صندوق اعانه براي افغانستان در پاکستان؟!
ایجاد صندوق اعانه کنفرانس اسلامی در همسايه شرقي، به این معنی است که گلوی افغانستان در چنگ پاکستان قرار خواهد داشت. مبالغ جمع آوری شده در كجا و در كدام حساب گذاشته مي شود؟ 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۴۲    ۱۴۰۰/۹/۳۰ کد خبر: 169313 منبع: پرینت

امروز مي خواهم چند تا گپ اقتصادي را روشن كنم ولي شتابزده كه بحث به درزا نكشد:
١- واردات كشور از ٥٠ تا ٧٠ فيصد كاهش يافته است (مقامات رسمي دولت - وزارت ماليه)
٢- ايجاد صندوق اعانه براي افغانستان از جانب كنفرانس اسلامي كه در همسايه شرقي قرار است شروع بكار كند.

الف- مقامات وزارت ماليه حرف جالب را گفتند، در سال جاري كه در آخرين روز هاي سال مالي قرار داريم واردات از ٥٠ تا ٧٠ فيصد كاهش يافته است.
سنجش كوتاه و حقيقي:
در اين صورت در كشوري كه ٩٥ فيصد در گذشته دوران جمهوريت كسر بيلانس تجارت و حالا ٩٨،٥ فيصد داراي كسر بيلانس تجارت است، شرايط دشوار را بوجود آورده است.

دليل:
اقتصاد افغانستان؛
١- يك اقتصاد مصرفي متكي به تجارت است.
٢- در درون تجارت متكي به واردات است.
٣- منبع بزرگ درآمد هاي دولت نيز از طريق گمركات بدست مي آيد و شايد هم يگانه منبع است.

توضيح:
- در مجموع دوران تجارت افغانستان ٨ میليارد دالر است.
- در آن ٧،٥ میليارد واردات و ٥٠٠ میليون تا ٧٥٠ میليون صادرات را رقم مي زد.
در حدود ٢ میليارد دالر كالا ها بصورت قاچاق وارد كشور و خارج مي گرديد.
در مجموع ١٠ میليارد دالر دوران تجارتي رسمي و غير رسمي را مي ساخت. (ماركيت واج - ديدبان بازار ٢٠٢٠)

اگر اين رقم را اساس قرار دهيم نسبت از بين رفتن نظم دولتي و كاهش واردات از مجراي رسمي كاهش واردت اگر بصورت خوشبينانه درنظر گيريم واردات در اين سال بالغ به١،٨٧٥ میليون دالر (يك میليارد هشت صدو هفتاد وپنج مليون) مي شود
به مقايسه ٢٠٢٠ يك كاهش ٨،١٢٥ مليارد دالر نشان مي دهد، ولي گمان زني آن أست كه مقدار قاچاق و مقدار عبور از گمركات بدون گمرك افزايش يافته باشد.
- قرار گفته هاي وزارت تجارت، صادرات به يك میليارد دالر رسيده است.

نتيجه:
در سال جاري مجموع دوران تجارت بطور رسمي از ديد ديدبان بازار بايد به ٢،٨٧٥ میليارد (دو میليارد هشتصدو هفتادو پنج میليون) بالغ گرديد.
اين رقم نازل ترين رقم در بيست سال گذشته است.
اين معني مي دهد كه درامد هاي دولت از ٥٠ تا ٧٥ درصد كاهش يافته أست در صورتيكه اين نشان دادن ها، پنهان كاري درآمد ها نباشد.

نكته اساسي و كليدي:
هر افزايش واردات و كاهش صادرات بد نيست.
هر كاهش واردات و افزايش صادرات خوب نيست.
اين وابسته به آن أست كه كدام كالا وارد و صادر مي شود و سياست تجاري كدام هدف را نشاني كرده است.

