انتخابات زودهنگام، آخرین تلاش های سیاسی ارگ
سقوط حکومت خانوادگی ارگ و تیم فسادپیشه در روکش سیاسی «جمهوریت» یک دعا و خواست و آرمان مردمی و ملی مردم افغانستان است. اما هیچ تضمینی قطعی وجود ندارد که.... 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۳۷    ۱۴۰۰/۱/۱۸ کد خبر: 166766 منبع: پرینت

من در این تاریکی،
فکری یک بَرّهء روشن هستم،
که بیاید عَلَفِّ خَسّتَگِیم را بَچَرّد
من در این تاریکی،
امتدادِ تَّرِ بازوانم را،
زیر باران می بیتم که،
دعا های نخستینِ بشر را ترک کرد
من در تاریکی،
در کشودم به چمن های قدیم
به طلایی هایی زیر دیوارِ
اساطیری تماشا می کردم
من در تاریکی ریشه ها را می دیدم
و برای بُتهء نورسِ مرگ،
آب را معنی کردم.
زنده یاد روانشاد سهراب سپهری

پس از شکست نشست های بی حاصل سردرگم دوحه به میزبان امیران قطر و به ریاست خلیلزاد دلال سیاسی عاشق پشتوالی که در دور جدید فتنه های سیاسی از یاران کرزی و غنی دور شده و در آغوش سیاسی پاکستان در روکش طالبان آی اس آی در فصل جدید بازی ها و موقعیت مشخص بازی سیاسی امریکا و انگلیس شیاطین رجیم در جنوب آسیا در جستجوی منافع شخصی و خانوادگی بزنس تجارت خانوادگی و تباری در بازار پرثروت مافیایی افغانستان و قطر و دوبی داستان است، قطار سیاسی جنگ و صلح افغانستان بسوی مسکویه حرکت درآمد تا کاسه سیاسی شکسته مذاکرات «بین الاَفغانی» را پَتّره و همجوش در آغوش سیاسی حکومت موقت شوند که سرانجام، از چانته ی سیاسی کنفرانس بین المللی ترکیه در آینده نزدیک بیرون خواهد شد- برطبق پلان پلان گرانِ نخبه های سیاسی باند محارم بانک داران و شرکت سالاران عقب پرده سیاست جهانی و منطقه ای قصر سفید که نمایش سیاسی است برای سرگرمی مردمان و سیاسیون و خبرنگاران و فیلسوفان سیاسی و اجتماعی و هنرمندان و سایر طبقات و اقشار مردمان در دهکده جهانی ولی نبض اصلی یازی ها در دست شاه سازان و رییس جمهور سازان و ملت و دولت سازانِ دموکراسی اهدایی فتنه فساد در پرده انواع فسادهای چندجانبه شیطان رجیم است.

در یک چنین اوضاع و احوال و شرایط آشفته بازار سیاسی و اختلافات سیاسی جندجانبه که نشست های بی ثمر دوحه به شکست بن بست سیاسی رسید و قطار سیاسیون بسوی مسکو در حرکت چندجانبه در اختلافات آشتی ناپذیر سیاسی پیچیده شده قسمی که در نشست مسکو، علیرغم لبخندهای دیپلوماسی در زهرخندهای روز انتقام گیری دیده می شود که ظاهراً اپوژیسیون و دولت افغانستان و طالبان توافق کرده اند که در نشست ترکیه در یک قطار سیاسی بسوی تشکیل حکومت موقت می رویم، ترس بزرگ در دل محمد اشرف غنی و تیم ارگ و هواداران «جمهوریت» افتاده و برای دَور زدنِ طرح حکومت موقت که خواهی نخواهی پایان «جمهوریت» را می آورد که با داخل شدن نظامیان طالبان تروریست های جاسوسان آی اس آی پایه های مادی قدرت سیاسی و نظامی و استخباراتی لشکر بیرون مرزی پاکستان {طالبان} زیر نام ادغام نیروهای نظامی طالبان در ارتش و پولیس ملی و امنیت دولتی در هرسه بدنه ای اصلی قدرت سیاسی و دولتی مستجکم می شود که جنرال های چوبکی ارگ تخت پوشش امریکا و نیروهای سیایه در داحل دولت و قدرت سیاسی با طالبان جوش خواهند خورد و امامت شرعی طالبان را در ارتش و پولیس و امنیت دولتی به رسمیت خواهند شناخت که انحلال نرم و ملایم از درون هرسه بازوی اصلی قدرت در داخل افغانستان پارچه شده در تنش های قومی به نفع سیادت سلطه ی طالبان را در آینده بازی های فتنه سیاست دفاع استراتژیک آسیایی چندجانبه منطقه دولت جوزوف بایدن در جنوب آسیا رقم خواهد زد که دلهُره ساسی و اضطراب اهل و قوم گرا در تب 40 درجه حرارت مرگ سیاسی در طرح انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در دستور کار سیاسی ارگ برای بقا در برابر طرح حکومت موقت که خواهی نخواهی برای رفع غالبه سیاسی قضیه چندجانبه جنگ و صلح افغانستان از چانته کنفرانس بین المللی ترکیه بیرون خواهد شد، مطرح کرده تا نگذارد حکومت موقت جایگزین تیم خانوادگی جمهوریت مافیایی غرق در انواع فسادهای چندسره شود.

