دولت و طالبان در یک مسیر
 
تاریخ انتشار:   ۰۷:۲۳    ۱۴۰۰/۴/۱۸ کد خبر: 167619 منبع: پرینت

اشرف غنی و گروه قبیله در واگذاری پی هم ولسوالی های کشور به طالبان نقش اصلی را بازی می کنند و صرفا افراد غیر قبیله ای را به کشتن می دهند.

سران و بزرگان مناطق مختلف کشور از اشرف غنی خواسته اند که اگر نمی خواهد طالبان بر مناطق مختلف و ولسوالی های شهرهای بزرگ مستقر شوند، اختیار کامل آن مناطق را به نیروهای بومی و مجاهدین سابق بسپارد تا آنان از مناطق شان علیه طالبان دفاع کنند. اما اشرف غنی بجای اینکه از مناطق و ولسوالی ها و مردم آن مناطق حفاظت کند، دستور عقب نشینی جلوی طالبان را داده و ولسوالی ها را یکی پس از دیگری به طالبان تسلیم می کند.

تا اکنون از 366 ولسوالی کشور، 130 ولسوالی مهم و مشرف بر شهرهای بزرگ رسما به طالبان واگذار شده است. در کنار اینها سه بندر مهم تجاری و ترانزیتی و چهار گذرگاه مهم در مرزهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران در اختیار طالبان است.

کد (4)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
دولت
طالبان
نظرات بینندگان:

>>>   بیست سال است که امریکا و پاکستان طالبان را حفظ کردند تا امروز بقدرت بیاورند. کرزی و غنی احمدزی از روز اول اشغال افغانستان توسط امریکا با طالبان ارتباط مستقیم داشتند و در سرکوب اقوام غیرپشتون همنظر و همکار بودند. تمام ولسوالیها توسط دولت غنی به طالبان تسلیم شده است و در همین روزهای تسلیم شهرها توسط فاشیستان غنی احمدزی شروع میشود کابل را در را غنی و کرزی در اخر تسلیم میکنند. حالا کوشش میشود برای طالبان مشروعیت بدهند و کشورهای همسایه را در خواب کنند. این مقاومتها و جارو جنجالها همه دروغ است. هدف در اول این بود که سربازان را در شمال در مقابل طالبان به جنگ ساختگی بیندازند و در میان جنگ همه عساکر غیرپشتون را قتل عام کنند که مثال آن پسر جنرال ظاهر عظیمی با دوستانش بود. مردم شمال هشویار بودند و از پلان غنی، کرزی و رهبران طالب آگاه شدند و بدون مقاومت مراکز ولسوالیها را ترک کردند. علت شروع تسلیمی از شمال پلان شده بود چون از مقاومت مردمی میترسیدند. حرفهای مفت خیزش مردمی دروغ بود با این تبلیغات مردم را آرام کردند تا در برابر طالب قیام نکنند و منتظر دستور ملاغنی طالب باشند که بعد از تسلیم تمام افغانستان به طالب به این مردم بیچاره منتظر سلاح توزیع خواهد کرد. قیامهای واقعی مردم بعدها شروع میشود و این مقاومت این دفعه از عمق جامعه و توسط جوانان در طی سالیان آینده شکل میگیرد چون طالب مردم را دوباره از زندگی بیزار میکند و شلاق و توهین طالب جنبشهای بزرگی را شکل میدهد. غنی از طالب خطرناکتر، فاشیستر و وطنفروشتر بود. این کرزی و غنی بودند که طالب را از مرگ به زندگی و قدرت آوردند اما مرگ واقعی طالب تازه شروع شده زیرا در منطقه ما سرمایه گذاریهای بزرگ چین و روسیه و ایران، و کشروهای آسیای میانه و غیر در راه است طالب بغیر جنگ چیزی نمیداند و باید خود به خود در آنیده سقوط کند قیامهای مردم شاید ضرور نباشد اما قیامهای آگاهانه و منظم و برنامه ریزی شده مردم خود به خود شکل میگیرد و رهبران واقعی مردم از بین مردم سربلند میکنند این واقعیت تاریخ افغانستان است. هرگز به آن شک نکیند که حقیقت است.

