقسیم و حل و فصل کنند.

همین چند پارچه شدن طالبان و به ویژه چیتل اندازی و سلامی زدن طالبان قطر به ریاست ملاعبدالغنی همراه با سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی و انس حقانی {که در گرما گرم داستان توافقنامه دوحه به امر مستقیم ترامپ، از زندان بگرام با تعداد دیگر از اعضای تروریست های شبکه حقانی که دست آنها آغشته به خون فرزندان افغانستانی آزاد شدند که غنی بعدها خبرشد که مرغ از قفس پریده است}، به سی آی و قصر سفید سلامی به امر و خدمت می زند و در حال دور شدن آنها از حوزه سلامی زدن های دیرینه به جنرال های پاکستان هستند.

نزدیک شدن طالبان قطر به جرکه امریکا و انگلیس و نافرمانی ملاغنی برادر و تیم از جنرال های اسلام آباد، که سال ها بوسیله جنرال های پاکستان تحت فشار و مورد تحقیر های قرار داشتند، آتش خشم سیاسی جنرال های پاکستان برضد سیاسیون ارشد دفتر سیاسی طالبان قطر از جمله ملا عبدالغنی برادر و ملا سراج الدین حقانی و شمار دیگری از اعضای دفتر سیاسی طالبان قطر برافروخته شد که بصورت تعزیرات و تحریمات مالی و ممنوعیت سفری و تسلیحاتی در فصل جدید بازی های مارپیچی سیاسی پاکستان در تنش با طالبان قطری در حال جدا شدن از پاکستان، فرو ریخت.

جنرال های پاکستان پس از سال ها طفره رفتن از مبارزه باپول شویی وتامین مالی تروریسم، وپناه دادن به تروریست ها ودادن کمک های مالی به آنها براسال قوانین نهاد بین المللی ویژه علیه پول شویی{FATA} که درسال 1989 با شرکت 37 کشور عضواین نهاد ایجاد شد و مرکز آن درفرانسه است که در سال 2015 دستور مبارزه با پوشویی و تامین مالی تروریسم القاعده وداعشیان و طالبان و شبکه حقانی که سراج الدین حقانی و شماری از اعضای ارشد شبکه حقانی نام شان در لیست سیاه سازمان ملل متحد درج است، را صادرک رده بود، پس از داستان دوحه که عقل انگلیسی و عموزاده امریکایی جنرال های پاکستان را در خم و پیچ طورمار قمار سیاسی دوحه در امتیازات آن چنانی چنان به تار خام انگلیسی بسته کرد که طالبان قطر درهم آغوشی سیاسی با امریکا را از دست رفته می بیند، یکباره به رسم فتنه سیاسی بازی های مارپیچی به یاد قوانین نهاد گروه بین المللی مالی مبارزه علیه پول شویی و تامین مالی تروریسم افتادند.

جنرال های پاکستان که طالبان قطر را در هم آغوشی با امریکا و در حال دور شدن از اسلام آباد و نزدیک شدن با حکومت اشرف غنی می بینند، به سوی {DATA} روی کرده اند و در همین زرمینه تیر سیاسی تعزیرات و تحریمات مالی بسوی ملابرادر و ملا سراج الدین و شمار از اعضای ارشد رهبری طالبان قطر در حال از دست رفته پرتاب کردند به امید مهار کردن دوباره یاغی شدگان.

جنرال های پاکستان بعد از سال ها طفره رفتن از مبارزه علیه پوشویی و تامین مالی ترورست های طالبانی پس از تیری که از دوحه خوردند، ناگهان به یاد قوانین نهاد جهانی در مبارزه با پول شویی و قطع منابع مالی تروریستان طالبان قطر افتادند و در همان حال طالبان تروریست شورای کویته به رهبری ملا هیبت الله و ملا عباس استانکزی را زیر بال کمک های مالی گرفته اند و آنها را با انواع سلاح های کشنده مجهز می سازند تا مردم افغانستان را به قتل برسانند.

