مــــن افغــــان نیســــتم !
دخالت کشور های غربی و سیاست استعماری آنها در آسیا و حمایت از اقوام خاص منطقه و دوامدارشدن حکومت قوم برگزیده استعمار، روند شکل گیری ملت شدن و فرهنگ ملی را در افغانستان و کل منطقه به چالش کشیده است 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۵۹    ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ کد خبر: 63792 منبع: پرینت

در ادبیات سیاسی، فرهنگی و جامعه شناسانه نویسندگان افغانستانی، بعضی اوقات از واژه «فرهنگ ملی» استفاده می کنند. ولی من فکر نمی کنم که استعمال آن درست باشد. زیرا وقتی ملت نشده ایم، چطور می توانیم از «فرهنگ ملی» نام ببریم. اما چیزی که داریم، در وطن ما فرهنگ های اقوام و ملیت ها وجود دارد.
این فرهنگ ها برخاسته از سرزمينى است که از همان سپيده دم تاريخ، مجموعه اى از نژادها و اقوام را در خود جای داده، این درونمایه ها را در جریان تاریخ بعنوان فرهنگ مشترک به تبلور رسانده، که پیوند نوع انسان در ورای هر آنچه او را به نژادها، اقوام و مذاهب تقسیم می کند، تحقق یابد.
این فرهنگ تاریخی در خراسان زمین که از ديرباز "منزلگاه جهانى" و برخوردگاه جريانات اجتماعى و فرهنگى از چهارسوى جهان بوده است، جز اين نمى توانسته باشد، که با تکيه بر منزلت انسانى به يافتن شيوه هاى همزيستى مسالمت آميز بکوشد و به مرتب هاى وراى فرهنگهاى قومى، نژادى، مذهبى و جنسى عروج کند. (چیزیکه وطنداران پشتون قبول ندارند)

در درازنای تایخ این خطه هر نوع حکومت و یا حکومت ها با هر نوع وابستگی قومی اگر آمد، زبان پارسی را بعنوان یک رکن مهم فرهنگ مشترک این خطه حرمت می گذاشته و نقش مهم و پیوند دهندۀ آن را در ایجاد تفاهم وراى فرهنگهاى قومى، نژادى، مذهبى و جنسى و یافتن شيوه هاى همزيستى مسالمت آميز اجتماعی نا دیده نمی گرفت.

از طرف دیگر می دانيم که افغانستان کنونی به حیث تکه ای از خراسان بزرگ که پس از اضمحلال امپراتوری نادرشاه افشار، در سير حوادث تاريخی، وبه تعقیب آن دخالت قدرت های استعماری انگلیس و روسیه و حمایت از قوم «افغان» شکل گرفت و تکه های مختلف خراسان بزرگ، از آن با نام های مورد استفاده راهبردی در آینده سیاست بین المللی جدا ساخته شدند، در عين حال، اين جدایی بر حسب خطوط ملتی، قومی و زبانی انجام نگرفت است. به همين دليل بخش هایی از سرزمين محل سکونت بلوچ ها و ترکمن ها و تاجیک ها و پشتون ها... اکنون در زیر نام و عنوان دیگری قرار دارند و در نتيجه، مردمان متعلق به اين ا قوام در کشور ما و ديگر کشورهای همسايه آن تبديل به «مليت» شده و سرنوشت هایی جداگانه ای يافته اند و قسمت عمده مشکلات منطقه ما به این مسله ارتباط دارد.

دخالت کشور های غربی و سیاست استعماری آنها در آسیا و حمایت از اقوام خاص منطقه و دوامدارشدن حکومت قوم برگزیده استعمار «پشتون»، روند شکل گیری ملت شدن و فرهنگ ملی را در افغانستان و کل منطقه به چالش کشیده است.
اما تاریخ رسمی که در کشور افغانستان به خورد مردم داده اند، با واقعیت های تاریخی بسیار بیگانه است. تلاش تاریخ سازان دولتی در افغانستان (از زمان امان الله خان و مشاورش محمود طرزی تا کنون) تحریف ذهنیت مردم، و دور کردن آنها از حقایق تاریخی در این کشور بوده است. امروز در ادبیات کتبی و شفاهی، در مطبوعات دولتی، رادیو و تلویزیون دولتی و فیلم و حتی کتب درسی مکاتب چنان وانمود می شود که "افغانستان" اسم این کشور در طول قرنهای متمادی بوده است. واژه "افغانستان" را چنان مقدس و تاریخی جلوه گر می سازند که فرصت برای یک نگاه انتقادی نسبت به آن نماند.
به عبارت دیگر از آن "تابو" می سازند "افغانستان" را چنان مقدس می نمایند که کسی را جرات سخن گفتن در خصوص این واژه نباشد و این غلطی سبب شده که بعضی ها بگویند که همه از افغانستان و افغان هستیم. پس «فرهنگ، هویت ملی» داریم. یعنی فرهنگ، هویت افغانی!! در جهان واقعی، فرهنگ افغانی یعنی فرهنگ قوم پشتون افغانستان.

بهتر است بدانیم که؛ اسم افغانستان برای اولین بار در اوایل دهۀ قرن 19روی این کشور نهاده شد. تا اوایل قرن بیستم، مردم جهان کشوری که امروز افغانستان نام دارد به نامهای «آریانا و خراسان» می شناختند و از فرخی تا عنصری بلخی...، از سلطان محمود غزنوی تا دیگر شاهان بعدی را در اشعار خود شاه ایران می خواندند. هرگز نام رسمی این کشور در تاریخ دراز دامن این سرزمین "افغانستان" نبود و اکنون نیز در داخل کشور در بین اکثریت اقوام غیر پشتون این نام «افغانستان» از اعتبار عام برخور دار نمی باشد.

از زمان میرویس هوتک و احمد شاه ابدالی به این سو دولت های حاکم بر این تکه از خراسان بزرگ دولتهایی با ماهیت قومی پشتونی هستند، متأسفانه به تدریج و در طول نزدیک به 100 سال، این دولتها تا آنجا که در توان داشته اند، نخست جلوی رشد زبان فارسی و سپس انکار و حتی ممنوعیت آن را پیشه کردند. ملیت های غیر پشتون را بشدت مورد تحقیر و تبعیض قرار داده اند. امروز در کشور چند ملیتی و چند زبانی مثل کشور ما می خواهند تنها یک زبان و یک هویت رسمیت داشته باشد که «ثبت نام افغان بر روی شناسنامه های برقی در راستای این سیاست می باشد» همچنان در بانکنوت ها خط مشی افغان ملتی یا همان گروهی که قصد پشتونی کردن تمام جامعه را کرده، از این سیاست غلط پرده برمی دارد.

از طرف همین گروه است که زبان های دیگر مورد تحقیر، تمسخر، ستم و انکار قرار می گیرند. ملیت های منسوب به آن زبان ها نیز بشدت مورد تحقیر و تبعیض هستند. اصطلاحاتی مثل "هزاری رافضی"، "ازبک..."، " تاجیک..." بلوچ..." و... از آن فرهنگ و سیاست نژاد پرستانه و تبعیض آمیز دولتی در افغانستان از دوره عبدالرحمن خان، تا حالا از طرف پشتون های متعصب در پیش گرفته شده است.

پرسش اصلی این است؛ در کشوری که حق و حقوقی ملیتی شهرونداش به رسمیت شناخته نمی شود! در کشوری که شهروندانش به خاطر تعلق اتنیکی غیر پشتون بشدت تحقیر می شوند، در کشوری که زبان های غیر پشتو انکار می شود، در کشوری که مناطق غیر پشتون یا اوغان بشدت مورد بی مهری اقتصادی و تبعیض قرار می گیرند، میتوان از آن شهروندان خواست که برای این کشور دل بسوزانند، اسم نا مقدس اش را مقدس بدارند؟ نه بنظر من با ندیده گرفتن دیگران، آنها محو و غیب نمی شوند، بلکه بر عکس زخم خورده و مسله دار هم می شوند.

باری، هر کجا که تمرکز قدرت بوسيله يک سيستم حکومتی خاص «ایدیولوژیک مذهبی، قومی» تبعيض آفرين و پايمال کننده حقوق مردمانی که در گروه های مختلف قومی و زبانی و مذهبی در سرزمين تحت سلطه اش زندگی می کنند، از اندازه گذشته و اقوام و تيره های گوناگون ساکن آن کشور، نسبت به سرزمين و هویت خود بی حق و مسلوب العلاقه شده اند؛ این کشوراز دشمن مهاجم آسيب ديده و شکست خورده است.
اما مشکل اساسی ناشی از «تمرکز قوا وحذف هویت دیگران» تنها اين نيست که امکان تشکيل و ادامه حکومت های استبدادی را فراهم می کند. مهمتر از آن اين که «تمرکز» بصورتی طبيعی زمينه را برای رشد فکر جدا شدن و خود را از شر حکومت استبدادی متمرکز خلاص کردن نيز فراهم می کند. از نظر من، تجزيه يک مملکت دو منشاء و علت اصلی دارد، يکی وجود يک دولت مرکزی متجاوز تحت الحمایه وتک قومی و تبعيض آفرين و پايمال کننده حقوق مردمانی ساکن آن کشور که قبلاٌ گفته شد و يکی هم قدرت و زور و اسلحه ای که از جانب بيگانگانی علاقمند به تجزيه شدن يک کشور در اختيار عمال خودفروش محلی گذاشته می شود. بدون اين دو عامل نمی توان در ميان مردم علایمی حاکی از ميل به تجزيه يافت.

حاجت به گفتن نیست سرنوشت تاريخی کشور ما خود گواه درست اين قانونمندی است که پشتون ها چه در قامت طالبان بعنوان عمال محلی «خودفروخته» پاکستان این زمینه سازی را می کنند و تفکرحاکم «شوونيستی افغان ملت» بعنوان تفکر محوری حاکمیت تاریخی پشتون ها نماد و مصداق این این زمینه سازی می باشد و الا مردمی که از وضع خود راضی باشند، احساس نکنند تحت ستم قرار دارند، حق داشته باشند امور خود را آنگونه که می خواهند انجام دهند، در سرنوشت محل و منطقه و کشور خود سهم داشته باشند چه مرضی خواهند داشت که خواستار جدایی و استقلال شوند؟ چیزی که این تازگی ها می شود آن را به روشنی در گفتار و فکر مردم مشاهد کرد. خواستاری جدایی همان تبی است که از وجود مرض حکايت می کند و پزشکان بايد برای مرض چاره بجويند نه اينکه بکوشند تب را ظاهراً قطع کنند.

