كمسيون نظارت بر قانون اساسي مصروف چيست؟
وضعيت حاكميت قانون در كشور ما عليرغم سيسم تفكيك قوا، بدلايل، بي ثباتي سياسي، ناتواني در اعمال حاكميت، نقض مستمر قوانين در سطوح و عرصه هاي مختلف به رويكرد روزمره مبدل گشته است 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۳۰    ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ کد خبر: 166299 منبع: پرینت

حاكميت قانون يكي بارزترين اصول حقوقي وعمده ترين مباحث حقوق اساسي است، اين اصل در وضع قوانين از جانب نهاد نمايندگي(پارلمان)، اجراي قوانين توسط قوه اجرایي(دولت) ونظارت دقيق از تطبيق ورعايت قوانين توسط نهاد نظارت برقانون(قضا)تجلي مييابد، كه هدف ازآن تحقق عدالت اجتماعي است.

حاكميت قانون بمعني رعايت وتطبيق يكسان قوانين، بخصوص قانون اساسي از جانب دولت وشهروندان است، اين اصل حكم مينمايد كه دريك جامعه مبتني بر ارزشهاي حقوقي و اصول حقوق شهروندي، هيچ عنصري بالاتر از قانون نبوده، شهروند عادي و مقامهاي سياسي در رعايت قانون مكلفيت يكسان دارد.
پارادوم هاي حاكم در حقوق اساسي مدرن، برابري افراد جامعه را در برابر قانون، از دستاوردهاي جامعه مردم سالار توصيف كه نبود حاكميت قانون منجر به استبداد ميگردد.

همچنین هدف از حاكميت قانون رعايت هنجارهاي قانوني است كه جامعه را به بستر مناسب براي همزيستي، برابري فردي ومصونيت عمومي مبدل ميسازد.
از ديد تاريخي، دكتورين مونتسكيو مبني بر توزيع قدرت وبا محدود سازي قدرت به يكدست، اصل حاكميت قانون را پايگذاري نمود، بربنياد اين تیوري، توزيع قدرت به نهادهاي سه گانه قدرت راه را براي حاكميت قانون وبرابري در برابر قانون هموار ميسازد.

اما وضعيت حاكميت قانون در كشور ما عليرغم سيسم تفكيك قوا، بدلايل، بي ثباتي سياسي، ناتواني در اعمال حاكميت، نقض مستمر قوانين در سطوح و عرصه هاي مختلف به رويكرد روزمره مبدل گشته است، همچنان وجود كانون هاي قدرتهاي نامشروع و زورگو و نيز فساد وموجوديت كليپتوكراسي به حاكميت قانون نقطه فرجام گذشته است كه در اين ميان بي مبالاتي تعمدي وتضيع مفاد قانون اساسي توسط نهادهاي حاكم وفيگورهاي قدرت، بحران قانون اساسي را مطرح نموده است.

لذا در اين اوضاع بخصوص كه نميتوان از اصل حاكميت قانون در كشور صحبت نمود، در جنب نهادهاي نظارت بر قانون، كمسيون بنام نظارت از تطبيق قانون اساسي نيز وجود دارد، اين نهاد كه در پرتو احكام ماده(١٥٧) قانون اساسي كشور فعاليت مينمايد، وظيفه دارد و ملزم است تا از مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي و همخواني اقدامات نهادهاي دولتي با هنجارهاي قانون اساسي نظارت و در صورت بروز موارد نقض قانون اساسي از سوي هرمقامي كه باشد، اقدام عاجل نمايد.

درحاليكه مردم موارد متعدد تضيع بي باكانه قانون اساسي در زمينه هاي مختلف منجمله در زمينه منازعه ميان شورای ملی و قوه اجرایي را در زمينه استمرار وظايف وزيران كه با راي منفي نهاد قانونگذاري مواجه گرديده است شاهد هستند، برپايه مفاد قانون اساسي ابقای مجدد سرپرستان نقض آشكار قانون ودر فقدان كامل وجاهت حقوقي قرارداشته و كمسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي با سكوت شرمآور كه در چنين موارد بايست به اقدامات عاجل بمنظور حل منازعه ناشي از تخطي قانون اساسي اقدام نمايد،در نقش يك ادراه پوشالي، گوش بفرمان ونظاره گر تبارزنموده است.

