روسیه صدور گاز و نفت را به اروپا توقف داد
روسیه قدرت نمایی کرد. قطع گاز و نفت به روی اروپا در دایره سیاست های عکس العملی روسیه صورت گرفته و جزو بازی و فشار است 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۰۷    ۱۴۰۱/۶/۱۴ کد خبر: 171225 منبع: پرینت

عکس العمل روسیه در برابر حملات اقتصادی غرب بعد از ماه ها انتظار...
زمستان سخت در انتظار اروپا و افغانستان و پاکستان و شاید هم بیشترین جهان:
۱- روسیه به گول ناتو شوت می کند.
دروازه بان اروپا در هراس گول خوردن.
۱-۱ عمل غیر مترقبه روسیه و آغاز جنگ سخت اقتصادی علیه ناتو و اتحادیه اروپا با قطع شدن صادرات گاز به اروپا آغاز شد.
۱-۲ اروپا نگران زمستان در پیشرو است، گاز ضرورت حیاتی اروپاست و روسیه تامین کننده این گاز.
۱-۳ گاز و نفت در کشور های پیشرفته صنعتی و در تمامی جهان عبارت از کالا های استراتژیک به شمار می روند.
۱-۴ روسیه با موقعیت استراتیژیکی برای اروپا و داشتن زیر ساخت های انتقال این ماده استراتژیک به اروپا توسط خوبترین وسیله انتقال (پاپ لین) موقف تقریبا انحصاری را بخصوص در مورد بزرگترین کشور صنعتی اروپا یعنی المان را بخود اختصاص داده است.

۲- حملات اقتصادی اروپا به روسیه:
۱-۲ اروپا همگام با حمله روسیه به اوکرایین، حملات اقتصادی و جنگ تمام اعیار اقتصادی را علیه روسیه سازمان داد.
۲-۲ رهبران اروپا چون صدراعظم انگلستان، روسای جمهوری فرانسه و تعداد دیگر، وزرای خارجه اکثریت از کشور های اتحادیه اروپا در تقویه اوکرایین سفر های به اوکراین کردند، میلیارد ها دلار را ریختند و تمامی کمپنی های وابسته به اتحادیه را در روسیه بستند، صادرات گاز و نفت روسیه را تحت فشار قرار دادند، دروازه های صفحات الکترونیکی را بروی روسیه بستند.
۳-۲ تحریم های اقتصادی اروپا و ناتو و اتحادیه اروپا بعد ها معلوم شد که بر اساس سنجش غلط و روی فشار های سیاسی صورت گرفته است.
۴-۲تحریم اقتصادی روسیه نتیجه معکوس را بار آورد.
روبل واحد پولی روسیه از ۸۴ روبل فی دالر به ۵۴ روبل فی دالر افزایش ارزشی داد.
۵-۲ این تحریم عامل احتیاج و رفع این احتیاج را از داخل روسیه بر انگیخت و تولید را در روسیه سیر صعودی داد.
۶-۲ نشنلیزم روسی عامل اصلی دفع این حملات شد که زیاده توسط فشار اقتصادی غرب برانگیخته شد.
۷-۲ نشنلیزم خوابیده روسی که بعد فروپاشی شوروی و سیاست های خام ایلسن به خواب زمستانی قطبی رفته بود، با تحریم های غرب تکان شدید خورد و از خواب بیدار شد.

