تخریب زیربنای اقتصادی افغانستان
زیربنای اقتصادی و پلان کلی در بازار دلالی تحمیلی فروپاشیده، طبقه متوسط مضمحل شده، فقر گسترده گردیده، سرخوردگی از فرایندها عمیق تر شده، در قلب شهر کابل مافیایی دست پخت آمریکا... 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۵۵    ۱۳۹۹/۸/۲۶ کد خبر: 165526 منبع: پرینت

زیربنای اقتصادی افغانستان بدرجه اول زمین و آب و بدرجه دوم ثروت است که از راه مالیه تعرفه گمرکی و مالیات برعواید و صفایی شهر و سایر انواع مالیات و عواید و تولید ناخالص ملی می شود. چهل سال پیش از امروزه با پیج در پیچ شدن قضایای جنگ سردی در خانه مشترک مان خراسان-افغانستان که سقوط سلطنت و یعداَ سقوط جمهوریت داوودخانی و کوددتای کودتاچیان حزب دموکراتیک خلق را به صحنه قدرت آورد و آن داستان های فتنه سیاسی قوم گرایان حفیظ الله امین ناامین باند رسم تعبیضی پشتون والی سوسال ناسونالسیم فرزندان قبیله خروط و خویش خوری ها ربرشانه های مردم افغانستان تحمیل کرد و روابط دوستی ها و فرهنگ رسم فرزاندان پشتوالی رسم حکومت های شاهی و جمهوری داوودخانی را در پرده بیرق سرخ «انترناسونالیسم کارگری» آوردند که باری دیگر در پرده سرخ و تذکره هویت پوش سرخ که تره کی و حفیظ الله امین دوست داشتند تذکره پوش سرخ خلقی نشان داستان را بانمبر اول {تره کی} و نمبردوم {امین} که با رنگ سرخ یه خط پشتو و با کلمات پشتو خوش نویسی شده باشد- در جیب سرخ داشته باشند این ناسونالیست های لامذهب آدمکشان حرفوی رسم خویش خوری و رفقی گویی هایی فراکسونی شدن رهبری حزب در فرهنگ چاپلوسی و بزرگوار، بزرگوار و صاحب صاحب گویان را در پرده حکومت و دولت خلق زحمتکشان با شعارهای «انترناسونالیستی» از نو باز تولید کردند و فصل خونین اختناق چندجانبه چرخه ترور غیر خودی ها را آوردند که این فرزندان ناخلف قبیله سرفرزندان کودتاچیان داستان را خوردند و پرچمی های {اکثراً تاجیک و البته هزاره ها، پشتون ها، ازبیک ها و ترکمن ها هم شامل پرچم بودند} را از متن قدرت حزبی و دولتی خلع سلاح به غرض برقراری سلطه فرزندان رسم قبیله کردند و چرخه سرخ ترور غیرخودی ها را در مسلخ های خونین اکسا {اسدالله سروری که جنون آدم کشی داشت که پشت ستون فقرات جنرال دینبکویچ توللک کالوجن آمر دفتر عملیات ضد جاسوسی بین المللی سازمان کی جی بی را از دیدن جنایات مسلخ اکسا به ریاست جانی مشهور اسدالله سروری {پیزاروردار نور محمدتره کی داستان که به امر شاگرد وفا در گوشت از نا خون جدا نمی شود، در کوتی باغچه ارگ خلق بالشت بدهان به رسم جنایات قصی القلبی استالین جنایتکار خفک شد} لرزید وقتی که لست جنایات سروری را در یک مدت کوتا مشاهده کرد که 20000 نفر این همه آدم مثل کنجشک کشته قسمی که در کتاب «خاطرات جنرال دنبلویچ اوللک مالوجن» ترجمه نحند قدیر سراج. نشر شده است.

در جریده «امید» شماره {191} کورخ 27 قوس 1374، صفحه 8، آمده است که همین کشتارها غیر خودی که رهبران احزاب سیاسی چپ و راستی ها و اسلامیست ها و ملی گراهای وطن دوست از جمله شادروان مجید کلکانی رهبر سازمان آزادی بخش مردم افغانستان و شاه محمد {معاون مجید} وروان شاد اکرام یاری و روان شاد محمد طاهر بدخشی و پسرجوان اش بنام کیهان را ترورهای نامردانه خونین کردند و متنفدین قومی و روشنفکران و اسلامیست ها را به عنوان غیرخودی به چرخه ترور سرخ بستند.