>>>   بیست سال است که امریکا و پاکستان طالبان را حفظ کردند تا امروز بقدرت بیاورند.
کرزی و غنی احمدزی از روز اول اشغال افغانستان توسط امریکا با طالبان ارتباط مستقیم داشتند و در سرکوب اقوام غیرپشتون همنظر و همکار بودند. تمام ولسوالیها توسط دولت غنی به طالبان تسلیم شده است و در همین روزهای تسلیم شهرهبیست سال است که امریکا و پاکستان طالبان را حفظ کردند تا امروز بقدرت بیاورند. کرزی و غنی احمدزی از روز اول اشغال افغانستان توسط امریکا با طالبان ارتباط مستقیم داشتند و در سرکوب اقوام غیرپشتون همنظر و همکار بودند. تمام ولسوالیها توسط دولت غنی به طالبان تسلیم شده است و در همین روزهای تسلیم شهرها توسط فاشیستان غنی احمدزی شروع میشود کابل را در را غنی و کرزی در اخر تسلیم میکنند. حالا کوشش میشود برای طالبان مشروعیت بدهند و کشورهای همسایه را در خواب کنند. این مقاومتها و جارو جنجالها همه دروغ است. هدف در اول این بود که سربازان را در شمال در مقابل طالبان به جنگ ساختگی بیندازند و در میان جنگ همه عساکر غیرپشتون را قتل عام کنند که مثال آن پسر جنرال ظاهر عظیمی با دوستانش بود. مردم شمال هشویار بودند و از پلان غنی، کرزی و رهبران طالب آگاه شدند و بدون مقاومت مراکز ولسوالیها را ترک کردند. علت شروع تسلیمی از شمال پلان شده بود چون از مقاومت مردمی میترسیدند. حرفهای مفت خیزش مردمی دروغ بود با این تبلیغات مردم را آرام کردند تا در برابر طالب قیام نکنند و منتظر دستور ملاغنی طالب باشند که بعد از تسلیم تمام افغانستان به طالب به این مردم بیچاره منتظر سلاح توزیع خواهد کرد. قیامهای واقعی مردم بعدها شروع میشود و این مقاومت این دفعه از عمق جامعه و توسط جوانان در طی سالیان آینده شکل میگیرد چون طالب مردم را دوباره از زندگی بیزار میکند و شلاق و توهین طالب جنبشهای بزرگی را شکل میدهد. غنی از طالب خطرناکتر، فاشیستر و وطنفروشتر بود. این کرزی و غنی بودند که طالب را از مرگ به زندگی و قدرت آوردند اما مرگ واقعی طالب تازه شروع شده زیرا در منطقه ما سرمایه گذاریهای بزرگ چین و روسیه و ایران، و کشروهای آسیای میانه و غیر در راه است طالب بغیر جنگ چیزی نمیداند و باید خود به خود در آنیده سقوط کند قیامهای مردم شاید ضرور نباشد اما قیامهای آگاهانه و منظم و برنامه ریزی شده مردم خود به خود شکل میگیرد و رهبران واقعی مردم از بین مردم سربلند میکنند این واقعیت تاریخ افغانستان است. هرگز به آن شک نکیند که حقیقت است.ا توسط فاشیستان غنی احمدزی شروع میشود کابل را در را غنی و کرزی در اخر تسلیم میکنند. حالا کوشش میشود برای طالبان مشروعیت بدهند و کشورهای همسایه را در خواب کنند. این مقاومتها و جارو جنجالها همه دروغ است. هدف در اول این بود که سربازان را در شمال در مقابل طالبان به جنگ ساختگی بیندازند و در میان جنگ همه عساکر غیرپشتون را قتل عام کنند که مثال آن پسر جنرال ظاهر عظیمی با دوستانش بود. مردم شمال هشویار بودند و از پلان غنی، کرزی و رهبران طالب آگاه شدند و بدون مقاومت مراکز ولسوالیها را ترک کردند.
علت شروع تسلیمی از شمال پلان شده بود چون از مقاومت مردمی میترسیدند. حرفهای مفت خیزش مردمی دروغ بود با این تبلیغات مردم را آرام کردند تا در برابر طالب قیام نکنند و منتظر دستور ملاغنی طالب باشند که بعد از تسلیم تمام افغانستان به طالب به این مردم بیچاره منتظر سلاح توزیع خواهد کرد. قیامهای واقعی مردم بعدها شروع میشود و این مقاومت این دفعه از عمق جامعه و توسط جوانان در طی سالیان آینده شکل میگیرد چون طالب مردم را دوباره از زندگی بیزار میکند و شلاق و توهین طالب جنبشهای بزرگی را شکل میدهد. غنی از طالب خطرناکتر، فاشیستر و وطنفروشتر بود. این کرزی و غنی بودند که طالب را از مرگ به زندگی و قدرت آوردند اما مرگ واقعی طالب تازه شروع شده زیرا در منطقه ما سرمایه گذاریهای بزرگ چین و روسیه و ایران، و کشروهای آسیای میانه و غیر در راه است طالب بغیر جنگ چیزی نمیداند و باید خود به خود در آنیده سقوط کند قیامهای مردم شاید ضرور نباشد اما قیامهای آگاهانه و منظم و برنامه ریزی شده مردم خود به خود شکل میگیرد و رهبران واقعی مردم از بین مردم سربلند میکنند این واقعیت تاریخ افغانستان است. هرگز به آن شک نکیند که حقیقت است.

