اينبار پاكستان بر باغ ها حمله برد
با حركت رواني منفي روان جامعه را تحت فشار قرار دادند و انگيزه هاي حركت اقتصادي را ضربه هاي شديد وارد كردند و مردم را از توليد كننده به كمك گيرنده مبدل ساختند 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۳۴    ۱۴۰۱/۶/۲۱ کد خبر: 171292 منبع: پرینت

١- اصل گپ:
١-١ پاكستان كشور جالب است، سال ها است بر افغانستان مي تازد، با بهانه و بي بهانه مي تازد؛ از چپ و راست ضربه وارد مي كند و سراپاي ما را خونين مي سارد، آب ما را مي دزدد و اين ارزش را از خود مي داند.
حكومت هاي دموكرات پاكستان شديد تر از حكومت هاي نظامي برخ ما شمشير مي كشند.
نواز شريف اردوي صد ساله افغانستان را از ميان مي برد.
بينظير بوتو و بابر وزير داخله اين كشور مجاهدين افغانستان دوست ديرينه را تير باران مي كند و طالبان انتقام جو را ياري مي رساند و عمران خان اردوي بازسازي شده را با ٨٥ میليارد دالر مصرف و ١٨،٥ میليارد دالر تجهيزات به باد باد ميدهد و قبر نه چندان زيبا براي دموكراسي و جمهوريت مي سازد.
پاكستان در هر حركت بر قبرستان دموكراسي نوپاي افغانستان جشن بر پا مي كند.
٢-١ افغانستان نيز كشور جالب است، سال ها است در مقابل تازيدن هاي پاكستان خاموش مي ماند و خون هاي ريحته شده را تقدير خود مي داند؛ آنچه را كه ملا هاي پاكستان براي ايشان وعظ مي كنند همه را از جانب خدا مي دانند؛ که خدا تقدير ما را فقط كشته شدن و گرسنگي و اطاعت از يك كشور كه سياست هاي كودكان را در مورد ما دارد و دست دوستي دراز مي كند و قرار هاي با پاكستان به امضا مي رساند، از آن كشور تقاضاي همكاري دارد.
از در عجز پيش مي آيد، فرياد را در گلو خفه دارد.
٣-١ پاكستان وعده هاي بلند بالا مي دهد و هيات افغانستان دهل و سرناي بر ميدارند كه پاكستان حاضر شد تا امتيازات ترانزيتي براي ما بدهد و تسهيلات تجاري براي مان خلق كند، رسانه ها از دوستي؛ دستان خونين حرف مي زنند، كه حالا سفيد است و پاكيزه؛
ولي پس هر وعده و قرار، ذات خونين به نمايش گذاشته مي شود و تيغ برنده لاهوري در گلوي ما ميرسد، خونين تر از گذشته.

٢- سبب ها:
از جانب افغانستان:
١-٢ خيال من اين است كه بزرگترين سبب از درون افغانستان و از درون قدرت هاي حاكمه افغانستان كه در برابر پنجه هاي خونين بي مسووليت بودند و هستند مي باشد.
٢-٢ تا هنوز شوراي امنيت ملي افغانستان تعريف مشخص كه بر اساس آن استراتژي خاص در مورد پاكستان باشد ندارد.
٣-٢ نكات كهنه سياسي و ارضي با تاكتيك كهنه و نا كارآمد از جانب مسوولين بكار گرفته شده است.
از جانب پاكستان:
٤-٢ كنفدريشن سازي افغانستان از جانب پاكستان از سال ١٣٧١ خورشيدي به اينسو با جديت از جانب پاكستان تعقيب مي گردد.
٥-٢ جمهوري خلق چين و انگلستان در اين راستا پاكستان را كمك جدي مي كنند.
٦-٢ تعريف هاي استراتژيك روسيه و امريكا و ايران از افغانستان مانع هدف های استراتژيك پاكستان در افغانستان مي شود و براي پاكستان جز به خاك و خون نشستن افغانستان چيزي ديگري باقي نمي گذارد.

٣- تطبيق تيوري فقير سازي همسايه:
پاكستان براي تطبيق اين تيوري با چنين مرحله پيش خزيدند.

بانك ها:
١- فلج كردن سيستم بانكي كشور كه تكرار فلج كردن سيستم بانكي كشور در سال ١٣٧١ خورشيدي بود و انتقال سرمايه هاي پولي و انتقالات پولي افغانستان به جهان از طريق و دهليز هاي بانكي پاكستان
در يك حركت حالا در حدود ٤ میليارد دالر انتقالات پولي دوران تجارتي كشور از طريق پاكستان صورت ميگيرد.
فرار سرمايه نقدي بوقوع پيوست.
بانك ها ايستاد.

