رقابت اقتصادي با منطقه دشوار مي شود
براي رقابت با پاكستان بهترين كشور ايران است، ما نمي توانيم همرمان با هردو رقابت نماييم، بهتر است يكي را با ديگري مصروف سازيم و اين يك حركت ظريف استخباراتي را ضرورت دارد 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۰۳    ۱۴۰۱/۲/۱ کد خبر: 170140 منبع: پرینت

كشور هاي منطقه با داشتن زير بنا هاي اقتصادي در آسياي ميانه در زمان شوروي، در ايران در زمان شاه و هاشمي رفسنجاني و احمدي نژاد، در پاكستان در زمان نواز شريف صدراعظم اقتصادي إنكشور و در چين از سال ١٩٧٨ سرعت گذار از يك اقتصاد وابسته به طبيعت و فروش مواد خام را به يك اقتصاد پويا و رشد يابنده كه بر اساس صنعت استوار است، تجربه مي كند.

با يك نظر شتابنده جستجو مي نماييم.
هريك را بصورت جداگانه؛ (متوجه باشيد اين حركات آينده است موقع كه عامل سياسي بهتر مي شود)
١- ايران:
١- ١ ايران يكي از حساس ترين همسايه هاي داراي مشتركات عمقي استراتژيكي در درون پديده هاي جغرافيايي و تاريخي و بخصوص پيوند هاي ناگسستني فرهنگي با افغانستان است، هر حركت سياسي در اين دو كشور ديگري را متاثر ساخته و حتا تا يكرنگ شدن حادثه پيش مي برد. تاريخ گواه اين حادثات و يك رنگ سازي ها است.
٢-١ در شرايط كنوني كه روابط ابتدر كشور در تحت تاثير حركات جهاني و منطقوي هر روز متاثر مي شود و شكل هاي تازه به خود مي گيرد، در كار است تا دولت افغانستان مطابق منافع ملي كشور در تمامي عرصه ها بخصوص در عرصه اقتصادي گام هاي بردارد كه منافع ملي كشور تامين و منافع ايران نيز برآورده شود و اين مي تواند روي تشخيص سكتور ها و كالا هاي اقتصادي صورت گيرد.

٢-در اين مساله چند مورد را بايد رويش مانند يك اصل كار كرد و پذيرا شد:
1- ٢ ايران يك كشور داراي سرمايه خدا داد است كه در اين اواخر در دوره احمدي نژاد تلاش به خرج داده شد تا در پهلوي صادرات نفت به توليد كالا هاي ناشي از نفت دست زنند، امروزه ايران داراي توليدات كالا هاي ناشي از نفت اند پلاستيك، تاير و محصولات ديگر.
2- ٢ سرمايه گذاري خارجي ايران در چوكات نظام استخباراتي ايران تنظيم شده است، با اين نظام اقتصادي استخباراتي بايد با همان شيوه اقتصاد را با ايران تنظيم كرد.
در اين صورت ايران:
١- منبع سرمايه و سرمايه گذاري مي تواند باشد.
٢- ايران رقيب بزرگ توليدات كشور است.

٣- پس:
١- ٣ أفغانستان مي تواند سرمايه گذاري ايراني را تشويق كند تا بصورت مستقل و يا مشترك در درون افغانستان انجام دهد، اين مي تواند خلاي ورود سرمايه را كاهش دهد. (ممانعت هاي ورود سرمايه گذاري ايران اگر موجود نباشد)
٢- ٣ أفغانستان مي تواند با سرمايه گذاري مشترك راه را براي كالاهاي كشور در ماركيت ايران باز كند.
٣- ٣ افغانستان مي تواند براي حمايه صنايع از سياست حمايتي كار گيرد.
٤- ٣ در شرايط كنوني صنعت ايران رقيب بزرگ صنعت افغانستان بشمار مي رود.
در اين مورد بايد:
٥- ٣ - قبول كرد كه در رقابت ايراني ها دست بالاي دارند.
- دليل:
٦- ٣ سياست حمايوي توليدات ايراني از جانب دولت ايران.
٧- ٣ عدم سياست حمايوي افغانستان در مورد صنعت.
٨- ٣ سياست حمايوي در تعرفه ها، سبسايدي ها، مصارف اشتهارات و زمينه سازي هاي رسمي.
٩- ٣ سرمايه گذاري هنگفت و استفاده از تخنيك پيشرفته تر.
١٠- ٣ ايجاد عادت مصرف مشتريان افغانستان از كالاهاي ايراني در طول يك دوره طولاني.

