کابل بانک را چگونه چپاول و غارت کردند
فرنود اعتراف کرد که وی بخاطر منفعت اقارب و همدستان مقامات عالی دولت به نام خود در دوبی جایداد خریداری نموده، سپس شخصیت های سیاسی این جایداد ها را به فروش رسانیده اند 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۴۶    ۱۳۹۹/۶/۱۵ کد خبر: 164688 منبع: پرینت

عبدالقدیر فطرت رییس پیشین بانک مرکزی اخیرا کتابی را به نشر رسانیده است که در آن از غارتگری های نظام کرزی برای چپاول ولاجرم انحلال کامل بانک پرده برمی‌دارد.

او مینویسد:
بر اساس یافته های تیم متولیت ومدریت تصفیه کابل بانک و مبتنی بریافته های کرول اسوشیتس، از مجموع ۹۳۵ ملیون دالر قرضهٔ صادر شده از جانب کابل بانک بین سال های ۲۰۰۴-۲۰۱۰تنها ۷۴ میلیون آن به شکل قانونی به مشتریان عادی صادر شده بود. متباقی ۸۶۱ میلیون دالر دیگر توسط ۱۶ سهامدار کابل بانک و همدستان آنها مورد دستبرد قرار گرفته بود.
(صفحه۲۴۲)

شیر خان فرنود رییس عمومی قبلی کابل بانک بزرگترین بدهکار این بانک بود. خلیل الله فیروزی رییس عامل کابل بانک در رده دوم قرار داشت.
در آغاز آقای فرنود ۴۴۷ میلیون دالراز کابل بانک بدهکار بود. سپس با افشای بدهکاران توسط فرنود، بدهکاری او به ۲۷۰.۳میلیون دالر کاهش یافت.
بدهکاری آقای فیروزی به ۱۸۲.۴ میلیون دالر می رسید.

در ۶ جون ۲۰۱۱ ودر جریان یکی از نشست های تحقیقاتی در بانک مرکزی در حضور تعدادی از سهامداران... آقای فیروزی اعتراف کرد که از جمله شخصیت های متبارز سیاسی رییس جمهور کرزی، بزرگترین شخص ذینفع در پرداخت های پنهانی کابل بانک بوده است.
آقای حسین فهیم برادر معاون اول رییس جمهور در رده سوم اشخاص ذینفع کابل بانک قرار داشت.
بدهکاری آقای حسین فهیم به بالاتر از ۸۱ میلیون دالر می‌رسید. او مقدار پول یاد شده را تحت نام ۴۴ فرد و شرکت خیالی برداشت نموده بود.
(۲۴۴صفحه)

چهارمین شخص که از کابل بانک منفعت های بزرگ بدست آورده بود، محمود کرزی برادر بزرگ حامد کرزی رییس جمهور بود. او مبلغ ۲۲ میلیون دالر از کابل بانک بدهکار بود.
حامد کرزی در جریان انتخابات سال ۲۰۰۹ و هم پس از آن به برداشت پول های کابل بانک ادامه داد.

آقای فرنود اعتراف کرد، که وی بخاطر منفعت اقارب و همدستان مقامات عالی دولت افغانستان (شخصیت های متبارز سیاسی کشور) به نام خود در دوبی جایداد خریداری نموده است. سپس شخصیت های متبارز سیاسی این جایداد ها را به فروش رسانیده اند.

یکی ازین جایداد ها به نام محمود کرزی بود که او با فروش جایداد خود در منطقه پام جمیره دوبی که جزیره خود ساخته است، ۵۰۰ هزار دالر امریکایی مفاد بدست آورد.
این است سرنوشت دارایی های ملی که بدست گرگان تشنه وخونخوار کرزی-احمدزی و گروه مافیایی حکومت افتاده است.

