رییس جرایم سنگین، متهم به قاچاق انسان
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۵۴    ۱۴۰۰/۱/۶ کد خبر: 166688 منبع: پرینت

رییس مبارزه علیه جرایم سنگین، متهم به قاچاق انسان است.
با وجودیکه دو سال می شود عبدالرزاق احمدزی، در یک قضیۀ قاچاق انسانی متهم شناخته شده؛ اما از دو ماه بدینسو وظیفۀ مهم مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری وزارت امور داخله را به پیش می برد.

صورت دعوای دادستانی ابتدایی مربوط دادستانی مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی، که یک کاپی آن به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، نشان می دهد که سه تن به نام های محمد عزیز، عبدالرووف و عبداللطیف، به ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله عریضه کرده اند.
بر اساس معلومات منبع، در عرایض آمده است که محمد ابراهیم پوپل که خود را رییس پیشین ریاست اجراییه امور پارلمانی معرفی کرده، عبدالرزاق احمدزی و مرادخان باشندۀ تاجیکستان، از وی بخاطر رفتن به اروپا ۸۴ هزار دالر امریکایی خواسته اند.
منبع نگاشته است که محمد ابراهیم پوپل، از سوی ریاست جرایم سنگین بازداشت شده و پس از تحقیقات ابتدایی بخاطر تحقیقات دیگر به دادستانی تسلیم شده است، و پس از تشکیل صورت دعوا در خصوص وی، به تاریخ ۲۳ ماه دلو سال ۱۳۹۸ از سوی محکمۀ ابتدایی حوزۀ چهارم شهر کابل، به اتهام قاچاق انسانی مجرم شناخته شده است.
در صورت دعوا آمده است که پس از قضیۀ پوپل، عبدالرزاق احمدزی نیز بخاطر بررسی جرایم به دادستانی معرفی شده، مسوولیت را پذیرفته است و صورت دعوای هر دو قضیه، به محکمۀ ابتدایی حوزۀ دوم شهر کابل فرستاده شده است.

قابل یاداوری است که نام احمدزی در اسناد رسیده به پژواک عبدالرازق ذکر شده اما احمدزی در کلیپ ویدیویی که در فسبوک خود نشر کرده است خود را عبدالرزاق معرفی میکند.
او میگوید که باشنده ولایت سمنگان است، از دانشگده ژورنالیزم فارغ شده، در زمان انتخابات گذشته ریاست جمهوری در تیم دولت ساز به ریاست محمد اشرف غنی مسوول کمپاین معاون اول این تیم امرالله صالح بود.
بر اساس اظهارات منبع، اسناد جمع شده، اظهارات متهمان و روند تحقیق نشان می دهد که محمد ابراهیم و عبدالرزاق، بر اساس قرار قضایی محکمه، در قضیۀ قاچاق انسانی متهم شناخته شده و بر اساس مادۀ ۵۱۰ کود جزا مستوجب عدالت قضایی اند.
بر اساس مادۀ ۵۱۰ کود جزا، هشدار، اختطاف، حیله و فریب و سوء استفاد از نفوذ بخاطر سوء استفاده از انسان، از جمله انواع جرایم قاچاق انسانی می باشد.

این در حالی است که در مادۀ ۵۱۱ کود جزا آمده است: “شخصی که مرتکب جرم قاچاقان انسانی گردد، تا ۱۰ سال حبس طویل محکوم می شود.”
بر اساس صورت دعوا، دادستانی از محکمۀ ابتدایی حوزۀ دوم شهر کابل خواسته است که افراد متهم (احمدزی و پوپل) را به پرداخت ۸۴ هزار دالر امریکایی به افراد متضرر قضیه، محکوم نمایند و مرادخان تبعۀ تاجکستان را تحت نظارت عدلی قرار دهند.

در یک مکتوب مورخ شش ماه حوت ریاست نظارت قضایای دادستانی، در مورد این قضیه آمده است که عبدالرزاق متهم به قاچاق مهاجرین، با ضمانت نورالله سلیمانزوی از بند آزاد شده؛ اما قضیه تحت تحقیقات قرار دارد.
بر اساس این مکتوب، ریاست تعقیب قضایی دادستانی ابتدایی، به څارنوالی تحقیق نگاشته است که عبدالرازق متهم، از طرف ضامن وی به تاریخ ۱۲ ماه حوت سال ۱۳۹۹، به نشست قضایی محکمۀ ابتدایی حوزۀ دوم شهر کابل حاضر شود.
اما ضامن عبدالرزاق به آژانس خبری پژواک گفت که وی در آن زمان، احمدزی را برای اشتراک در این نشست قضایی خبر کرده بود و دیگر در مورد آن معلومات ندارد.
احمد فهیم قویم سخنگوی دادگاه عالی، به آژانس خبری پژواک گفت که این قضیه تاهنوز در دوران محاکم وجود ندارد و نه محکمه در این مورد فیصله کرده است؛ اما قسمیکه این مکتوب از څارنوالی می باشد، زیرا از دادستانی معلومات شود.
این موضوع را با سخنگوی دادستانی شریک کردیم؛ اما پاسخ نداد.

