فرشته های آزادی و دموکراسی همه را تخریب میکنند
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۰۵    ۱۳۹۹/۷/۱۵ کد خبر: 165068 منبع: پرینت

فرشته های آزادی و دموکراسی قبل از عزیمت همه چیز را تخریب میکنند...!

بنابر خبر نیوز انترنشنل و استناد بر منابع دیپلوماتیک، امریکا درحال تخریب کردن 400 پایکاه نظامی خویش درسراسر افغانستان است و بقول این منابع که تا الحال بسیاری ها از این پایگاه را تخریب نموده اند. واضع میگردد و در این شکی وجود نخواهد داشت که این مناطق را به طالبان سپرده اند.

اگر این خبر ننگین ویرانگری پایگاه ها دقیق بوده باشد و عملی گردد، در اینصورت بقول معروف "همان کفن کش سابقه یعنی شوروی متوفی را خدا ببخشد..."، زیرا هنگامیکه به اصطلاح همان دیکتاتورهای اشغالگر (شوروی) بی دین ها و بی کتاب ها خارج می شدند تمامی پایگاه های خویش را همراه با بسیاری سلاح و مهمات ضروری در خدمت همان دولت وقت و مردم افغانستان گذاشتند؛ برعکس گهواره دموکراسی و فرشته های آزادی دینداران کتابدار (امریکا ها) آنچه پایکاه برای خود در این ملک خدا داده آباد کردند دوباره ویران می کنند. زیرا برای ویرانی و بربادی قدم رنجه فرموده بودند.

عطا صفوی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
فرشته های آزادی و دموکراسی
آمریکا
نظرات بینندگان:

>>>   آنها این پایگاه های نظامی را بخاطری تخریب میکنند که بدست طالبان نیافتد و از اًنجا بالای نیرو های امنیتی حمله نکنند.
همچنان سلاح های خودرا نیز بیرون میکنند که بدست طالبان نیافتد.

>>>   نجیباله تره کی ستاره کرکت افغانستان وفات کرد،اماجالب اینجاست که کسی که اول نامش نجیب واخرش تره کی بود،چطورتاحالا دردولت مجاهدین زنده مانده بود.
ببرک(حفیظ)

>>>   اقای صفوی!
مبارک تان باشدکه بعد۴۰ سال درنهایت درک کردیدکه روسهاخیلی هاهم بهترازامریکاییهاست.
منافع روسهادرمناسبات باافغانستان صرف پارتنرشیپ بودومنافع افغانستان پیشرفت،اعتلا وترقی وسربلندی. ولی اشراروملاهای احمق همه چیزرابرباددادند.
به جمهوریت های اسیای میانه بایددید که۳۰ سال پس ازتجزیه شوروی هنوزهم مثل برادربزرگ ازدامن روسها محکم گرفته اند.
اگرما یک فیصدیک تاجک،ازبک،ترکمن،قرغز... عقل میداشتیم شایدامروزاینقدربدبخت نبودیم.
لالاگل

>>>   خوب است که تخریب شود .وسلاح های شان رابا خود ببرند .روس ها ماندند چه شد همه به بیع جووکاه فروخته شد.وتخریب گردید وبه وسیله آن هزاران تن ازهموطنان ماتلف شدند .امریکا جان میروی بخیربرو . چیزی را میگفتید صداقت آنرا مردم بچشم سردیدند اگرپند نگیرند حال شان ازین بدترخواهد شد .کشوری هستی بجزقدرت مندان ازتواین لنگوته والاها هرگزنمی نمی توانند.بالایت حمله کنند ازاین ها هرگزنترس .ازروس وچین بترس که واقعا خطرناک هستند .

>>>   به نظردهنده اول!
پس دراختیارنیروهای دولتی نبایدهیچ سلاحی راقرارداد،که میشودبدست طالبان بیافتد.
اینم شد عقل.
پاداش