توریالی خاوری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کابل بانک
کرزی احمدزی
نظرات بینندگان:

>>>   اگر گزاف نگفته باشم بنده از اغضای تصفیه ای کابل بانک هم بهتر از دست بردهای اشخاص وموسسه های دخیل درین چپاول اگاه ومطلع میباشم انچه درین میان بیشتر به فرنود نسبت داده میشود مغالطه ونادرست است شیرخان حدود ده خانه وزمین در بیزنیس بی وپالم جمیره ای دبی خریداری نموده بود وهم یک تعداد جای داد هارا می خرید ومیفروخت که از همه ای انها بیش از بیست ملیون دالر مفاد نموده ان را در حساب کابل بانک جمع میکرد وویله های باقی مانده را هیات دولت لیلام نموده ده ها ملیون دالر به ضرر بانک بفروش رسانیدند وکسانی که ویله هاراخریده بودند ده ها ملیون دالر مفاد کردند ودوقطعه زمینی که فرنود به اطراف ونزدیکی برج خلیفه خریداری کرده بوددر وقت وزمانش حدود یک صد ملیون دالر مفاد مینمود که نگذاشتند بیشتر استفاده جوی وخدعه ای را که بکار بردفیروزی وحسین بود وحسین هم بکمک فیروزی اول از کابل بانک ۳۷۰ ملیون دالر را به اسم گاز گروپ قرضه گرفتند وبعد با چالاکی ونیرنگ گاز گروپ را به اسم فریده فرنود خانم شیر خان کردند که گویا شرکت را به تضمین قرضه به بانک داده اندو هنگام تصفیه ان قرضه به سهم فرنود محاسبه گردید وقتی گاز گروپ را به نام فریده فرنوت نمودند پول های نقد را در حسابهای سویس ودبی جابجا کرده وجند بالون خالی گاز ودوسه موتر غرازه در گاز گروپ باقی مانده بود وبیشتر باعث سقوط کابل بانک هم حسین وطاهر ظاهر وفیروزی گردیدتا جنایتهای خودرا مخفی داشته باشندبرعکس کمترین استفاده جوی وخیانت را کرزی وبرادرانش انجام دادند که همه اش به ده ملیون دالر نمی رسید صرف دریکی از کمپاین هاشیر خان وفیروزی پانزده ملیون دالربه رضا ورغبت خود در اختیار کرزی گذاشتند همچنان یکملیون وپانجصد هزار دالر را به وزیر دفاع وقت بخاطر پیداکردن طیاره ای پامیر بخشیدند گلبهار تاور هفتاد ملیون دالر بصورت رسمی وخصوصی قرضه گرفت وشوهر شگریه باریکزی <غفار داوی >چهل ملیون دالر وطاهر ظاهرسی ملیون دالر که بیشتر ان را بصورت مخفی وخصوصی گرفته است وبرادر شیرخان شیرین خان پانزده ملیون دالروحیات الله کوکچه سه ملیون دالروعیدی زاده ها هم پنج ملیون دالر وکارکنان کابل بانک مانند عبیدالله سدوخیل وداکتر فریدون وحاجی علی اکبر وحاجی پاینده خورده فروش ونثار صاقی وشکرالله وظاهر ناخوان و...
و اکه ای قوشقار سه ملیون دالر ومتباقی سیصد ملیون دالرراخلیل فیروزی برای خود ونزدیکانش وبه حسین فهیم علاوه از ۳۷۰ ملیون دالر حاتم خرچی نمود وچنین پنداشتند که تا هستند کابل بانک است وانها مقتدر وبا صلاحیت میمانند همچنان بخش بزرگ ۹۳۰ ملیون دالری را که بانک مرکزی هنگام سقوط کابل بانک داده بود از دارای های کابل بانک در جرمنی بود واپس گرفتند که حدود پانجصد ملیون دالر میشدکه بعدا ان را به بانک انتقال دادند وبیش از دوصد ملیون دالر سرمایه های کابل بانک را بابت شرکت هوانوردی پامیرودیگر شرکت های کابل بانک دولت نا بکار کرزی ضرر رسانید علاوه به اینها حدود سی تا پنجاه ملیون دالر را به مهمانی ها وعیاشی وفحاشی وشب نشینی های دبی وهدیه وبخشش های بیکران به موظفین ووزرا وروسا به مصرف رسانیدند که درین جنایت شیر خان وفیروزی سهم مشترک داشتند سرمایه ای کابل بانک که زمانی به یک ملیارد ودوصد ملیون دالر میرسیددر فرار سرمایه وترویج فحشا وفساد نیز نقش عمده بازی کرده است در پهلوی دزدان حرفوی الکوزی وعزیزی وابراهیم محب وحبیب گلزار نیز در سقوط کابل بان سهیم بودند چون محب در نظر داشت aıbبانک را در کابل بیاورد وهم شیر خان با درک وفهم اقتصادی که داشت نمیگذاشت محب ارزادانه به دزدی های رسمی موفق وکامیاب باشدوالکوزی هم عقده مندی های قرضه های پنجصد در صد وهفتصد درصدرا که به شیرخان داده بود داشت وحتی خلیل زاد ودیگران هم نمیخواستند افتخار تاسیس بانک به غیر پشتونهامنسوب باشد این هنمه عوامل دست بدست هم داده سبب گردید که دامن فحشا وفساد بزرگ برچیده شود وجای خودرا به فاحشه های چون فوزیه کوفی وخانم سلطان زوی وشکریه باریک زی وده ها وصد ها مردوزن فاحشه ای دیگر داد
حاجی ولایت خان صافی از فرانسه

