اشرف غنی در کمیسیون انتخابات
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۱۸    ۱۳۹۲/۷/۱۴ کد خبر: 59064 منبع: پرینت

دقایقی قبل اشرف غنی احمدزی رییس سابق پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی در آخرین روز ثبت نام از نامزدان ریاست جمهوری به این کمیسیون مراجعه کرده و برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت می کند.

معاون اول اشرف غنی احمدزی جنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش اسلامی و معاون دوم وی سرور دانش از حزب وحدت آقای خلیلی است که همراه آقای اشرف غنی به کمیسیون مراجعه کرده اند.

کد (4)


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   این اتحاد نا جوان مردانه یک قدم شومی است بر علیه تاجکان افغانستان که یکی از اهداف قبیله ګرایان فعلی و برادران به اصطلاح نا راضی شان است
در اصل ارای قابل ملاحظه را این ها بدست نخواهند آورد ولی مثل دور بعدی انتخابات از تقلب و خیانت رهبران فروخته شده استفاده میکنند

>>>   باز هم پشتون ها توانستند با مهارت تمام از سادگي و خوش باوري فارسي زبانان استفاده و آنهارا پارچه پارچه كنند اتحاد كه ميتوانست قاطعانه سرنوشت انتخابات را تغيير دهد .. جاي بسا تأسف است
مهاجر

>>>   شما تاجكها خو اوزبيگ ها قبول نكرديد دبل عبدالله خود خواه و مغرور.
طوفان از تخار

>>>   خوب گزینه است اگر رمضان بشردوست هم همرای اینها میبود 100 فصید برد از اینها میبود باز هم تیم خطرناک در مقابل بقیه اتحاد ها است
شغنانی کابل

>>>   ازهمین حالا محکوم ومردود است چون محترم اشرف غنی شخصآ ضد مجاهدین است وازطرف دگرشخص مریض روانی وصحی است بهت است توبه بکند وازسیاست دورشود صرف وصرف ازاستعداد ولیاقت استفاده کند به هدف میرسد
با احترام محمد صادق احمد زی باشنده ولایت مجاهد پرور لوگر

>>>   باز مثلی که زور تان نمیرسد یعنی رای گرفته نمیتوانید باز میگوید که آلو شور است بخاطر شور است که دست تان نمیرسد شما قبیله خواص تفرقه انداز هستید و به جای هم نمیرسید چون استعداد این کار ها شما ندارید .

>>>   برادرمحترم مسله سر پشتون وتاجیک نیست کم عمیق با ید فکر گرد بلخصوص نسل جوان کشور باید بسیار بامسولیت درمورد برخورد نما ید
عجب است که مردم رهبران راکه سال های قبل مورده اند ویا کشته شده اند محاکمه آنها رامخو ا هند به دلیل اینکه آهنها مردم بیگنا را به شهادت رسانیده اند اما افسوس اراین است که رهبران که ... راکه به همه جهانیان معلوم استند باخود نامزد مقامات میسازند
وابه حال مردم افغانستان که کشته میشوند وقاتلین شان باافتخار به
طرف نامزد شدن میروند چراکه میگویند فلانی یگانه نما ینده فلان ملت
است ... برچنین نماینده که مربوط هر ملت باشد بیاید باتوکل به ذات
یگانه درمقابل چنین نماینده های خود فروش وملت فروش یکجا شویم
وتحت یک ملت غیور افغان این سر زمین مقدس را نجات دهیم بلخصوص نسل جوان کشور
س ن کابل

>>>   از غصه ای تان بمرین، قل موتو بغیضکم، نامت راهم نوشته نکردی نام گیری می کردم، تا حال شما معاون بودین ما چه گفتیم بگذارین که یک دفعه ازبک معاون شده، آیا برنده می شود یا نمی شود آن در پیش خدا است. آخر ما هم از افغانستان هستیم وما هم حق داریم یک کمی انصاف خو کنین برارد
بشار درخشان کابل

>>>   85% پيروز خو أهند بود

>>>   آقای مهاجر!
شما که دل تان به این خود فروخته ها میسوزد وخیانت شان به قوم وکشور شانرا خوشباوری تصور مینمائید فکر میکنم درست نباشد بلکه هر یکی ازینها حاضر اند در برابر منافع شخصی خود ها از همه چیز بگذرند.همین معاون شدن ها وپارچه شدن ها فقط بر پای منافع شخصی وبدست آوردن پول وامتیاز بخود شان استوار است وذره هم آینده قوم وکشور مطمح نظر شان نیست.
کوهی