>>>   فرار اشرف غنی از تالار سخنرانی در خوست
امروز شنبه، به ساعت 12 و پنج دقیقه به وقت کابل، اشرف غنی ازتالار سخنرانی در ولایت خوست فرار کرد.
او در دروغ بافی همیشه گی گرم آمده بود و چنان با دست هایش به سوی حضار، دروغ های رنگارنگ باد می کرد که سر از پا نمی شناخت.
از تبدیل عید «آیسکریم» خوری طالبان به جشن ملی شروع کرد و چک چکی های حضور با احساسات پاسخ دادند. سپس مدعی شد که « ما دیورند کرخه نه دی منلی!» باز چک چکی ها... سرانجام سرعت گرفت و به حضرت خدیجه اولین زوجۀ پیامبر اسلام انتساباتی را چسپاند که درهمین موقع هیاهو درمیان حاضران به راه افتاد و ناگهان از بین تالار، صدای اعتراض خشماگین زنان و مردان خوستی بلند شد.
محافظان دست پاچه شدند و غالمغال بالا گرفت. غنی ناگهان از عقب بلند گو خودش را کنار کشید و با همان دست هایی که دروغ های پشت در پشت را به سوی خوستی های هوشیار روانه می کرد؛ همان دست ها را درواپسین لحظه های گریز، بالا برد و درحال گریز خدای پامان خدای پامان، په خیراوسی گفت و دوربین های پخش زنده به وسیلۀ محافظان خاموش گردید.
او شعور اجتماعی اهالی ولایت خوست را دست کم گرفته بود.
مامون