این در حال وزرات خارچه پاکستان از ملا عبدالغنی برادر و شمار از اعضای ارشد دفتر تروریست های قطر تحت پوشش سی آی ای دعوت کردند که به غرض مذاکره به اسلام آباد بیایند که ذات فاسد جنرال های اسلام آباد را می نماید که در دور جدید گردش چرخه جدید بازی های سیاسی پیچیده چند جانبه میان قدرت های بزرگ گیر افتاده اند و این که طالبان قطر از سجده سالاری به دربار پنجابی ها دور می شوند و سر سجده و بندگی سیاسی به آستان پیرپیران مرشد مرشدان بازی پلان گذاران داستانامه خونین جنگ و صلح تاج و تخت بریتانیا و عموزاده می گذارند. بانکداران راه وصیت نامه سیسل رو در چوب سیاسی محکم طلسم دوحه ای برفرق جنرال های یاغی پاکستانی فرود آورده اند. رسم دنیای سیاست جنین است که دوست دشمن و دشمن دوست می شود.

به گزارش روزنامه واشنگن پُست، در گزارش وزارت خارجه پاکستان شب گذشته 30 اسد 1399، رسانه ایی شد که ملا عبدالغنی برادر، معاون رهبر طالبان و رییس دفتر این گروه در دوحه قطر و سراج الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی همراه با شماری از اعضای این گروه در فهرست تعزیرات محدویت های مالی قرار گرفته اند.

این اقدام پاکستان برای عملی ساختن تعهدات این دو کشور برای معیار های مورد نظر کار گروه اقدام مالی {FATA} در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

وزارت خارجه پاکستان در بیانیه ای اعلام کرده بود که قطعنامه 2255 شورای امنیت که در سال 2015 میلادی صادر شد درباره مسدود کردن دارایی ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی بر افراد، گروه ها، شرکت ها و اشخاص مربوط با طالبان است. اما جنرال های پاکستانی در آن زمان از تطبیق عملی مبارزه با پوشویی و تامین مالی ترویست ها طالبان طفره رفتند که در دسامبر سال 2018، در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد، ترامپ، ضمن حمله به رهبران جکومت ایران که پای رژیم آن کشور را در عقب تروریسم غرب آسیا خاورمیانه عراق، سوریه و لبنان و یمن پیجاند و تهدید کرد که رهبران ایران را مجازات کی کند، تیر سیاسی به سوی پاکستان که با چین و روسیه و ایران در جنوب آسیا بر سر قضیه جنگ و صلح افغانستان معامله گری های داشت و اسپ رکمند و رکاب غول زرد می تاختند و کم حرف شنویی از قصر سفید و زیاد شنویی از قصر غول زرد می کردند، پرتاب کرد و چهره آقایی جهان تاب داد و گفت که: که سالانه 1 میلیارد دالر به پاکستان می دهیم که علیه تروریست ها مبارزه کند. اما آنها به ما دروغ گفته و دولت های سابق امریکا را گمراه ساخته اند و پول گرفته و در همان حال پاکستان را به پناه گاه امن تروریست ها تبدیل کرده است.

ترامپ، پرداخت 1 میلیارد دالر سالیانه به پاکستان را قطع و تهدید کرد که پاکستان را مجازات می کند. تروریست ها را در داخل خاک پاکستان هدف قرار می دهد و از این دست داستان های سیاسی که جلو صاف اش از آب دروغ سازشنامه دوحه برآمد و لی در داستان دوحه تاج و تخت و عموزاده چوب سخت بر گردن جنرال های گردن فرازان معامله گران سخت جان دست پرورده ضیالحق معامله گر بزرگ جنگ سردی زدند. ملاعبدالغنی برادر و یاران او را درخم و پیچ دیدارها با زلمی خلیلزاد شعبده باز ماهر و متخصص فن تفرقه افگنی در خم و پیچ وعده های آنچنانی و حمایت همه جانبه مالی و جانی یار امریکا و تاج و تخت ساخت و در این داستان منافع اقتصادی خانواده گی و تباری و سیاسی خودش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را نیز سر سبد گل داستان توطئه کرد و ضرب شصت به پنجابی های نافرمان از قصر سفید نشان داد. خلیلزاد بازیگر ماهری در فن تفرقه اندازی و جذب و جلب معامله گران باسیاست بیده و سوته است.