٤- چه بايد كرد:
١- ٤ سياست حمايوي را پيشه كرد و اگر نتوانيم به سبسايدي دست زنيم؛ حمايه گمركي و تعرفوي را مي توانيم، سازمان تجارت جهاني ممانعت ندارد.
١- ٤ عادت مصرف مشتري را تغیير داد اين امر زمان بر است ولي آغازش بسيار ضروري است.
با همه اين گفته به اين نتيجه مي رسيم.

٥- نتيجه:
١- ٥ تلاش صورت گيرد به عوض ورود كالاهاي ايراني، سرمايه گذاري ايراني را تشويق به سرمايه گذاري در داخل كشور كنيم.
٢- ٥ سرمايه گذاري مشترك را بين سرمايداران افغانستان و ايران سازمان دهيم، اين امر كار كلان استخباراتي را ضرورت دارد.
٣- ٥ شركت هاي تحت پوشش ايجاد گردد و يا پروتوكول شود.
٤- ٥ ولايات هرات، بلخ بادغيس، فراه و غور را پوشش اينچنيني داد.
٥- ٥ بازار مشترك هند افغانستان و ايران را در چاه بهار بوجود آورد، اين بازار را از شكل فزيكي آن به شكل سياسي اقتصادي آن مانند يك سازمان بايد انكشاف داد.
در اين صورت مي تواند براي ثبات اقتصاد كشور ما تا اندازه زيادي ممد واقع گردد.
٦-٥ - با ايران مانند يك دهليز انتقال ارز كمك كرد، اين امر را مي توان از طريق دهليز بانك و رياست… امنيت كه كار اقتصادي مي كند تنظيم كرد، يكبار در زمان حامد كرزي چنين كرديم من جز سه نفر تنظيم اين شيوه از جانب شوراي عالي اقتصادي بودم.
٧-٥ براي رقابت با پاكستان بهترين كشور ايران است كه آنرا بايد به ميدان كشيد، ما نمي توانيم همرمان با هردو رقابت نماييم، بهتر است يكي را با ديگري مصروف سازيم و اين يك حركت ظريف استخباراتي را ضرورت دارد.

عشق آباد
استاد مسعود


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
رقابت اقتصادي
ایران پاکستان
نظرات بینندگان:

>>>   مردم و دولت ایران مشتاق پیشرفت و ابادانی کشور افغانستان هستند. ایران و افغانستان منحیث دو همسایه می توانند با همکاری های گسترده اقتصادی به همدیگر کمک کنند و از این طریق راه پیشرفت و اقتصاد قدرتمند را در زمان کوتاه طی کنند. افغانستان منابع طبیعی، معدنی و مواد اولیه فراوانی دارد و این یک مزیت بسیار خوبی برای پیشرفت است.

>>>   در نهایت اوغانستان یک کشور صد فیصد وارد کننده و مصرفی خواهد بود.

