نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 10 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 10 جوزا 97

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 9 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 9 جوزا 97

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 8 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 8 جوزا 97

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 7 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 7 جوزا 97

نرخ طلا در کابل، یکشنبه 6 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 6 جوزا 97

نرخ طلا در کابل، شنبه 5 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 5 جوزا 97

نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 3 جوزا 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 3 جوزا 97

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 2 جوزا 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 2 جوزا 97

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 1 جوزا 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 1 جوزا 97

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 31 ثور 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 31 ثور 97

نرخ طلا در کابل، یکشنبه 30 ثور 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 30 ثور 97

نرخ طلا در کابل، شنبه 29 ثور 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 29 ثور 97

نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 27 ثور 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 27 ثور 97

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 26 ثور 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 26 ثور 97

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 25 ثور 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 25 ثور 97

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 24 ثور 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 24 ثور 97

نرخ طلا در کابل، یکشنبه 23 ثور 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 23 ثور 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 22 ثور 97

نرخ طلا در کابل، شنبه 22 ثور 97

نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 20 ثور 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 20 ثور 97

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 19 ثور 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 19 ثور 97

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 18 ثور 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 18 ثور 97

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 17 ثور 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 17 ثور 97

نرخ طلا در کابل، یکشنبه 16 ثور 97