زاهد چودری سخنگوی وزارت امورخارجه پاکستان نیز در اینباره گفته بود که نحدویت های جدید نیست و پیش از این نیز پاکستان محدیت هایی اعمال کرده است. در حالیکه دروغ می گویند. خوب هم می فهمند که دروغ می بافند. در حالی که جنرال های پاکستانی دندان خایی سرملا عبدالغنی و سراج الدین حقانی و شمار از سیاسیون ارشد دفتر سیاسی طالبان قطر می کنند و بر آنها تعزیرات و تحریمات مالی که با ممنوعیت سفر همراه است وضع کرده اند، محمود قریشی وزیرخارجه پاکستان به ملا عبدالغنی و یاران او دعوت نامه فرستاده اند که به پاکستان مسافرت کنند که سیاست یک بام و دو هوا را در اقلیم خشم سیاسی جنرال های اسلام آباد می نمایند که سخت از این داستان دوحه که در سربراه ساختن و کله به کله کردن دوباره طالبان و امریکا، نقش بازی کردند تا اسپ ماسترقلابی در افغانستان در روکش طالبان بدواند، سخت پشیمان هستند.

در هر صورت، درگرماگرم این تنشهای سیاسی میان جنرال های پاکستان و طالبان قطر به ریاست ملابرادر، محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دعوت نامه برای ملابرادر و سایر اعضا شورا دفتر سیاسی طالبان در قطر فرستاد. یک هیات از دفتر سیاسی طالبان در قطر به ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه طالبان روز یکشنبه 24 اگوست 2020 {اول سنبله 1399} به دعوت وزارت خارجه پاکستان وارد اسلام آباد شدند. مذاکرات در عقب درهای بسته جریان دارد.

سهیل شاهین سخنگو دفتر طالبان در قطر اعلام کرد که قرار است این هیات با مقامات پاکستانی در مورد تحولات اخیر روند صلح افغانستان و بررسی در مرزهای دو کشور بحث و مذاکره کنند. البته، ناگفته روشن است که سهیل شاهین دروغ می گوید. امروزه دروغ نه تنها سلاح شیاطین سیاسیون شرق و غرب و شمال و جنوب است که گند دروغ گویی های شان که شرم هم نمی کنند فضای بین المللی و ملی را آلوده نموده، بلکه دروغ سلاح ریش خینه های دین به دنیا فروشان کلمه گویان شش کلمه و 21 رکن ایمان و آن داستان های حورو غلمان جوانک های زیبا روی نوپشت لب کرده سیاه نیز است.

دروغی که امروز برخی ملایان فرقه های سنی و شیعه می گویند حتی شیطان هم آنچنان دروغ های که ملایان سیاسی بنام دین و خدا و پیامبر {ص} و بزرگان دین از سر الفت و یا از سر منافقت های سیاسی برای استفاده از دین دکان ساختن و خر سواری، بر ساخته و گفته اند و می گویند که با اتهامات آنچنانی بر ملایان رقیب در فرقه های سنی و شیعه عجین شده، نگفته است و نمی تواند چنان دروغ ها را بسازد.