۳- نتیجه حملات اقتصادی اروپا:
۳-۱ انفلاسیون بیسابقه دامنگیر اروپا و امریکا شد.
۳-۲ اروپا به یکباره در درون ۸،۵ فیصد انفلاسیون دست و پا زد و کاهش بیسابقه مواد غذایی را تجربه نمود.
این انفلاسبون تا ۱۰،۵ می تواند افزایش یابد.
۳-۳ بیکاری و فلج شدن بازار های تعداد از مواد در پهلوی فشار های کرونا ویروس وضعیت اقتصادی اروپا را جدی ساخت.
۳-۴ در امریکا مانند اروپا انفلاسیون بیداد کرد و بلند رفتن قیمت نفت و گاز مانند یک ماده استراتژیک باعث افزایش سطح عمومی قیم گردید.
۳-۵ یک روز پیش از فروشنده مواد نفتی در واشنگتن رقم تعجب آور بدست آوردم.
اوگفت قبل از جنگ اوکراین و بحران نفتی زاده آن من ۱۱۰۰۰ گیلن نفت را به ۲۸۰۰۰ دالر خریداری می کردم ولی حالا همان مقدار را به ۵۶ هزار دالر تهیه می کنم.
۳-۶ حالا شما خود می توانید این بلند رفتن قیمت نفتی را بر سطح عمومی قیم حدث برنید.
من در این مورد یک مثال می آورم.
کروناویروس و بحران اوکراین ارزش خانه ها را در امریکا افزایش چشمگیر داد.
یکی از هموطنان ما یک خانه زیبا را به ۴۵۰۰۰۰ دالر خریداری کرد، حالا بعد از این انفلاسیون ارزش خانه به ۷۵۰۰۰۰ دالر افزایش یافته است.
۳-۷ قیمت های مواد غذایی نیز چنین است.

۴-۱ ضرر روسیه:
۴-۱ این کشور به میلیارد ها دالر مصرف جنگ دارد.
۴-۲ تحریم اقتصادی تعداد بازار ها را بروی تولیدات روسی بسته است.
۴-۳ شرکت های روسی تحت فشار دولت روسیه قرار گرفته اند و متقبل ضرر های اند.
۴-۴ حالت نیمه متمرکز اقتصادی اقتصاد لیبرال نو پای روسیه را گرفته است.
۴-۵ مکانیزم بازار رهبری شده که مداخله دولت را بصورت پنهان در بازار دارد، به میان آمده است.

۵- جهان و تصمیم روسیه:
۵-۱ سطح عمومی قیمت ها با این تصمیم روسیه تغییر منفی تر می کند.
۵-۲ بلند رفتن سطح قیمت ها در اروپا و امریکا، قیمت های کالا های وارداتی و تولید داخلی کشور های جهان را بلند برده است.
۵-۳ بلند رفتن قیمت ها در کشور های عقب نگهداشته شده، سطح فقر جهانی را بلند می برد.
۵-۴ نسبت وضعیت نامناسب اقتصادی در کشور های صنعتی که اکثرا کمک کننده کشور های عقب نگهداشته شده اند، کمک های تولیدی به شکل کمک های بشر خواهانه که فوقالعاده اندک اندک اند صورت گرفته و سرمایه گذاری کاهش چشمگیر یافته است.

۶- تاثیرات بر افغانستان:
۶-۱ کافی است که بر گزارش سازمان ملل تکیه شود که ۲۴ میلیون شهروندان افغانستان محتاج کمک شدید جهانی اند.
۶-۲ ولی عجب است ما نمی دانم.....
۶-۳ هر حرکت در اوکراین ما را متاثر می سازد، افغانستان اگر چنین باشد ما بدست خویش میدان رقابت قاتلانه جهانی را بعد از اوکرایین آماده خواهیم کرد.
گرمی جنگ متاسفانه احساس می شود.
۶-۴ تعامل سیاسی با معادله کهنه ناکاره است، حرکت تازه را باید در پیش گرفت.

۷- آخر گپ:
۱- ۷ تصمیم روسیه فقر جهانی را قمچین می زند.
۲- ۷ لجاجت سیاسی جهانی، موجودیت کره ما را به خطر آورده است.

۸- اصل گپ:
۱-۸ همه قدرت های بزرگ جهان خونخوار و اژدها اند.
۲-۸ این اژدر های بزرگ بالباس ها و نام دیگرگونه اند وزنه همه یکی اند.
۳-۸ پشت پرده این اژدها مشغول چانه زنی تقسیم سوم جهان اند.

۹ -نتیجه گیری:
۹-۱ قطع گاز و نفت به روی اروپا در دایره سیاست های عکس العملی روسیه صورت گرفته و جزو بازی و فشار است و بزودی تغییر مثبت می کند.
۲-۹ خون یک اروپایی (برای غرب) هزار چند از خون یک آسیایی و آفریقایی و امریکای لاتین با ارزش تر است.
۳-۹ ولی کم بها ترین و مفت ترین خون هست کرده خدا خون مااست.

