انتخابات زودهنگام، براى سبوتاژ نشست استانبول
غنى احمدزى كه بر زيركى سياسى خود مى بالد، همچنان كه نجيب الله در آخر كارش پشتيبانى شوروى را از دست داده بود. او نيز، شمارش معكوس زوال حكومتش را استارت زد 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۳۹    ۱۴۰۰/۱/۱۲ کد خبر: 166721 منبع: پرینت

انتخابات زودهنگام، طرح غير عملى ارگ براى سبوتاژ نشست استانبول!
بهتر است سخن را با اين سوال آغاز كنم كه آيا ابتكار يكشبه آقاى غنى مبنى بر برگزارى انتخابات زود هنگام، تا حال از چشمان تيز بين گردانندگان پشت صحنه قضاياى افغانستان پنهان مانده و در ذهن ذهين تحليلگران غربى بويژه امريكايى تا حال خطور نكرده كه فى البداهه و سمارق گونه از فكر غنى تراوش كرد؟

امريكايى ها براى نقطه پايان گذاشتن به طولانى ترين جنگ تاريخ معاصرشان و خروج از افغانستان، نخست نقشه راهى ترتيب نمودند. سپس با تهديد و تطميع هاى كه در روابط كجدار و مريز شان با اسلام آباد معمول است، موافقت آنها را براى كشاندن طالبان به ميز مذاكره و سرانجام امضاى توافقنامه حاصل كردند. متعاقب آن مضحكه اى را بنام انتخابات راه اندازى نمودند كه حتىٰ تا لحظه تحليف غنى و عبدالله كسى نميدانست ارباب، سنگ دست داشته اش را روى كفه ترازوى كداميك خواهد گذاشت.

هر چند طبق معمول، غنى كانديد واقعى و عبدالله رونق آراى بازى و ممثل نسخه رنگ رفته دموكراسى كاذب امريكايى بود. اما واشنگتن از عبدالله بسان اهرم فشار و شمشير داموكلس بر فرق غنى، ماهرانه استفاده كرد و قبل از آنكه پرنده اقبال را روى شانه هاى نحيف غنى بنشاند، دستخط او را براى انصراف عندالموقع از قدرت، پيشاپيش ستاند.

قرار بود اگر غنى كوتاه نيآيد، هر دو كانديد زير سايه سنگين خليلزاد، اسكات ميلر و سفير امريكا تحليف هاى جداگانه اى انجام دهند و همچنان به طبل اختلاف بكوبند، تا اوضاع متشنج شود و سرانجام از واشنگتن فتواى ابطال انتخابات صادر گردد و روز از نو، روزى از نو شود.

اما بعد از ساعت هاى ١٢ شب قبل از روز تحليف، با وساطت حامد گيلانى و چند تنِ معدود ديگر، غنى جام زهر را نوشيد و نقشه راه امريكا را با دادن اين تعهد پذيرفت كه هر زمانى امريكا خواسته باشد، بدون قيد و شرط از قدرت كنار ميرود، اما در عوض مؤقتاً و ظاهراً موازنه را در مقياس داخلى به نفع خود تغير داد و مشروعيت خود را از حضور مثلث خليلزاد، ميلر و سفير امريكا در روز تحليف مسجل ساخت.

غنى كه از ناچارى و درماندگى تن به اين توافق داده بود، با افكار ماكياولى اش تصور ميكرد، قدرت ابزاري است كه ميتوان ذريعه آن اوضاع را طورى شكل داد كه بطور طبيعى امكان پياده شدن نقش راه امريكا منتفى شود و او بتواند به بقايش در ارگ ادامه دهد. بناً خواست عمداً اوضاع داخلى را با طالب و روابط خارجى را با پاكستان كه در توافق با امريكا بسر مى بردند و همچنان ميبرند، تيره و تار و متشنج سازد.

بالمقابل امريكايى ها براى تجريد و منزوى ساختن ارگ، به مطرح نمودن احزاب و جريانات سياسى درون نظام پرداختند و روابط نخبگان سياسى مخالف غنى را با طالب و اسلام آباد گرم ساختند كه نشست هاى متعدد و اقتداى جمعى از نخبگان سياسى مخالف غنى به امامت طالبان در مسكو و سفر هاى رسمى و استقبال گرم از عبدالله، خليلى، حكمتيار، احمدولی مسعود و برخى ديگر در پاكستان، در همين راستا انجام شد. باز هم غنى آرام ننشسته، به خريدارى مهره هاى سوخته اى چون محقق و دوستم براى تحكيم و توسعه پايه هاى جمهوريت لرزانش پرداخت كه معامله اى خزنده در اين راستا با بعضى ديگر همچنان ادامه دارد.

در يك سال پس از انتخابات، به همان ميزانى كه غنى در پنبه كردن رشته هاى امريكا تلاش كرد، واشنگتن نيز گام هاى محكم ترى بر روى نقشه راهش برداشت. نشست اخير مسكو كه مؤيد تفاهم مربع سياسى امريكا، روسيه، چين و پاكستان است، فريادِ جرسى بود كه آهنگِ بر بنديد مهمل ها را به گوش كاروان ارگ زمزمه كرد. غنى بخوبى ميداند كه خورشيد اقبالش رو به افول است و آفتاب كمرنگ حاكميت پوشالى اش به لب بام رسيده و نشست استانبول آخرين ميخ را در تابوت وى خواهد كوبيد.