>>>   خنده به عقل مردم ازین بیشتر چه میشود که از یک خانواده دونفر واز یک حزب هم دونفر واز یک گروپ درست هشت نفربه ریاست جمهوری کاندید مینمایند ودرین معامله چه نیرنگی در کار است همه ای نکات ان را را نمیشود بر شمرد ولی از میان این گروپ گوشه ای چشم ارگ نشینان بالای وحیدالله شهرانی است تاهم یهود راضی شود وهم نصاری زیرا شهرانی بزرگ دست پرورده ای یهود امریکای تبار وفرزندشان هم تبع پدر مهربان اند مابقی انطوریکه معلوم میگردد در دوره های بعدی باز به همین گروپ یکجا میشوند زیرا همه ازیک چشمه اب میخورند ونیش یک زنبور اند
اگر انتخابات صورت بگیرد وتقلب ازسی وسی وپنج در صد تجاوز نکند بیشترین ارا را عبدالله بدست می اورد در دوره اول عبدالله یک ملیون وهشتصد هزار رای و قیوم کرزی ششصت وپنجا ه هزار رای|{ چهارصد هزار ان تقلبی میباشد}و زلمی رسول ده هزار رای واشرف غنی ششصد هزار رای که پنجصد هزار ان از جنرال دوستم جناب استاد سیاف دوصد هزار رای وحشمت غنی یا منصرف میشود ویا تنها سی هزار رای میگیرد قطب الدین هلال یکصوبیست هزار رای وفاروقی صاحب بیست هزار رای واسحق گیلانی اگر منصرف نشود پنج هزار رای وبسم الله شیر دوهزار رای
ومتباقی همه سی هزار رای میگیرند اگر کار به دور دوم کشیده شد
قیوم کرزی یک ملیون پنجصد هزار ر ای وعبدالله چیزی بیشتر از یک ملیون هشتصد هزار رای می اورند ولی تشویش اینست که عبدالله چند روز میتواند ریاست جمهئوری را ادامه دهد مگر اینکه یک گروپ مشورتی قوی تشکیل داده به مشوره مارشال فهیم ودیگران کار نماید
ملابچه ای کوهستانی

>>>   مسولیت بدوش کمسیون انتخابات است که تا هنوز نتوانسته است که افراد سالم مجاهد و با تجربه را معرفی نمایند.تمام نامزدان از یک قوم قبیله ګرا است.و معاونین شانرا از دیګر اقوام تعین نموده اند.

>>>   بشار درخشان من قسم میخورم که یک پشتون به گیلم جمع رای نمیدهد و باخت غنی هم در همین است .
خوستی

>>>   ماازین بعد باید خود را تاجیک -یا هزاره ویا ازبک نگوییم و نباید به چنین حرفی با چنین افرادی را که رهبر خطاب مینماییم -خود را بافرهنگ حساب کنیم -به یقین طالبان از ما با فرهنگترند.
نتایجیکه معاونین قبلی کرزی به آن مفتخراند - عبارتند است از -
معاون اول دور اول - ضیا مسعود-(افتخاراتش -رهایی هزاران اسیر طالب بیفرهنگ و پاکستانی وعرب از زندانهای اوغانستان واقتدار و سربلند نمودن دوباره طالبان با همرایی وهمکاری کرزی و تیم افغانملت و شروع کشتارهاوترورهای زنجیره یی فرماندهان جهادی طرفدار ضیا مسعود وربانی که برهان الدین ربانی خودش مسول این قتلهاست- بخاطریکه دواماد خود یعنی ضیا مسعود را به معاونیت کرزی فرستاده بود)
افتخار معاون دوم دور اول کرزی - آقای خلیلی/ البته در هرودو دوره ریاست جمهوری کرزی - هم خلیلی و هم محقق - این افتخار را کسب نمودند- که با معاونیت کرزی - هزاره های بهسود و دایمیرداد و درمجموع میدان وغزنی - با همکاری کرزی و اعتصاب غذایی معاون دلبندش یا یک لحظه نان نخوردن نمایشی - کوچیها هزاره ها را قتل عام نمودند وخانه های شان را به آتش کشیدند-
البته جنرال دوستم هم بیطرف نبود -در هردو دوره به خواست انگلیسها و ترکیه ها - به کرزی وکوچی وگل بی دین لبیک گفته و حتی در دور ه دوم که چند روزی از قتل ازبکهای شبرغانی توسط ملا جمعه همدرد نگذشته بود- دوباره بازهم کمر کرزی را بست و ادادی احترام خود را به قبیله و پول انگلیسها و ترکها ادا نمود.
در دور دوم هم -
افتخارات معاونین کرزی بیشتر از دور اول بود- ازجمله از مارشال... قسیم... - که قتل رهبرش ملا ربانی و دیگر فرماندهان جهادی ضد طالب و القاعده شدت گرفت و مارشال آغا - جهت مقابله با هوا دارن ربانی و جنرال داود وجنرال سیدخیلی ودیگرانش - به آنها اخطار نمود که نمیتوانید در مقابل قاتلین آنها قداعلم نمایند و انتقام بگیرند- و دیدیم که مدافع سرسخت کرزی وتروریستان برآمد.
همانطور معاون دوم خلیلی عینک و بیسواد - هر روزه تماشاه کشتار مردم بهسود و هزاره را توسط طالبان کوچی و مسلح سازی آنها را ازطرف کرزی تماشاه مینمود و جیب خرچی خود را ازکرزی درمقابل کشتار هزاره ها میگرفت و میگیرد.
قوم درجه دوم
کابلی

>>>   اگر رضای خداوند بر کسی رفته باشد من تو آنرا تغیر داده نمیتوانیم بیا بگوئیم خداوند عاقبت ما شما را خوب کند
خالد از کابل