۱۰- برنده جنگ:
۱۰-۱ روسیه که از خواب بیدار شد و قدرت نمایی کرد و جهان یک قطبی را به چند قطبی تقسیم کرد.
۱۰-۲ چین که با متانت و با احتیاط جبهه عقبی روسیه را مصون کرد و وارد تقسیم چند قطبی شد.
۱۰-۳ با آغاز بحران اوکراین اروپا وابسته بیشتری به امریکا شد و امریکا این رقبای دوست را که گاه گاهی سر عدم اطاعت داشتند مطیع کرد.

۱۱- بازندگان:
۱۱-۱ اروپا که بعد از بحران ۱۹۲۹-۱۹۳۲ وخامت اقتصادی اجتماعی و سیاسی را تجربه می کند.
وابستگی اروپا به امریکا بی پرده شد.
۱۱-۲ اوکراین که گوشت دهان بلا شد و هنوز هم در لجن جنگ فرو میرود.
۱۱-۳ افغانستان که آغاز بحران اوکراین، بحران سیاسی اقتصادی را در کشور ما به سرمد جنون رساند.
۱۱-۴ کشور های عقب مانده درجه های بلند فقر و مهاجرت ها را می بینند.

استاد مسعود


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
گاز نفت
روسیه اروپا
نظرات بینندگان:

>>>   AW Pazhman
استاد مسعود نهایت گرامی! شما در رابطه به اوضاع جاری جهان کنونی از نقطه ظر اقتصادی و سیاسی خیلی دقیق، علمی و همحانبه تشریح و تحلیل نموده اید کاش این جنگهای خانمانسوز رخ نمیداد ولی قدرتهای بزرگ بخاطر منافع ازمندانه شان به هر نوع جنایت متوصل میشوند.

>>>   Shekib Ataee
ناگفته نماند؛ ديروز يك يورو معادل يك دالر امريكايى در بازار سراى شهزاده معامله ميشد استاد.
اين خود شكست بزرگ اروپا نسبت به روسيه و متباقى كشورها را نشان ميدهد.

>>>   در جنگ اوکرایین افغانستان بیچاره تر بود و بیچاره ترین شد و همچنان اروپا، فرموده شما مطیع و فرمانبردار امریکا شد
سید عمر

>>>   تحلیل بجا و علمی بود جناب استاد گرانقدر از خواندن این نوشته تان فیض بردیم.
خداوند شما را در پناه خود داشته باشد.
پ ن: هر جا سنگ است به پای لنگ است، هر کجایی دنیا که جنگ بین قدرت ها آغاز شد خود به خود افغانستان بی صاحب ضرر میبیند و مردمش روز به روز بیچاره و بیچاره تر شده میرود.
این کشور های را که شما ذکر نمودید یک حکومت قوی دارند و برای شهروندانش از هر طریقی که شود کمک میکند و غم شانه میخورد.
وای به حال افغانستان، نه حکومت درست دارد جواب گوی مردمش باشد و نه میتواند بین این قدرت های بزرگ رقابت کند.
محمد عثمان شیرزاد

>>>   Mohammad Ehsan Shams
تو کل مردم افغانستان هم به خداوند ج
دیگر چاره نداریم خوبی کار این است که ما این بحرانهارا چهل سال است تجربه میکنیم به بینیم که اروپای ها چی خواهد کرد

>>>   عبدالرحمن باور
استاد اینکه می گویید هر حرکت در اوکراین مارا متأثر می‌سازد یعنی روسیه و غرب در افغانستان هم خواهد جنگیدن استاد گرامی دراین مورد معلومات میخواهم با احترام

>>>   Doctar M Zaher Mayel
تحلیل عالی بود .دقیقا .این مردمهای فقیر قاره ها و بخصوص مردم کشور ماست که بافقر اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و بهای لجاجت‌ غولهای اقتصادی را می پردازند .سبز بمانید استاد گرامی.

>>>   متاسفانه کشورهای ضعیف همه طعمه اند و رهبران افغانستان همچنان خواب برده و کله شخ که ملت را تباه کرده ، روان هستند.
موسی سروری

>>>   پرویز آریانفر
خیلی خوب نوشتید استاد گرامی!
در نتیجه بیشترین ضرر بازهم متوجه جهان سومی‌هاست، اروپا هم در این لجن فرو رفت،،،،.امیدواریم که ما بدبخت‌تر نشویم که از حالا قیمت نفت در کابل بلند رفت و شاید زنگ خطر برای زمستان پیشرو باشد.