>>>   پنجاه سال بعد جوانان افغانستان درتاریخ موضوعات ذیل را خواهند خواند:
درسال 1400 یعنی پنجاه سال قبل که عساکر امریکائی این جارا ترک کردند حکومت گرفتار مشکلات فراوان داخلی بود از یک طرف اختلاف بین سران سیاسی که رهبران تنظیم هابود با حکومت از طرف دیگر جنگ اعلان ناشده پاکستان برضد افغانستان که ملیشه هایش را تحت نام طالب بعد از تجهیز وتریننگ به افغانستان اعزام میکرد . خرابکاری وسازش افراد سست عنصر وخائن با ملیشای پاکستان باعث شد به سرعت تعداد السوالی ها سقوط کند دران سال ها درچوکات حکومت اداره بنام ریاست عمومی امنیت ملی موجود بود که در بین مردم عام به کمپنی خصوصی امنیتی پنشیبر وردک لمتد مشهوربود این اداره ناکام که باید فعالیت های زیادی انجام میداد برعکس افراد آن دنبال جمع اوری پول حرام وکار به نفع پاکستانی ها بودند مثلا یک قوماندان طالب را دربدل سی هزار دالر از زندان امنیت فرار میدادند واین چند مراتبه قبلا هم تکرار شده بود ویا معاون رئیس امنیت ملی بادغیس می خواست شهر قلعه نورا برای ترورست های دست پروده پاکستان تسلیم دهند
گرچه شخص رئیس عمومی آن اداره بنام ( سراج ) آدم خوب ووطن پرستی بود اما تعداد زیاد از افراد جنگ سالاران وافراد وکلای کمیشن کار به اساس تعاملات قومی تنظیمی سمتی دران جا نصب شده بودند که هیچگاهی دست اوردی برای حکومت نداشتند با وجود اینکه ملیون ها دالرامریکائی را بدون حساب مصرف میکردند
برعکس در صفوف پولیس آن دو دهه افرادزیادی از جوانان مردمان بی بضاعت موجود بودند که هزاران تن جان شانرا فدای وطن شان کردند حتی دریکی از روز ها فردی که رتبه خورد ظابطی داشت جنایتکار انتحاری را بغل کرد تا خودرا فدا وجان مردمش را نجات دهد که این مثال درجهان نمونه ندارد .درکنار آن اردوی ملی موجود بود که درابتدا از نام نیک واحترام در بین مردم برخوردار بود اما گرفتاری مسایل کوچک قومی شدند وتعدادی عمدا وسایل را به ملیشه های پاکستانی واگذار میکردند
یکی دیگر از اقوامات ناسنجیده رهبران حکومت نابغه ها آن وقت تصفیه اردو وپولیس از افراد جنگ دیده وبا تجربه ووطن پرست از نسل خلقیها وپرچمی هابودطوریکه رئیس جمهوردر یکی از سخنرانی هایش گفت:
برای من گذارش جالبی داده شده : < بالاترین سن جنرال ما چهل سال است >
معنی واقعی اش اینست که اردو وپولیس به کودکستان تبدیل شده .یکی از خصوصیات شخص رئیس جمهور این بود که او کوشش داشت همه افراد مسن وبا تجربه ملکی ونظامی را خانه نشین واطرافش همه جوانک های بلی گو باشند تا به این صورت خودش در بین سایراعضای حکومت مانند کنفوسیوس .ارسطو . سقراط . فردی نابغه جهان دیده وبا تجربه وغیر قابل تنقید جلوه کند. او همینطور همه رهبران جهادی را که در بین مردم نفوذ داشتنداز خودراند ووقتی به مشکل مواجه شد دوباره دست بدامان آنهاشد.
رئیس جمهور وقت همیشه در سفرهای داخلی وخلارجی معاون اولش را با خود می برد چون در بین شان اعتماد موجود نبود وهراس داشت مبادا درغیابش کاری کند