هر چند شیطان در دل بابای آدم و حوا که سر مست و خوش و خندان و خرامان برهنه بی خبر از برهنگی در باغ عدن سر سبز پُر از انواع گلبرگ های بهشتی زیبا روی طیف موج عطرهای خوشبوتر از عطر شام پاریس، چکر می زند و با حیوانات و پرندگان خوش صورت و رنگ نگار نقاش ازل محشور در لطفت ذات اولیه بودند، وسوسه تناول میوه ممنوعه را در دل آنها انداخت و سرانجام در وسواس جاودانگی پدر و مادر ما فراموش کردند سخن خدا را که نزدیک مشوید به آن درخت ون خورید از ترآن میوه ممنوع که هلاک می شوید و تناول کردن از آن درخت میوه ممنوع و در همان حال هلاک شدند وقتی که دیدند همدیگر را برهنه و چشمان شان باز شد در دیدن عورت های همدیگر که دچار شرم نخستین شدند و سرخی شرم در گلونه های شان دوید و در عقب درختان سبزینه پنهان شدن از همدیگر و از بزرگ های درختان بهشتی سطر عورت شرمگاه ها کردند و به خیر و شر داستان بینا و آگاه شد و در همان حال صدای بی صدای خدا که صدا ندارد را در عمق روان شان شنیدند که فراموش کردید سخن و پند مرا که خبر دادم به شما که شیطان دشمن جان شما است. پس فراموش کردید.

پس فریب سواسه های شیطان سر به سجده نکرده از غرور و تکبر جنس آتش و جنس گل بدبوی لجن را خوردید و تناول کردید پس به خیر و شر و نیک و بد داستان تقارن و تناوب و آن داستان شرمگاه را و مرتکب گناه اولیه شدید پس هلاک شدید در همنشینی با خیر و شر و نیک و بد داستان حیات زمینی که درپیش است. پس بیرون شوید از باغ عدن آرامش و آیش و چکرهای بی خبر از برهنگی آرامش های خاطر و فرود آید به زمین بستر نا آرامی ها که سایه باغ عدن است و شیطان دشمن جان و بدانید که شیطان انسی بدتر از شیطان جنسی است که از جنس آتش بی دود است که سالها عبادات های بسیار در گریه وزاریها تا به صف فرشتگان و ملایکه رسید و معلم ملایک شد و باز به جنس آتش بی دودش نازید و سر سجده به پای گل آدم نکرد در تکبر برتری آتش برگل سیاه و طوق لعنت شد بر گردن اش مبر و غرور و سودای جنس آتس بی دود که کی خم شود به پای دود سیاه.

در هر صورت، داستان به داستان می آوریم در مذمت ملایان طالبان فتنه سیاسی شیطان تر از شیطان که سهیل شاهین اش سخنگوی دفتر سیاسی سی آی ای در روکش ملایان ریش خنه ای طالبان قطر است که جز دروغگویی کاری دیگری ندارد. شاهین مجاهداش سخنگوی طالبان گویته به رهبری هیبت الله اله ی دست آی اس آی است که دروغ سر دروغ ساز می کند.

امروزه دروغ سلاح ملایان و آخوندهای سیاسی مدرسی قشری دماغان فقه مزاج روایت گواه است که آیات خدا را به بهای اندک دنیوی می فروشند. نیست زنگی دنیا مگر بهره اندک که باعث فریب می شود.

در هر صورت، تنش میان جنرال های پاکستان که جهت کلی سیاست خارجی حکومت های دیموکراسی سوته کراسی پاکستان را تعیین می کنند، با طالبان قطر به رهبری ملابرادر و سراج الدین حقانی و اهل داستان که در هم آغوشی با امریکا، در فصل جدید بازی ها دور می شوند، در ذات اش سیاسی است.