همین جنایات که حفیظ الله امین که خودش را استالین افغانستان می نامید.
قسمی که دستگیر پنجشیری در کتاب «ظهوروزوال حزی دموکراتیک خلق افغانستان» آورده است، فرمان صادر کرده بود که: چون دستور من رسید، بگیرید، بکشید و سر به نیست کنید، که پرچمی ها و هزاره ها و از بیک ها و پشتون های پرچمی از جمله سلیمان لایق استاد دکتر نجیب الله در تربیت حزبی را نیز هدف قرار داده بود، سبب شد تا مردم افغانستان از هر قوم و مردم علیه جنایتکاران بیرق سرخان باندامین قیام جهادفی سبیل الله کردند و به دشت و کوه و برزن و صحراها آواره شدند و تفنگ به رسم تیاکان آزادمنش کوهسارها دره ها و ادی ها و زمین هموار هرات جان بلخ و ننگرها و غور و غزنی و نیمروز و ارزگان و بهسود و دایکندی و هزار جات و قندهار داستان برداشتند و جنگ مردم با یک اقلیت روشنفکر جدا شده از مردم خونین روشن شد.

با تجاوز شوروی به افغانستان 27 دسامبر 1979 {6جدی 1358} فصل توفان سرخ جوشیدن گرفت قیام عمومی علیه اشعالگران پاچه سرخان که قصد بر اندازی دارند به اوجش رسید که همراه است با پدیده شوم بنام اتحادیه قبایل جنوبی و اتحادیه قبایل مشرقی و اتحادیه شما آزاد بیک شیطان سی آی ای داستان و ملایان انگلیسی قبایل جنوبی شبکه حقانی و شبکه مافیایی ملایان مشرقی جنگ و صلح افغانستان قربانی شده در شعله سرخ جنگ سردی ژیواکانومیک-ژیوپولیتیک-استراتژیک که فروپاشی شیرازه زیر بنای اقتصادی افغانستان یعنی آب و زمین دو منبع زیر پایه اقتصاد ملی مادر وطن مان را پس از چهل سال جنگ های تحمیلی رقم زده با بازار اقتصاد سیاسی رسم دلالی کمپرا دوری باج و باج دهی رسم دلالی سود گیری که در آن طبقه متوسط شهری سرمایه داری ملی و حکومت ملی که حامی سرمایه ملی و منافع مردم است که ثروث اجتماعی را به عدل و اخلاق حقوقمند به تفع نیازمندان جامعه خرج کند و پروژه های کار را تولیدی ماشینی تکنالوژی تولیدات مدرن سرمایه داری را در دستورپلان اقتصاد ملی قرار دهد و دود همان حال پلان ایجاد زیر ساخت های اقتصاد ملی را در دستور کار قرار دهد.

از متن جامعه رنگ آمیزی شده به تولیدات سرمایه خارجی مضمحل شده، فقر گسترده گردیده، سرخوردگی ازفرایند های بازار عمیق تر شده، بیکاری 56 درصدی فساد برزگ را در سراسر کشور درداره دزدی های مافیایی از جمله دسته و داره رییس و بس شور بازار که 11 بار به جرم جنایت و قاچاق و دزدی های مسلحانه در حمایت مافیایی قدرت مند در داخل و منطقه از سوی پولیس ملی گرفتار و زندانی شد و بعد از مدت چند روز به نیروی پول و زور و تهدید مافیایی قدرتمند داخلی و منطقه ای بین المللی داستان چورثروت های مردم افغانستان، از بندرها شد و چندی پیش در گرماگرم اعلام مبارزه علیه فساد و داره دزدان باز رییس و بس شور بازار گرفتار و باز از زیر ریش امرالله صالح و شال غنی بانی انواع فسادها در تفرقه و جنگ اندازی های قومی که تخصص ماستر فرامانسونری دارد از زندان پلچرخی آزاد کشمیر شد و به اروپا رسید و بیانه بی گناهی خود را قرائت داستان دروغ کرد تا راه را برای دوباره رفتن به بازار دلالی پر ثروت افغانستان و دزدی و حق گبری ها باز داشته باشد.