>>>   نه تنها هر حرکت در یوکراین ، بلکه هر حرکت نظامی و سیاسی در جهان که واقع میشود ما را متاثر می‌سازد.
حمیدالله

>>>   Aqil Azad
من داشتم فكر ميكردم كه روسيه كم كم دارد از پا مي افتد. با در نظرداشت متن شما، آنچنان كه فكر ميكردم روسيه از عكس العمل غرب غافلگير نشده است

>>>   M Omid Amini
برای من هر تحلیل تان بیشتر یا به اندازه یک ترم یک واحد درسی مفید بوده . و آموزنده است شاد و دیر بمانید استاد معزز

>>>   کشورهای اروپایی پس از جنگ اوکراین و هشدار روسیه بر قطع پایپ گاز، راه‌های بدیل را جستجو می‌کنند، از جمله انرژی ذغال، انرژی اتومی، انرژی قابل تجدید یا آفتابی و بادی .
ممکن این استراتیژی زمانیر باشد، اما اقدام کردند.
بریتانیا ۳ فیصد متکی به گاز گاز روسیه بود، پس از تهاجم روسیه بر اوکراین انرژی مورد ضرورت خود را از انرژی بادی دریایی تامین کرد.
تعداد از کشورهای اروپایی تا چهل درصد متکی بر گاز روسیه بودند اکنون به جستجوی بدیل گاز روسیه اند و تعداد آن کشورها در کوتاه مدت دچار کمبودی انرژی شدند ولی با فعال ساختن انرژی ذغال بخشی از انرژی مورد نیازشان را تامین کردند و در آینده نیز دنبال راه حل آن خواهد بود.
خلاصه گپ، اروپا در کوتاه مدت شاهد انفلاسیون خواهد بود و این سالها دوام نخواهد کرد و بدیل آنرا از انرژی‌های قابل تجدید، اتومی، ذغال، بادی و سولری تامین خواهد کرد.
اما زمانبر خواهد بود.
عتیق الله متین

>>>   Khal Mohammad Sharifi
وا به جان ملت ما با اینقدر مشکلات و بدبختی باز هم به حیات خود ادامه میدهند. از یک تحریم گاز اینقدر سروصدا ها به گوش میرسد که اروپا و آمریکا زمستان خوب را سپری نمیکند تعجب آور است. در حالیکه بهترین اقتصاد و مرفه ترین کشور ها همین است.

>>>   Haji Barat Ali
برنده اصلی چین است كه هر دو طرف محتاجش است!
تنها جایگزین انرژی به جای روسیه در سال بعدی ایران است تا ترکیه لوله کشی شده که آن هم فرار از مار و پناه بردن به گژدم است

>>>   Aminullah Habibi
تحلیل تان قابل قدر است استاد معزز.
اگر بیدار باشیم یا هوشیار کدام فایده ندارد جز صبر خدا دیگر چاره نداریم و دعا میکنیم که خداوندا به روی حبیب ات هر شریکه در دنیا است بخیر ما تمام کن، منندوی دیم گرانه استاده❤️

>>>   عزيز تركمن
خداوند کریم است دیگه چاره نداریم سیاسون های ناکاره افغانستان را خداوند توفیق بته

>>>   زمانی که به سوی پاکستان میامدیم دیدم که موتر های خیلی زیادی پر از تالک( ماده معدنی که خیلی نرم است و در پودر اطفال بکار میرد) به سوی پاکستان می آمدند و باور دارم به قیمت ناچیزی به پاکستانی ها فرخته میشود اگر در مورد این ماده مهم و اینچنین صادرات بی رحمانه اش به قیمت خیلی پایین به کشور پاکستان از بُعد اقتصادی تحلیلی داشته باشید ممنون میشوم جناب استاد چون باور دارم اکثر افغان ها در این مورد کمتر میدانند که تالک در بازار های جهانی به چه قیمتی خرید و فروش میشود
احمد زکی