دران سالها نقش استخبارات کشورهای همسایه جنوبی وغربی خیلی مهم بود وآنها درکار خود موفق بودندطوریکه درجریان دوماه درساحه عینو مینه قندهار استخبارات پاکستان سه رهبر بلوچ را که برای خود مختاری بلوچستان گویا مبارزه میکردند را ترور کردند مگر استخبارات افغانستان درجریان بیست سال نتوانست حتی یک دلگی مشر طالب را درپشاور ترور نماید
استخبارات همسایه غربی میتوانست مخالف حکومت ( مالک ریگی) را حتی درداخل طیاره مسافربری رد یابی وطیاره را فرود آورده آنرا دستگیر ومحاکمه کند ویا مخالف دیگرش را از کشور فرانسه با فریب به عراق بکشد وبعد درمیدان هوائی شهر بغداد آنرا زنجیر پیچ به وطن خود انتقال وبه محاکمه بکشاند
برعکس اینها درافغانستان اداره ناکار آمدی بنام امنیت ملی وجود داشت که بجز فریب ودروغ هیچ دست آوردی برای مردمش نداشت حتی زمانیکه دزدای شمالی وجنگ سالاران در ولایت پروان دران شرایط دشوار زندگی مردم پایه های برق را تخریب میکردند این اداره نتوانست آنان را شناسائی کند وهمیشه با ارسال مکاتب مانند چوپان دروغگـــو از خطر هشدار میداد مکاتب دروغینی که صرف برای برائت خود از ناکامی وبی کفایتی صادرمیکردند
دران اداره افرادی زیادی وجود داشتند که برای کسب پول حرام به افراد تهمت ترورست وطالب بودن می بستند وملیون ها افغانی را مصرف میکردند تا بتوانند دسیسه خودرا شکل واقعی ببخشند درحالیکه واقعیت آن بود که فرد مورد تهمت ودسیسه صدمرتبه بهتر ازینها برای حکومت مفید تر وصادق تر بود . آنان با این خلافکاری دو هدف داشتند اول از فرد مورد تهمت پول طلب میکردند واگر بدست آورده نمیتوانستند بعد با دستگیری آن فرد وبا اتهام های دروغین ترتیب شده گو.یا شمشیرزده اند از طرف حکومت مکافات میشدند ورتبه وچوکی پول نقد می گفتند .
دران سالها افرادی زیادی از کشورهای امریکا واروپا بنام تکنوکرات وسیکو لار ومتخصص وارد حکومت میشدندوبعد از پرنمودن بکس های خود از دالر دوباره فرار میکردند تعدادی افراد دیگری بودند که ادعا داشتند ما جهاد ومقاومت کرده ایم اینان هم در غصب اختلاس دزدی وغارت دست باز داشتند رهبران این تنظیم ها در ائتلاف سازی وشکستن ائتلاف مشهور شده بودند امروز دوست بودند وفردایش دشمن . امروز با این فرد بودند وفردا با دیدن لقمه چربتر با آن بودند وآن تنظیم ها در سال های آخر هرکدام به ده پانزده تنظیم دیگر تجزیه شده بودند .
دران سالها کشور پاکستان از حکومت افغانستان می خواست تامرز دیورند را به رسمیت بشناسد اما رئیس جمهور آنزمان که حامد کرزی بود وبه مادر وبنیانگذارفساد مشهور بود میگفت هرگز از دیورند دست بردار نیستم وآن طرف دیورند خاک ماست ولـــــروبــر یکی است ! همان بود که بعدا میرویس کرزی فرزند کرزی توانست پاکستان را شکست دهد وسرحد افغانستان رابه پل اتک وبندر گوادر برساند که اکنون دیورندی وجود ندارد ولـــروبــــر شامل نقشه وخاک افغانستان شده اند!!!،