ارگ و تیم هم منافع در یک قدمی سقوط درک کرده اند که ادغام نظامیان طالبان در داخل ارتش در هرسه بدنه ی اصلی قدرت سیاسی و دولتی پاکستان در روکش{طالبان} نفوذ سیاسی نظامی و استخباراتی و بنابراین، پایان سیادت مافیایی یک قوم پشتون سکولارهای بکس سیاه تحصل کرده های اروپایی و امریکایی را رقم خواهد زد و سیادت خان های طالبان مافیای راه شتران غلجایی و هوتک و درانی را می آورد که از فرهنگ روستایی اقوام بی سواد نگاه داشته پشتون ها نمایندگی می کنند.

جنگ سرنوشت سازی میان نمایندگان خان ها طبقات و اقشار سکولار و راست و چپ پشتون های شهرنشین و تمدن باور و طرفدار آزادی و دموکراسی، که در این میان تیم ارگ به انواع فسادهای چندجانبه آلوده و بدنام به هفت کتاب رسوایی های درهم پیچیده لابلای فسادهای نابخشیدنی پیچیده شده در برابر طالبان بی سواد بی فرهنگ بربرهای آدمکشان حرفوی لکه ننگ بر دامن پشتون های آزاده که دستان شان تار آرنج به خون مردم افغانستان آلوده نوکران پاکستان دشمن تاریخی بلای جان مردم افغانستان در زمین خراسان-افغانستان به خفته و آتش کشیده شده قرار گرفته اند شروع شده است.

قطار سیاسی تیاتر ترکیه که ملل متحد فتنه سیاسی بانک داران و شرکت سالاران بین المللی چرخه جنگ چهل سال عذاب های سر عذاب ها مجازات های چندجانبه مردم افغانستان در پرده های انواع وحشت های جنگ های نیابتی تروریسم طالبان و داعشیان در نفس آن نقش رهبری کننده را بازی می کند افغانستان را بسوی چرخه سیاسی حکومت ایتلافی موقت انتقالی که در آن پس از ادغام جاسوسان لشکریان مفرزه های بیرون مرزی آی اس آی شریک انگلیس و عموزاده اش امریکا، در هرسه بدنه اصلی قدرت سیاسی و دولتی و استخباراتی وارد خواهند شد که در فردا آن جمهوریت به پایان خواهدرسید، می برد. ترس ارگ برای بقا و مانداری به ارگ سلام خانه قابل فهم است.

اپوزیسیون مخالف ارگ که حول سپیدار و کرزی می چرخند و یا اپوزیسیون نونهاد نجات افغانستان و یا اپوزیسیون خط سوم از شخصیت های تیک نام سازمان های مردم نهاد که در حین احتلافات سیاسی میان شان از پایان جنگ و صلح دایمی و سراسری و تشکیل حکومت و مومت حمایت می کنند در چرخه ی سیاسی در حاشیه جریانات سیاسی در حرکت هستند که هم از نظر نظامی و هم از نظرحمایت بین المللی و منطقه ای در مقایسه با طالبان ناتوان هستند هیچ کاری از دست شان برنمی آید که با ادغام شدن مفرزه های طالبان در تمام ساختار نظام و به ویژه ارتش و پولیس و امنیت دولتی، که اکثر وزارت خانه ها از جمله وزارت دفاع و داخله و وزارت خارجه، وزارت مالیه و ریاست عمومی امنیت دولتی همه و همه بوسیله سرپرستان گماشته شده ارگ که با پاکستان{طالبان} نیز کله شور می دهند و نزدیک هستند، اداره می شوند سلطه سیاسی و نظامی و استخباراتی جنرال های پاکستان در نفس قدرت در تمام تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی و دینی قایم می شود که نشان دهنده ترس سیاسی ارگ است که غنی هم رییس جمهور مطلق العنان و هم سرقوماندان اعلی اردو و هم سلطان در جلوه شاهی که در واقع کلید وزرارت خانه های پیسه ای را در جیب سیاسی دارد تا اگر طرح انتخابات زودهنگام، که سفارت امریکا وا نگلیس و بنابراین سی آی ای و ان آی 6 و کا جی بی از آن بی خبر نیست بر کرسی سیاسی کنفرانس بین المللی ترکیه به یمن لطف خداوندان میخ ها در زمین قرار بگیرد در انتخابات زودهنگام روی چوکی های کلید با بازیگران اصلی جزایر قدرت به شمول طالبان معامله گری های پرسود به نفع بقا و ماندگاری رقم بزند.