>>>   این مشکلات را من قبلاً در مطلب دیگر تان تحت عنوان از کجا باید آغازید،ذکر کردم که خوشنختانه در راس نظریات قرار دارد و شاید اکثر هموطنان ما آن را مطالعه کرده باشند.
درینجا نیز افغانستان دارای چندین همسایه است،بشمول ایران و پاکستان و ترکمنستان و ازبکستان و تاجکستان و چین، نمیتواند تنها با یک همسایه مناسبات اقتصادی خود را محکم کند و دیگر همسایه ها را در نظر نگیرند.
امروزه افغانستان به همان اندازه یی که صادرات و واردات با ایران دارد،به همان اندازه با پاکستان و کشور های آسیای میانه دارد و تعمیق روابط اقتصادی با یکی ازین کشور ها،صدمه ور روابط سیاسی و اقتصادی و حتی امنیتی با دیگر همسایه ها را در قبال دارد.
چه حاصل که حکومت طالبان،آنقدر که روابط شان با پشتون های آنطرف سرحد و در نتیجه با دولت پاکستان نزدیک است، با ایران و کشور های آسیای میانه نیست.
این طالبان از اضافه تر از چهل سال بدینسو در پاکستان رندگی کردند.درهمانجا نان و نمک خوردند.در همانجا شامل مدارس دینی شدند و دروس دینی آموختند و از همانجا دو مرتبه،یک مرتبه در هنگام جنگ های داخلی و مرتبه دیگر در هنگام موجودیت قوای خارجی در افغانستان جهاد کردند و حالا این طالبان با پشتون های آنطرف سرحد ین تن و یک جسم اند.
چنانچه همین دیروز یکی از رهبران پشتون های آنطرف سرحد،حملات پاکستان را به خوست و کنر تقبیح کردند.
بنأ روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با یکدیگر درهم آمیخته است و تأثیرات یکی از آنها بالای دیگرش نیز تأثیر دارد.

>>>   استاد مسعود موقع محکوم کردن ایران و محکوم میکنی از عشق آباد و موقع سرمایه گذاری یاد ایران می افتی؟
طالبان چشم دیدن هزاره ها که شیعه هستند و نداره اونوقت سرمایه گذار ایرانی بیاد افغانستان چی میکنه باهاش ؟!
چرا از ترکمنستان نمیخواید که در افغانستان سرمایه گذاری کنه یا حداقل مهاجران ترکمن ایران و بپذیره؟

>>>   سرمایه گذار ایرانی به جای تولید و سرمایه گذاری در کشورش در امنیت بیاید در افغانستان تولید کند
ممانعت از ورود کالاهای ایرانی اول باعث بیکاری بخشی از کارگران افغان در تولیدی ها خواهد شد دوم ایران عمل متقابل انجام خواهد داد
ایران پیشنهاد سرمایه گذاری برای واردات دو میلیارد دلار نهاده های دامی را به افغانستان داده است
قدم اول رهاسازی حقابه ایران است

>>>   ایران دارای صنایع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی و تولید بنزین و صنایع بزرگ فولاد و مس و ریل خط آهن است و همچنین صنعت تولید لوازم خانگی و لوازم التحریر و کتاب همچنین صنعت پوشاک و اسباب بازی و همچنین صنایع لبنیات و اجناس خوراکی تنقلات است
همجنین دارای شرکتهای دانش بنیان و تولیدات محصولات پزشکی دارویی سزطانی و همچنین هسته ای و صنایع عظیم تولیدات دفاعی که خود کفا میباشد و نانو تکنولوژی و خدمات مهندسی پزشکی است
تولید کنند دستگاههای عظیم آب شیرین کن که در حال اجرا در جنوب ایران است و صنایع بزرگ تولید ماشین آلات کشاورزی که صادرات تراکتور هم دارد

>>>   سرمایه گذاران افغان در حال فرار و آرزوی سرمایه گذاری در ایران را دارند
شما کیک ملت شکست خورده که عقده شدیدی از ایران و ایرانی دارید

>>>   اقتصاد ایران و افغانستان مکمل همدیگر هستند. ایران یک واردکننده‌ی بزرگ دانه های روغنی نهاده های دامی و همین طور برنج بی کیفیت هست. همین طور ایران صنایع ذوب فلزات دارد و میتواند از معادن افغانستان استفاده کند.

