نرخ روزانه طلا و ارزهای خارجی در افغانستان
 

 

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 29 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 28 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 27 اسد 97

تیتر روزنامه های افغانستان، پنجشنبه 25 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 24 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 23 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 20 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 18 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 17 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 16 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 15 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 14 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 13 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 10 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 8 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 7 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 6 اسد 97

نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 4 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 4 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 3 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 2 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 1 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 31 سرطان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 30 سرطان 97

نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 28 سرطان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 28 سرطان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 27 سرطان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 26 سرطان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 25 سرطان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 24 سرطان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 23 سرطان 97

نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 21 سرطان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 21 سرطان 97

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 20 سرطان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 20 سرطان 97

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 19 سرطان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 19 سرطان 97

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 18 سرطان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 18 سرطان 97

نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 31 جوزا 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 31 جوزا 97

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 30 جوزا 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 30 جوزا 97

نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 10 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 10 جوزا 97