در اخیر اضافه نمایم که ملت شدن در افغانستان با حاکمیت قوم پشتون امکان ندارد. نخبه های این قوم باید یاد بگیرند که قصد حذف دیگران را فراموش کنند. مگر در صورتی که اسماعیل یون، جنرال طاقت و تعداد دیگر که ادارۀ ارگ حامد کرزی را نیز در اختیار دارند، چنان اخلاق غیر ملی و بی احترامانه را پیشه کنند، وضع بدتر می شود. فرهنگ اسماعیل یون ها و طاقت ها، فرهنگ قومی و عظمت طلبانه است. نه فرهنگ ملی. نه فرهنگ غیر پشتون ها. این واقعیت را باید با صراحت بیان نماییم تا هویت ما نیز پنهان نماند.

وحید غیاثپور کاظمی


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   چــــــــــــــه بگويم هرچه فكر كردم چيزي مناسب براي نوشتن نيافتم اگر تائيد كني هم درست نيست اگر رد كني هم درست نيست

>>>   احسن برادر غیاثی:همه باید بدانند که از نسل آریانای کبیراند وخراسان کهن .این خطه باستانی از همین نسل ها این ساحه اجتماعی و جغرافیائی راتشکیل داده اند .نسل گمشده تاریخ جایگاه خودرا خوب میداند که در کدام نقطه دنیا زاده شده اند ودرکدام گوشه ئی از د نیا گم شده ها اند.اگر حرف است همین چند نکته کس را بس است.
ع-ب کابل

>>>   در نظرسنجی که افغان پیپر سال جاری (چند ماه قبل) از خوانندگان خود به راه انداخت، اکثریت مطلق (بهتر بگویم تمام نظر دهندگان) به این نظر بودند، که یکی از کار ها و مشخصات مثبت این سایت درین است که به اختلافات قومی و زبانی کشور دامن نمی زند.
متاسفانه با نشر این نوع مقالات افغان پیپر دارد، یکی ازین مشخصات مثبت خود را از دست میدهد، و در ضمن به نظریات خوانندگان خود اهمیتِ قایل نمیشود.
با عرض احترام
نادر

>>>   بلی کاملا درست است وباید متوجه شد ورنه بسیار دیر خواهد شد. وقتی حق حرف زدن بزیان خودمان را بخواهند از ما بگیرند ودیگران بگویند که ما چگونه حرف بزنیم . وقتی کرزی بگوید پشتو وفارسی را باهم مخلوط نموده صحبت نمایید و وقتی بیسوادی صدا میزند که دانشگاه و دانشجو نگویید باید از ساده اندیشی گذشته وبه مسایل جدی بنگریم. من نمیدانم بسیاری از ما چرا خاموش هستیم به همان اندازه ی که مخالف دامن زدن به مسایل قومی و زبانی هستم به مراتب طرفدار دانش ودانشگاه ودانشجو هستم وبه کسی اجازه نمیدهم تا برایم بگوبد که چنین است وچنان!

>>>   مروری بر تاریخ ایران کهن (فلات ایران) نشانگر تراژدی غم انگیزیست که بخصوص در 200 سال اخیر بر یزرگترین تمدن دنیا گذشته است. از پیش از اسلام و دوران هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان گرفته تا پس از اسلام و حکومت صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، تیموریان، صفویان و ... تقریبا اکثر مناطق این دیار در غالب یک کل یکپارچه بوده اند. شاید کسی گمان نمی کرد حمله محود افغان به اصفهان و فرو پاشی امپراتوری صفوی سر آغازی باشد بر سراشیبی سقوط این تمدن کهن. حمله ای که چند سال بعد با انتقام نادرشاه افشار و به دار آویختن سران افغان تنها به سرد شدن و قطع ارتباط مردمان نیمه شرقی و غربی ایران کهن انجامید. اکنون در حالی که رغبای دیرین ما هند و چین با حفظ پیکره واحد به سرعت به احیای گذشته خویش همت گماشته اند پاره های تن ایران زمین هر یک با مشکلاتشان دست به گریبانند و البته به تازگی آموخته اند که نورزوشان را با هم جشن بگیرند و البته گاهی نیز بر سر مشاهیرشان منازعه کنند. به امید صلح و پیروزی و سرافرازی و اتحاد ایران کهن از اروند تا بدخشان و خجند.
مجتبی از کرج

>>>   زمانیکه طاقت،یون،بسم اله حقمل وغیره فاشیستان افغان را مساوی به پشتون میدانند احزاب وابسته به برادران پشتون همچون
افغان ملت،حزب اسلامی،حزب ملی ویا به اسم نو آن ترقی ملی وطن وغیره از خود هیچنوع عکس العملی نشان نمیدهند به مفهوم
اینست که سکوت موجب رضاست این عمل را تائید میکنند ما اقوام غیر پشتون به یک صدا حرفهای برادر دانشمند مارا لبیک گفته واقوام
سلحشور،دانشمند،با فرهنگ ودارای سابقه طولانی تاریخی خویشرا به نام هیچ قومی معامله نمیکنیم.
کوهی

>>>   من در تاریخ خواندم که آفغان کلمه یهودی است یهود ها که دشمن اسلام است و من هم مسلمان هستم چرا کلمه ناپاک افغان که کلیمه یهود است هویت تعمیلی بجای هویت اصلی تاجیک بودنم یا هزره بودنم یا پشتون بدنم در شناسنمه خود گیرم. ارگز نمی گرم و بر علیه تعمیل گران مبارزه جدی می کنم

>>>   قوم گمشده از همین خاطر است که چندین بار وطن را فروختند اما ما خراسانیان دوباره گرفتیم و این را هم باید بدانند که وقت گم شدن شان آمده انشالله که از زمین حذف خواهند شد بسیار مرداری کردند نام مقدس اسلام را در سراسر جهان بد ساختند هر چه که از دست شان بیاید دریغ نمیکنند نمیدانم که از کدام نسل هستند....
ع-ف کابل

>>>   آره چنین است جناب آقای غیاثی

>>>   این خراسان زمین دیگر تحمل پزیرفتن کلمه افغان را ندارد تمام ملیت ها باید واضیح و آشکارا در ټذکره ذکر گردد در غیر اینصورت ملت به طرف تجزیه شدن میرود که من با تجزیه شدن ۱۰۰٪ موافق هستم تا از شر این کوچی ها و بقال ها خلاص شویم
اجمل(پنجشیری)

>>>   من به این خاطر افغان نیست که مثال میدهم کدام اسناد رسمی به زبان من است زبان من هم رسمی است یا نیست ؟؟ نظام نامه سربازی ؟نکاحنامه ؟شناسنامه ؟گذرنامه ؟ گواهینامه رنندگی ؛ پول رسمی افغانستان ياسرود ملی افغانستان کدام یک از این اسناد رسمی به زبان فارسی است همه به پشتو است چرا ؟؟؟ ما از این سرزمین نیستم؟ اگر هستید زبان که نیست ؟
به این خاطر است که ما روی آرامی را هرگیز نمی بینم تا خود عدالت را بر برادر خود عملی نکنم یعنی در خانه خود
ناصر

>>>   سلام .
جای بسا تاسف و شرم است که ما هنوز هم در پی قیچی کردن و از بین بردن هویت یک کشور هستیم. در ایران و پاکستان که همسایه های ما است. همانند افغانستان اقلیت های قومی وجود دارد اما هچگاه همچو موضوعات که لطمه بر هویت ملی شان زده شود به میان نه مییاید. چون انها به یک موضوع پی برده اند که مشت پوشیده هزار دینار. اگر افغانستان به اقلیت های قومی تجزیه و هر قوم یک کشور شود. و یا بغیر از پشتون دگر اقوام با هم حکومت های محلی ره به میان بیاورند. دهه 90 الی آمدن طالب ها ما خود شاهد جنگ های خونین بین تاجک..هزاره و ازبک بودیم. چه رسد به اینکه ما خود قوم پشتون را ملامت نماییم. همین حالا رهبران فاسد و فروخته شده تاجک..ازبک..هزاره با کنار آمدن با پشتون ها چه فورمل خطرناکی را به باور آورده اند.ما هیچگا زنده خوب و مرده بد نداشتیم....