>>>   پرسان گر کیست؟؟؟؟

>>>   ایا می دانید قویترین سلاح در دست صاحبان قدرت ، فریبکاریست.

ایا می دانید قدرتمندان و صاحبان مقام بدون فریبکاری و بدون ساده لوحی و زودباوری ملتها قادر به حفظ قدرت خود نیستند.

ایا می دانید از نظر قدرتمندان بهترین روش برای حکومت کردن و کنترل مردم ، ایجاد ترس می باشد.

ایا می دانید سلاح اتمی بزرگترین دروغیست که توسط قدرتهای جهانی به ملتها باور داده شد.

ایا می دانید دروغ بمب اتمی طراحی شد تا با ایجاد ترس و وحشت در دل ملتها  انها را به بردگی بگیرند.

ایا می دانید تمام انفجارات چه انفجارات شیمیایی و چه انفجاراتی که اتمی وانمود می شوند شکل یکسانی دارند و ایجاد یک قارچ می کنند.

ایا می دانید ان چیزی که به عنوان انفجار اتمی وانمود می شود یک فریبکاریست و انفجاری از گاز یا مواد منفجره در مقیاس بالاست. و اورانیوم غنی شده ای در کار نیست.

ایا میدانید ان چیزی که به عنوان بمب هیدروژنی مطرح می شود و مدعی هستند قدرت تخریب ان خیلی بیشتر از بمب اتمیست ، چیزی جز انفجار هزاران تن گاز هیدرون مایع به همراه هوای فشرده نیست.

ایا می دانید توافق هسته ای که برجام خوانده می شود این معنا را دارد که دولتهای جهانی باید با حیله گری و دروغ وانمود کنند که سلاح مخوفی به عنوان سلاح اتمی وجود که قدرت ویرانگری بالایی دارد تا با کمک این دروغ ملتها را بترسانند و بر انها حکومت کنند.

ایا می دانید بعد از انفجار بیروت که شکلی قارچ گونه و دقیقا" مشابه انفجار به اصطلاح اتمی هیروشیما داشت ، چند محقق و پژوهشگر امریکایی  این انفجار را هشداری برای امریکا دانستند و شدیدا" ابراز نگرانی کردند.

ایا می دانید علت نگرانی این محققین فقط شباهت قارچ انفجار بیروت و انفجار به اصطلاح اتمی هیروشیماست و نه چیز دیگر.

ایا می دانید انفجار بیروت ، تنها انفجاری بود که دربین هزاران انفجاری که در جهان رخ داده است امریکاییها نسبت به ان واکنش نشان دادند

ایا می دانید که شباهت این دو انفجار این نگرانی را در میان دولتمردان غربی به وجود اورده است که ملتها با مشاهده شباهت این انفجارها و مقایسه کردن انها پی به فریبکاری در بزرگنمایی انفجار هیروشیما و سلاح اتمی دروغین و خیالی انها ببرند.