>>>   صدتا مقاله نوشتی تا حالا چه اتفاقی افتاده ؟
فقط میخواهی هوشت به رخ ما بکشی
از درک اولین ابتدایی ترین شلط سرمایه گذاری که همانا امنیت است عاجز هستی

>>>   استاد مسعود وقتی جامعه از حق مشارکت وانتخاب آزاد و دخل تصرف در سیاستگزاریهای اقتصادی کشور خود محروم باشد، چگونه می تواند به صلح و ثبات سیاسی رسیده و به رقابت مفید و سازنده پرداخته و به خود کفایی و استقلال برسد؟ انتصابات و زندگی اسارتی تحت حاکمیت دیکتاتوری دینی و یا تک حزبی چین کمونیست و یا کوبا و روسیه با زندگی آزاد اروپا فرق اساسی و زیاد از زمین تا آسمان دارد که با حرف و وعده و نوید و بحثهای حاشیه ایی و وعده های بهشت قابل حصول نبوده و نیست. بنابراین وقتی صحبت از آزادی و دموکراسی می شود، بخاطر این است که مردم افغانستان بعنوان مالک و صاحب اصلی کشور، بطریق انتخابات و رای آزاد، آگاهانه منتخبین واقعی خود را برگزیده و بدین طریق جامعه مسئول و صاحب و ناظر بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی ...، خود و کشورشان گردند و با احساس مسئولیت در قبال سرنوشت خود و فرزندانشان رقابت کرده و روی پای سیاستگزاریها و برنامه ریزیها و امکانات بلقوهً خود ایستادن را یاد گرفته و در نتیجه مانند مرغ اسیر دست و پا و دهان بسته در قفس چشم امید به در و حاتم بخشی دیکتاتور سکولار و دیگران و مغرضان و سود جویان و فرصت طلبان و بیگانگان نگردند ، بعبارتی دیگر در دموکراسی جامعه متکی و وابسته و چشم براه یک شخص دیکتاتور و یا حزب نباشند، و فقط متکی به کار و تولیدات و بازو و نان و آب و نیروهای خود گردد، و نه اینکه یک دیکتاتور سکولار و یا دینی و تک حزبی جامعه را بلانسبت مانند گوسفند هر طوری که خواست بار آورده و سوء استفاده کرده و عاقبت به هر دره ایی که می خواهد سوق داده و بیاندازد، یعنی اینکه در دموکراسی مردم مالک اول و اصلی منابع و درآمدهای ملی کشور خود می گردند تا از تعدی و تجاوز و غارت و چپاول دیکتاتورهایی مانند طالبان و شرکا غار ت و صرف سانسور و ترور و آدمکشی و سرکوب مردم داخل و جنگ افروزی نگردد. ما دموکراسی را به این خاطر می خواهیم که مردم افغانستان صاحب و مالک این کشور باشد و نه اسیر و مطیع و محتاج تعصبات آخوند و ملا و یک شخص دیکتاتور ویرانگر. امیدوارم تا این حد توانسته باشم که معنی و نتایج دموکراسی را به این هموطن آخری رسانده باشم، باشد که اینبار درک و فهم کرده باشند. تا رسوا شود هر که در او غش باشد. موفق و پیروز باشید

>>>   تا وقتی امنیت نباشد بخش خصوصی ایران و یا کشور دیگر نمیتواند در افغانستان سرمایه گذاری کند ،در ایران فقط بخش دولتی ایران مایل به چنین کاری است آن هم برای کشیدن خط راه آهن از مشهد و هرات تا ازبکستان و تاجیکستان و احیای راه ابریشم که در آمد سرشار برای افغانستان و ایران خواهد داشت
مشکل دوم تولید در افغانستان نفت و مواد نفتی و پتروشیمی است ،که پایه تولید هر کالایی هستند که با واردات از ایران میتوانند آن را رفع کنند
مشکل سوم هم انرژی برق است که افغانستان کمبود برق دارد افغانستان با داشتن ذغال سنگ و ساخت نیروگاه های ذغال سنگی به راحتی میتواند مشکل برق را رفع کند از بین قدرت های منطقه ای ایران ،هند و پاکستان تکنولوژی ساخت آن را دارند

>>>   بلی هموطن دموکراسی خوب هست ولی یک سری شرایط دارد که ابتدا در جامعه و در سطح نخبگان باید شکل گیرد و منافع ملی مشخص شود
اینکه هزاره ها از فاطمیون پشتونها از طالب و .... که همه آنها دشمن افغانستان هستند حمایت می کنند این یعنی ما خیلی فاصله داریم با منافع ملی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است