اگر طر ح انتخابات زودهنگام مورد قبول واقع شود باز غنی و تیم او در اوضاع و احوال و شرایط کاملا متفاوت با سال های 1394 و 1398، قادر نیستند با براه اندازی انتخابات تقلبی به پیروزی برسند ولی می توانند در معامله گری های چندجانبه با حفظ قانون اساسی ملی افغانستان در تمام بدنه دولت حضور داشته باشند و نگذارند قدرت در دست طالبان بیفتد و پاکستان حاکم میدان سیاست و تصمیم گیری ها در نظام آینده سیاسی گردد.

اگر طرح انتخابات زودهنگام مورد پذیرش خداوندان میخ ها در زمین قرار نگیرد و از چانته کنفرانس ترکیه طرح حکومت موقت بیرون شود هرآیینه رهبران اپوزیسیون مخالف ارگ و طرفدار حکومت موقت هیچ تضمین و ضمانت برای اجرایی شدن یک نظام دموکراتیک ساختار سیاسی صدارتی پارلمانی غیرمتمرکز مردم سالار بر پایه حاکمیت قانون و انتخابات شفاف مردم سالار در دست ندارند و به یقین هیچ یک از رهبران اپوزیسیون مخالف ارگ و حتی خود عنی و بی بی گل و تیم مافیایی جمهوریت نیز از اصل مساله و مواد سری در داحل موافقتنامه خبر ندارند.

سقوط حکومت خانوادگی ارگ و تیم فسادپیشه در روکش سیاسی «جمهوریت» یک دعا و خواست و آرمان مردمی و ملی مردم افغانستان است. اما هیچ تضمینی قطعی وجود ندارد که با جمع شدن گلم جمهوریت و هموار شدن گلم حکومت و موقت نامتجانس آبستن تضادهای چندجانبه کبوتر سپید صلح بر آسمان تیره و تار وطن به پرواز خواهد آمد و نظام سیاسی غیرمتمرکز صدارتی و پارلمانی حکومت دموکراسی مورد خواست مردم و حاکمیت قانون در افغانستان به وجود آید و راه را برای گذر از نظام صدارتی بسوی نظام فدرالی باز سازد که یگانه راه حل عادلانه و منطقی مساله سیاسی جنگ و صلح افغانستان و صلح باعزت و سراسری کشورمان است.

سقوط جمهوریت به معنای پیروزی مردم افغانستان نیست بلکه سرآغاز فصل جدید رقابت ها و تنش های سیاسی چندجانبه قدرت ها اعم از بزرگ و منطقه ای و جزایر قدرت در داخل زمین سوخته خراسان-افغانستان است که هیچ کس نضمین برای حاکمیت ملی از طریق قانون اساسی در چانته در دست ندارد. پس، هوشیار شوید. پس، بیدار شوید پس، عاقل و زیرک کار شوید و با استفاده از تضادهای چندجانبه گره خورده راه برون رفت از دام گسترده شدن حکومت و موقت راه در وحدت و همدلی پیدا کرد ورنه لشکریان شب پرستی رسم شب پرسی دیکتاتوری فقاهتی استخوان شکن را بر گرده مردم افغانستان تحمیل خواهد کرد. جنایت کاران با کسی شوحی ندارند.

