چرا سقوط؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۵۵    ۱۴۰۰/۶/۱۸ کد خبر: 168301 منبع: پرینت

اينها همه گرفتار ماديات و ثروت اندوزي شده بودند.
لذا انگيزه هاي مردم داري و دولت داري را از دست داده بودند.

همه چون گرگ درنده به جان پول هاي باد اورده امريكا و جهان افتاده بودند و براي تقسيم ان، در كسب قدرت و ثروت تن به هر معامله اي ميدادند و هيچ كدام هم قدرت انتقاد ديگري را نداشتند، چون همه شان الوده و فاسد شده بودند و از نقد همديگر خود ميترسيدند و گاهي همديگر را متهم ميساختند تا طرفهاي شان ساكت باشند.

سنت الهي در چنين مواردي زوال نعمت و از دست دادن شانس هاي زندگي ميباشد.
ميتوانستند از توجه و تایيد همگاني دنبا به كشور، از وضعيت سياسي و شكوفايي و ازادي كه در كشور ايجاد گرديده بود، به مردم و كشور خود خدمت نمايند.
اما شيطان دنبا و ثروت، همه را ذليل دنبا و اخرت ساخت.

مصباح هراتی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
سقوط
طالبان
نظرات بینندگان:

>>>   خداوند به مجاهدین در کلام الله چنین وعده داده بود،« نَصر مِن اللهِ و فَتحٌ قریب» (یاری خدا و پیروزی نزدیک است و مومنان را بشارت ده) این پیروزی و سقوط رژیم ادمکش کابل و خروج اشغالگران از نصرت الله تعالی است که شامل حال ما مجاهدین شده . بیست سال در قدرت بودند و هزاران ملیارد دلار سرازیر شد به افغانستان ایا این همه پیسه در کجا صرف شد؟ در زیره ساخت افغانستان و یا در مدرن سازی کشاورزی و یا ناوگان هوایی ؟ جای تعجب نیست این همه میلیار دلار به جیب گماشده شده گان غربی سرا زیر شد که هر یک از این مقامات حساب های کلانی در کشور های خارجی دارند ، بعد فتح پنجشیر متوجه شدیم صدها تانک زرهی و انواع و اقسام سلاح در پنجشیر دپو شده است و انسان حیران می ماند که هزینه این همه سلاح را احمد مسعود از کجا اورده است ؟ تعصب قومی نداشته باشید و اگاهانه فکر کنید . خداوند به اقای بشر دوست صاحب خیر دهد همیشه به فکر مردم و به صلاح کشور است یک انسان بزرگ و با ایمان و با تقوا است ، در حکومت اینده تمام اقوام عزیز افغانستان مشارکت خواهند داشت و انتخابات برگزار خواهد شد که با کمک یک دیگر افغانستان را در مسیری پیشرفت قرار دهیم ، ما برای قدرت جهاد نکردیم و این ارمان امیر فقید امارت اسلامی نیست ، ما غمخوار و هم درت ملت افغانستان هستیم ،
حبیب الله یوسف زی

>>>   وکلای پارلمان توسط فضلی ( ملا لندی ارگ) تعیین می شد و سفرا که اکثر ا دختران خورد سن وزنان بودند و حالا آنهارا دیپلماتها نام گذاری کرده اند توسط اتمر لنگ خادیست داغش ساز تعیین می شد ویا اینکه همه شان اعغضای فامیل های جنگ سالاران دزد وهمین وکلای دست نشانده ملا لندب بودند
بیست سال بالای طالبان بمبارد صورت گرفت اینقدر سرو صدا بالا نکردند که پننجشیری ها در یکش سروصدا بالا کردند
شاید یاد تان باشد که می گفتید بم ها خورد است!!
زمانیکه امرالله چوکی نداشت می گفت ک اشرف غنی بی ریشه است وقتی درچوکی نشست گفت: عینا مانند آمر صاحب است !
جنرال جرئت راه بلد پنشیر است اگر پاکستانی رفته یا نرفته پیش قراول همه همان جنرال جرئت دزد است اینها نه روی دارند نه پشیت دوست ودشمن هیچکس نیستنئد فقط افراد نامرد مطلب آشنا اپوچونست های فرصت طلب ومردم آزار !
اگر امروز حکومت غنی برحال می بود حدامیداندبنام روز شهید چی محشری بپا میکردند وچند فرد بیگناه ومظلوم را شهید می ساختند شارگشتک های شان موتر پیشکانی های شان همه را مردم بیاد دارند !
غ

>>>   دجال زمان اشرف غنی احمدزی و دو بازوی همکارش کرزی و خلیلزاد مردم افغانستان را تا جهنم سقوط در حاکمیت فاشیسم طالبی و پشتونی در عقب خود کشاندند و حالا نوبت مردم افغانستان است تا در مقابل فاسیسم پشتونی طالبی نه بگویند و پاکستان در عمق یک جنگ فرسایشی تا سرحد نابودی بکشانند.
ما باید با هندوستان همسایه شویم دیگر پاکستانی در جغرافیای زمین نباید وجود داشته باشد.