>>>   Arian Zorawar
بسیار عالی و پر محتوا نوشتید
تخصیص ۶۵ میلیارد دالر برای جبران کمبود انرژی روسیه از طرف آلمان میتواند‌ کارا باشد؟

>>>   Shahmahmood Mahmoodi
وقتی اولف شولز آمد ، من از مزاقهای بچای کابل را با رفقا کردم
ګفتم ميرآو چانسلر شد خدا خير مارا پيش کند
بعدش متوجه شدم که بيربوک خانم با شووارتناتزی وقت يعني سيرګي لاوروف يک مجلس بسيار بی مزه داشت
آدم ميفهميد که لاوروف چقدر با قدرت است و طرف الماني چقدر احساساتي دقيقن مانند افغانها
حالا شايد همه فهميده باشند که خانم ميرکل خانم بود که تکرار نخواهد شد
کرونا را مدیریت کرد‌
بحران اقتصادی ده سال قبل را مدیریت کرد‌
مهاجرين افغاني و سوريه را پزيرفت
يونان و هسپانوی ها را دست کومک داد
و بل پوتین روابط خوب داشت
با رفتنش نه تنها اروپا بلکه جهان تغير کرد

>>>   پشت پرده ، آمریکا و روسیه در ورشکست نمودن اقتصاد اروپا وجه مشترک دارند
فریدون عظیمی

>>>   SF A Gh
استاد بزرگواررا سلام .
امید وارم با قید تاریخ .نظریات خویش را بصورت مجموعه یی از تحولات در مقطع زمانی جمعبندی وبعنوان بهترین درس . به چاپ مزین فرمایید . زیرا تحولات .شاید وباید .در مسیر زمان دراینده ها نیز تکرار گردد . واین تجربه ودرسی در پیامد های تحولات بوده باشد .
چنانچه از گذشته گفته بودند .
بحال انکس باید گریست
که دخلش بود نزده و خرچ بیست
که همین حالا بحال کشور های صدق میکند .که به تریلیون دالر قرضدار اند . ولی سخاوتمندانه بخاطر شعله ور نگهداشتن جنگ مساعدت مینمایند . دوام این سخاوت را شما استاد بزرگوار خودتان بهتر میدانید .
به ان مرحله خواهد رسید که در گذشته گفته بودند .
قرض که از صد بالاشد مرغ مسمی بزن .
گفته ها حالا همه به حکمت تبدیل شده .که بچشم وسر مشاهده میشود.
با عرض حرمت
>>>   برنده این بازی امریکا و بازنده آن روس ها و اروپایی ها.
اروپا که تازه قد برافراشته بود و میرفت که تبدیل به یک کشور بزرگ فدرال به نام ممالک متحده اروپا شود کمر اش شکست و در پای امریکا خم شد.
روس ها که به طرف قطب جدید بازی جهانی در حال حرکت بودند حالا مجبور هستند که در لاک جدید خود موضع دفاعی بگیرند و در قدم اول از ریزش بیشتر جلوگیری کنند تا نشود که هم کریمیه و هم چند بخش دیگر را از دست بدهند.
اروپا تا دیر زمان مشغول لیسیدن زخم های اقتصادی خود خواهد بود و با اقتصاد ورشکسته دست و پنجه نرم خواهد کرد.

>>>   همه مردم جهان این ظلم روسها را به سرکرده گی پوتین بیاد خواهند داشت روسها کسانی هستند که هیچ وقت همسایه هایش از دستشان در امان نبودند هر وقتی فرصت پیدا کردند بر همسایه های ضعیف خود حمله کردند برعکس روسها امریکیها همسایه های خود را کوشش میکند که در امنیت و آرامش باشند