>>>   صلح عادلانه وپایدار خواست وآرزوی های چهل ساله مردم مومن وجنگزده افغانستان هستند.هزارها سیاست مداران مومن ووطن دوست ،کسبه کاران،علمای دینی،روحانیون،استادان پوهنتون ودانشگاه ها،محصلین ،معلمین،تجاران،دهاقین،صاحب منصبان اردو وپولیس،صدراعظمان ووزیران سابق وکارمندان دولتی،سناتوران درشب های تاریک درپولیگون ها زنده زیر خاک شدند.صدها هزارنفر معیوب ومعلول گردیدند.ملیون ها نفر درممالک همسایه ودورمهاجر شدند، .متاسفانه درزمان حکومت مجاهدین دراثر جنگ گروهی کابل باخاک یکسان شدند.هزارهانفر کشته ومعیوب گردیدند.درزمان حکومت امارت اسلامی نیزهزارها نفر کشته ومعیوب گردیدند،مسافرین وعابرین درنقاط مختلف کشور اسیر وبه قتل رسانیده شدند.الحمدالله با آمدن جامعه جهانی وتشکیل حکومت فراگیر ووسبع البنیاد حکومت داری ودیموکراسی درافغانستان شکل گرفت وصدای صلح وعدالت اجتماعی،وامنیت داییمس به شکل واقعی درافغانستان شکل گرفت درسایه صلح وآرامش میتوان تمامی اقوام برابر افغانستان به زندگی مسالمت آمیز خودها ادامه دهندوهمچنین درتمامی زمینه ها رشدوترقی نمایند.درقرآن کریم خداوند والصلح خیر فرموده اند یعنی صلح یک عمل نیکو وکارخیر است. تمامی جنگ های جهانی وداخلی وگروهی سرانجامش باصلح خاتمه یافته اند.
شاعری درباره صلح چنین شعر جالب سروده است:
در سرای زندگانی جنگ قدرت تا به کئ
این همه تعجیل کردن بهر ذلت تا به کئ
با محبت دشمنی نابود و خنثی می شود
زندگانی بهر صلح است ، جنگ و نفرت تا به کئ
ما که از اول همه اولاد آدم بوده ایم
بعد با شمشیر و ترکش ، مرگ ذلت تا به کئ
جنگ از آغاز خلقت یکه تازی کرده است
این همه فکر جدایی رو به سرعت تا به کئ
می توان در اوج قدرت یک کمی آرام شد
تا به خود آییی که دیگر هتک حرمت تا به کئ
زشت باشد هر که را در دل عداوت پرورد
مهربانی خوشتر است آزار و محنت تا به کئ
صلح را فریاد کن تا گوش هستی بشنود
زندگی معنا پذیرد روز حسرت تا به کئ
آسمانی می شوی با مهربانی خو کنی
بیش از این نامهربان ، در جنگ سبقت تا به کئ
ای وطندار این شعر هم این گونه می گردد تمام !
رشته ها را پنبه کردن فوت فرصت تا به کئ

سعدی هم راجع به پیوند و رابطه انسان ها میفرماید:
بنی آدم اعضای یکدیگرند که درآفرینش زیک گوهرند
چوعضوی به درد آوردروزگار دیگر عضوهارا نماند قرار

برای اعاده وتحقق واقعی دیموکراسی ومشارکت تمامی اقشار مختلف سیاسی عم ازذکور واناث ،رشد وترقی وهمزیستی مسالمت آمیزتمامی اقوام برابر درافغانستان به صلح پایدار وامنیت سرتاسری اشد ضرورت دارد.جای نهایت خوشحالی ومسرت است که پوهنتون ها ودانشگاهای ملکی ونظامی زمینه رشد وترقی تعلیم وتربیه افراد مسلکی وملکی ونظامی عم ازذکور واناث درافغانستان مهیا گردیده اندواکنون ذکورواناث برای تامین امنیت عملا دراردو وپولیس درحال خدمت کردند هستند.باسهم گرفتن مردم وطندوست وصلح خواه در درانتخابات برای زعیم دولت وشورای ولایتی و ولسی جرگه ومشرانو جرگه عملا انتخابات صورت گرفته است. قانون آساسی جامع توسط علمای معتبر دینی، دانشمندان، جامعه مدنی عم ازذکور واناث تدوین و به عنوان وثیقه ملی موجود است.بازسازی ونوسازی درتمامی نقاط افغانستان باسرعت ادامه دارد.باآنهم جنگ وخونریزی، انفجار وانتحارازمردم مومن افغانستان هرروز قربانی میگیرد.متاسفانه ترورهای هدف مند در مرکزو ولایات برای ازبین بردن علمای دینی،شخصیت های ملی ودانشمندان وطندوست ادامه دارد.ازطرف دیگر تلاش های صلح ازطرف گروه های سیاسی وملی درداخل وخارج از افغانستان صورت میگیرند وپروسه صلح وامنیت پایدار درحال پیشرفت است.لذالازم است که به یاری خداوند جل جلاله همه باهم به ندای صلح عادلانه وآشتی ملی صادقانه لبیک گویند ودرجهت رشد وترقی وانکشاف در افغانستان جد وجهد بنمایند ونگذارند که افغانستان بیشتر ازین درجنگ خانمانسوز وویرانی مبتلا باشد بلکه سیاست مداران مومن ووطن دوست وعلمای دینی وروحانیون محترم همه باهم عم ازذکور واناث برای اعاده دیموکراسی وحقوق بشرتلاش خستگی ناپذیر نمایند وازتبلیغات سوء وزهرآگین به هرشکل که باشد لطفا پرهیز گردد که تبلیغات سوء افغانستان را به طرف نابودی وجنگ خانمانسوز طولانی سوق میدهد.گروپ های کوچک جنگ طلب وماجراجو ونفاق افگن که مخالف صلح وامنیت پایدار است ومنفعت خوهارا درجنگ داخلی وماجراجویی میداند توسط ملت مومن وصلح جو افغانستان انشالله به مرور زمان محو ونابود میگردند.درخاتمه به پیش به سوی صلح عادلانه وامنیت پایدار، تحقق دیموکراسی وعدالت اجتماعی وحقوق بشر وامنیت دایمی ،رشد وترقی وانکشاف همه جانبه درافغانستان، محو ونابود باد گروه های هراس افگن وماجراجو وجنگ طلب درافغانستان.
ومن الله التوفیق.
عبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   آمریکا چهارصد پایگاه داره در افغانستان؟؟؟؟
واه واه چه خبره


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است