در بند سوم مادۀ ۲۶۳ قانون اجراآت جزایی در خصوص بررسی قضیه در محکمۀ استیناف آمده است: “اگر مستانف بر مجازات حبس تنفیذی محکوم باشد؛ اما حکم تنفیذ نشده باشد، محکمه زمانی میتواند تحقیقات استینافی را انجام دهد که محکوم علیه، قبل از نشست قضایی، خود را به غرض تنفیذ حکم به مراجع ذیربط تسلیم کرده باشد؛ در غیر آن حق استیناف خواهی وی ساقط میگردد؛ مگر اینکه محکوم علیه به قید ضمانت آزاد شده باشد.”
اما محمد کبیر رنجبر تحلیلگر امور حقوقی گفت: “محکمۀ ابتدایه مکلف است که در مورد هر دعوا فیصلۀ خود را صادر نماید و تا زمانیکه در محکمۀ استیناف فیصلۀ نهایی صادر نشود، شخص متهم است و تا زمانیکه سرنوشت متهم در قضا تعیین نشود، گماشتن وی با وجود چنین اتهام جدی با قانون هماهنگی ندارد؛ پس در این چنین حالات وظیفۀ کارمند برحال دولتی نیز منجمد می شود.”

پژواک این موضوع را سه روز قبل با یک فرد نزدیک به احمدزی شریک کرد، وی گفت که موضوع را با احمدزی شریک ساخته است. آنها تا هنوز در این مورد به آژانس خبری پژواک پاسخ نداده اند.
تماس با پوپل برقرار نشد؛ اما ریاست مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری وزارت امور داخله به حوالۀ عبدالرازق احمدزی نگاشته است، با محمد ابراهیم آشنایی ندارد و نه در کدام شرکت با وی شریک است، افراد بنام های محمد عزیز و عبداللطیف را نیز نمی شناسند؛ اما در یک معاملۀ ۱۶ هزار دالر امریکایی بین معروف و مرادخان به حیث شاهد بوده است.
وی گفته است: “من در آن معامله امضا کرده ام، من کسی را به خارج روان نکرده ام؛ این یک دروغ است.”

همچنان در صورت دعوا از قول محمد ابراهیم آمده است که وی هم با عریضه کنندگان شناخت ندارد؛ اما در یک معامله خرید موتر مراد خان تاجکستانی به حیث شاهد امضا کرده است.
رییس جمهور غنی بتاریخ هفتم ماه دلو سال ۱۳۹۹ در دیدار با مسوولین مرکز عدلی و قضایی دادستانی وزارت امور داخله گفته بود، اداره مبارزه با جرایم سنگین، مسیر خود را بدل کرده و کارکنان آن با غاصبین و مجرمین کمک می کنند.
احمدزی مکتوب رهایی افراد دیگر متهم از زندان را نیز امضا کرده است
جنرال امیرجان و دگروال زلمی دو مقام پیشین نیروی هوایی، در یک قضیه اختلاس زندانی شده بودند؛ اما به خواست معاون اول رییس جمهور، به اساس یک حکم رها شده اند.

دادستانی ویژۀ مبارزه با فساد اداری مربوط مرکز عدلی و قضایی، در مؤرخ ۱۲ دلو سال ۱۳۹۹، به دادستانی نوشته است که هفت منسوب نیروی هوایی، به کمک در تزویر و اختلاس، و یک تن به تزویر و اختلاس متهم می باشند.
محکمه اول این مرکز، بتاریخ ۲۵ قوس سال ۱۳۹۹، در مورد هشت منسوب نیروی هوایی، فیصله نموده است.
برید جنرال امیرجان عزیزی رییس ارکان اسبق نیروی هوایی وزارت دفاع ملی، به زندان دو سال و دو ماه؛ دگروال زلمی امیری قوماندان پیشین کندک قوی ساختن وظایف نیروی هوایی، به ۱۳ سال؛ بریدجنرال سلیمانشاه، به ۱۳ سال؛ دگرمن سخی احمد، به ۱۶ سال و سه ماه؛ و دگروال محمد اسحاق، به سه سال و سه ماه به اتهام کمک در تزویر و اختلاس؛ و دگرمن زار محمد، به ۷ سال و چهار ماه حبس و اتهام دادن ۹۶۳۶۴ افغانی محکوم شدند؛ اما دگرمن محمد لطیف و دگرمن ذوت الله برائت گرفته اند.
منبع می افزاید که محمد احسان پیلیوت، محمد ظاهر و عبدالخالق، زیر نظارت عدلی قرار دارند.