دران سالها پاکستان درتجارت ما با جهان ومخصوصا هند ممانعت ها ومشکلات زیادی خلق میکرد اما حالا که میرویس کرزی دیورند را فتح کرده ما مستقیم به بحر رابطه داریم از طریق گوادر به هرنقطه دنیا ازادانه تجارت میکنیم !!! این هم از دست آورد های مادر فساد کرزی صاحب است .
دران سال 1400 با تکمیل خروج عساکر خارجی ها ملیشای پاکستان که از قبل پلان وآماده گی داشتند از چهار سو بالای السوالی ها حمله نموده ودرابتدا حکومت را دست پاچه نمودند طلشکر سیاه جهل وجهالت وقتی السوالی هارا اشغا میکردند برای فامیل ها هدایت میدادند تا همه فرزندان خودرا شامل مدرسه سازند تا همه ملا شوند این دستورمولاناهای ترورست پاکستانی بود هدف شان این بود که جوانان پاکستان تکنالوزی طب اتنجنیری علوم فضائی اقتصاد بخوانند اما جوانان افغان پتنج گنج وکتاب ملانصرالدین وکتب دینی چاپ گاکستان را بخولانند وهمه شان ملا شوند
بعدها حکومت که دراثر خیانت افرادی پی عهم السوالی هارا اشغال میکردند شوکه شده بود سرحال آمده وخودرا جمع وجور کرد توانست با کمک خیزش های مردمی دوباره ملیشای طالب را از السوالی ها براند > درین جنگ ها ومدافعه نقش مارشال دوستم که بعدا به اتا ترک افغانستان وقهرمان ملی ازبک مشهور شد قاطع وفیصله کن بود ، تعدادی رهبران و قوماندانان جهادی مذبذب وسست عنصر به فکر اینکه پیروزی پاکستان حتمی است درخفا تغیر جهت داده وبا ملیشه های طالب سازش میکردند اما زمانیکه حکومت دوباره استحکام وقوت گرفت اینان نیز دوباره مانند گل آفتاب گردان تغیر موضع دادند ، مردمان دهات وشهرها والسوالی ها حاکمیت طالب را نمی خواستند اما بی دفاع بودند
دران سال های دشوار تعداد زیاد جوانان از وطن فرار کردند ومردم وطن خودرا تنها گذاشتند آن زمان با وجودیکه رهبران سیاسی همه خودرا متفکر ونابغه میشمردند تنوانستند مردم را برضد تجاوز پاکستان سوق دهند
وقتی مردم از شدت برخورد اشرار طالب با مردم السوالی های ساقط شده آگاه میشدند برای دفاع شهر ومحله خود آماده شدند وتوانستند اهسته اهسته بکمک حکومت دوباره مزدوران پاکستانی را از اسپین بولدک بطرف کویته بفرستند.
نوت:
1-عینو مینه دران سالها مجمع از قصر های مجلل بود که در زمین مربوط و مالکیت وزارت دفاع واز پولهای دزدیده شده بانک توسط برادر کرزی اعمار شده بودند
2- مجاهدین دران سالها کسانی خودرا مسمی میکردند که عینا مانند ملیشای طالبان زیردست آی اس آی تربیه وتریننگ شده بودند وهدف شان صرف ویرانی وتباهی افغانمستان بود آنها معلم مامور آواز خوان سرباز افسر زورنالست را می کشتند ممکتب وکلینیک را آتش میزدند سرک وپُل راتخریب میکردند دراعمال خود هیچ تفاوتی با ملیشای بعدی آی اس آی که بنام طالب تولید کرده بود نداشتند ومی گفتند ما جهاد میکنیم !!! همانگونه که فرد مزدور وجاهل طالب با انفجار تعمیر سه منزله السوالی الله اکبر می گفت اینان نیز با انهدام پایه های برق سروبی کابل وتخریب تانک ها طیاره ها الله اکبر می گفتنده