>>>   سلام می کنم به شبکه خبری افغانستان ،باتوجه به سند توافق ایران و افغانستان که آب را به روی مردم ایران باز کنند و یک قطره آب در گودذری نرود چرا افغانستان بد عهدی کرده و آب را به گود ذره انتقال داده است شبکه های ماهواره ای نشان داده و خشم مردم ایران را برانگیخته لطفن هر چه سریع تر به آب را از گود ذری ببندید تا آب به منطقه سیستان ایران هدایت شود این موضوع را پیگیری جدی کنید در کشور افغانستان تا صلح و دوستی میان مردم ایران ‌و افغانستان پایدار باشد مردم سیستان ایران بسیار مردم خون گرم و مومن و با خدا هستن ،شما نباید آب را به روی مردم ایران ببندید شما طالبان نباید بد عهدی کنید ،شما آب را باید به روی مردم ایران باز کنید ،اگر شما پرچم برحق محمد رسوالله صلی الله علیه وآله وسلم را دارید و پیرو حضرت محمد هستید چرا آب را به روی مردم بسته اید ،هیچ کجای دین رسول خدا نگفته که آب را بر روی مردم ببندید،حضرت محمد مردم را یاری می رسانید وبه راه راست هدایت می کرد و همواره دلسوز مردم بودند ،شما چرا آب را به روی مسلمانان بسته اید و آب را به یک بیابان رها کرده اید هر چه سریع تر آب را از گودزری ببندید تا شادی میان مسلمانان برای همیشه بر پا باشد و باعث خشنودی مردم ایران و افغانستان باشد،لطفن به عهدی که بسته اید وفا کنید و عهد شکنی نکنید و این موضوع را به رئیس کشور افغانستان برسانید تا رفع مشکلات مردم ایران و افغانستان شود اگر بخواهید عهد شکنی کنید کشور شما افغانستان هیچ پیشرفتی نخواهد کرد،مردم ایران و سیستان ایران چه بدی به افغانستان رسانده اند درصورتی که کشور افغانستان و مردمش را حمایت کرده است و از تمام مزایای ایران استفاده می کند پس رابطه ایران و افغانستان را کاملن حفظ کنید تا بد عهدی از طرف افغانستان صورت نگیرد پس گود زری را ببندید و سر عهد خودتان باقی بمانید نگذارید که کشورهای همسایه میان مردم ایران و افغانستان تفرقه اندازی کنند، سعی کنید با هیچ کشوری جنگ نکنید و در صلح و امنیت قرار بگیرید و مردمتان را یاری کنید وسلام ،نامه مردم ایران به سرکرده طالبان و کشور افغانستان.

>>>   وقتی کوچک بودم و مکتب میرفتم فامیل برایم گوشزد میکرد که در جنگ و دعوی مردم کتری مداشته باش و فقط راهت را برو و باز آ.
وقتی بزرگتر شدم کودتای ثور شد و حزب و حزب بازی و فشار حزبی ها مبنی بر شامل شدن به سازمان برایم آموخت که چگونه از کوچه و پس کوچه های فضای حاکم رفت و آمد کنم و تا امروز خود را از وابستگی به این یا آن دور نگهدارم.
با گذشت روزگار آموختم که در بازی های راست و چپ و میانه و امثالهم فرد یا افرادی در یک پلان از قبل تدوین شده دیگران را زینه میسازند و خود را بر بالای بام مراد میرسانند.
در بازی جهانی هم همینگونه است.
چین و امریکا و روس جهان را برای خود زینه ساخته اند و هرکدام تلاش دارند تا زود تر خود را بر بام مراد برسانند بی خیال از اینکه سرنوشت دیگر ها چه میشود.
حال برای افغانستان سوال مرگ و زندگی مطرح است.
سالم ترین گزینه این است که با خر لنگ خود بسازد و ازسوار شدن بر وسایط شیک این و آن پرهیز کند.
مردم افغانستان تا توان دارند خود بکارند و خود بخورند و تا حد ممکن از واردات اشیا و اقلام استهلاکی و غیر حیاتی پرهیز کنند و یک دوران ریاضت اقتصادی را بگورانند و از وابستگی اقتصادی دوری کنند تا مگر بتوانند این دوران ملتهب جهانی را پشت سر بگذرانند در غیر آن متحدین و متفقین دست به کار میشوند و چند پاره اش میکنند و بعد هر پاره را جدا میبلعند و حتی همسایه ها هم از لاشه ما بهره خواهند برد .