زندان پلچرخی در بخش مردانه و زنانه با فساد آلوده قوماندان اول و دوم و سوم تا ضابط و خورد ضابط و بد ماشان قدرتمند در بیرون عقبگاه هر یک خود به مرکز فساد حنسی خدمات زنان و پسران زیبا روی محبوسین داستان روزگاران فتنه انگلیس و امریکا و اروپای داستان غارتگری های 500 ساله خلق های افریقا و آسیا و امریکا لاتین که با اخته سازی روان سیاهپوستان افریقایی و قتل عام سرخ پوستان هند امریکایی شریف ترین باشندگان امریکای شمالی و جنوبی همراه و عجین شده است.

منابع آب که به هدر می رود به سوی پاکستان و ایران و زمین های کشتزارهای وسیع در خدمت زرع بته ی خشخاش قرار گرفته است که منبع اصلی تمام انواع مواد مخدره است.
بر طبق آمار سازمان ملل در سال 2020، پنج هزارتن مواد مخدر در افغانستان تولید خالص برای فروش باندهای مافیایی شده به ارزش یکصد تا دو صد میلیارد دلار که این ثروت بزرگ آب و زمین و کاررازان مردم به مرگ گرفته و به تب راضی شده به اسپرین بخور و نمیر زندگانی روزگاران فقر و تگن دستی های مجبوری به جیب مافیایی بین المللی بانکداران و شرکت سالاران امریکایی و اروپا و انگلیس داستان که از گاو غدوت کمک های اقتصادی می کنند تا دولا دست نشانده را آنجا در انواع وابستگی ها در فساده و جنگ های بی پایان پیچ در پیچ کنند و مردم ما را به وسیله طالبان، داعشیان، شبکه حقانی و حزب التحریر داستان ملا سازی روابطی انگلیس های پیرساز و ملا ساز روایتی که عقلانیت قرآن را تابع عقلانیت روایتی فلان بن فلان بن فلان بن مستان گرده اند تا به رسول الله {ص} می رسند روایت یک زاغ چهل زاغ می شود در فراز و نشیب تعبیرها و برداشت ها و انتقال آن سینه یه سینه در نسل ها که تمام عقب ماندگی سیاه بختی و سیاه روزی و گرسنگی و بی عدالتی و جنگ و خشونت بی پایان از اسلام روایتی فقه اهل فلان بن فلان که نه سخن پیامبر {ص} است در الفاط و کلمات و جملات که از دولب پیامبر {ص} بر آمده است که ما نشنیده ایم و نه سنت است و لو سندش هم متواتر درست و صحیح صحیح بخاری و مسلم و صحیح امام سنایی رحمته الله علیه و یا چه در کتاب های حدیثی شیعه دوازده امامی از جمله کتاب «بحارالانوار 110 مجلدی ملا باقر مجلسی که لوسنداش هم به ده خبرمتواتر درست تصدیق شده باشد از طرف شیخ الحدیث ها باز در برابر احکام فقه قرآن کریم «لِینفَقه الدّین» روشن بیان و مجموعه معارف دینی که شامل اعتقادات اخلاق و ارژش ها و اصول و بنابر این، شامل فلسفه و جامعه شناسی و روان شناسی و انسان شناسی و دیرینه شناشی نیز می شود هبچ حجت ذاتی و تاب ماندگاری در برابر قرآن و منطق قرآن یعنی دین، ندارد که ندارد. «اَنزَلناَ اِلِیکَ الکتابِ المیزان» «هُدی للناس «تازل کردیم قران را محک و ترازوالمبزان تا مردم هدایت شوند.