ب- صندوق اعانه و چشم دوختن همسايه شرقي به آن:
- صندوق اعانه براي افغانستان از جانب كنفرانس اسلامي در اسلام آباد.
در اين مورد بايد به پرسش هاي زير پاسخ داده شود:
1- ایجاد صندوق اعانه به افغانستان، دقیقا یعنی چه؟
2- از زمان استقلال تا هنوز، افغانستان متکی به کمک خارجی بوده، آیا کشوری با این میزان از وابستگی اصلا کشور شمرده می شود؟
3- ایجاد این صندوق در پاکستان، آیا به این معنی است که گلوی افغانستان در چنگ پاکستان قرار خواهد داشت؟
4- چقدر به سخاوت بی چشم داشت کشورهای عربی می شود امید داشت و اگر این کشورها چشمداشتی در قبال داشته باشند، چه خواهد بود؟

پاسخ:
١- صندوق اعانه يك نوع تقليد از آ آر تي اف است كه صندوق كمك هاي براي افغانستان است، اين امانت در بانك جهاني قرار داشته و تمامي كشور ها و سازمان هاي كه براي افغانستان كمك مي كند در فند تجمع مي كند، رهايي ٢٨٠ مليون دالر نيز از همين فند است.
سوال عمده در اين مورد اين است كه اين مبالغ در كجا و در كدام حساب گذاشته مي شود، پاسخ اين پرسش همان پاسخ سوال سوم است كه نگراني هاي فراواني را بوجود آورده است.
به نظر من بهترين جا براي اين مبالغ در صورت اجرا بانك انكشاف اسلامي است.
بانك انكشاف اسلامي پسيف ترين موسسه پولي است كه در افغانستان صرف يك دفتر دارد (بخواب زمستاني فرو رفته است).

نتيجه:
- تا هنوز بانك انكشاف اسلامي و كشور هاي ثروتمند عرب هيچ سرمايه گذاري را در افغانستان انجام نداده اند.
- كشور هاي ثروتمند عرب قرار يك پژوهش اگر ١٠ در صد درآمد هاي ملي خود را در كشور هاي فقير اسلامي سرمايه گذاري كنند، هيچ كشور اسلامي فقير در جهان ديده نخواهد شد.

بانك انكشاف اسلامي بهترين محل براي صندوق اعانه ها است.
در غير آن همسايه شرقي برنامه در اين مورد دارد.
همسايه شرقي دندان تيز نموده أست.

هشدار:
ایجاد این صندوق در همسايه شرقي، به این معنی است که گلوی افغانستان را در چنگ پاکستان قرار خواهد داشت.

٢- افغانستان بعد از استقلال تنها از سال ١٣٥٢ الي١٣٥٧ با نظام مختلط رهبري شده در همبستگي اقتصادي قرار گرفت و تاكيد بر همبستگي با همتراز هاي خود چون هند در منطقه و اندونيزيا و مصر نمود، شوروي را آرام ساخت و صدور گاز را افزايش داد، گرچه تهداب اين استقلاليت اقتصادي در سال هاي دهه ٣٠ از سال هاي ١٣٣٠ تا ١٣٤٠ بلان پنجساله اول و دوم گذاشته شد و شكست پلان پنج ساله سوم نسبت بد قولي رضا شاه پادشاه ايران به شكست مواجه شد.
ولي:
افغانستان از چهل سال به اينطرف از سال هاي ١٣٥٧ تا اكنون شديد ترين وابستگي هاي اقتصادي را سپري كرده است.

نتيجه:
وابستگي هاي ساليان دراز كشور به قدرت هاي بزرگ جهان و قدرت هاي منطقه نه تنها رشد و توسعه را ايجاد نكرد بل تناقضات سيستمي را بوجود آورد كه علت اصلي عقب روبي بوده مي تواند.

نكته:
در افغانستان هيچ قدرت منطقوي و جهاني نمي تواند تنها حاكميت كند و در درون افغانستان هيچ نيروي داخلي نيز نمي تواند يكه تازي كند.
تاريخ اين را به اثبات رسانيده است، در اينجا همه با هم مي توانند كار كنند و بس.