بناً آخرين مرمى را از چانته اش كشيده تا با يك پيش درآمد ظاهراً قانونگرايانه و عوام پسندانه، مسير استانبول و روند گفتگو هاى صلح را عوض كند. به جز اهالى ارگ و روشنفكران خوشباور و آرمانگرايى كه به هيچ و پوچ دل شانرا خوش ميكنند، امريكا، طالب، غنى، جامعه جهانى و همسايگان افغانستان بخوبى ميدانند كه قطارى كه با موتور محركه واشنگتن براه افتاده، متوقف نخواهد شد. بايدن حاصلى را درو خواهد كرد كه ترامپ كشت نموده.

مزيدى بر اينها، غنى احمدزى كه بر زيركى سياسى خود مى بالد و بار ها گفته: اشتباه نجيب الله احمدزى را تكرار نخواهد كرد. اما عملاً با تن دادن به انتخابات زود هنگام و تعيین نمودن موعد مشخص شش ماه براى برگزارى آن، ناشيانه، وعده مشابه داكتر نجيب به بنين سيوان، مبنى بر كنار رفتن از قدرت را تكرار كرد و نشان داد كه ديگر حمايت امريكا را با خود ندارد و از تداوم قدرت نوميد و مأيوس گرديده است، همچنان كه نجيب الله در آخر كارش پشتيبانى شوروى را از دست داده بود. او نيز مثل نجيب، شمارش معكوس زوال حكومتش را استارت زد.

هرچند غنى اشتهاى سيرناپذير سرورى و زعامت را همچنان در سر دارد و اميدوارِ ثمر دادن طرح ابتكارى اش است، اما درماندگى و نيازمندى هاى چند جانبه او، اين امكان و فرصت را در اختيار ارباب امريكايى اش قرار ميدهد تا او را دَور زده و اوضاع را مطابق برنامه اى از قبل طراحى شده شان شكل دهند و سامان بخشند و نگذارند ارگ با طرح غير عملى برگزارى انتخابات زودهنگام، نشست استانبول و نقشه راه امريكا را سبوتاژ كند و يا بن بست كشد.

محمد عارف منصوری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
انتخابات زودهنگام
نشست استانبول
نظرات بینندگان:

>>>   حفظ نظام حفظ جمهوریت و حفظ دست آورد ها به معنی حفظ غنی کوچی و دار دسته فاشیست متقلب و فاسدش جمع یک چندتا چاپلوس خودفروخته در قدرت نیست و نباید باشد۰ یک حکومت سرپرست متشکل از چند نفر مورد قبول مردم میتواند این نظام را حفظ و سرپرستی کند و شرایط صلح و توافق را با طالبان آسان تر کند۰
غنی کوچی با تمام عصبیت تعصب و تقلب و خیانت هایش میتواند برود به فضله دانی تاریخ و این ملت مظلوم را بحالش بگذارد۰
این یک واقعیت است که اشرف غنی مسئولیت کشور را به تقلب دغلی و خیانت دزدیده و غیر قانونی آنرا غضب نموده، بناعن نباید نه اعتمادی بر او کرد و نه هم ارزشی زیادتر از دیگران بر او داد۰

>>>   غنی مثل قذافی رسوا میشود.

>>>   حفظ نظام حفظ جمهوریت و حفظ دست آورد ها به معنی حفظ غنی کوچی و دار دسته فاشیست متقلب و فاسدش جمع یک چندتا چاپلوس خودفروخته در قدرت نیست و نباید باشد۰ یک حکومت سرپرست متشکل از چند نفر مورد قبول مردم میتواند این نظام را حفظ و سرپرستی کند و شرایط صلح و توافق را با طالبان آسان تر کند۰
غنی کوچی با تمام عصبیت تعصب و تقلب و خیانت هایش میتواند برود به فضله دانی تاریخ و این ملت مظلوم را بحالش بگذارد۰
این یک واقعیت است که اشرف غنی مسئولیت کشور را به تقلب دغلی و خیانت دزدیده و غیر قانونی آنرا غضب نموده، بناعن نباید نه اعتمادی بر او کرد و نه هم ارزشی زیادتر از دیگران بر او داد۰

>>>   انتخابات زود منگام تحت اداره موثر ملل متحد خوب ترین راه است . در غیر آن
تمامیت خواهی طالبان به بهانه رژیم
مبهم و مجهول و غیر واضح اسلامی که آنها
خودهم مشخص کرده نمیتوانند (( که چه نوع مکتب مشخص سیاسی باشد )) مارا به صلح پایدار نه می رساند .
م.ش.ف کابل

>>>   آیا این اشرفک کله خام از نام بردن واژه "انتخابات" نمی شرمد؟؟ از ین دو پا وقیح تر دیگری سراغ ندارم.
آتش خاوری

>>>   انتخابات زودهنگام هم اگر شود تحت نظارت ملل متحد و در یک دوره حکومت عبوری باید شود. این کوچی خاین اگر کوچکترین قدرت یا دسترسی به قدرت در زمان انتخابات داشته باشد باز هم تقلب و خیانت میکند. خلاصه که این گند در هر حال باید گم شود. امتحان خودش را داده و حال به کثافت دانی تاریخ شوم قبیله تعلق دارد.
هیواد شینکی

>>>   نظارت کُلی ملل متحد در کشور ما درین شرایط امکان ندارد۰ غنی تقلبکار اول باید گم شود بعد انتخابات شود۰

>>>   این بدوی ها جنگ وحشت خشونت انتحار و کشتار را شجاعت و مردانگی تلقی میکنند و بر آن افتخار هم میکنند۰
بگذارید این ....افتخار خودشان را بین خودشان و برای خودشان داشته باشند۰ بقیه باید باهم متحد شوند و راه خود را از این وحشی های انسان نما برای همیشه جدا کنند۰
هیواد شینکی

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت خود را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است