مذاکرات آنچنانی که از یکسو ملاعبدالغنی و یاران او را در زمره تروریست ها در خم و پیج تعزیرات و تحریمات مالی و منوعیت سفر به رسم زورگویی های جرج دبلیوبوش، اوباما و ترامپ، از موضع قدرت پیچ در پیچ ساخته اند که اموال و داریی هایش را ضبط نمایند و از طرف دیگر تلاش دارند تا در عقب درهای بسته با تطمیع و تهدید و ضربه زدن به نقاط ضعف ملایان قطری که روان شناسی آنها را در طول نیم قرن خوب می شناسند، حول حفظ منافع پاکستان در داستان سیاسی تغییر کرده چند پاره جنگ و صلح افغانستان در فردای خروج نیروهای خارجی از جنوب آسیا به گردش آورند.

چرخش سیاسی یکصد و هشتاد درجه ی جنرال های پاکستان که ملایان طالبان قطر را در چرخه مجازات تروریستی پیچانده در ذات سیاسی است که عمق تنش سیاسی میان ملایان قطری و جنرال های خشمگین در دام قمار سیاسی دوحه را می نماید که نشان دهنده این واقعیت است که طالبان قطر در سایه حمایت امریکا و انگلیس که سعودی هم به آن خواهد پیوست را مذاکره با دولت اشرف غنی را مستقل از پروژه آی اس آی، برطبق پروژه سی آی ای وام آی 6 اسپ سوران اصلی داستان می رود که خوش خبری برای ارگ است و نگرانی برای جنرال های پاکستان.

این در حالی است که آی اس آی برای تحت فشار قرار دادن حکومت اشرف غنی، نه تنها در کار سرگرفتن مذاکرات بین الافغانی سنگ اندازی می کند، بلکه موج جدید حملات چند ضربه ایی خشونت بار را از ماه سرطان سال جاری در افغانستان برضد نیروهای ارتش و پولیس و مردم ملکی در تعداد از استان های کشور از جمله بلخ، عزتی، دایکندی، غور و میدان شهر براه انداخته که با به آتش کشیدن مکاتب در استان های تخار، بادعیس، فاریاب و همچنان با فیر 14 راکت بسوی منطقه ای دیپلماتیک و ارگ ریاست چمهوری در 29 اسد 1399، همراه است.

ماشین نظامی لشکر بیرون مرزی آی اس آی {طالبان شورای کویته} فشارهایی چند جانبه را بر استان های غزنی در جنوب و دایکندی در صفحات مرکزی افغانستان تشدید کرده اند. طالبان در 28 اسد 1399 {اگوست 2020}، بر منطقه آرزو در مرکز استان غزنی و همچنین چندین روستای ولسوالی پاتو استان دایکندی حمله کردند که به اثر زد و خوردهای شدید حدود 800 خانواده از محلات شان فرار کرده اند. در ادامه موج جدید حملات خزانی آی اس آی در 25 اگوست سال جاری، طالبان به یک پایگاه پولیس درمرکز ولسوالی شهرک ولایت غور حمله کردند. عارف عابر سخنگو والی غور اعلام کرد که در این جمله هشت مامور پولیس کشته و شش تن دیگر زخم برداشتند و پوسته به تصرف طالبان در آمده است.

در ادامه این جنایات طالبان روز 18 اگوست سال جاری یک واحد کماندوی ارتش افغانستان در استان بلخ به وسیله یک موتر مملو از مواد منفجره هدف حمله انتحاری انفجاری قرار دادند که سخنگو وزارت دفاع ملی اغلام کرد که بر اثر این حمله 35 تن به شمول 6 سرباز کماند کشته و زخمی شدند.

حمله راکتی به منطقه خط امنیتی دیپلماتیک و ارگ در 29 اسد سال جاری که مفرزه های طالبان 14 راکت را بسوی ارگ و منطقه دیپلماتیک شیلیک گردند نشان دهنده نفوذ عمیق آی اس آی در داخل ارتش و پولیس و امنیت ملی است. اخیر اشرف غنی دست به یک سلسله مقرری های جدید زده است که نشان دهنده فصل جدید تصفیه ها در ارتش و پولیس و امنیت ملی است.