هدایت به قرآن است و این که هدایت بدست خدا است نه بدست رسول: «اِنکَ لا بهدیِ مَن احُبَیتَ ولاکن الله بهدی من بشاءُ وَهُوَآعَلَّمُ بالمهتدین. بدرستی تو نمی توانی هدایت کنی ولو کسی را دوست داشتی هدایت از جانب خدا است او بر همه چیز دانا و عالم معرفت است. {قصص/56}

در هر صورت، در افغانستان زیر بنای اقتصادی و پلان کلی در بازار دلالی تحمیلی فروپاشیده بطوریکه: طبقه متوسط مضمحل شده، فقر گسترده گردیده، سرخوردگی از فرایند های بازار عمیق تر شده، بیکاری 56 درصدی رو به افزایش و 4 تا 6 میلیون معتاد دردبدر در زیر پل ها از جمله پل سوخته در قلب شهر کابل مافیایی دست پخت جرج دبلیوبوش باند محارم داستان توطئه سر توطئه ها و اوباما و ترامپ و حالا جوبایدن داستان جنگ و صلح بی پایان افغانستان غرق شده در انواع رنج ها افسردگی ها و بدبینی ها و دشمنی های چندحانبه که در این تراژدی خموش فقر و گرسنگی و تخریب زیر بنای اقتصادی در تفرقه ملی دزدان بزرگ دزدی می کنند و رسم رشوه و دزدی اهل فساد دولتی و بازار دلالی روسا و مدیران بانک ها و شرکت ها و فساد حکومت همه و همه جامعه نسل جوان سرخورد و مردم محتاح سه وقت نان در انتظار مانده را بسوی تباهی برده در جنگ های بی پایان.

محمد صدیقی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
زیربنای اقتصادی
فقر
نظرات بینندگان:

>>>   بابا خفه کردی خودت رو با این آبهای افغانستان
بیا ببرمت نشون بدم یک قطره آب سمت ایران نمیاد
فقط اگر باران شدید بیاد آب از پشت سد سرریز بشه بیاد
شورش در آوردید با این آب هریرود
هی میگه آب آب
آقا جان دوازده سال هست آب نمیاد به ایران
اگه آب میومد ایران مریض آب خلیج فارس شیرین کنه صدها کیلومتر لوله کشی کنه؟
شما فقط مواد مخدرتون سرازیر به ایرانه
تمام آبهای افغانستان هم بیاد ایران باز این گناه کبیره تولید مواد مخدر که باعث قهر خدا شده از شما پاک نمیشه.سر مردمتون رو گرم نکنید آب به ایران

>>>   منابع آب به ایران به هدر میرود؟
اولا تو گوشت فرو کن آب روبستید نمیاد
دوما بیچاره همین چهار میلیون مهاجر شما چقدر آب مصرف می کنند نفری؟
آب رو که بستید ولی اگرم میومد به هدر میرفت؟
همیشه گفتم که شما افغانها به قدری بخیل هستید که اگر ما به اونجا چهار میلیون مهاجر میشدیم خدا میداند با ما چکار می کردید
منت آبی که نمیاد اندازه مصرف مهاجرین شما نمیشد
به ایران که میرسه اسلام مرز نداره؟هر جا ملک ماست که ملک خدای ماست میشه ولی مثل اینکه آب مال خدا نیست
.....

>>>   به این آقایی که گفتند: همیشه گفتم که شما افغانها به قدری بخیل هستید. اولاً
علت اینکه چهار میلیون افغانی و بیشتر و بیشتر در داخل و خارج دربدر و اسیر و فقیرند،همینطوری مردم عراق و سوریه و لبنان و یمن... تا شاخ افریقا بدبخت و بیچاره شدند،عاملش بازهم حاکمان فتنه و جنگ افروز جیمهوری اسلامی ایران و پاکستان است، چرا پیش دستی می کنید؟ اینوع بیانات را می گویند فرافکنی از نوع آخوند و ملا! شرم و حیا هم خوب چیزی است بخدا. آهای مردم اسیر افغانستان، راه حل مشکلات ما آخوند و ملا و تعصبات دینی و مذهبی و نژادی و قومی و زبانی نیست، استقرار آزادی و دموکراسی و مدنیت غرب است. از ما گفتن. گوش اگر گوش تو وناله اگر نالهً ماست --- آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.