( گیلگمش )

>>>   یک دزد اشرف غنی و یک دزد ملا هبت

>>>   سلام! درگریبان خود عمیق فکر کنید که بعد بیست سال این حالت را بالای مردم افغانستان کی آورد - مسلماٌ خواهید گفت همان به اصطلاح مجاهدینی که 90% دربیست سال درحکومت شامل بودند - غصب کردند - اختلاس نمودند - دردبی برای خود ویلا ساختند - وهنورهم میدان هوایی کابل بنام ولی نعمت شان یاد میشود_ درمتن بالا ازمجاهدین سابق یاد آوری شده- این ها عامل صد در صدی بدبختی افغانستان ووطنفروش ترین عناصربودند - جامعه جهانی رانسبت فساد به بینی رسانیدند - (جان سپکو)سیگار وقتی مینوی پلوباگوشت سرباز را تبدیل به نیم نان خشک دید - قریب بود مانند( هالبروک) سکته نماید - فلهذامردم افغانستان از کلمه مجاهد آنقدر نفرت دارند که از طالب ندارند از خدا میخواهند که زودتر موضوع یکطرفه شود
بااحترام به قلم ضد اشرار

>>>   سید مسعود حسینی
طالبان از ادامه‌ی مذاکرات صلح و تقسیم قدرت سخن می‌گویند. در عین حال مدعی اند که ۸۵ درصد جغرافیای کشور را به تصرف دارند. طبیعی می‌نماید که آنان به چیزی کم‌تر از ۸۵ درصد قدرت راضی نمی‌شوند. با این وضع هنوز حکومت غنی نیز خواهان از سرگیری گفت‌وگوها با طالبان است؛ اما مشخص نیست که چرا این مذاکرات آغاز نمی‌گردد؟! باید دانست، طالبان تا زمانی که با مقابله‌ی جدی از سوی حکومت روبه‌رو نشوند و قوای آنان به تحلیل نرود، به هیچ توافقی تن نمی‌دهند. بنابراین نباید فراموش کرد که در بیش‌تر موارد راه صلح از میدان جنگ می‌گذرد! پس برای رسیدن به صلح باید جنگید!

>>>   دولت غنی+امارت طالب= به پاکستان و امریکا

>>>   من بعنوان یک شهروند ایرانی، از مقامات ایران گله مند م که چرا با طالبان کنار آمده،!! آهای مسئولین ایران شما حق ندارید به سمت طالبانی که دیپلمات های مارو پرپر کردند بروید. خیانت به خون شهدای دیپلمات مان است. فردای قیامت چه پاسخی دارید به این شهدا بدهید؟؟!! فردای قیامت چه پاسخی به شیعیان هزاره دارید؟؟
آهای مقامات ایران!! چه شد که طالبان دیروز تروریست بود و طالبان امروز شده بخشی از مردم افغانستان!!! ایران نباید گول طالبان را بخورد. طالبان همان طالبان دیروز است. هیچ فرقی نکرده است،
ایران نباید دلخوش به خروج آمریکا از افغانستان شود. چرا که آمریکا با قدرت گرفتن طالبان مجددا به افغانستان برخواهد گشت.
آمریکایی ها با لباس نظامی از افغانستان خارج شدن و در ایتده ی نزدیک با کت و شلوار برخواهند گشت، ایران باید به این سیاست طالبان توجه کند که گفتن: آمریکا می‌تواند در امارات اسلامی فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری کند، این سیاست طالبان یعنی به آمریکا مجوز دادن افغانستان را به بهانه سرمایه گذاری تاراج و غارت کنند. بنظرم ایران اشتباه بزرگی مرتکب شده. فدرت گرفتن طالبان برای ایران خطرناک است. چرا که طالبان همان طالبان ٢۰ سال قبل است و هرگز قابل اعتماد نیست. مگر طالبان چند روز قبل نگفته بیمارستان ها در امان هستند. تصویر حمله طالبان به یک بیمارستان و غارت داروخانه ها را ببینید لطفا... طاهرا ایران هم مانند آمریکا به تروریست خوب و تروریست بد معتقد است، این درست نیست که بگوییم اگر گروهی به ما حمله کردن تروریست هستند و اگر با ما کاری نداشته باشند تروریست نیستن!!! الله اکبر...

>>>   به قلم ضد اشرار
اگر شما خودفروخته های روس شرافت وجدان و حس مسولیت در مقابل ملت می‌داشتید اشرار به این قدرت نمی رسیدند.
مسول همه بدبختی های این وطن خودفروش های مثل شما است.

