نرخ طلا در کابل، سه شنبه 1 حوت 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 1 حوت 96

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 30 دلو 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 30 دلو 96

نرخ طلا در کابل، یکشنبه 29 دلو 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 29 دلو 96

نرخ طلا در کابل، شنبه 28 دلو 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 28 دلو 96

نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 26 دلو 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 26 دلو 96

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 25 دلو 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 25 دلو 96

نزخ طلا در کابل، سه شنبه 24 دلو 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 24 دلو 96

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 23 دلو 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 23 دلو 96

نرخ طلا در کابل، شنبه 21 دلو 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 21 دلو 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 18 دلو 96

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 18 دلو 96

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 17 دلو 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 17 دلو

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 16 دلو 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 16 دلو 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 14 دلو 96

نرخ طلا در کابل، شنبه 14 دلو 96

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 11 دلو 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 11 دلو 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 10 دلو 96

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 10 دلو 96

نرخ طلا در کابل، یکشنبه 8 دلو 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 8 دلو 96

نرخ طلا در کابل، شنبه 7 دلو 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 7 دلو 96

نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 5 دلو 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 5 دلو 96

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 4 دلو 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 4 دلو 96

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 3 دلو 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 3 دلو 96

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 2 دلو 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 2 دلو 96

نرخ طلا در کابل، یکشنبه 1 دلو 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 1 دلو 96

نرخ طلا در کابل، شنبه 30 جدی 96