نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 11 میزان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 11 میزان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 10 میزان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 9 میزان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 8 میزان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 7 میزان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 5 میزان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 4 میزان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 3 میزان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 2 میزان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 1 میزان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 31 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 29 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 21 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 20 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 19 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 18 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 17 سنبله 97

نرخ طلا در کابل، شنبه 17 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 15 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 13 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 12 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 11 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 7 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 6 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 5 سنبله 97

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 29 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 28 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 27 اسد 97

تیتر روزنامه های افغانستان، پنجشنبه 25 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 24 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 23 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 20 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 18 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 17 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 16 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 15 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 14 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 13 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 10 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 8 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 7 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 6 اسد 97

نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 4 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 4 اسد 97