نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 29 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 26 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 24 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 22 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 19 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 18 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 17 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 15 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 12 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 10 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 5 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 4 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 3 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 17 دلو 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 12 دلو 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 11 دلو 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 10 دلو 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنچشنبه 7 دلو 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 6 دلو 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 4 دلو 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 3 دلو 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 2 دلو 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 29 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 28 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 25 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 22 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 20 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 19 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 16 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 15 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 12 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 8 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 7 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 6 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 4 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه اول جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 30 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 29 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 27 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 24 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 23 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 22 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 21 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 18 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 17 قوس 95