>>>   استجواب بدی با بدی هردو بدیست .
نویسنده محترم بازجه و ناله ازستم ملی شکوه داشته ناگزیری تجزیه افغانستان را مصلحت میدهند . طی چند سال حتی ازسالها به این طرف دین و مذهب یا قوم وقبیله را منحیث وسیله درغضب قدرت خود مورد سواستفاده قرار داده بی رحمانه ملت های مظلوم و بی خبر را بجان هم انداختند . اکنون نیز دموکراسی مزه نداده نشنلیسم را بجای آن میخواهند تا چندی از مردم را بنام ملت خود زیر اسارت خودگرفته چند سباهی این ملت خود خوانده را هم چور و غارت نمایند تا شکم سیر شان سیرتر شود .
شاید نویسنده مرا به بی احساسی و بی غوری متهم کند. پس بگویند این ملت پشتون اگر سر تان ظلم کرده گذشته را کنار میگذاریم نقده را دیده حرف بزنیم . چرا بیشتراز همه ملت پشتون زیر بمب و زندان هلاک میشود ؟ شما به صفت تاجیک مالک خاک یکبار نگفتید چرا برادرم سرکوب است ؟ چرا این آقایی که پشتونخواه بوده این بربادی ملت عزیز خودرا فریاد نزد ؟ چرا حاکمیت 49 کشوررا حرفی ندارید ولی داداز ظلم برادر پشتون میزنید ؟ این پشتونخواه چرا ازاستقلال حرفی ندارد مگر گرفتن قدرت از تاجیک و سایر ملل ساکن افغانستان را مطرح دارد ؟ آیا تفرقه ملی مهمتراز استقلال است ؟ من اوزبیک هستم تصورنکنید که کدام پشتون با شما رقابت دارد بلکه ازهر ملتی هستی باید وحدت طلب باش ! من بخوبی درک میکنم که در مباحث پارلمان حذب نام غیر پشتون را مطرح بحث قرار داده خط زدن نام ملت را رایگیری کردند . هرکشور دنیا این کاررا کرده میتواند چون ملت اکثریت رای اکثریت را دارد بنام رای اقلیت نام ملت منسوب کشور خودرا خط بزند . چرا ترکیه سالهاست با کورد ها مشکلی دارد ولی با رای اکثریت نامش را از جمع نفوس خط نزده ؟ یا همه کشور های جهان را مطالعه نمایند کسی ملت کوچکتر یا دارنده رای کمتر را بنام دموکراسی انکار نکرده ولی درافغانستان بخصوص درشرایط اشغال ، دموکراسی افغانستان حذب دیگران را تایید میکند ؟همانطوریکه طی 12 سال حاکمیت را درافغانستان امریکا کرد دشنام را کرزی شنید . تفرقه را هم امریکا و انگلیس بنام ترکستان کبیر ، خراسان زمین کبیر و پشتونستان کبیر بجان هم میاندازد ولی دشنام را برادران خود ما میشنوند .
این کاسه لیسان غارتگر و رهبران جبری ملت ها بخاطر ادامه چند روز غارت خود ملت خودرا از برادرش جداکرده به دامن امریکا میاندازد تا درپلوی امریکا بزور امریکا چند کاسه بلیسد . درغیرآن اگر ملت پشتون یا ملت تاجیک یا دیگران ازهم جداشود ازکجا شکم سیر خواهد شد ؟آن ملتی را که حاکم میدانید اکنون کاسه گدا و مهاجر آواره است . چرا به وعده های میانتهی مردم خودرا فریب داده به جنگهای تفرقه و خصومت های ملی سوق میدهید ؟ اگر راستی شما وطندوست هستید بجای دشنام ملت پشتون که بیچاره نان خوردن ندارد بلکه برضد تفرقه انداز قیام کنید که ملت پشتون هم شمارا توصیف کند . نه شما مطابق معاش به اشاره کلک بادار حرف میزنید تا حرف اوبرآورده شود که شمارا معاش خوب میدهد . صدقه سرتان که ملت تان یا همه ملت ها چه میشوند ؟
افغانستانی

>>>   مشكل اصلي ما اين موضوع نيست مشكل اصلي اينست كه هركس عيب خود را بپذيرد وبراي اصلاح آن كوشش نمايد

>>>   در قدم اول درود خدمت شما غیاثپور صاجب قلمت توانا باد من منحیث یک نوجوان این خطه باستانی خراسان زمین به وجود شما افتخار میکنم
برای همه معلوم است که درطول 260 سال حکومت پشتونها بجز از بدبختی وطن فروشی مزدوری به کشورهای مانند انگلیس و امریکا چیز دیگر ما مردم شاهد نبودیم پس حالا که فرصت برای رسیدن به صلح و ثبات کشور میسر شده است این قوم گمشده که از کوه های سیلمان وارد این مکان مقدس شدن و با قدم های کثیف شان این مکان مقدس را بدبخت ساختن نه میگذارند ملت چند وقتی ارام .و درفضای صلح زند گی کنند امروز همه میدانند که شما فاشیست های متعصب قوم گرا هیچ خدمت برای مردم و این کشور نکردین پس بیاید دست از مزدوری و نوکری به بیگانه ها بکشید برتر طلبی قومی را بگذارید و در فکر این سرزمین شوید که یک صلح و ارامی را به میان بیاورید و رنه اگر خواب های لوی افغانستان را ... در نظر دارید پس دوباره بروید از همان مکان که امدید چون صبر و حوصله مردم خراسان زمین هم از خود حد دارد خدا نا خواسته یکبار دیگر اگر کشور رفت به بحران اینبار شما وطن فروش ها پس به خانهای اجداد تان روان خواهیم کرد...
غوربندی از سویدن

>>>   برادران عزیز شما فقط با این بحثها وقت گرانبهای خویش راکه علیه تجاوز امریکا بکار رود از دست میدهید.
وطنخوا

>>>   جناب وحید غیاث پور کاظمی همه واقعیت های عینی جامعه کثیر الملیت مارا گفتند حق باشماست. راستی که در زمان نادر غدار به ابتکار محمد گل مومند آموزش زبان پشتو اجباری شد. کتاب ها ونشریه های ترکی از شمال کشور در میمنه به بهانه این که خریداری میشوند جمع آوری گردید دربازار به پیش چشمان باز مردم میمنه تیل پاشیده حریق کزدید آثار وکتیبه های تاریخی که به فارسی یا ازبکی بود ویران شدند. بیش از 200 قریه سابقه به پیشنهاد محمدگل مومند به پشتو تغیر نام گردید که صرف به چند مثال اکتفا میگردد: درچهاربولک قریه علمان به ((وچه ونه)) در سمنگان دره زندان به ((دره ژوندون)) همینطور در سایر جاها نام اصلی را حذف نمودند ونام پشتو بالایش گزاشتند. قره تیپه ((تورغندی)) سبزوار ((شیندند)) کوته سنگی ((میرویس میدان)) ونامگزاری های دیگر بنام خوشحال مینه رحمان مینه . ملالی زیژنتون.. جاده نادر پشتون جاده ولی در مقابل زبان وملیت های دیگر را تحقیر توهین نمودند ودر جهت نابودی دیگران کوشش نمودند درحالیکه نظر به اعلامیه جهانی حقوق بشر قانون اساسی افغانستان نظر به آیات صریح قرآن عظیم الشان کسی حق تحقیر کسی را ندارد وبهترین کسان نزد خداوند پرهسز گاران ومتقیان اند ...وغیرهوغیره. والسلام علی من ا لطبع الهدی .
عبیدالله. کابل.

>>>   منهم افغان نیستم.
افغان یعنی سک تازی.
کابلی

>>>   تشکر از جناب اقای وحید غیاثی که حقیقت را اظهار نمودند ومنم اضافه میکنم که برادر ان پشتون اگرمیخواهند در کنار سایر اقوام زندگی کنند با ید جاسوسان ونوکران خارجی هارا مانند اسما عیل یون جاسوس اسرایل وپاکستان واشرف غنی جاسوس امریکا را به اقوام خود افشا کنند ... باید بگویم تاریخ در زیر زمین است اثارتاریخی موجود واشیای زیر زمین که بدست اماده بنام قوم پشتون وجود ندارد وتاریخ اصلی هم همین اثار عتیقه وباستانی است ..
اینجنیر احمد

>>>   سخن های زیادی برای گفتن دارم آما فقط همینقدر میتوانم بگویم که ملت های بزرگ امروزی دنیا به ساده گی به این بزرگی دست نیافته آنها اولأ باور نموده اند که میتوانند که ملت شوند پس برادر بزرگ اولأ باید به خود باور داشته باشیم که ما نیز مانند ملت های دیگر بزرگ دنیا میتوانیم در واقعیتش یک ملت شویم.

>>>   نظر خوبی است. باید این برخورد منصفانه را از کشورهای آغاز کرد که خودرا گهواره دموکراسی یاد میکنند.
باید در ایالات متحده امریکا اختیار واداره آن سرزمین را به مالکین اصلی آن یعنی سرخپوستان که تا 500 سال پیش حاکم آن حطه بودند تسلیم کرد.
باید کشور افریقای چنوبی را به سیاهپوستان افریقایی دوباره مسترد کرد.
سمرقندوبخارارا باید از ازبک ها گرفته دوباره تسلیم تاجیک ها کرد.
نویسنده !
از کودتای خونین واعلان ناشده که سبب سقوط حکومت شهید دوکتور نجیبالله و قتل عام 68000 کابلی بیگناه ومظلوم شد تاامروز برادران پنجشیری، جنرالهای خودروی اندرابی، نهرین چی وبرادران هزاره وقسما برادران ازبک در سایه امریکادر افغانستان حکومت میکنند. نتیجه حکومت داری آنها:
غارت پولهای چاپ شده در روسیه توسط تنظیمی ها،جنگ سالاران وجنرالهای خودروی شمال
اشغال سفارت خانه هاتوسط برادران پنجشیری.
انحصار اکثر موسسات تحصیلی و بورسهاتوسط برادران هزاره
غصب زمین های ملکیت همه افغانها اکثرا توسط جنگ سالاران شمال.
تبلیغ بی بندوباری رشد فساد اخلاقی ،بچه بازی وقتل افغانها.
تبلیغ وسیع نفاق افگنی بین اقوام برادرکه مشکلی با هم ندارند.
بی عدالتی، عدم قانونیت، سرکشی از جکومت مرکزی برای ایجاد تشنج وبقای جنگ سالاران .
حمایه بالا تراز حد از اشغال افغانستان ونوکری امریکاوانگلیس.
حرف های شما ویک حلقه کوچک که تعداد شان انگشت شماراست ،پلان اصلی انگلیس وامریکا در قبال تجزیه افغانستان تجزیه ناشدنی است.
همه باشندگان افغانستان (اکثریت مطلق)، افغان هستندوبرای همیش افغان ومتحد باقی خواهند ماند.
پنجشیری اصیل

>>>   اولتر از همه برای همه برادران (با سواد )خود که از احساس خود بیشتر استفاده میکند نسبت به عقل خود یک پشنهاد دارم تاریخ را مطالعه کنید.تاریخ را مطالعه سرسری نکنید.دولت فارس هزاران و تمام اقوام فعلی افغانستان را تحت ظلم قرار داده بود و خراسان که بعضی برادر های ما از ان یاد اوریمیکنند جز بدبختی و فقر چیزی دیگر به ارمغان ناورده بود.بلی خود حکمان فارس زنده گی مرفع و ارام داشتن و ستم که بر سه خراسان که بزور قدرت و تیغ شمشیر با انها تصرف شده بود هیچ رابطه نداشت.
نام خراسان شاید مقبول تر باشد اما خرسان نام تیر شده است فعلا ما در افغانستان زنده گی میکنیم و تمام مشکلات بین القومی طور ساختگی وبیسار زیرکانه توسط ابر قدرت ها و رهبران ما سر مردم ما تحمل میشود.اگر چی ما از یک دیگر سوال داریم اما بین خود احساس بیگانه گی نداریم.
محمد رفیع