عبدالاحمد فیض


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
نظارت قانون
قانون اساسی
نظرات بینندگان:

>>>   کمی از خصایل خادیست ها:
درتعدادی از وزارت خانه ها برای فعلا هم عده ازهمان خادیست های گنهکار حضوردارند که با تملــــق وچاپلوسی طوری می خواهند جلوه دهند که گویا جان نثار این حکومت هستند ، همان خصوصیت های منفی دسیسه بازی وشیطنت رزیلانه که از همان سی سال قبل در رگ وخون شان آغشته شده تاحال هم ادامه دارد
یکسال قبل یکی ازین خادیست ها که محافظت فرد اول اداره را بعهده داشت برای اینکه نشان دهد خیلی بیدار ومبتکر ومخلص است چندین مراتبه سربازان را سربام ها ایستاده نموده ومی گفت ما مانور اجرا میکنیم !! سردیوارهارا سیم خارکشید ، خلاصه همه کارهایش نمایشی وبخاطر جلب توجه دیگران بود، همین مانورهابود وحرکات این خادیست بود که ترورست های جنایتکار متوجه شده وفکر نمودندکه درینجا حتما خبری هست که اینقدر ترتیبات حرکات صورت میگرد همان بود که دومراتبه انتحاری آمد وچندین مامور بیچاره وغریب که هیچکاره نبودند را شهید ساختند
مدتی گذشت خادیست دیگری به عوض قبلی آمد این فرد درهنگام دیدن روسا ومعینان طوری خود را قات مینماید که گوئی در رکــــــوع نمازقرار دارد هرگاه درتلفون صحبت کند اگر جانب مقابلش فرد با صلاحیت باشد هشتاد فیصد کلماتیکه ادا می نماید ( صیب .صیب .صیب) است برعکس دربرخورد با کارگران مامورین پائین رتبه طوری صحبت وعمل میکند که گوئی فرعون است
ازانجائیکه مریضی مضریت واذیت نمودن دیگران را از سی سال قبل به ارث گرفته اند همیشه درفکر تنگ نمودن ساحه برای مامورین وکارگران است مثلا برای مامورین وکارگرانی که با بایسکل رفت وآمد میکنند باید یک کیلومتر دورتر از محل کار پارک نمایند این خادیست استدلال میکند که ممکن با بایسکل شان مواد منفجره انتقال کنند ویا اجناس دولتی را خارج نمایند ،مگر خودش درینمورد دست باز دارد چنانچه چندین مراتبه وسایل دولتی را توسط موترش خارج نموده است
خصوصیات شخصی این تولید شده های کـــــاجــــــی بـــــی طوریست که خاک پای افرادی هستند که اینها درک کنند با صلاحیت داران قرابت یا خویشی دارند مثالش اینکه چند فردی بنام گارد برای تلاشی از طرف اینها توظیف شده اند که اگر بنابر مشکلی راه بندی وقوع کدام حادثه ویا مشکلات فامیلی نتواند حاضر شود ویا دیرتر بیاید با او طوری برخورد میکنند که گوئی آن فرد بزرگترین جرمی را مرتکب شده برعکس یکی ازافراد که توسط فرد با صلاحیت آورده شده در ختم رسمیات از همه اولتر از اداره خارج میشوند ودر شروع رسمیات از همه دیرتر حضور می یابد از پهره ونوکریوالی شبانه هم معاف است اما درمورد این فرد چشم وگوش این خادیست کور وکر است .
بنابر عادت دیرینه همیشه کوشش میکند تا همه مردم را دشمن معرفی کند همه را انتقاد میکند اوبه نظر خود از همه مهمتر وفعالتر وبر هرچیز مستحق تر از دیگران است وهمیشه لاف میزند که مدت سی سال تجربه کار دربخش امنیت دارم
درحالیکه حقیقت را مردم میدانند که امنیت ملی ما هرگز هیچ دست اورد واقعی ندارد صرف نمونه اش عبداروف طفل نه ساله که سه ماه میشود دربند جنایتکاران اختطاف چی است اینها هیچ کاری کرده نتوانستند
پولیس ملی هزار مرتبه بهتر ازانهاست و همین حکومت از خون شهدای پولیس زنده است . گرچه زیاد تر و.قت خودرا برای کشف وظبط تابلیت K مصر ف میکنند اما باز هم در صف اول قربانی قرار دارند ،خداوند نیروی بیشتر وهمت والاتر نصیب شان سازد


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است