در گرما گرم این داستان ها روز 24 ماه اسد سال جاری اشرف غنی و امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان از طریق تلفن آنلاین باهم صحبت کردند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که در صحبتگو تلفنی در مورد امنیت و سرحدات و تجارت و افزایش همکاری های منطقه ای و ترانزیت مذاکره شده است.

اشرف غنی در صحبت تلفنی با همتایش امام علی رحمان، گفته است که: «سرحدات افغانستان و تاجکستان به نقطه دوستی و پیشرفت مبدل می گردد و نمونه دوستی و همکاری خوب میان دو کشور همسایه خواهد بود.» امام علی رییس جمهور تاجیکستان که از شخصیت های محبوب برای مردم تاجیکستان به شنار می رود که در پی عصری سازی و حفظ فرهنگ و زبان و سنن و رسوم مثبت مردم تاجیکستان است و با ملا سالاری و ریش سالاری و قصص و حکایت های فتنه سیاسی ملایان دیوبندی و آخوندهای مدرسی شدیداً مخالف است، از پروسه صلح میان افغانستان و طالبان به رهبری و مالکیت حکومت افغانستان حمایت کرده و می کند. امام علی رحمان از مرز سر حدی درواز بدخشان با غنی و مردم بدخشان سخن گفت و اطمینان داد در سال آینده برق بیشتر به بدخشان و سایر ولایات افغانستان صادر می کند.

در این گفتگو فیصله شده است تا هیات از تاجیکستان و افغانستان در دوشنبه دیدار نمایند و تدابیر مشترک در مبارزه علیه تروریسم در منطقه روی دست گرفته شود.

در آستانه آغاز مذاکرات بین الافغانی که جنگ بر سر تقسیم قدرت سیاسی میان خان های قبایل پشتون هوتک، دورانی و علزیی است، قصر سفید و یاران همنوا اش به شمول کریم خلیلی، حاجی محقق و مارشال دوستم و همچنان اپوزیسیون چپ و راست در کار خود حیران و نگران تند بادهای توفان های خونین سیاسی هستند که وزدیدن خواهد گرفت. در این میان مردم افغانستان و به ویژه زنان افغانستان که در لبه پرتگاه قربانی شدن مذاکرات صلح با طالبان ضد زن روبرو هستند از سرنوشت سیاسی و اجتماعی و فردی و حقوقی شان در نظام آینده سیاسی افغانستان سخت نگران و دلشوره و دلهُره دارند بطوریکه روز یکشنبه 2 سنبله 1399 {23 اگوست 2020} کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر اعلامیه از آتش زدن و تخریب مکاتب در افغانستان بوسیله طالبان ضد علم و ضد تحصیلات دختران و کار کردن زنان در خارج از خانه که در فقه روایتی حرام است ابراز نگرانی کرده است.

در این اعلامیه آمده است که: «از 25 ماه سرطان 1399 تاکنون طالبان و افراد مسلح ناشناس حدود 7 مکتب را در افغانستان به آتش کشیده و یا ویران کرده اند. دو مکتب در ولایت تخار و سایرمکاتب در ولایات بادغیس، فاریاب، بلخ، غزنی و میدان وردک به آتش کشیده شده است.»

کمسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان و همچنین گروه پارلمانی زنان افغانستان با راسال نامه به کنگره امریکا از روند صلح در افغانستان با طالبان شلاق و قمچین ضد زن و مکتب و تحصیل ابراز نگرانی کرده اند. ناهید فرید یکی از نماینده گان کجلس افغانستان کفته است که: «در گذشته زنان قربانی جنگ بوده و اکنون نباید قربانی صلح شوند.»