>>>   پشتون یک قوم تاریخی است که تقریبا اکثر بیامبران خداوندج درین مبعوث نموده است
۱) موسی ع پشتون بود
۲) عیسی ع پشتون بود
۳) یعقوب َ ع پشتون بود
ودها رسول که خداوند ج درین قوم مبارک فرستاده است
زیراکه این یک شاخه بنی اسراییل است
وبعضی مردم بی خرد می ګویند پشتون تاریخ ندارد انها
کورخوانده تاریخ تاریخ پشتون است انها سرهند ستان حکومت
نموده است وسراصفهان همچنان
سؤال: من اینست ایا این برادران مستقیما ازبابا ازدم ع وحواع
بدنیا امده هستند یا اینکه نسل بنسل پیداشوده هستند که پشتونها
نیز به این ترتیب تااین وقت نسل شان دوام دارند واین یک قم
جاودان است جاودان خواهد ماند واین است همیشه درمقابل تجوز
خارجی شیروار استادګی نموده وانها را رانده است
0)ببرک کارمل غیر پشتون بود که خارجیها ی رادعوه نمود
1) ربانی غیرپشتون خارجیهای غربی رادعوه نموده
واین پشتونها است که می جنګید تاانها بکشد ومن
ازهمه هموطنان عزیزم می خواهیم که این قوم برادر خود را
احترام کند غلطی درهرکس معنا غلطی این نیست که یک دیګر
نفرت کنید
بااحترام احمد جان منیر

>>>   سلام براي هموطنان عزیزمِ
بخدمت عزیزانیکه میګویدپشتونها یک قبیله اسرییلی است عرض می شود
که برادر محترم این سخن تان به بی علمی تان دلالت می کند هرانسان خداوندج دریک قوم پیدانموده است وخودش خوب میداند برای دیګران حق اعتراض برعلیه خداوندیکتانیست ازهرقوم که هستی ازهرکجا که هستی بهرشکل که هستی وقت بهترین انسان میشوی که تقوی بیشترداشته باشید وبرای انسانها مصدر خدمت واقع شوی واخلاق خوب داشته باشید ودل وقلب دیګران را ازرده نسازید کجااست این صفات
امااسراییلی بودن نه اینکه عیب نیست بلکی مایه افتخارشاید حتما باشد اګربحث قبل ازدین مقدس اسلام مطرح باشد میدانی که بنی اسراییل یعنی اولاد یعقوب ع
واګرشمادرکی ازقران عظیم الشان داشته باشید می بنی که اکثرت پیامبران خداوند درین قوم امده است خداوندج می فرماید‌(تفسير مجاهد (ص: 304)
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (20) خلاصه) اینکه یادکن وقتیکه موسی ع ګفت برای قوم خویش ای قوم من یادکنیم نعمتهای خداوند اینکه خداوندج درمیان شمایان انبیاې فرستاده وشمایان رابادشاهی نصیب نموده وبرای تان داده که درجهان برای کسی دیګه نداده است ) وموسی ع یکی ازپیامبران بزرګ خداوندج که ازرسولان الوالعزم است که من وتومکلف هستیم که براوایمان بیاوریم ورنه مسلمان نه میمانیم زیراکه مسلمانان برهمه پیابران خداوندج ایمان می اورد (تفسير ابن أبي حاتم - محققا (2/ 698)
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
مایان درمیان انهاهیچ فرق نمی نمایم ومایان برای همه شان تسلیم هستیم
این ګفتارمسلمانهادر قران کریم است
وموسی ع ازبنی اسراییل بود یابه اصطلاح دیګر ازقوم پشتون بود مثلی که شما برای این اشاره داشتی که پشتونها اسراییلی است وهچنان می فرمایید(تفسير مجاهد (ص: 201)
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (47)
ای اولاد یعقوب یادکنیم نعمتهای من راکه برشمایان نمودم واینکه من فضلیت دادم شمارابرهمه جهانیان ) اینکه خداوندج برای پشتونها فضیلت برهمه مردم داده ګپ خوب است برای انان
وهمچنان عیسی ع نیزازین قوم پشتون (اسرییل) است واکثربیامبران خداوندج ازین قوم است
وامادردین مقدس اسلام هرکسی که ازانها مسلمان شوده خداوندج ازوبسیار ستایش بعمل مثل عبدالله بن سلام که یک عالم بزرګ اسراییل (پشتون) بودمسلمان شود ودیګران خاوند ج برای شان بسیاراشارات داشته است که موضوع دراز میګردد
عزیزان پشتون اسراییلی است چه نقصان دارد حالااین بخش ازاسراییل ایمان اورده ومسلمان هستنداګرشماهمه پشتونهاراکافرمیدانی این بازحرف دیګر است که لاییقیت بحث ندارید ومسلمان راکافرګفتن خود انسان راازدایره اسلام خارج می کند وتقریبا ۵۰) میلون مسلمان پشتون درجهان راتکفیرمینماید کسانی بدهستند که ایمان نه اورده
ایاتومیدانی که چند قرن پيش یعنی پيش ازرسیدن دین اسلام به این سرزمین بزرګان عبادت چه می کردند طبعا عبادت اتش وبوت وګو می کردندوحال این مابرای شمایان ګفته نمیتوانیم که شمااولاد بت فرست یاګوفرست هستی ابدا
شماالان برادرمسلمان ماهستی اګراین رامایعنی قوم پشتون برای شماګفتم بسیارجاهل هستیم که برادرمسلمان خودرا ازنسل بت فرست بګویم وامادرباره شمااین فیصله رابرای مردم باانصاف وعاقل میمانیم که انها فیصله کند
شرافت
کسانیکه به محترم احمدزی یهودی می ګوید نهایت جاهل است ونمی داند مسلمان راتکفیر کردن خود ی انسان را از دایره اسلام خارج می سازد وزن اقای احمدزی یک خانم ازعربهای کشور لبنان است وزن مسلمان استش
اګریک مسلمان یک زن یهودی رانکاح کند
چه عیب دارد شمایان ازدین تان بسیار
دور هستید خداوند ج فرموده است
(({الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5) } [المائدة: 5]
زنان اهل کتاب برای مسلمانها نکاح ایشان جایز است
جهالت تان به نمایش نګ‍ذارید ومردم را بر بی عقلی تان نه خندانید به اجماع مسلمانها یک مسلمان میتوان با یک زن یهودی ویانصرانی اږدواج کند کمکی علمی سخن بزنید عاقلانه صحت کنید
باغیرت هراتی

>>>   بــــــة‌افغانستاني !
آيا واقعا تو نميداني چرا مناطق پشتون نشين مورد حمله امريكا يا ترورست ها قرار ميگيرد؟
براي اينكه آن مناطق با ترورست ها همكار هستند وخود شان در جنگ ها سهم دارند از كود كيمياوي بم ميسازند در پاكستان تريننگ ماين كنار سرك را مي آموزند پل مكتب كلينيك را متفجر ميسازند معلم داكتر را اختطاف ميكنند قانون اساسي افغانستان را قبول ندارند نان شان از طرف آي اس آي داده ميشود به همين دليل دران مناطق حمله وبمبارد ميشود اگر مي خواهند جنگي در نگيرد مانند با ميان جوزجان بدخشان پنجشير در كنار حكومت در آبادي وطن سهيم شوند قانون را بپذيرند با ساير مليت ها همسان زندگي كنند مسئوليت اينكه كي به دوزخ برود كي به جنت برود به خدا بسپارند

>>>   با این گپا هرکس مشکل دارد مشکل خودش است نه حقیقتی که سایت اوغان پیپر پخش کرده است.
این هم یک آزادی است که هرکس نظرخودرا بیان کند
واقعیت هم همین است که گفته شده
از بنیاد اوغانستان تا هنوز که میگن اوغانا اکثریت است اکثریت اکثریت اکثریت است ، امروز ها که خیر در او روز های احمدشاه بابا که سرشماری کرد که اوغانا اکثریت بود که تا هنوز اکثریت است که هیچ نوبت به دیگران به اکثریت شدن نمیرسد؟؟؟؟
فقط و فقط اینها بخاطر خوب مزدور بودن به خارجی ها ومعامله گری با آنها اکثریت شده اند و میشوند مثلیکه امروز در دنیای عرب چند چوچه یهود اکثریت اند و حرف اکثریت را می زند!!!!
نه کس گفته میتواند که تو یهود چرا بمب اتم داری؟ و نه کس گفته میتواند که تو چرا حقوق بشر را پایمال میکنی؟ مگر فلسطینی ها آدم ویا بشر نیستندکه میکشید بندی میکنید و اسیر میگیرید؟
مگر بمب اتم یهودی ها اگر استعمال کند آدم نمیکشد؟ یا نه که حلوا پخش میکند؟
اینها همان امتیاز دهی های است که فقط از مزدوری و دنباله رو شدن باداران واربابان خارجی بدست می آیدوبس.
ذبیح الله بدخشی

>>>   زنده باد خراسان بزرگ

>>>   نگذارید نام درخاشان و پر افتخار خراسان کهن و تاریخی که محل تمدن باشندگان اصلی این دیار متشکل از قوم های مختلف برادر و برابر بود را بنام یک قوم خود خواه و تمامیت خواه بدنام کنند۰ جداً علیه این قومپرستان که به بهانه های مختلف فرهنگ تک قومی را که بکمک استعمار انگلیس و نوکرانشان درینجا بیرحمانه و خائنانه تطبیق کردند مبارزه کنید۰ این تمامیت خواهان ... هنوز هم بهمان روش ادامه میدهند۰ کشور ما هویت های متنوع قومی دارد و باید تمام آنها در تمام وثیقه های ملی مساویانه ذکر و احترام شوند۰ کلمه افغان در لویه جرگه فرمایشی خاندان ظاهر وشرکای او در سال ۱۹۶۳ به جبر و اعمال زور و ریاکاری بالای مردم تحیل شده است۰
آهنگر

>>>   آقای وحید غیاثپور کاظمی
جرئت و شهامت ادبی و سیاسی شما را سپاس و تمجید میکنیم۰ واقعیت ها باید به جرئت و شهامت کامل بیان گردند۰ نگذارید یکتعداد معلوم تاریخ ما را مطابق میل خویش دستکاری کرده و با جعل و تزویر غرض آلودانه ملوث بسازند۰

>>>   برای اینکه یک تغیر مثبت و عادلانه صورت بگیرد برای چندین دوره بعدی ریس جمهور کشور نباید پشتون باشد۰ استعداد رهبری یک کشور را ندارند، همیشه امتحان خراب داده اند، و درین دو قرن اخیر بجز پسمانی و بدبختی چیزی دیگری به ارمغان نیاورده اند۰

>>>   ثبت نام افغان بر روی شناسنامه های برقی ما اقوام غیر پشتون قبول نداریم. ما شهروند افغانستان هستیم نه افغان نه افغان نه افغان!

