نرخ طلا در بازار کابل، یکشنبه 4 سرطان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 4 سرطان 96

نرخ طلا در بازار کابل، دوشنبه 29 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 29 جوزا 96

نرخ طلا در بازار کابل، پنجشنبه 25 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 25 جوزا 96

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 22 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 22 جوزا 96

نرخ طلا در بازار کابل، یکشنبه 21 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 21 جوزا 96

نرخ طلا در بازار کابل، پنجشنبه 18 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 18 جوزا 96

نرخ طلا در بازار کابل، چهارشنبه 17 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 17 جوزا 96

نرخ طلا در بازار کابل، سه شنبه 16 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 16 جوزا 96

نرخ طلا در بازار کابل، دوشنبه 15 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 15 جوزا 96

نرخ طلا در بازار کابل، یکشنبه 14 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 14 جوزا 96

نرخ طلا در بازار کابل، شنبه 13 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 13 جوزا 96

نرخ طلا در بازار کابل، پنجشنبه 11 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 11 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 7 جوزا 96

نرخ طلا در بازار کابل، یکشنبه 7 جوزا 96

نرخ طلا در بازار کابل، شنبه 6 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 6 جوزا 96

نرخ طلا در بازار کابل، پنجشنبه 4 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 4 جوزا 96

نرخ طلا در بازار کابل، چهارشنبه 3 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 3 جوزا 96

نرخ طلا در بازار کابل، سه شنبه 2 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 2 جوزا 96

نرخ طلا در بازار کابل، دوشنبه 1 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 1 جوزا 96

نرخ طلا در بازار کابل، یکشنبه 31 ثور 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 31 ثور 96

نرخ طلا در بازار کابل، پنجشنبه 28 ثور 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 28 ثور 96

نرخ طلا در بازار کابل، چهارشنبه 27 ثور 96

نرخ ارزهای خارجی در بازار کابل، چهارشنبه 27 ثور 96

نرخ طلا در بازار کابل، سه شنبه 26 ثور 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 26 ثور 96

نرخ طلا در بازار کابل، دوشنبه 25 ثور 96