>>>   بجنگم برای اینکه شما در عیش و عشرت بمانید، و امتیازات تان پا برجا بماند؟ من بمیرم ولی
قهرمان ملی شما محسوب گردید؟
بجنگم تا تمام پسران قانونی در کشور های جداگانه دیپلومات باشند و دیگر جوانان کشور از
بیکاری ترک وطن کنند؟
بجنگم تا پسر مارشال فهیم به یک لک دالر اسپ بزکشی و بیست هزار دالر سگ جنگی بخرد
ولی یتیم وطن نان خوردن نداشته باشد؟
بجنگم برای اینکه تو باید امتیازات هر نظام را بگیری ولی هیچگاه نظام را از خود ندانی؟
بجنگم برای اینکه معیارات مشروعیت هر نظام برای تو گرفتن وزارت ها و سفارت ها است، تا
از آنها مست فید شوی؟
بجنگم برای اینکه والیت تو پناهگاه امن برای مفسدین چون کرام الدین کرام و دزدان چون
حسیب قوای مرکز باشد؟
بجنگم تا زمرد که مال ملت است توسط چند تن در بازار های فرانسه فروخته شود و به جیب
همان چند تن بیافتد؟
بجنگم تا برای همیشه بیسواد تو باید جنرال و فارغ صنف ششم تو در خارج دیپلومات باشد؟
بجنگم تا برای همیشه قراردادی های تمام ارگان های دولتی از نزدیکان تو باشد و در صورت
افشا شدن دزدی شان با خاطر راحت در همان منطقه مصئون باشند؟
بجنگم تا تو در قدرت باشی و نزدیکان ات مصروف دزدی، زورگویی، چپاول و اختطاف
باشند، و در صورت دستگیری آنها را از زندان رها بسازی؟
و بجنگم و بجنگم، چرا که امتیازات را تو خواهی گرفت، و اگر کشته شد، خیر است اوالد
غریب کشته خواهد شد .
د پاڼو شمیره: له 2 تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ
یادونه: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ
و بجنگم اگر وفات شدی مقبره میلیون دالری با پول خارجی ها برایت خواهند ساخت و اگر زنده
بودی از پول قاچاق زمرد و بخششی های خارجی ها صاحب زندگی پر از عیش و عشرت
خواهی بود. ولی اگر من کشته شوم اوالد و خانمم گدایگر و اگر زنده ماندم باز هم همان کراچی
وان غریب، که برای تو بی تفاوت است ...
هموطنان_عزیز_بیدار_شوید !
جنگ بس است دیگر فریب اینها را نخورید. از این به بعد هر کاری که میکنید به خاطر
افغانستان بکنید .
تا که ما یک ملت واحد نشویم همین قسم بدبخت میمانیم. بیائید از تجربه این چهاردهه درس
عبرت بگیریم و به این معامله گران نه بگوییم و از جنگ بی زاری بجوییم وگرنه سرنوشت مان
بدتر از کشورهای همچون سوریه و یمن و... در آینده خواهد بود .
وما علینا الی البالغ المبین

>>>   20 سال فرصت طلایی برای ساخت دولت و لشکر محکم را دادیم دست دزدان مفسدان که بدزدند و فساد کنند و اخر ان دولت و لشکر به بادی فروریخت . تا تجربه باشد تا ابد برای هر کشوری که مزدور و دزد را حاکم بر خود نکنند

>>>   دقیق فرمودید

>>>   هراتی صاحب،اصلاً پولی که از مالیه روسپی خانه های کشور های اروپایی و امریکا برای افغانستان کمک شد،نه در آن خیر بود و نه برکت و حرام بود.از همین خاطر خدا قهر شد و همه این کمک ها را به باد فنا داد.
حالا جالب است که دولت طالبان نیز خواستار کمک جامعه جهانی به افغانستان هستند.
از یکطرف تابوت های مزین به بیرق های جامعه جهانی را ،تحت نام شکست جامعه جهانی در افغانستان،در ننگرهار به خاک میسپارند و از طرف دیگر خواستار کمک جامعه جهانی به افغانستان میشوند.
از همه جالب تر این که در مقابل یک کشور کمونستی یعنی شوروی جهاد کردند و او را از افغانستان بیرون کردند،اما حالا یک کشور کمونستی دیگر را که مسلمانان هم دین شان را در زندان ها محبوس کردند،منحیث کشور دوست میخوانند و از آنها خواهان کمک و سرمایه گزاری به افغانستان میشوند.
خداوند لایزال همرای چنین مسلمان ها چه کند؟