کاپی یک سند وزارت امور داخله نشان می دهد که امیرجان و زلمی، بتاریخ ۲۱ دلو سال ۱۳۹۹، در کابل از سوی پولیس دستگیر شدند. منبع در مورد بازداشت متهمان محکوم شده، دیگر چیزی نگفته است.
اما امرالله صالح معاون نخست رییس جمهور، بتاریخ اول ماه جدی سال ۱۳۹۹، به رییس جمهور نگاشته است: “تورن جنرال امیرجان که یک زمان رییس ارکان قومندانی نیروهایی هوایی بود – به اساس بررسی خام محکمه، به اتهام حیف و میل دو هزار لیتر تیل – آن هم هفت سال پیش- به دو سال زندان محکوم شده است. وی به اساس نقش داشتن در دوران مقامت، محبوبیت دارد و در عین زمان، برای دو هزار لیتر تیل، زندانی کردن هفت پیلوت با جنرال متهم، خبر خوب شده نمی تواند.”
رییس جمهور در جواب این نامه نوشته است: “با مهربانی به بخش عدلی و قضایی هدایت دهید که بخشش جنرال امیرجان و هفت پیلوت را برای من بفرستند؛ ما باید روحیه نیروهای هوایی را ضعیف نه، بلکه قوی کنیم.”
کبیر رنجبر آگاه امور حقوقی، به پژواک گفت که به اساس ماده ۱۱۶ قانون اساسی، قوه قضائیه مستقل می باشد، و صلاحیت بررسی دعوا ها را دارد، و رییس جمهور تا آخرین فیصله محکمه، در امور قضا صلاحیت مداخله را ندارد.

در ماده ۳۴۸ اجراآت جزایی آمده است که عفو خصوصی، به اساس فرمان رئیس جمهور انجام می شود و به اساس آن، از جزاهای اصلی محکوم بهای قطعی، تمام یا برخی آن ساقط می شود و یا به جزای کم خفیفه که در قانون پیشبینی شده است، مبدل می شود.
همچنین در ماده ۳۵۰ قانون یادشده آمده است که رییس جمهور، مجازات افراد بازداشت شده به اتهام قتل عمد، اختطاف به هدف به دست آوردن مال یا منفعت، گروگان گرفتن، فساد اداری و متهمان قاچاق مواد مخدر را عفو کرده نمی تواند.
اما کاپی یک سند نشان می دهد که ریاست مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری وزارت امور داخله، یک روز پس از بازداشت امیرجان و زلمی، بتاریخ ۲۲ ماه دلو سال ۱۳۹۹ نوشته است: “به اساس قرار څارنوالی مرکز عدلی و قضایی، در رابطه به رهایی دو تن هر یک جنرال امیرجان و دگروال زلمی، حکم شماره پانزده مؤرخ ۲۵ قوس سال ۱۳۹۹، به هدف تفویض در مورد ارسال به مرجع ذیربط اقدام کنید.”
این درحالی است که محکمه استیناف رسیدگی به جرمهای سنگین فساد اداری، در جواب مکاتیب مرکز عدلی و قضایی و ریاست دارالانشای دادستانی، در قرارقضایی شماره دوم مؤرخ ۲۸ حوت سال ۱۳۹۹ نوشته است: “به اساس ماده قانونی ۱۰۵ اجراآت جزایی، څارنوالی و محکمه در حدود صلاحیت خود می تواند به اساس فیصله خود، فرد در بند و یا هم به خواست نماینده قانونی، امر موقت رهایی متهم از بند، با کفایت بالمال یا بدون آن را صادر کند؛ پیشنهاد کفایت بالمال از سوی دادستانی، جنبه قانونی ندارد.