>>>   دیموکراسی به مردم فهمیده دانسته و اهل یه عنایت خداوندی است ولی دیموکراسی برای مردم ... مانند این نویسنده و ذبیح بدخشی که اصلآ بدخشی نیست یه ....والله مه که میبینم طالبان حق همه را بسیار خوب میدهد هیچ کس هم شکایت نمی کند تاکه نسل های بعدی ما اصلاح شوند. شما را بخدا خودرا ازاین کشور میداند باز این که مزدور....بود افتخار کند اینکه بنام خود کشوری نداشت افتخار میکند. فعلآ افغان و افغانستان است ،خراسان و آریانا گذشت اگر مردی نام کشور را تبدیل کن باز سر نام ملیت هم گپ خواهد زدیم . این صحبت ها و نظریات از تو وحید ... غیاث چور نیست این سایه تانک های امریکایی است که تورا جرات خود فروشی و وطنفروشی را میدهد.
سیاوش هروی/افغان

>>>   ... به او کسی که خودرا افغان نمی دانند. اګرکسی افغان نسیته باز چطور در افغانستان زندګی میکند باید افغانستان را ترک کند که از هر جا باشد باید انجا زندګی کند که افغان را قبول نداری چطور افغانستان قبول میکنید افغانستان بمعنی این است که جای افغانها
مصطفی از کابل کارته نو

>>>   چیزی به گفتن برای وحید ... ندارم

>>>   من به... هراتی میگویم که بستن اتهام یهودیت بالای مسلمانان مرتدی است البته که توازهرات نیستی چراکه هراتی ها مردم متدین وخداپرست هستند تویک اجنبی و فاقد منطق هستی...
وطن دوست.

>>>   افغانستان بخشی از آریانا بوده وباشندگان آن آریایی ها میباشند. اما افغانستان نام آخرین این محدوده جغرافیایی است که در آن اقوام مختلف که اکثریت شان پشتونها هستد ، زندگی میکنند.
مردم عادی افغانستان مانند برادران با هم یکحا بسر میبرند. فقط یک مشت انگشت شمار شریر وجیره خوار ارتجاع بکمک باداران خود آخرین تلاشهای ناکام خودرا درراستای ایجادنفاق بکار میبرند که جز ناکامی، سیاه رویی و کشیده شدن به محکمه راه دیکری ندارند.
نفاق افگنی یک عمل ضدملی وضد منافع وطن بوده ، باید پولیس وناظران تطبیق قانون هرچه زودتراین افراد ... رادستگیر وبه سارنوالی معرفی نمایند.
یادداشت: باید بعد ازدستگیری، هنگام تلاشی کردن تمام وسایل پنچرگیری وجی. پی. اس استخبارات خارجی ازنزد آنها ضبظ شود.
زنده باد افغانستان
زنده باد افغانها
جاودان باد اتحاد خدشه نا پذیر همه افغانها.
پنجشیری اصیل

>>>   اجمل جان پنجشیری سلام برایت برادرم اینکه من پشتون استم وخودت تاجک بین من وتو پیش خداوند کدام ما برتری داریم میدانی .و اګربرتری داریم شاید اعمال ماباشد که من وتو ازان خبر نداریم ،ودیګر اینکه ما پشتون ها بنده هایی خداوند متعال استیم زمانیکه نمازمیخوانی ایا میدانی چی میخوانی میخوانی خداوند رب عالمیان است .ایت اول سوره فاتحه ...بخاطریکه خوب بدانی همین برایت کافیست عاقلان را اشاره کافیست موفق باشی
احمد فایق مومند کابل

>>>   افغان رابرای تان تعریف مینمایم
الف .انسان
ف.فهمیده
غ.غلام
الف .اجنبی
نون.نمیشود
احمد فایق مومند از کابل

>>>   ای اس ای خود ره پنجشیری اصیل معرفی نموده!
خودت نبوده کدام ...قبیله گرا هستی از نام شیر مردان استفاده نموده اصلاٌ مزدور ای اس ای ... باشید.
صمیم از کابل

>>>   اگر افغان نباشی. پس کی هستی؟...
هر آنکه در افغانستان زندگی میکند افغان است. آن کس اگر تاجک است یا پشتون یا هزاره یا ترکمن و غیره همه افغان اند....
کاوش از مزار شریف

>>>   خدمت آقای با غیرت هراتی سلام تقدیم نموده عرض شود اینکه اسرائیلیها بدلیل سر کش بودن شان معروف هستند میدانی دلبل این همه پیامبر از قوم اسرائیل چیست؟ چون اصلا اوامر خدا را نمی پزیرفتند وقاتلین تقربیاهمه پیامبران هم هسنتد از جمله زهر خوراندن حضرت محمد(ص) در خود قران از یهودیها به نیکی یاد نکرده خداوند .اسرائیلیها خود را موجود بهتر در روی زمین میدانند مرام شان این هست که اگر توان داشته باشد تمام مردم دونیا را اسیرخود میکنند در طول تاریخ هم در بین مسحی ها نفاق انداختند هم در بین مسلمانها کار انها این بوده. عین همین خاصیت را برادران پشتون دارند من قصد توهین ندارم ولی نگاه کنید همه مصیبتها در افغانستان زیر سری پشتونهاست از طالب انتحاری گرفته تافروختن خاک افغانستان به هند که پاکستان امروزی هست 2 صدسال حکومت کردید غیر بربادی چه دست آردی داشتید؟

>>>   در کشور های دیگر مردم با تظاهرات صلح‌ آمیز و سایر گونه های اعتراض حق خود را می طلبند اما ما آنقدر صبر میکنیم تا مجبور شویم جهاد کنیم باید به خود یک حرکتی بدهیم.
محسن

>>>   تكامل (Evolution ) -به معني تغيرات انباشته شده در يك جمعيت در طول زمان است
....تمام جان داران روي كره زمين درطول ميليارد ها سال بطور تدريجي در
فرايند فرگشت بو جود امده اند. جان داران اوليه بسيار ساده بوده اند ، وبمرور در
فرايند فرگشت به اشكال مختلف درامده اند. ازاين نظر همه موجودات زنده باهم
نياي مشترك دارند، يعني همگي موجودات زنده بر روي كره زمين با هم قوم وخويشيم !
بناً انهايكه هنوزهم به قوم وقبيله ، زبان وخراسان چسپيده كساني نيست ، جز
عناصر ... مقاومت عليه سير طبعي تكامل .
تكسي ران از المان

>>>   اقای غیاثپور کاظمی!
شما را بخدا راست بگوئید بخاطر نوشتن این طومار طولانی... بالاخره "چند" نصیب تان شد؟؟؟!!! آیا می ارزید؟؟!! واقعا دلم بحال تان میسوزد!!! و در اخیر نفرمودید که نام نامی افغانستان را چه باید گذاشت؟؟ اریانای کبیر یا خراسان یا ایران یا تاجکستان یا "غیاثپورستان" کدامیک؟؟؟!!!!
با احترامات بی پایان
افغانپور

>>>   به ارتباط اظهارات اقای احمد منیر باید گفت در طول تاریخ اززمان احمدشاه درانی تا فعلا سران پشتون به این سرزمین خیانت کردند . که میتوان از عبدالرحمن جلاد تا نادر غدار وظالم که توسط یک قهرمان جوان بنام عبدالخالق هزاره کشته شد ونادربه پول واسلحله انگلیس قدرت را بدست گرفت ونوگر انگلیس بود بعد محمد ظاهر شاه اززمانیکه یاده ما می اید نوکر خارجیها بود همینطور داود ، نورمحمد تره کی کسیکه با شوروی در تابستان 1357 بیش از 14 بار تقاضای قوای شوروی را نمود وشوروی ها اصلا در زمان امین جلاد وارد کشور شدند من دانشجو بودم یادم است به همین سلسله گلبدین حکمت یار مشهور به راکت یار به دستور ای اس ای پاکستان کابل را ویران کرد وبعدش ملاعمر وطنفروش ونوکر پا کستان تمام هست بود این کشور را به پاکستان داد وتا اینکه قرار بود عبدالحق را امریکا ریس جمهور بسازد اوکشته شد جاسوس دوم یعنی حامد کرزی را تعیین کرد ومیتوان ازوطنفروشان دیگر مانند شهنواز تنی جاسوس پاکستا ن ، اشرف غنی احمد زی ، جاسوس امریکا اسماعیل یون جاسوس اسرا ئیل وخلیل زاد وکرزی سر جاسوس های امریکا نامبرد

>>>   محترم نویسنده؛ سواد بیاموز...نگو!!!

