نرخ طلا در بازار کابل، شنبه 6 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 6 جوزا 96

نرخ طلا در بازار کابل، پنجشنبه 4 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 4 جوزا 96

نرخ طلا در بازار کابل، چهارشنبه 3 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 3 جوزا 96

نرخ طلا در بازار کابل، سه شنبه 2 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 2 جوزا 96

نرخ طلا در بازار کابل، دوشنبه 1 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 1 جوزا 96

نرخ طلا در بازار کابل، یکشنبه 31 ثور 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 31 ثور 96

نرخ طلا در بازار کابل، پنجشنبه 28 ثور 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 28 ثور 96

نرخ طلا در بازار کابل، چهارشنبه 27 ثور 96

نرخ ارزهای خارجی در بازار کابل، چهارشنبه 27 ثور 96

نرخ طلا در بازار کابل، سه شنبه 26 ثور 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 26 ثور 96

نرخ طلا در بازار کابل، دوشنبه 25 ثور 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 25 ثور 96

نرخ طلا در بازار کابل، یکشنبه 24 ثور 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 24 ثور 96

نرخ طلا در بازار کابل، پنجشنبه 21 ثور 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 21 ثور 96

نرخ طلا در بازار کابل، چهارشنبه 20 ثور 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 20 ثور 96

نرخ طلا در بازار کابل، سه شنبه 19 ثور 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 19 ثور 95

نرخ طلا در بازار کابل، پنجشنبه 14 ثور 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 14 ثور 95

نرخ طلا در بازار کابل، چهارشنبه 13 ثور 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 13 ثور 96

نرخ طلا در بازار کابل، سه شنبه 12 ثور 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 12 ثور 96

نرخ طلا در بازار کابل، یکشنبه 10 ثور 96

نرخ ارزهای خارجی در بازار کابل، یکشنبه 10 ثور 96

نرخ طلا در بازار کابل، سه شنبه 5 ثور 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 5 ثور 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 31 حمل 96

نرخ طلا در بازار کابل، پنجشنبه 31حمل 96

نرخ طلا در بازار کابل، چهارشنبه 30حمل 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 30 حمل 96

نرخ طلا در بازار کابل، سه شنبه 29 حمل 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 29 حمل 96

نرخ طلا در بازار کابل، یکشنبه 27 حمل 96