٣- آيا اعراب صادق اند؟
اعراب حالا به چشم و گوش امريكا زياده مي نگرند، سعودي ها، قطر، امارات، اردن، بحرين، كويت و ديگران انچه امريكا گويد همان مي كنند، از اين رو احتمال ايجاد صندوق به مبلغ هنگفت پيش بيني نمي شود.
شايد صندوق اعانه ها براي كمك هاي بشر دوستانه مد نظر گرفته شود و دوام اين كمك ها وابسته حكومت فراگير خواهد بود.
كشور هاي عربي اكثرا از جمله آن ١٠٠ كشور هاي اند كه با آمريكا در عرصه تطبيق خواست امريكا مبني بر تشكيل حكومت فراگير به قول وزير خارجه امريكا متحد شده اند.

نكته:
اعراب و همسايه شرقي با آمريكا هنوز يكجا در كشور اند، خط سرخ امريكا هنوز در افغانستان است.
پس بايد سياست كرد، حرف هاي بلند بالا تنها ملت را خون آلود مي كند.

هشدار دوباره:
نبايد چشم به سخاوت کشورهای عربی، امید داشت و این کشورها چشمداشتی در قبال كشور ما دارند.
بايد متوجه اهداف آنان بود.

سید مسعود


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
صندوق اعانه
پاکستان افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   تشکر استاد که به انتقادات گوش دادید و نوشته هایتان بسیار ساده و روان شد
ولی استاد از قدیم گفته اند یک مور از خرس کشورهای اسلامی خرس باشند غنیمت است

>>>   گرگ را چوپان کردند و دزد را قاضی.

>>>   👉😁 سلام درامد تریاک و هرویین و حشیش مصروف بچه دلالان و همسایگان غربی را لحاظ نکردی که 👌

>>>   ریش کثیف طالبان بدست نظامیان و استخبارات پاکستان است این مزدوران طالب هیچ اراده و اختیاری از خود ندارند افغانستان خزانه آینده پاکستان است البته این آرزو را باید پاکستانیها بگور ببرند مقاومت مردمی در سراسر افغانستان شروع میشود.

>>>   جالب وخواندنی.
یکی ۱۴ سال چشمک زدوان دیگری ۶ سال چرزدودرنهایت گریخت(کرزی وغنی هردوانتخاب امریکا).حال بیاییدمقایسه کنیم انتخاب روسها(کارمل ونجیب)چگونه بود؟
مادرکجای جهان قرارداریم وتاجکستان واوزبکستان درکجایی جهان قراردارد؟
حال دوست ودشمن تان را شناختید یاهنوز هم نی؟
لعنت برهمه احمق های جهان(ازافغانهای عزیز خودمعذرت میخواهم که ناخوداگاه همه را دشنام دادم).
عاقل

>>>   این صندوق چرا در پاکستان بخاطر این که پاکستان نهالی را که غرس وتربیه نموده کنون از ثمر ان استفاده برد در اکثر جاها باند های ما فیای اشخاص معیوب وطفل های خورد سن را در سرک ها جاهای عبور ومرور مردم می نشانند وشامگاهان هر قدر پولی که جمع اوری نموده اند خود میگیرند وبه ان بیچاره ها فقط نان وغذا میدهند بیست سال امریکا وانگلیس مارا گدای گر ساخته وبه نام افغانها پول جمع کرده وخود گرفتند به قول خودشان سه تریلیون!!! اوردند وهفت تریلیون را از افغانستان کشیدند وبا خود بردند حال نوبت پاکستان است تا باسم ملت افغان تکدی وسوالگری کند وان را بخود اختصاص دهد تازه این اول قصه استاگر همین کرزی وطالب وسایر بیغیرتها باشند چنان فیلم های بالای افغان تسجیل نماید که هالیود وبالیود نکرده باشد
حاجی ولایت خان صافی مقیم پیشاور


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است