>>>   باسلام خدمت هموطنای عزیزم من یک مهاجر افغان درایرانم وبه اصطلاح از قوم بلوچ من 7 ساله بودم که مهاجر شدم وآنهم بخاطر تجاوز اتحاد شوروی وحال 34 سال دارم من دو خاطره دارم وان یکی سال 84 است که ازراه زمینی وارد مرز اسلام قلعه شوم با خود عهد کردم که بمحض ورود سرود ی که استاد داکتر نش سروده وخوانده بود باصدای بلند در بین جمعیت بخوانم اما انگونه نشد ولی بمحض گذشتن از گمرک وورود بخاک وطن هریک از سربازان وطن را در اغوش گرفتم وبر خاک وطن سجده شکر ودو رکعت نماز شکر بجا آوردم وتا هرات در بین موتر اشک شوق می ریختم ودر هر جای وطن با هر وطندار خود اعم پشتون وتاجیک وهزاره وابیک وووووو که روبروشدم انان را برادران گمشده خود یافتم که انا تکه هی پاره شده من در طول سالهای هجرت ودور از وطنم بود وانها را یافته بودم ودر سفر دوم سال 90 شمسی بود که مستقیما از تهران به کابل بود اینبار عزیزان من کابلی دیگر دیدم زیرا دفعه قبل فرودگاه تلی از خاک بود وشهر ارواح حتی تشناب برای قضای حاجت نبود ولی اینبار کابل را بهشت گمشده ی خود دیدم که تداعی میکر ان جمله ...که کابل خواهر بیروت لبنان!برادرم بمحض ورود من به تیاره میدان تمس گرفت که کابل چگونه است گفتم بزودی ایرن دیگر بتو می گویم برادر از تاریخ عبرت بگیر که سالهای جنگهای قومی بر کابل مشهر های ما ومردم ما چه امد ما تاهنوز در مهاجرت چه می کشیم دست بردار برادر بقول بلخی امریکا مشکل سیاه وسفیدش را حل می کنه ......اما کاش بلخی زنده بود ومیدید که امریکا نتنها مشکل سیاه وسفیدش راحل کرده بلکه حاضر هست کشور ش را بدست یک یتیم بچه کنیای می سپارد وان اینست که هر کس تابعیت این کشور وارمانهای اور بپزیرد امریکایست ول سیاه پوست ولو سرخ پوست ولو انگلو ساکسون مهم آرمان انهاست که ترقی امریکا در همه ساحات است من ن وقتی وارد فرودگاه شدم انچنان گری وبغضم گرفت که وقتی خدمه فرودگاه پرسید وطندار چی شده با گریه گفتم وطن گم کرده بودم وبسیار گپای دیگر بنظر من شما اصل گم گرده به فرع چسبیدید بچیزی که پیامبرمان گفت هر کس بدنبال این امر باشد از امت من نیست او مانند حیوانی است که کثافات خود با بینی حرکت می دهد انچه مهم است مابای تحت یک عنوانی ملتی واحد باشیم فعلا مرا افغان می شنسن چه تو بخوای وچه نخوای
نهایه اینکه هفت شهر عشق را عطار گشت
ما هنوز آندر خم یک کوچه ایم.....امید وارم که تفهیم کرده باشم

>>>   حیف شد که اولا نظر ندادم مگر شخصیته همه شما را زیر سوال میبردم زندگی نامه همه شما در دست من است چه از رهبرانتان و مرد و زن پس لطفا نظرهای الکی ندهید مگرنه احترام و احترام دیگر عالیم نخواهم شد
با سپاس حبیب الله یوسفزی

>>>   هر کس اوغان است باشد دیگران چی کار دارد شاید یک چیزی برایش میرسد حتما دستش به پته خزانه میرسد
ما که نیستیم و نه خواهم بود اگر دست ماهم برسدبازم نیستیم ، نه خوردیم و نه دهن ما بوی میدهد.
همان فارسی و تاجکی خودما بس هفت پشت ماست
شیرمحمداز خواجه ابدال ولی "بدخشان جان"

>>>   نظر آقای غیاثپور و کاظمی هر دو به لحاظی صحیح است اما چه گونه باید به وحدت ملی رسید این مهم است شما را به خدا اختلافات را کنار بگذارید.

>>>   haron amirzada1
با سقوط طالبان در 2001 یک فرصت طلایی نصیب افغانستان شد که باید از آن به نفع کشور وبویژه برای ساختن دولت ملی در چهارچوب دموکراسی استفاده اعظمی میشد. اما گروه های برتری طلب با اتکاء به ماشین جنگی، سیاسی و مالی غرب پروژه ناتمام "افغان سازی" رژیم های نژاد پرست افغانستان را که از زمان عبدالرحمن خان آغاز یافته بود در تحت پوشش دموکراسی ادامه دادند. آنها از تمام وسایل مشروع و نا مشروع استفاده نموده از تصویب قانون اساسی گرفته تا نهاد سازی در کشور در مسیر هویت بر اندازی مردم بومی و تاریخی افغانستان حرکت نمودند. چنانچه آنها از تلاش به حاشیه راندن زبان فارسی گرفته تا ریشه کن کردن ارزشهای فرهنگی، تخریب شخصیت هاهم در معارف و هم در سیاست کادری دریغ نورزیدند.
واقعیت اینست که واژه "افغان" مثل واژه دانشگاه و پوهنتون درین اواخر میان جمعیت تحصیل کرده افغانستان خیلی حساسیت بر انگیز شده است. یکی از دلایل اصلی حساسیت بر انگیز شدن" افغان" درین اواخر سیاست های تند روانه گروه های برتری طلب در دولت کرزی است. چنانچه اخیراً دولت افغانستان در شناسنامه برقی برای شهروندانش هویت اقوام را حذف نموده و همه را افغان نامیدند. افزون بر آن یک تعداد تندروان قومی در بحث های تلویزیونی و حمایشات شان نه تنها اقوام غیر پشتون را توهین کردند، بلکه به صراحت اعلام نمودند که "افغان" اسم دیگر پشتون است و افغانستان در واقع پشتونستان است. آنها همچنان مدعی شدند هرکی افغان خود را نمی نامد، مسلمان هم نیست. بدین ترتیب به نظر افغانگرا ها شرط اساسی مسلمان بودن افغان بودن ویا افغان شدن است.
این تندروی ها باعث واکنش شدید اجتماعی و ظهور جنبش جوانان موسوم به " من افغان نیستم" شده است. به نظر می رسد که اکثریت اعضای جنبش مذکور افغان و یا پشتون نیستند، ولی مسلمان واقعی این کشور هستند. جنبش"من افغان نیستم" در واقع پاسداران واقعی افتخارات تاریخی، فرهنگی و تمدنی این سرزمین هستند.
هدف اصلی این جنبش را مبارزه با بی عدالتی های نظیر برتری طلبی نژادی، حذف هویت اقوام غیر پشتون و تحمیل " افغان " بحیث هویت ملی تشکیل می دهد. طرفداران جنبش مذکور معتقد هستند که افغانستان بمعنای سر زمین پشتونی نیست. افغانستان سر زمین تمام اقوام آن اعم از پشتون و غیر پشتون است و هویت یک قوم نمی تواند هویت ملی در یک کشور چندین ملیتی و چندین قومی باشد.
جنبش اجتماعی" من افغان نیستم" باور دارد که بر اساس مدارک موثق تاریخی نام" افغانستان" را استعمار انگلیس در معامله با یکی از گروه های قومی در بازی بزرگ بجای خراسان تاریخی گذاشتند. به نظر آنها نام افغان و افغانستان یک هویت استعماریست و مراثخوران استعمار تلاش می کنند که از نام افغانستان سوء استفاده به منظور برتری طلبی نژادی کنند.
در سده بیستم نام افغانستان الهام بخش تفکر برتری طلبی قومی یک تعداد رژیم های سیاسی و آیدیولوژی های نژاد پرست در افغانستان شد. چنانچه از آغاز نام گذاری کشوری بنام "افغانستان" از زمان دولت عبدالرحمن خان(1880) پروژه موسوم به"افغان سازی" تاریخ، فرهنگ و هویت اقوام غیر پشتون در صدر برنامه رژیم های سیاسی قرار گرفت. مطابق به این پروژه نام "افغان" به هر چیز و هر کس چسپانده شد و تلاش صورت گرفت که نام خراسان نه تنها از اذهان مردم ،بلکه ازحافظه تاریخ هم پاک شود.
جنبش"من افغان نیستم" در واقع یک حرکت مدنی دادگرانه اجتماعی است که هدف آن ایجاد یک رستاخیز و یا بیداری در برابر بیعدالتی و برتری طلبی قومی و فرهنگی است. یکی از اهداف اساسی این جنبش آگاه ساختن مردم از تاریخ واقعی افغانستان است. زیراحتا قشر تحصیل یافته افغانستان هم آگاهی کامل از تاریخ واقعی کشور شان ندارند. بسیاری ها به جعل هویت اقوام و احسایه خیالی اکثریت و اقلیت ساخته رژیم های سیاسی نژاد باور افغانستان، تا هنوز باور دارند. بگونه مثال بسیاری ها به این اکاذیب باور کرده اند که گویا نام افغانستان را احمد شاه درانی بر سر کشور بجای خراسان گذاشته است. این در حالیست که هیچ سند موثق تاریخی اثبات کننده در زمینه وجود ندارد. اما صد ها سند معتبر وجود دارد که نام افغانستان همزمان با مرز های سیاسی آن توسط استعمار گران در بازی بزرگ قرن نزدهم گذاشته شده است.
جنبش " من افغان نیستم" نه تنها با سوء استفاده از نام افغان توسط برتری طلبان پشتون مبارزه می کند، بلکه مخالف بسیاری گروه های محافظه کار و استفاده جوی غیر پشتون نیزاست که از نام "افغان" برای حفظ مقام شان و یا تمثیل ملی استفاده ابزاری می کنند. بگونه مثال من بحیث" بچه اصیل افغان" و یا" ما افغانها" وغیره.
برخی غیر پشتونهای محافظه کار در حضور پشتونها خود را افغان مینامند ولی در عقب به پشتونها بحیث کنایه افغان می گویند. بگونه مثال اوغانها، تاجک ها، هزاره ها، ازبک ها...
برخی دیگری با واژه "افغان" با احتیاط برخورد نموده کوشش میکنند که اصلاً واژه افغان را به زبان نیاورند و یا برای رساندن مفهوم از کلمات مشابه استفاده کنند. بگونه مثال شهروند افغانستان بجای تبعه افغان، اردوی ملی افغانستان بجای اردوی ملی افغان، نویسنده افغانستان بجای نویسنده افغان و وغیره.
افغانستان و بحران هویت ملی
برخی ها بر این باوراند که نام کشورهیچ رابطه ای با مشکلات امروزی مردم این کشور ندارد و حتا نام کشور خراسان و یا آریانا هم می بود، بازهم مشکلاتی که امروز دامنگیر مردم شده است، بجایش باقی می بود و حتا اگر نام کشور هم تغییر داده شود بازهم کدام تاثیری برای حل مشکلات افغانستان نخواهند داشت. به باور آنها نام شکل است نه ماهیت و محتوی یک پدیده است.
ظاهراً این نوع بینش منطقی معلوم میشود، اما در واقعیت امر نام یک کشور معرف هویت و فرهنگ مردم آن است و بازتاب دهنده محتوی و یا ماهیت یک کشور. بطور طبیعی نام صاحب اصلی و اختیاردار کشور را بازتاب می دهد. در نتیجه صاحب اصلی کشور نقش اساسی در تصاحب قدرت، منابع طبیعی، ارزشهای فرهنگی و تاریخی دارد.
گروه های که نام افغان یعنی اسم معادل پشتون را پیشوند سر زمین می بینند(افغان+ستان)، بطور طبیعی احساس صاحبان اصلی کشور را می کنند و از آن بحیث ابزار برتری طلبی قومی استفاده می کنند. بطور فرضی اگر نام کشور بجای افغانستان توسط استعمار وقت "تاجکستان" انتخاب میشد، بدون شک هر تاجکی امروز خود را صاحب اصلی و اقوام غیر تاجک را مهاجر و مهمان تصور کرده جای پشتونیسم را تاجکیسم می گرفت. بگونه مثال تا قبل از تسلط پشتون ها در شمال افغانستان بسیاری مناطق شمال از زمان حکمرانی محمد خان شیبانی در دست خوانین و بای های ازبک تبار بود و بنام ترکستان یاد می شد و حتا امروز بسیاری پان ترکستان تصور می کنند که شمال ترکستان است و آنها صاحبان اصلی شمال هستند و پایتخت شان شهر مزار شریف است. ازینرو نقش نام را چه هویت یک قوم را بیان کند و یا حوزه تمدنی و یا فرهنگی در بازتاب هویت ملی یک کشور نباید نادیده گرفت.
برخلاف تصور بسیاری بی عدالتی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در یک سده اخیر با نام افغاستان ارتباط مستقیم دارد. با تغییر نام افغانستان، بسیاری مشکلات مردم این کشور که ریشه در نام و هویت تحمیلی دارد، برطرف خواهد شد. در نتیجه هم در سیاست کادری، فرهنگی، معارف بهانه های برتری نژادی از نام افغان پایان خواهد یافت و زمینه بازتاب واقعیت های فرهنگی، زبانی و تاریخی تمام مردم مساعد خواهدشد و تعریف ارزشهای مشترک فرهنگی و تاریخی درباز نویسی تاریخ جای هویت سازی و اسطوره سازی های جعلی و تقلبی گذشته را خواهد گرفت. بدین تر تیب از مشترکات فرهنگی و تاریخی هویت ملی شکل خواهد گرفت.
جنبش گفتمان ملی
ملت سازی بر اساس تیوری حذف هویت ها با شیوه های قهری assimilation که یکی از خصایص رژیم های قرون وسطایی بود در جهان معاصر کمتر موفقیت دارد. اما در افغانستان سده بیست و یکم بسیاری گروه های نژاد پرست افغان تا هنوز با تفکر عبدالرحمن خانی و یا رژیم های مستبد سده بیستم افغانستان زندگی می کنند و فکر می کنند که می توانند با شیوه گذشته حکومت کرد. بگونه مثال در گذشته دولت های نژاد باور افغانستان به بسیار آسانی می توانستند با یک فرمان هویت اقوام را در شناسنامه های شهروندی و یا تذکره تابعیت هر اسمی که می خواستند، بگذارند. به همین گونه می توانستند احسایه نفوس اقوام را جعل کنند و هر قوم را به دلخواه شان بحیث اکثریت و یا اقلیت معرفی کنند. اما فکر می شود که در سه دهه اخیر در پرتو تحولات گسترده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و خود شناسی اقوام رویکر قرون وسطایی دیگر کابرد موثر ندارد. حالا بسیار دشوار به نظر می رسد که با رویکرد های قهری و جعل هویت بتوان در محور هویت یک قوم" افغان ملت" ساخت.
برای حل مشکلات امروزی افغانستان بویژه مسئله شکل گیری هویت ملی در بستر دولت- ملت باید با گذشته خونین وفاع کرد و در جستجوی راه های عقلانی شد. یکی ازین راه ها ایجاد یک جنبش سیاسی- فرهنگی گفتمان ملی است. سه وظیفه سترگ ملی در برابر این جنبش قرار دارد:
نخست، جلو سیاست ها و فعالیت های گروه های تندرو نژاد پرست و برتری طلب را گرفت؛
دوم،بجای تاریخ جعلی و هویت سازی های کاذب، تاریخ واقعی و فرهنگ ملی افغانستان را تدوین نمود.
سوم، راه را به شکل گیری هویت ملی در فرآیند ملت سازی بر پایه مشترکات ارزشهای فرهنگی و تاریخی مساعد ساخت.