>>>   هرکسی توانیست نام یک نهاد دولتی در افغانستان را که به زبان پارسی دری باشد یاد آوری کند یا حتی نام یک اسناد ملی را بگیرد که به زبان پارسی دری باشد نه انگلیسی عربی فرانسه ای نه هندی یک هزار دالر دریافت کند این خیانت غلام بچه های پارسی گو درباره زی ها که غلام بچه بودن خود را نامش را رهبر میگویند کسی میتواند پایخ بدهد ؟
خراسانی

>>>   متن را مطالعه کردم . چیزی نو و بکر در ان دیده نمیشود. سراپا نوشتها با عقده ها و تنفر زیب و زینت یافته است.مجید کلکنی را از گذشته ها میشناسم روحش شاد.هم او و هم همراهان او تک قومی و سکتاریستی میاندیشیدند به همین خاطر او و همفکران او نتوانستند در بین توده ملیونی کشور راه یابند خود و افکار شان در بین کوه ها و دره های شمالی محصور ماند..اینکه در میان انها افراد نخبه بود جای شک نیست منتها این افراد در سازمان سیاسی غلط عضویت داشتند.شما بگویید در جمع اعضای سازمان مجید کلکانی چند نفر ازبیک ونورستانی هزاره و پشتون حضور داشت؟؟
اگر از روی عقده برخورد نگردد در بخش اقتصاد باید گفت که طرحهای حزب دموکراتیک خلق افغانستان بعد از ششم جدی با در نظر داشت اقتصاد چند بعدی در کشور علما تنظیم شده بود و جامعه داشت به سوی پیشرفت اقتصادی میرفت. تجاوزات و مخالفتها به شمول موضع گیری های گوریلایی سازمانهای خورد کوچک از هرطرف و شدت جنگ بنام اسلام و فلان و بسمدان که زمان ثابت کرد که همه افواه ها و سرو صدا ها از ریشه دروغ بود واز ریشه از سازمانهای استخباراتی سی ای ای و همسایگان ما ایران و پاکستان اب میخورد. حیات سیاسی و اقتصادی جامعه را به چالش کشید.جنگ اعلام نا شده و فرسایشی تمام نیرو و قوای بشری کشور را بلعید.شما خوب میدانید ولی عقده های درونی و سیاسی شما جناب را مانع از تجزیه مسایل به مثابه یک شخص اکادمیک مانع گردیده است. من نوشته های مربوط سازمان مرحوم مجید کلکانی را در کتاب سوسیالزم یا توحش و یا در سایتها مرور کرده ام سراپای مقالات دشنام به ادرس کارمل و نجیب و پرجمی ها است که خواننده را دلگیر میسازد .بهتر از شما اکادمیسین های امریکایی و غرب واقعیتهای درونی کشور را از الف تا ی مستند بروی کاغذ اورده اند زیرا انها وابسته به هیچ گروه و سازمانی نیستند. در مورد ابهای افغانستان باید گفت که دولت کنونی با وجود نارسایی های فراوان و رهبری نا سالم باز هم در صدد حل ان برامده و در صدد تاسیس بندهای اب در مسیر دریاهای افغانستان که ایران و پاکستان با ما شریک اند میباشد
باقی نوشته ای شما طور مبهم از اسلام و احادیث و اینکه هدایت بدست کی است و کی نیست ادامه یافته است و در فرجام باز متهم ساختن امریکا و غیره . پیشنهاد مشخص شما برای برون رفت از چالش های فعلی چه است لطفا با ما شریک سازید.
فخر اهنگر

>>>   چرا شما فحاشی می کنید؟ چراشما حودجوشی جاهلانه درشعله خشم دوراادب می منید ای اهل بداخلاق وچراازواقعیت ها فرارمی کنید ای قلم زن ست نظم وست نثرگفتارآراسته ای شاعرانه نسبت به تاریخ ومجموعه دانش معاصرجاهل ونادان.حدا هدیت کنند شما نادان های جاهلان بی خبرازداستان فتنه ها وای اهل گمراه چرا مغالطه مصادره به مطلب خاص می کنید؟چرا با مغالطه حمله به شخص چهره ابلیس مردم روی تان را دررسانه ها ملی رسوا می متید.درسخنان شما چیزی که نیست یکی تاریخ دودیگر منطق وسوم دانش علمی نیست پس با شماسخن قرآنی می گویم چون به جاهلان رسیدیبگواسلام وعلیکم.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است