ایا می دانید در طی جنگ جهانی دوم حدود 60 شهر ژاپن نابود شدند از جمله توکیو پایتخت ان که حدود پانصد هزار نفر در این شهر کشته شدند ،اما هیچ نامی از توکیو نیست و رسانه ها فقط نام دو شهر گمنام هیروشیما و ناکازاکی را بر سر زبانها انداختند.

ایا میدانید که دلیل تلفات بالای انسانی در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی این بود که جنس خانه ها از چوب ، پلاستیک و مواد پلیمری  با تراکم زیاد بوده است. و بعد از بمباران نقاط مختلف این دوشهر اتش سرایت کرد و مردم درمحاصره اتش بودند و راه فراری نداشتند و خیلی ها در اثر خفگی با دود و یا گرما مردند.

ایا می دانید در حال حاضر هیروشیما و ناکازاکی دو شهر پیشرفته و سرسبز ژاپن هستند و میلیونها نفر در این دوشهر زندگی می کنند. در صورتی که بعد از بمباران این دوشهر اعلام کردند که تشعشعات اتمی برای صدها و یا هزاران سال باقی می ماند واین دو شهر قابل زیست نیستند. برای این موضوع چه توجیهی دارند.

ایا میدانید اگر خانه های مردم در بیروت از جنس چوب و پلاستیک و مواد پلیمری بود ممکن بود تلفات از هیروشیما و ناکازاکی هم بیشتر شود.

ایا می دانید که تا به حال چند بار دانشمندان به اصطلاح هسته ای امریکا به روسای جمهورشان نامه نوشته اند که توافق هسته ای با ایران را امضا کنند و از این توافق خارج نشوند.

ایا می دانید این دانشمندان به اصطلاح هسته ای نگران این هستند که با لو رفتن دروغ بمب اتمی منافعشان را از دست بدهند و بیکار شوند.

ایا می دانید که یک موضوع عجیب این است که چرا دانشمندان به اصطلاح هسته ای روسیه برخلاف دانشمندان امریکایی هیچ اهمیتی به فعالیتهای ایران نمی دهند

ایا می دانید در دهه 90 میلادی حدود صدهزار دانشمند به اصطلاح هسته ای از شوروی سابق فرار کردند و به کشورهای جهان سوم پناهنده شدند و در این کشور ها ول می گشتند.

ایا می دانید اگر فرار این به اصطلاح دانشمندان هسته ای خطری برای امریکا و شوروی داشت بدون کوچکترین ترحمی همه انها را نابود می کردند.

ایا می دانید فرار این به اصطلاح دانشمندان هسته ای و بی اهمیتی فرار انها برای امریکا و شوروی این موضوع را کاملا" اثبات می کند که چیزی به نام سلاح اتمی مطلقا" وجود خارجی ندارد.

ایا می دانید که فرار بی اهمیت دانشمندان به اصطلاح هسته ای شوروی سابق معنای دیگری نیز دارد و ان هم اینکه افرادی که عنوان دانشمند هسته ای را یدک می کشند هیچ فرقی با دعانویسان و فالگیران ندارند و همانند فالگیران و دعانویسان فریبکار و خالی بندند.

ایا می دانید ان چیزی که به عنوان نیروگاههای هسته ای عنوان می شوند تماما" نیروگاههای زمین گرمایی هستند که گرمای لازم برای چرخش توربینهای برق را از چاههایی عمیق با عمق چند کیلومتر از سطح زمین تامین می کنند. و به دروغ وانمود به استفاده از اورانیوم غنی شده به عنوان سوخت نیروگاه می کنند.

ایا می دانید قرار بود در فروردین سال 1397 از یک باتری مثلا" اتمی رونمایی کنند که قادر به تولید 50 سال برق به صورت پیوسته می باشد و مسئولان ایرانی مدعی بودند که این باتری می تواند در موبایل ، لپ تاپ ، صنایع و بیابانهای دورافتاده فاقد برق مورد استفاده قرار گیرد.

ایا می دانید این باتری رونمایی نشد و هیچگاه نیز رونمایی نخواهد شد.

ایا می دانید  فارغ التحصیلان رشته های هسته ای از فوق دیپلم تا دکترا از نظر دانسته ها و دانش مثلا" هسته ای هیچ فرقی با هم ندارند و معلوماتشان یکسان است. و فقط مقاطع بالاتر مغرورترند و بیشتر ژست می گیرند و موقع صحبت کردن لبهایشان را کج و گرد می کنند.