>>>   افغانپور
خودت از پنجابپور و از انگلیسپور چند گرفتی؟ میدانم در طول تاریخ همه چیز را به آنها فروختی۰ کاظمی واقعیت را نوشته و آن برایتان تلخ است چنانچه زانو هایتانرا بلرزه آورده۰

>>>   به احمد جان منیر
برادر این موسی، عیسی، و یعقوب پشتون نه بلکه از قوم یهود امرزی بودند۰ تو هم تا جائی درست میگوئی چون پشتونها هم از همان قوم یهود بودند و در اصل همان قبایل گمشده و در صحرا سرگردان یهود هستند که از بخت بد ما راه شتر های سرگردان آنها بلاخره به کنجی از خراسان کهن ما خاتمه یافت۰ شواهد تاریخی و واضح درین باره وجود دارند۰ شاه شجاع، کارمل، تره کی، امین، نجیب، عمر کور، کرزی همه ازهمین قوم هستند۰
کابورا

>>>   آقای غیاثپور معلوم نیس .در کدام کشور زندگی میکنی..فقط یک چیز به یاد داشته باش .اسم افغانستان برای ما مقدس است هیچ وقت و هیچ کس نمیتواند اون را عوض کند .پس خودت خسته نکن ...
حمید بغلانی

>>>   واقیعت دارد افغان بودن به پشتونها اطلاق میشود باید ... ما افغانها و پشتونها نمی کذاریم که این کلمه با همت دلیر با غیرت را بالای یک نفر که هیچ غیرت نداشته باشد گذاشته شود ما نمی گذاریم که این نام بالای یک اجنبی...کذاشته شود در اصل کلمه افغان به کسی اطلاق میشود که امپراتوران جون جنایتکارن و اشغالگران چنگیز ، اسکندر . روسها این خرسهای قطبی وامروز قوای ... و مغرور امریکا را چنین درس داده اند که هیچ قومی در جهان نداده است واین جنایت کاران راه گریز را گم نموده اند کدام قوم کیها پشت امریکا اشک میریزانند امروز همین نو کران امریکا ...وارخطا اند و هراس دارند ... اگر امریکا نباشد ما دیگر زندگی کرده نمیتوا نیم همین دزدان و ادم کشان بودند روزی از سر شانه های همین قوا امریکا فیر مرمی بالای پشتونها کردند چرا ... هراس دارند از روز جوابدهی چرا هزاره و شورای نظار مدد از خدا نخواسته بلکه کمک از کفار میخواهند این هم شرمند گی و بی غیرتی اینها است... تو که کمک از خدا نمعلوم نمی خواهی ب از قوای امریکا میخواهی این ذلت و بی غیرتی شما است و بس

>>>   کارکردهای دولت‌های گذشته سبب شده تا مردم در بحران اعتماد زنده‌گی کنند و بحران اعتماد سبب شده تا مردم نتوانند همدیگرپذیر باشند و به یک ملت واحد مبدل شوند.هیچ کشوری در ملت نشدن مردم افغانستان مقصر نیست؛ بل این رهبران سیاسی و دولت‌های افغانستان بوده‌اند که برای تامین منافع خودشان سد راه ملت‌شدن گردیده اند.دولت‌ها با ایجاد عدالت اجتماعی اقوام را کنار هم قرار می‌دهند و به سمت ملت شدن سوق می‌دهند، بنابراین نقش دولت در راستای ملت شدن بسیار ضروری است.ولی دولت‌ها در افغانستان برای حفظ قدرت و منافع خودشان با ترفند‌ها و سیاست‌های عوام‌فریبانانه مردم را در دشمنی علیه یکدیگر قرار می‌دهند که با چنین سیاستی هیچ‌گاه ملت تشیکل نخواهد شد. اکنون برای رشد یک ولایت توجه بیشتر می‌شود، اما برای ولایت دیگر کمتر، بنابراین چنین سیستمِ متناقص سبب کندشدن پروسۀ ملت‌شدن در افغانستان می‌گردد.

