نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 23 قوس 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 23 قوس 96

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 22 قوس 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 22 قوس 96

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 21 قوس 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 21 قوس 96

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 20 قوس 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 20 قوس 96

نرخ طلا در کابل، یکشنبه 19 قوس 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 19 قوس 96

نرخ طلا در کابل، شنبه 18 قوس 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 18 قوس 96

نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 16 قوس 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 16 قوس 96

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 14 قوس 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 14 قوس 96

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 13 قوس 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 13 قوس 96

نرخ طلا در کابل، یکشنبه 12 قوس 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 12 قوس 96

نرخ طلا در کابل، شنبه 11 قوس 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 11 قوس 96

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 8 قوس 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 8 قوس 96

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 7 قوس 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 7 قوس 96

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 6 قوس 96

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 6 قوس 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 6 قوس 96

نرخ طلا در کابل، یکشنبه 5 قوس 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 5 قوس 96

نرخ طلا در کابل، شنبه 4 قوس 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 4 قوس 96

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 1 قوس 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 1 قوس 96

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 30 عقرب 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 30 عقرب 96

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 29 عقرب 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 29 عقرب 96

نرخ طلا در کابل، شنبه 27 عقرب 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 27 عقرب 96

نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 25 عقرب 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 25 عقرب 96

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 24 عقرب 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 24 عقرب 96