توفیق از خداوند است
صدیقی.سدنی.استرالیا


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
انتخابات زودهنگام
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   سهراب سپهری شاعر ایرانی اهل کاشان است. شعرهایش را دوست میدارم.
هراتی / خراسان

>>>   کشوریکه استاد پوهنتونش نمره یک محصل را بخاطر خواهـروبرادر خواندن اهل هنود افغانستان کم میسازد جایش دوزخ است
الهی تا ابد دست گدائی وبدنامی شما دراز باشد وهمیشه مورد تمسخر واستعمار پاکستان قرارداشته باشید
ر

>>>   برای معاون صاحب اول ریاست جمهوری مبارکباد میگویم ازینکه: قبله عالم جلالتماب رئیس صاحب جمهور قبلا موضوع عملیات خویش رابا ایشان درمیان گذاشته اند وبدینوسیله برای شان افتخار بخشیدند!

>>>   این بدوی ها جنگ وحشت خشونت انتحار و کشتار را شجاعت و مردانگی تلقی میکنند و بر آن افتخار هم میکنند۰
بگذارید این .....افتخار خودشان را بین خودشان و برای خودشان داشته باشند۰ بقیه باید باهم متحد شوند و راه خود را از این وحشی های انسان نما برای همیشه جدا کنند۰
هیواد شینکی

>>>   گناه من و خودت نیست زیرا بیغم در غرب یا آسترالیا آرمیده ایم. مگر چقدر دیگر باید این ملت قربانی بدهد که "توفیق خداوندی" اتفاق بیافتد.
آتش خاوری

>>>   چشم ها همه به استانبول دوخته شده و قلب ها در تپش اند در آرزوی صلح و امنیتی که از استانبول خواهد آمد. من میدانم که پشت درهای بسته امریکایی ها و کشورهای ذینفع و تاثیر گذار قبلآ تصمیم گرفته اند ولی در ظاهر به افغان ها میگویند که طرح و نظر بدهید، مقابله و معامله کنید. آنچه که من باور دارم در جلسه استانبول روی حکومت موقت یا عبوری توافق صورت میگیرد که این حکومت نه حکومت وحدت ملی است، نه جمهوریت است و نه هم امارت بلکه یک حکومت مشارکتی است از اقوام و گروه های مختلف.
البته طوری مشارکتی است که مورد قبول همه اقوام افغانستان شده نمی تواند. مقامات امریکایی و کشورهای دیگر این حکومت را تا یکسال و چند ماه ی حمایت می کنند بعدآ آهسته آهسته به تصور من ریشه داعش برچیده نمی شود، دست های پشت پرده داعش را در منطقه تقویه میکند و مشکلاتی دیگری دامنگیر ما خواهد شد.
ای کاش ما به جلسه استانبول آگاهانه برویم و سنگی را که در جلسه استانبول گذاشته می شود آن سنگ سنگین، استوار و پایدار باشد.
من دلالان سیاسی افغانستان را خوب میشناسم و این را هم میدانم که اکثر سیاسیون افغانستان بشمول ریاست جمهوری خط سرخ ندارند.
احمد سعیدی

>>>   انتخابات کار بسیار خوبی است۰ ولی هیچ نوع انتخابات تحت مدیریت دولت غنی و شرکا او ولو که هم زیر نظارت بین المللی باشد اصلا قابل قبول نیست۰
کسیکه خود به اساس تقلب ها و خیانت های آشکار و میلیونی در انتخابات های گذشته قدرت را غصب کرده چکونه در مدیریت انتخابات بعدی اعتماد شود؟ به هیچ وجه نه!
غی یک دزد متقلب و خاین برسرنوشت مردم و کشور است و باید در اصل محاکمه شود، نه هیچگونه اعتمادی۰
انتخاب بسیار کار خوب است اما حتمن زیر مدیریت غنی و شرکای قومپرست دزد متقلب و خاین او نباشد۰
نظارت کُلی ملل متحد در کشور ما درین شرایط امکان ندارد۰ غنی تقلبکار اول باید گم شود بعد انتخابات شود۰

>>>   کسانی که پشت حکومت مؤقت می گردند لفغانستان را به شاهراه تباهی سوق میدهند ، طرح موجود اشرف غنی رئیس جمهور بهترین گزینه برای نجات افغانستان است . هر کس بیهوده حرف نزند .

>>>   فقط دعا باید کرد اصلا نمیتوان دوست ودشمن را شناخت همه درهم ادغام هستند حال فرض کنیم غنی رفت که جایش مینشیند یکی مانند خودش یا هم عده ای مانند خودش یا از او بدتر

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت خود را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است