نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 30 حمل 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 30 حمل 97

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 29 حمل 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 29 حمل 97

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 28 حمل 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 28 حمل 97

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 27 حمل 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 27 حمل 97

نرخ طلا در کابل، یکشنبه 26 حمل 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 26 حمل 97

نرخ طلا در کابل، شنبه 25 حمل 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 25 حمل 97

نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 23 حمل 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 23 حمل 97

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 22 حمل 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 22 حمل 97

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 21 حمل 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 21 حمل 97

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 20 حمل 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 20 حمل 97

نرخ طلا در کابل، یکشنبه 19 حمل 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 19 حمل 97

نرخ طلا در کابل، شنبه 18 حمل 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 18 حمل 97

نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 16 حمل 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 16 حمل 97

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 15 حمل 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 15 حمل 97

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 14 حمل 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 14 حمل 97

نرخ طلا در کابل، یکشنبه 12 حمل 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 12 حمل 97

نرخ طلا در کابل، شنبه 11 حمل 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 11 حمل 97

نرخ طلا در کابل، پنجشنبه 9 حمل 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 9 حمل 97

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 8 حمل 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 8 حمل 97

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 6 حمل 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 6 حمل 97

نرخ طلا در کابل، یکشنبه 5 حمل 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 5 حمل 97

نرخ طلا در کابل، شنبه 4 حمل 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 4 حمل 97

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 29 حوت 96