ایا می دانید فارغ التحصیلان هسته ای قادر نیستند به این سوال پاسخ دهند که جنس قارچ هسته ای از چیست.  و همچنین قادر نیستند توضیح دهند که اگر یک بمب اتمی فقط چند ده کیلوگرم اورانیوم غنی شده دارد ، چگونه قارچ حاصله چند ده هزار تن و یا بیشتر وزن دارد.

ایا می دانید فارغ التحصیلان رشته های هسته ای بارها و بارها  با حالتی خوار و زار و ترحم برانگیز در مقابل مجلس و سایر نهاد ها جمع شده اند و از دولت خواسته اند که به انها شغلی داده شود.

ایا می دانید یک دکترای انرژی هسته ای در اداره اب و فاضلاب تهران کار می کند.

ایا میدانید یک دکترای انرژی هسته ای دیگر بر روی زمین کشاورزی کار می کند.

ایا می دانید که یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس فاش کردند که تعدادی از دانشمندان و فارغ التحصیلان هسته ای را به کشور عراق برده بوده اند تا در ترمیم و بازسازی یکی از مکانهای مذهبی کمک دهند.

ایا می دانید ترمیم دیوارها کار کارگر است و بردن فارغ التحصیلان و دانشمندان هسته ای برای ترمیم این مکان نشان دهنده این است که انها هیچ ارزشی ندارند و  فقط به درد کارگری می خورند و تا زمانی به انها بها داده می شود که بتوانند از انها استفاده ابزاری کنند و با موضوع دروغینی به نام بمب اتمی مردم را بترسانند.

ایا می دانید می دانید منطقه چرنوبیل که مدعی بودند به دلیل انفجار نیروگاه مثلا" هسته ای الوده شده و تا صدها سال قابل زیست نیست، یک منطقه گردشگریست که گردشگران زیادی به انجا می روند.و از داخل نیروگاه ویران شده نیز بازدید می کنند.

ایا می دانید که مدعی بودند شدت انفجار نیروگاه چرنوبیل 400 برابر انفجار هیروشیما ست اما تعداد کشته ها حدود 25 نفر اعلام شد و حجم تخریب هم ناچیز بود. واین نشان می دهد که فقط با دروغها و عجز ملتها در تجزیه و تحلیل موضوعات انها را سر کار می گذارند و بازی می دهند.

ایا می دانید در سونامی فوکوشیمای ژاپن یک نیروگاه مثلا" هسته ای منفجر شد اما اتفاق خاصی نیفتاد و هیچ الودگی هسته ای ایجاد نشد و مردم فوکوشیما همچنان در انجا زندگی می کنند.

ایا می دانید در دهه های 60 ، 70 و 80 میلادی هیچ رسانه غربی اجازه نداشت در باره بمب اتمی چیزی بنویسد و رسانه ها فقط مجاز بودند در مورد بمباران هیروشیما و ناکازاکی مطلب بنویسند تا ترس از این سلاح را به ملتها القا کنند.

ایا می دانید درکشور خودمان دکتر حسن عباسی اعلام کردند که از طرف وزارت ارشاد رسانه ها را زیر فشار گذاشته اند که در مورد انرژی هسته ای چیزی ننویسند. و این نشان می دهد که ریگی به کفششان است و ترسشان از این است که با نوشتن مطالب دیگران در مورد انرژی هسته ای دروغهایشان به تدریج فاش شود.

 ایا می دانید که حقیقت ان چیزی نیست که سیاستمداران و دولتمردان می گویند بلکه حقیقت همان چیزیست که می خواهند ان را مخفی کنند.

ایا می دانید تا زمانی که ملتها خر و نفهم باشند و چنین دروغهایی را باور کنند اوضاعشان روز به روز بدتر و بدتر می شود. چیزی که کاملا" عیان است.

و بالاخره ایا می دانید در تعریف جدید احمق، به کسی احمق می گویند که حقیقت را می بیند اما باز هم دروغها را باور دارد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است