>>>   اسم افغانستان برای ما مقدس است هیچ وقت و هیچ کس نمیتواند اون را عوض کند
اسم شوروی با او عظمتش گم شد.خو افغانستان که چیزی نیس.
خالو

>>>   اینکه بشتون ها از کدام قوم است مربوط به خودشان است امدیم که ساکنین اصلی این سرزمین ان اقوام ی هستند که به زبان دری و ترکی بلوچی صحبت میکنند لحجه مهم نیست مثلا لهجه هزارگی بدخسی. و ما مثل اوغان ها .... نیسیتم که بگویم هر کس اوغان نیست باید از این سرزمین یعنی خانه بدری شان بیرون بروند. بلکه منطور ما اینست که اوغان ها ایرا بدانند که در تاریخ 5600 ساله اریانا زمین که همه دری زبان و ترک تبار هستندحکومت 260ساله اوغان ها مثل 260 روزاست و نمیشود که ما از هویت 5600ساله خود بگذریم وقتی ما میگویم که افغان( اوغان) نیستیم واقعیت است چرا فهر میشوید وجدانا ایا افغان همان اوغان یا بشتون نیست؟
وقتی تما م ملیت های اصیل این سرزمین میگویند که ما از خود هویت داریم و شما با به یک موزه کرده اید که شما هم در ملیت اوغان هستید ایا منطقی است ؟!
باز تاریخ 260 روزه گذشت. دیگر ان دوره عبدارحمن سفاک یا حفیط اله...بر نمیگردد و اگر شما هم کوشش نماید که به ان دوره برگردید صادقانه میگویم این وطن را شما اوغان ها به تجزیه خواهید کشید . بنا خواهش میکنم از تمام برادران که احترام به همدیگر را داشته باشیم
فرشاد از کابل

>>>   ما مردم غیر پشتون افغان نیسیتم شما اسماعیل یون، عبدالواحد طاقت و بسم‌الله افغانمل برو شما فاشیت ها از افغانستان در پشاور پشتونستان بسازید.

>>>   حمید بغلانی تو تنها نمایندگی از خودت میکنی نه از تمام مردم کشور۰ خودت در کدام دنیا زنگی میکنی؟ این نام "افغانلند=افغانستان" به این کشور توسط انگلیسها و شاه شجاع درسال ۱۸۵۶ داده شد۰ برو تاریخ را دقیق مطلعه کن و به عوض لاف زدن خودت را با حقایق آشنا کن۰

>>>   مرکز حکومت پشتونستان پشاور
اشرف غنی ریس جمهور
اسماعیل یون وزیر اطلاعات و کلتور ،
عبدالواحد طاقت وزیر امنیت
بسم‌الله افغانمل وزیر معارف

>>>   این چهار کس از جمله فاشیسترین افراد در افغانستان هستند.
اشرف غنی
اسماعیل یون
عبدالواحد طاقت
بسم‌الله افغانمل
اینها نوکر پاکستان و متعصب ترین فرد در جامعه افغانستان

>>>   افغانها ملیشه های سرسپرده هراشغالگر در خراسان بزرگ وهندوستان بودند وهستند.
احمدشاه ملتانی زمانی ملیشه نادر افشار ایرانی شد و بعد ازآنکه اقتدار نادرافشار و امپراطوریش از هم گسست- احمدشاه فرزندنامشروعش در خراسان بقدرت رسید و اولین ضربات سنگین را بر پیکره خراسان وهندوستان با جنگهای فرسایشی وبدون دست آورد به اشاره انگلیس براه انداخت و دیدیم که بزودی کارخانه های استعماری هندشرقی برتانیایا انگلیسها سر وکله ای شان در هند هویدا و بالاخره شبه قاره هند را تسخیر نمودند- بهمین ترتیب اولاده احمدشاه ملتانی بزودی از انگلیسها جهت پشتیبانی از حاکمیت قبیلویشان پذیرایی نمودند- که بالاخره با جنگهای نفسگیر خراساینان بخصو صکابلیان و شمال کابل ودیگرمناطق کشور انگلیسها شکست را پذیرفتند و راه فرار را درپیش گرفتند.
اما جان مطلب درینست که -آنهاییکه (اوغانا)هم زیرسلطه انگلیس حکومت مینمودند وهم شاه ووزیر دربار استعماری بودند- همه قهرمان شدند و ازآنها درتاریخ استوره ها جور شد- درحالیکه مناطق که اوغان نشین بود مانند صوبه سرحد پاکستان یا هندبرتانوی سابق از چنگال انگلیسها بیرون نشد؟؟و غیرتمندان افغان با کشوری خط حایل میانی -توسط روسها و انگلیسها کشوری را بنام افغانستان مانند اسراییلیها تصاحب نمودند و فعلآ باشنده گان بومی خراسانی را مهاجر و بیگانه درین سرزمین میشمارند؟؟
کابلی

>>>   صمیم ازکابل!
نباید بیجا به دیگران تاخت وتاز کرد.
از آی.اس.آی بیشترازهرافغان دیگر نفرت دارم.
فراموش نکنیدکه چندسال قبل همین کسانیکه خودراجهادی وتنظیمی گفته سبب قتل صدهاهزارافغان مسلمان شده، زمینهای متعلق به همه افغانهاراغصب کردند وبلاخره دربرابرپلیت های دالرکشوررادراشغال امریکاوانگریز قراردادند، توسط آی.اس.آی رهبری میشد . آنهابودندکه پلان های تخریبی آی.اس.آی را درافغانستان عملی میکردند. تفاوتی در شعارهاوعملیات آنهاوطالبان وجودندارد.
پنجشیری اصیل

>>>   افق دید غیاثپور بسیار کوتاه است .او بکشور ها از دیدطبقاتی نگاه نمی کند حلقه مرکزی را در نیافته است.کشور های بیرونی بخصوص امریکا امروز در جهان بنای تجزیه را می اندازد یعنی اول لقمه خودرا کوچک میسازد بعد انرا نوش جان مینماید واین کا ردرافغانستان ناممکن است چون در تمام ولایات ازتما م قومها وجوددارد پس ما باتمام قوا متوجه مبارزه علیه تجا وز گردیم تا مشت کوبنده ای شویم بر دهن خصم دون !
وطنخوا

>>>   آن وطن فروش که مینویسد اقوام غیرپشتون نمیخواهندکه آمریکا ازین وطن خارج شود بخاطریکه گویا ازشما یهودی ها مردم میترسد این یک اشتباه است وآن طالبان ... که ابتدا خودرا درلباس اسلام پنهان کرده ومردم فکرکردندکه این ها مسلمان هستند بخدا ی بزرگ سوگند یادمیکنم که دیگر ان آرمان را بگوراگرببرید که مردم دیگر این طایفه جهنمی را بپزیرند وبرای تمام مردم افغانستان میگویم که دست بدست هم داده دربرابر این گروه فاشست ها ایستاده ازخق مسلم خود دفاع کنیم هرروز مرگ نمی آید همیشه باید باوقار زیست
مرگ به فاشست ها ی وطن فروش
فاروق

>>>   واقعا اینها فاشست و نوکر پاکستان هستند که باعث نفاق در بین مردم افغانستان شده اند
اسماعیل یون
عبدالواحد طاقت
بسم‌الله افغانمل
اشبر ف غنی
خاگی
مسلمیار
یاسین
خرم
فاروق وردک

>>>   این نویسنده و مانند آن افراد ،کسانی قسم خورده هستند که هرباریکه زمینه انکشاف و ترقی برای کشور ما مساعد گردیده است اینها توسط تفنگ ،حیله و نیرنگ و یا تفرقه افگنی بین مردم جلو پشرفت را میخواهند بگیرند که با تاسف بعضی اوقات موفق هم شده اند.اینها نمایندگان صفوی ها هستند و نمی خواهند که کشور ما به مدارج ترقی برسد و بتواند با همسایگان خود در عرصه انکشاف سیالی کند. دشمن ،د شمن است اینها مربوط هیچ قوم نجیب ساکن کشور ما نمیشوند و نه از آنها نمایندگی میکنید. افغان های واقعی دست به دست هم داده برای فردای درخشان فرزندان تان متحدانه کار کنید ،هر که طرفدار ترقی و انکشاف کشور ما است عزیز ما است وهر برخلاف است از ما نیست اگز اولار پدر ما هم باشد.
پردیس

>>>   به توجه خوانندگان عزیز ! این نوشته ها مشابه روایت دینی است که خردجال می برآید و مردم به شوق موسیقی باخردجال همراهی کرده نصیب دوزخ میشوند . امریکاازهزار ها کیلومتر دورآمده ازبین ماوشما طرفداران خودرا پیداکرده زمانی به پشتون بگوید نام افغانستان به اسم پدرتوست بنابرین تو صاحب افغانستان هستی دیگران مهاجر بروند به وطن شان و شما وطن تانرا قبضه کنید. دربین آنها مانند سایراطاعتکاران امریکا درین تفرقه پیشتاز شده باشند آیا سایر ملل هم به ساز امریکا برقصد تا جنگ قومی درگیرد ؟ماچرا دوست و برادر صدها و هزار سال ه دوست همدیگر شده نمیتوانیم ولی امریکا درخلال 12 سال حضور خود موفق به دریافت اطاعتکار میشود ؟وقتی وطن بدست دیگران گویا فعلا مااصلا هویت نداریم چون خاک ما تادولت ما بدست امریکا مگر ظاهرا مانند کشورمستقل درحال پیشرفت لاف از هویت سازی بزنیم جهان برما پوزخند نمیزند که مستعمره هویت ازکجاکرد ؟ خاکت امریکا ، نفوست مزدورامریکا ، خودت شخصیت باهویت چه معنی ؟برعلاوه ملت بیسواد ، اقتصاد به سطح گدایی کوچه ، جایت خانه گلی تا خیمه لاف ازملت سازی بزنی ؟ شکم گرسنه اول نان گدایی میکند یا نشسته ذکرو عبادت میکند تا غم جنت را بخورد ؟ امریکااگردوست شما ودوست مردم افغانستان است اول وطن را به اختیار صاحبش بسپارد وما هم اقتصاد خودرا تا حد شکم سیری بالا ببریم بعد مینشینیم سر ملت سازی حرف میزنیم . آنهم نه به این شکلی که هرکس صدسال پیش درین خاک حضورداشته مالک اصلی خاک و بقیه کاسه لیسان مالک شناخته شود. بلکه همه به صفت بشر صاحب حق و صاحب هویت شناخته شود تا یکی دیگری را بچشم حقارت نبیند . آنگاه میشود بگوییم اینه دموکراسی . حالا همه این بحث ها قبل از وقت بخاطر تفرقه اندازی بوده عاملین آن از پشتون و تاجیک تا اوزبیک اطاعتکاران خارج اند تا کشوررا بااین بهانه پارچه پارچه کرده به بادار بسپارند . پس همه برعلیه تفرقه انگیز و تجزیه طلب بخاطر وحدت همه ملت ها مبارزه کنیم تا افغانستان شویم .
افغانستانی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است