نرخ طلا در بازار کابل، دوشنبه 30 اسد 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 30 اسد 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یک شنبه 29 اسد 96

نرخ طلا در بازار کابل، شنبه 28 اسد 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 28 اسد 96

نرخ طلا در بازار کابل، پنج شنبه 26 اسد 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنج شنبه 26 اسد 96

نرخ طلا در بازار کابل، چهارشنبه 25 اسد 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 25 اسد 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 24 اسد 96

نرخ طلا در بازار کابل، دوشنیه 23 اسد 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 23 اسد 96

نرخ طلا در بازار کابل، پنج شنبه 19 اسد 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنج شنبه 19 اسد 96

نرخ طلا در بازار کابل، چهارشنبه 18 اسد 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 18 اسد 96

نرخ طلا در بازار کابل، دوشنبه 16 اسد 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 16 اسد 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 15 اسد 96

نرخ طلا در بازار کابل، پنج شنبه 12 اسد 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 11 اسد 96

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 10 اسد 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 10 اسد 96

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 9 اسد 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 9 اسد 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 4 اسد 96

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 4 اسد 96

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 3 اسد 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 3 اسد 96

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 2 اسد 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 2 اسد 96

نرخ طلا در کابل، یکشنبه اول اسد 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه اول اسد 96

نرخ طلا در کابل، شنبه 31 سرطان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 31 سرطان 96

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 28 سرطان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 28 سرطان 96

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 27 سرطان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 27 سرطان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 26 سرطان 96

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 26 سرطان 96

نرخ طلا در کابل، یکشنبه 25 سرطان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 25 سرطان 96

نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 22 سرطان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 22 سرطان 96