به اساس این قرارداد، شورای داداه عالی، با درنظرداشت مبرمیت و حساسیت قضایای فساد اداری، بتاریخ ۳۰ ماه حوت سال ۱۳۹۹، طی حکم شماره ۴۸۵ تصویب کرده که دادستانی ها و محاکم برای مبارزه تاثیرگذار با فساد اداری، از رهایی موقتی مظنونین و متهم ها خودداری نمایند.”
پژواک با سخنگوی نتظیم امور زندانها تماس برقرارد کرد، تا در مورد رهایی امیرجان و زلمی معلومات دهد؛ اما جواب نداد.
تلاش کردیم تا با امیرجان عزیزی و زلمی امیری نیز صحبت داشته باشیم؛ اما به برقراری اتباط با آنها موفق نشدیم.
حدود یک ماه پیش، ۳۰ تن از گمرک ننگرهار و ۱۰ تن از کارکنان وزارت شهرسازی و اراضی، به اتهام دست داشتن در فساد بازداشت شدند؛ اما اکنون برخی این افراد رها شده اند.
در ماده ۲۵ قانون اساسی آمده است: “برائت ذمه حالت اصلی است؛ تا زمانیکه متهم از سوی محکمه باصلاحیت، محکوم علیه ثابت نشود، بی گناه محسوب می شود.”

عبدالرقیب سایل
کابل (پژواک)
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
دادستانی
شایعات
نظرات بینندگان:

>>>   احمد زی ها واجب الاحترام و از مجازات قانونی معاف اند . این را تا حال ندانسته اید ؟ به این مردم چه بگویم ، کی عقل شان را بکار میگیرند .

>>>   آ« جنائی واینهم امنیت ناملی یا کمپنی خصوصی امنیتی پنشیر وردک لمتد:
گزارش می رسد که پرسونل ریاست تحقیق امنیت ملی همه از یک قوم گزینه شده اند. معاون اول ریاست، نقیب الله از وردک، یک گروپ مافیایی ووند باز تشکیل داده است که وظیفه اش رها کردن مجرمین و تروریست های خطرناک دربدل پول است. عناصر تروریستی طالبان و داعش که به قیمت خون و رنج اپرات امنیت ملی دستگیر می شوند، درتماس با مراکز شان، درازاء آزادی شان پول طلب می کنند و درنتیجه اسناد ختم دوسیه را به سارنوالی ارجاع داده و تروریست ها سهل و ساده از بند رها می شوند.

فرد دیگری به اسم نجیب الله کروخیل پسرخاله شینکی کروخیل، شخصی است بی سواد؛ اما به واسطه دخترخاله اش، مدیر یک بخش در ریاست تحقیق مقرر شده است. نجیب الله در روز اول سال 1400 ده نفر متهم را بدون سلسله مراتب قانونی از زندان امنیت رها کرده و پولش را به جیب زده است.
دوسیه رها شده ها هنوز درسارنوالی است. شینکی کروخیل درانتخابات جعلی اخیرعضو کانال ارگ و یوناما بود و بار اول قبل از سفیر شدن فضاحت بارش، توسط امرالله به پارلمان راه یافت و اطلاعات داخل پارلمان را منظم دراختیار امرالله قرار می داد.

>>>   جناب رئیس صاحب جمهور خود شان فرمودند:
وزارت داخله قلب فساد است ، افراد شاخه های جنائی اکثرا اختطاف سرقت مسلحانه را انجام میدهند افراد آنها دوسال پیش یک عراده موتر مامور یکی از وزارت خانه هارا که در دارالامان است از داخل وزاغرت سرقت کردند
خلاصه :
خداگرپرده برداردزروی کار جنائیها
چی جنرال هاشود رسوا چی مدیر هاشود بیجا درحتال حاضر اکثریت خلاف کاران دزدان درچوکات حکومت شامل هستند بهمین دلیل است که درفاصله چند کیلومتری کابل السوالی چرخ سقوط میکند واشرارا چندین تانک هانوی را تصرف میکنند
درچوکات این وزارت قلب فساد چندین ریاست بنام های جنائی مبارزه با تروریزم وغیره وغیره موجود است که هیچ دست آوردی ندارند بجز خلاف کاری ومصروفیت درمواد مخدر
اگر محاسبه شود تعداد اشرار ماوشما خیلی کمتر از تعداد پرسونل این ریاست های بیشمار ومعاش بگیر وزارت داخله است اما ثنمرش را کسی ندیده است
ر

>>>   اینجا دکلت خدا داد کابل است .
هرچه غنی بخواهد همان قانون است.

>>>   احمدزی ها واجب الاحترام های بی مسولیت اند. همچنان سایر زی ها. رئیس فعلی مرکز عدلی خودش دوسیه دارد اما رئیس تعین شده است. رئیس منابع بشری لوی سارنوالی نیز احمدزی تعین شد


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است