کمسیون حقوق بشر و زنان گروه پارلمانی در نامه شان به کنگره امریکا از نقش کمرنگ زنان در پروسه صلح با طالبان شاکی و خط های سرخ شان را به کنگره امریکا رونمایی کرده اند به شرح که می آوریم:

1- حفظ نظام مرد سالاری و نقش فعال زنان در جریان مذتکرات باطالبان.
2- تفاهم با طالبان نباید با از دست رفتن ارزش های چون حقوق زنان،حقوق بشر، و آزادی بیان شود.
3-بحث این صلح که به افغانستان بیاید خواست ما است. ولی نه به قیمت قربانی شدن زنان افغانستان که هم در جنگ و هم در صلح قربانی می شوند.

این خانم های لیبرال چینل انداز بازی های آنچنانی از بی خبری ذات کنگره امریکا که خود بخش از توطئه های جهانی از جمله توطئه موسسه سازمان ملل متحد هستند که منشور سازمان ملل را بر طبق خواست بانکداران بین المللی برگرده مردم و قانون اساسی امریکا تحمیل کردند تا فرزندان مرد و زن امریکایی را درمناطق پیرامونی زیر پوشش شورای امنیت ملل متحد به نفع بانکدارن بجنگانند.

زنان لیبرال افغانستان که در کمیسون حقوق بشر و جامعه مدنی در داخل پارلمان فعالیت گروهی دارند اغلب بی سواد تاریخ هستند و نمی دانند که کنگره امریکا یعنی چی؟ اگر آنهابی سواد تاریخ سیاسی جهان و تاریخ افغانستان نمی بودند. و اگر آنها صاحب بصیرت تاریخی می بودند پس، هرگز دست یاری و کمک بسوی کنگره امریکا، که پس از جنگ جهانی دوم و طرح منشور سازمان ملل در خدمت سلاطین پول جز توطئه های جهانی از جمله توطئه طالبانی هستند. درزاز نمی کردند.

لیبرال زنان کاکل چپه قات شانه جنان عینک دودی بر چشمان زدگان مُد و فیشن و سنگار های آنچنانی که که نشخوار سخنانی آنچنانی می کنند اغلب به یقین بی سواد تاریخ سیاسی جهان و تاریخ سیاسی افغانستان هستند و پند پذیر نمی شوند اکثر مردمان مگر خردمندان که می دانند به ذات کنگره و پارلمان و قصر سفید به چه منوال است. آزادی راه دور و درازی است. سرد مداران آزادی امریکا و غرب از آزادی گریز می کنند. گریز از آزادی و عدالت و حقوق بشر و حقوق زنان رمز بقای ابر جنایت کاران است که بدون مجازات آزادانه زندگی و توطئه می کنند.

محمد صدیقی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
زنان
لیبرال
نظرات بینندگان:

>>>   دست آورد زنان مبارز افغانستان،
ثبت نام مادر در شناسنامه های برقی!!!
حال کسی است به من بگوید که این چه دردی از درد های زنان جامعه مارا دوا میکند.

اگر منظور از به کار گیری نام زنان در اجتماع است پس یگانه راهش توزیع شناسنامه برقی به همه زنان وطن از گهواره تا گور است. آنوقت است که مادر من و تو خودش صاحب نام خودش میشود و ضرورت ندارد که در دنباله نام من نام او ثبت شود.

در اروپا و امریکا و در تمام جهان حتی نام پدر درج شناسنامه و پاسپورت و لایسنس نیست ، چه رسد به نام مادر.
در اینجا نام مکمل فرد
نام فامیلی
تاریخ تولد به تفکیک روز ، ماه و سال
و در اکثر کشور ها نمبر مالیاتی ثبت میشود و بس به ضمیمه عکس صاحب سند.

اگر در افغانستان دنبال شفافیت هستند نمبر مالیاتی در وزارت مالیه ایجاد کنند و هرکس شناسنامه برقی میگیرد نمبر مالیاتی اش هم ثبت شود تا همیشه دخل و خرچ اش قابل کنترول باشد.
نام مادر اشرف غنی چه بدرد میخورد که ثبت شود چون استخوان های مادر و پدرش را خاک خورده.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است