>>>   طوفان جان -
درد اترا به قراری بخور - عبدالله عبدالله تاجیک نیست و وی توانست -که با داخل شدن در اتحاد انتخاباتی - جبهه ملی را از هم بپاشد- و این مربوط -دوستم -محقق و ضیا مسعود یعنی افراد بلند پایه جبهه ملی بود - که سیاست مدار و با خرد میبودند- اما دیدیم - که اولتر از همه محقق - زیر یوغ عبدالله داخل شد و بعدآ هم جنرال دوستم - ادعای معاونیت اول را نمود و لو زیر دست هرکه باشد حتی ملاعمر یعنی همین اشرفغنی احمدزی کوچی- و ضیا مسعود و امرالله صالح را کاملآ تنها گذاشتند و در درجه اول محقق وبعد دوستم عهد شکن شدند و ضیا مسعود هم مجبور شد که برود زیر چتر زلمی رسول و قبیله/ پشتون ثابت نمود که قوم درجه اول و بدنبال آن دیگران یعنی بیسوادان و جاهلان سردسته اقوام تاجیک -ازبک و هزاره نمایش جالب مسابقه قوم درجه دوم شدن را براه انداخته اند-
درحالیکه در دو دور ریاست جمهوری کرزی معاونینش مانند یک مولی هم ارزش نداشتند و جنرال دوستم نیز که کمر کرزی را بسته نمود ه بود وبه خانه بختش روان نمود- فقد قتل شبرغانیها هدیه کرزی برایش بود وبس.
کابلی از قوم درجه دوم

>>>   بسیاربسیارتیم خوب وقابل قبول برای تمام ملت افغانستان است ممثل خوب برای ترکیب قومی است که تمام مردم افغانستان خودرادرین آینه خودرامی بیندکه اشرف غنی احمدزی یک شخص بادانش وفهمیده وهمچنین جنرال دوستیم وسروردانش نماینده دوقوم بزرگ افغانستان است تاجکهایک قوم خودخواه است موفقیت برای شان آرزوداریم
فاریابی

>>>   حیف است برشما که بالای کدام گپ های که به یک پیسه نمی ارزد بحث میکند بروید به سوی تحصیل و کار

>>>   صد فیصد این تیم برنده خواهد بود انشاءالله.

>>>   اشرف غنی پیروز است چون جمعیتی های منافق و فاسد را محاکمه میکند

>>>   حالا طالبان مدرنیزه شده اند برنګ دیګری وارد معرکه میشوند.و از تاکتیکها مختلف جهت رسیدن به مقاصد بدوی طالبانی و تروریستی در معامله ګری ها توام با فریب دیګر اقوام مانند دوستم بی سواد که به سرنوشت ترکتباران بازی های خطرناکی را براه انداخته تا از حقوق دیګران بهره برداشته مانند انتخابات قبلی کرزی که مارشال و دوستم را در کنارخویش داشت تا از رای مردم مظلوم این دو شخص با قدرت و نفوذ قدرت را بدست ګیرد زمانیکه به مرام اش رسید دوستم را جنایت کار جنګی معرفی نمود و دوستم را وادار به فرار نمود.بعد ازان میدان برای کرزی خالی شد تا توانست به اشکال مختلف طالبان را حمایت کرد و دوباره این قوم تروریست را حیات سیاسی ، نظامی و اقتصادی بخشید.ریشهای شانر را تراشید و لنګیهایشانرا از سر شان دور کرد به عوض آن بادریشی و نیکتایی ملبس نمود تا مردم ندانند که اینها طالبان اند که در حکومت کرزی کاری های مهم را اشتغال نموده اند.اګر باور ندارید بروید در وزارت های مالیه مخابرات تجارت اقتصاد داخله تعلمی تربیه انکشاف دهات و دیګر ارګانها ی مهم دولتی.توسعه من برای برادان من همین است که باید در هر میدان کار زار هوشیار بوده و فریب چنین مهره های سوخته... را نخورند زیرا اینها از بشقاب شوی و ... بدین مقام رسیده اند پروای سرنوشت این کشور و ملت را ندارند این وظیفه را نسبت به وظیفه که در غرب داشتند غنیمت میشمارند.
سیاسی

>>>   اي ملت افغان تا بکی به پشت قوم، نژاد، سمت و ... می گردید بگزارید چهره های جدید واقعا خدمتگذار به جامعه، به صحنه بیایند تا به زور بازوی ایشان وطن ویرانه آباد و امنیت سر تاسری در کشور حاکم گردد
نسمی

>>>   بهترین اتحاد است بگذارید برادران ازبک هم در قدرت باشد افغانستان تنها مال پشتون تاجک و هزاره نیست ازبک هم حق داره و انتخاب جنرال صاحب بهترین گزینه میباشد .من شنیدم با پیروز شدن آقای اشرف غنی احمدزی .وزیر دفاع.وزیر داخله .وزیر صحت عامه و وزیر معادن از قوم ازبک خواهد بود اگه اینطوری شود خیلی خوب میشود..
سلیمان خیل


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است