نرخ طلا در کابل، شنبه 29 میزان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 29 میزان 96

نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 27 میزان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 27 میزان 96

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 25 میزان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 25 میزان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 24 میزان 96

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 24 میزان 96

نرخ طلا در کابل، یکشنبه 23 میزان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 23 میزان 96

نرخ طلا در کابل، شنبه 22 میزان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 22 میزان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 20 میزان 96

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 19 میزان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 19 میزان 96

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 18 میزان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 18 میزان 96

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 17 میزان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 17 میزان 96

نرخ طلا در کابل، یکشنبه 16 میزان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 16 میزان 96

نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 13 میزان 96

نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 13 میزان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 12 میزان 96

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 12 میزان 96

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 12 میزان 96

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 11 میزان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 11 میزان 96

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 10 میزان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 10 میزان 96

نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 6 میزان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 6 میزان 96

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 5 میزان 96

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 5 میزان 96

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 4 میزان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 4 میزان 96

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 3 میزان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 3 میزان 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 30 سنبله 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 30 سنبله 96

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 29 سنبله 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهار شنبه 29 سنبله 96

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 28 سنبله 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 28 سنبله 96

نرخ طلا در کابل، یکشنبه 26 سنبله 96