>>>   عطا صفوی
الکساندرلوکاشینکو ریس جمهور بلا روس :
"حالا کاملا مطمین شدیم ودراینجا قطعا هیچ شک وشبه دیگرباقی نمینماند که امریکا باتلاش بخاطرحفظ وکنترول قدرت درجهان ازیک حاکمیت ودولت *پولیس جهانی* به یک دولت *تروریستی جهانی * تبدیل شده است ومیخواهند همه چیزرا نابود کنند واین نوع زورگویی به شکل آشکارا به معنی ضعف وبحران منطقی است . مااین سیاست غارتگری امریکا از از افغانستان ، اوکراین گرفته تا تایوانی ها ودرکل درسراسر جهان مشاهده میکنیم . این سیاست انسانی نیست ؛ بلکه غارت سرمایه ودارایی های جهان است"
به گفته رهبران کیوبا درهرنقطه دنیا که دفتر و یابیرق امریکا وجود داشته باشد ؛ آنجا آرامش دیگر وجود نخواهد داشت .

>>>   به این نظر دهندهً آخری باید عرض کنم که شماها بقایای دیکتاتوری کمونیستی همیشه شیپور را از طرف گشادی آن می دمید، اکثر نویسنده گان و الیته و روشنفکران روسیه به آمریکا پناهنده شده و یا مهاجرت کرده اند و تا جایی که مردم تمامی کشورهای کمونیستی آمریکای لاتین بعد از فروپاشی شوری سابق به آمریکا روی آورده و مهاجرت می کنند و چنانچه اگر آمریکا مرزهای خود را به مردم آن کشورها باز کند حتی در کیوبا ( کوبا) و دیگر کشورهای آمریکای لاتین یک نفر هم حاضر نیست زندگی کند و باقی نمی ماند این ثابت می کند که سایت افغان پیپر هنوز هم در تحریف حقایق با دستان خود بدنبال تحریف حقایق و تخریب کشور افغانستان بوده و دیگر نیازی به دشمن خارجی نبوده و نیست. وانگهی در خود روسیه نزدیک به صدها هزار نفر زندانی محبوس وجود دارد که به سیاستهای الیگارشی نفتی و بگیر و به بند و سانسور و سرکوب دیکتاتوری الیگارشی پوتین اعتراض دارند. و لذا افرادی که در این سایت مانند طوطی و میمون از همدیگر و از پوتین تقلید کرده و حقایق را تحریف می کنند خائن به صلح و ثبات و مردم کشور افغانستان بوده و می باشند. مردم کشور اکرائن حق دارد با دست آوردهای مدرن آزادی و حقوق بشری زندگی کرده و از تمامیت ارضی کشور خود دفاع کنند ولی گویا افراد مقلد و بیخبری که سرشان را توی ایدئولوژی چپی فرو کرده اند از این حقایق و دست آوردهای مدرن حقوق بشری بیخبر بوده و هستند.

>>>   زمستان می گذرد رو سیاهی مال زغال است.
از آنجا که دیکتاتورها خود قابل خرید و فروشی بوده و از دست آورد و ارزشهای انسانی چیزی و خبری ندارند دفاع کنند، آنوقت به شانتاژ و باج گیری می پردازند. شرم بر کسانی که از خون مردم بیگناه اکرائن تغذیه می کنند.

>>>   ما از کم‌کاری پوهنتون کاتب در کابل شکایت داریم. یک سال از فراغت ما سپری شده است ولی تا اکنون اسناد ما را به وزارت تحصیلات عالی برای طی مراحل بعدی نفرستاده است.
طی مراحل اسناد محصلین در خود پوهنتون سال های قبل پس از ختم دروس دو ماه بیشتر طول نمیکشید، حالا یک سال سپری شده است و ما را از کل برنامه های بعدی ماند.
وقتی از خود شان میپرسیم وعده دروغ میدهد که هفته بعد روان میکنیم و اینگونه سال به پایان میرسد.
لطفا در این مورد یک گزارش نشر کنید.

>>>   به مسولیین دانشگاه کاتب برای آخرین بار گوشزد میکنم که اسناد فارغین را ظرف یک هفته به وزارت تحصیلات عالی بفرستید در غیر آن از تمام نشرات چاپی و شنیداری و دیداری تقاضا خواهم کرد که برای جوانان گوشزد کنند که از خیر تحصیل در دانشگاه کاتب بگذرند که آینده ندارد و وقت شان بیهوده هدر میرود.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است