>>>   کاملأ دقیق است.
آتش خاوری

>>>   به کسی که گفته چرا بجنگیم
در جواب تمام مضخرفاتت همین یک دلیل کافیست میجنگیم تا خون هایی که در این چهل سال برای ازادی و استقلال افغانستان ریخته شده هدر نرود و فرهنگ و تاریخمان را پاکستان بی ریشه به یغما نبرد
پسران بزرگان این وطن بریز بپاش کنند بهتره تا دولت خبیث و قاتل هزاران جوان ما به ناحق بخورن
تا حالا کجا بودی به طالبان بگی چرا میجنگید

>>>   کشور ها ی امپریالیستی در پی دولت‌هایی اند که دارای خصوصیات حکومات کرزی ،غنی و باند تاجیک و پشتون و هزاره باشند، نمونه ای چنین حکومات که با امریکا مناسبات درونی دارند در جهان کم نیست.
امریکا با حکومتی که برای مردم کار کند ، بیسوادی را محو کند ، ریفورم ارضی را تطبیق کند ، جلو فعالیتهای سرمایداران دلال را بگیرد و نقش مردم را در دولت باز تاب کند، حقوق ملیتها را مد نظر بگیرد ، اتحادیه های صنفی دهقانان و کارگران را تقویه کند، خدمات صحی رایگان را برای مردم آماده سازد. سکتور دولتی و خصوصی را رشد دهد، زراعت را میکانیزه سازد. حقوق واقعا مساوی برای زنان در جامعه بدهد و از آن حمایت کند ... نه تنها سروکار ندارد ، بلکه زمینه سرنگونی چنین دولت ها را به بهانه های مختلف آماده میسازد. بیست سال حکومات قبلی فاجعه آمیز برای توده های ملیونی کشور بود.اکنون دیر یا زود امریکا طالبان را در آغوش می‌گیرد، زیرا طالبان حامی قوی یعنی پاکستان را دارند که از پنج دهه بدینسو با امریکا در یک بستر میخوابد.....
حنظله

>>>   مصباح هراتی !!
روسپی در کتاب معروف قرار داد اجتماعی نوشته است “ :مردمی را که بخواهند فاسد سازند اول فریبش می‌دهند ..”
مردم افغانستان بنام دین و اسلام چند بار فریب داده شده اند.
فخر اهنگر

>>>   حبیب الله یوسفزی کدام مجاهدین؟ یکی و خلص چرا نمی گویی غارتگران قبیله؟ شما کار تان قتل، غارت، تجاوز است، شما قبایل دیگر کاری انسانی ندارید به جز کشتار تحت نام اسلام، با.معامله نگین دوحه افغانستان برای شما تسلیم داده شد. اگر امریکا وقتیکه شما حملات خودرا بالای شهر ها آغاز کردید شمارا بمبارد می‌کرد حالا یک عسکر امارت تکفیری منافق زنده نمیماند. پوف و پتاق را بگذار شما را مثل آیینه میشناسم. شما درنده خو های منافق خدا و قرآن فروش. زوال شما نزدیک است انشاالله. همانطور که خایینین پول پرست زوال شدند.
وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ

>>>   به همان نفر که گفته بجنگم ! نجنگ و شما هیچگاهی هم به خاطر وطن نجنگیده اید حتی احمدشاه ستا پلار هم نجنگیده بود. تمام تکنیک ها نظامی شما قبایل برای همه معلوم است. شما هیچ گاهی نجنگیده اید . شما معامله کرده اید. همیشه ریسمان شما و گردن شما بوده و دست خارجی. اکر عبدالرحمن بر تخت نشست دست انگلیس. اگر امان الله بر تخت نشست دست انگلیس، اگر ترکی بر تخت نشست دست روسیه اگر کرزی نشست دست امریکا اگر غنی نشست دست امریکا اگر طالب نشست دست امریکا و پاکستان. بروید غلامی پاکستان را بکنید

>>>   در اثر اشتباه تایپی به جای اسم «روسو» کلمه روسپی تایپ گردیده است بنده از خوانندگان عزیز پوزش میطلبم.
فخر اهنگر


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است