نرخ طلا در بازار کابل، سه شنبه 5 ثور 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 5 ثور 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 31 حمل 96

نرخ طلا در بازار کابل، پنجشنبه 31حمل 96

نرخ طلا در بازار کابل، چهارشنبه 30حمل 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 30 حمل 96

نرخ طلا در بازار کابل، سه شنبه 29 حمل 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 29 حمل 96

نرخ طلا در بازار کابل، یکشنبه 27 حمل 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 27 حمل 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 23 حمل 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 22 حمل 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 20 حمل 96

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 29 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 26 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 24 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 22 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 19 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 18 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 17 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 15 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 12 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 10 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 5 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 4 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 3 حوت 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 17 دلو 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 12 دلو 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 11 دلو 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 10 دلو 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنچشنبه 7 دلو 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 6 دلو 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 4 دلو 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 3 دلو 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 2 دلو 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 29 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 28 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 25 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 22 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 20 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 19 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 16 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 15 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 12 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 8 جدی 95