>>>   سلام. پیام زیر در صفحه رخنامه رسانه نور نشر شد:
این افرادی را که برای صحبت دعوت کرده اید تسلیمی های طالبان هستند که به نفع آن منافقین زیر نام صلح تبلیغ می کنند. طالبان اصلاً به صلح ایمان ندارند. طالبان خواهان تاسیس امارت اسلامی پشتونستان هستند و ایران این راز آنان را پس از ملاقات با هیئت طالبان در تهران کشف و با پاکستان در میان گذاشته است. طالبان یک گروه نیابتی هستند. پس از تاسیس امارت اسلامی پشتونستان قرار است طرح اشغال مناطق پشتون نشین و بلوچ پاکستان عملی شود و حامد کرزی تلاش دارد توافق هند را برای روی کار آمدن طالبان به منظور عملی ساختن طرح تجزیه پاکستان جلب کند. حامد کرزی باورمند است که با اشغال مناطق پشتون نشین و بلوچ نشین پاکستان اسلام آباد توسط جامعه بین المللی تحت فشار قرار می گیرد تا سلاح ها و پایگاه های اتمی خود را تسلیم غرب کند. سیاسیون و نظامیان پنجابی تازه متوجه جان مطلب شده اند که چرا حامد کرزی طالبان را برادر ناراضی خود می خواند. حامد کرزی بین طالبان نفوذ دارد و خودش عامل دوباره مطرح ساختن، تقویه و رشد طالبان در افغانستان است. حامد کرزی باور دارد که اگر طالبان جغرافیای جمعیتی ها، وحدتی ها و جنبشی ها را کاملاً تصرف کنند و آنان را از مناطق شان بیرون ببرند یا حذف کنند آنگاه تاسیس پشتونستان بزرگ امکان پذیر خواهد شد. صلح با طالبان یعنی نابودی افغانستان، تاجیکان، اوزبیکان، هزاره ها و دیگر مخالفان حاکمیت قبیله بر ملت. هر کسی که داد از صلح با طالبان را سر می دهد یا نادان یا نفوذی دشمن است. سزای قروت آب گرم است. طالبان هرگز با اقوام غیر پشتون و به ویژه با مجاهدین و مقاومت گران غیرپشتون صلح نمی کنند. قیام ملی یا پیوستن به حرکت مقاومت مردمی راه چاره در برابر قوم وحشت و دهشت (طالبان و حامیان شان) است. این شعار که عاقبت جنگ صلح است دروغ است. فریب این شعار های میان تهی را نخورید. صلح از سنگر قدرت تامین می شود، نه از سنگر ضعف و نفاق و شقاق. حالا که جغرافیای تاجیکان و اوزبیکان توسط طالبان با همدستی داعش و گلبدینی ها اشغال شده، دیگر کجا نمایندگان این اقوام می توانند روی میز مذاکره با طالبان از حق و حقوق و تعیین سرنوشت آینده کشور و تشکیل دولت فراگیر ملی چانه زنی کنند. عنقریب مناطق هزاره نشین هم به نفع اشغال طالبان توسط ارگ نشین کابل و با حمایت زلمی خلمکزاد مدیریت می شود و آن قوم هم از روند صلح بیرون انداخته می شود. هم اکنون هزاران پشتون تبار پاکستانی برای اسیر گرفتن دختران و زنان تاجیک و اوزبیک و هزاره راهی شمال افغانستان هستند. شما از چه نوع صلحی با قوم وحشت و دهشت پف می کنید؟

>>>   نورالله وليزاده
چطور است که یک جنگ را با پاکستان آغاز کنیم؟! این جنگ توجه طرفین داخلی جنگ را به بیرون جلب می‌کند و یک اتحاد و همبستگی میان مردم شکل می‌گیرد.
یک مفکوره است دگه!!اگر خوش تان آمد طرح خود را شریک سازید و یک بهانه هم برای شروع جنگ پیشنهاد کنید!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است