جنگ رواني:
٢- با حركت رواني منفي روان جامعه را تحت فشار قرار دادند و انگيزه هاي حركت اقتصادي را در افغانستان ضربه هاي شديد وارد كردند و مردم را از توليد كننده به كمك گيرنده مبدل ساختند كه اكثر كمك ها از پاكستان خريداري و به افغانستان وارد مي شود.
زخم برداشتن روان ما.

زخمي شدن صنعت:
٣- ضربه هاي كاري را بر صنعت وارد آوردند و در يك ضربه اقتصادي آواز توليد ٥٠٠٠ فابريكه و هزاران دستگاه هاي كوچك ديگر را خاموش كردند و بيشتر از ٥٠٠٠٠٠ كارگر را در دايره بيكاران افزود ساختند.
به اين صورت ١٣٠ قلم مواد توليدي كه افغانستان به خود كفايي رسيده بود، نابود شد.
با اين ضربه بازار هاي افغانستان از توليدات ساخت افغانستان تهي شد.
٢١ فيصد عاملين جي دي پي خاموش گرديد و اكثرا براي سرمايه گذاري را هي پاكستان سدود و تعداد ديگر به كشور هاي ديگر.
فرار سرمايه از سرمايه صنعتي به سرمايه تجاري بوقوع پيوست.
به خون نشستن خانه صنعت.
خاموش شدن زود هاي فابريكه هاي كشور.

٤- خشكيدن زراعت:
١-٤ خشك سالي از يك سو و تاثيرات جنگ رواني از سوي ديگر ١٣ فيصد عاملين زراعتي را از ٢٣ فيصد عامل زراعتي جي دي پي از دهات و مزارع راهي شهر ها كرد و دهات كه تغذيه كننده اصلي شهر ها و صنعت كاران اند از عامل توليد خالي شد.
٢-٤ اين توليد كننده هاي زراعتي به يكبارگي از توليد كننده به خيرات گيرنده مبدل شدند و نام بيجا شدگان را به خود اختيار كردند.

١٠ فيصد باقيمانده تنها براي خود توليد كردند.
جالب اينكه كوپراتيف را حركت كمونيستي كه خوانده بودند تعقيب شد.
زراعت روي مزرعه باقي ماند.

٥- خدمات:
بانك ها، ترانسپورت و... خدماتي را به نازل ترين آن فرو آوردند.
و ديگر از خدمات در عرصه اقتصاد در يك سطح متوسط چيزي ديده نمي شود.
٦٥ فيصد متخصصين بيكار و ٣٥ فيصد فرار كردند.
متخصص به تاكسي دريور و دكاندار و با هم گارد تبديل شدند.

٦- باغداري:
١-٦ حالا نوبت ضربه زدن باغدار ها و به گدايي كشيدن آنان رسيده است، گرچه اين روند سالهاي زيادي است كه جريان دارد ولي در شرايط امروز نشان داد كه اين كشور همان پاكستان است كه در برابر دولت محمد داود و جمهوريت داكتر نجيب الله قرار داشت و هيچ تفاوت ندارد سياست به ضعف كشيدن افغانستان و رقابت قاتلان در برابر كالا هاي افغانستان در هر زمان بدون درنظرداشت نظام حاكم از جانب اين كشور تطبيق مي شود.
خموشي ما گناه مااست.
٢-٦ توقف دادن كاميون هاي ميوه هاي افغانستان در سرحدات اينكشور و بلند بردن تعرفه هاي گمركي بر اساس سياست هاي حمایوی از طریق تعرفه های گمركي در چوكات تيوري فقير سازي همسايه است كه يك امر غير طبيعي بشمار نمي رود.
٣-٦ بلند بردن تعرفه گمركي به منظور افزايش قيمت ميوه هاي افغانستان در بازار هاي پاكستان و كاهش قدرت رقابت اين محصولات در برابر محصولات مشابه پاكستاني است.
٤-٦ اين حركت باعث مي شود تا باغداران كشور كه حالا يگانه وارث اقتصاد كشور اند به زانو در آيند و زچار ضرر هاي فراوان گردند.
٥-٦ باز شدن راه بروي ميوه هاي افغانستان بعد از فروش مناسب ميوه هاي پاكستان صورت مي گيرد.
اين زمان همان زمان أست كه بازار ها به اندازه كافي مشبوع شده، قيمت ها فروكش نموده و درآمدي بزرگ دستياب شدني نيست، زيرا اين بازار ها در زمان ورود اين كالا ها به بازار هاي تقاضا كننده ها تغيیر شكل مي دهد و فروشنده بايدبا قيمت خواست تقاضا كننده خود را اعيار سازد.
ضرر درب فروشنده ها را دق الباب مي كند.
باغدار گدا مي شود.

٧- چه بايد كرد:
١-٧ عمل را با عمل پاسخ داد.
دشوار است ولي مشكل نيست.
عامل سياسي در اين امر مي تواند بسيار موثر باشد.
خموشي عامل سياسي گناه است.
٢ -٧ بايد در پي بازار هاي جديد داراي ثبات بيشتر و متعهد به كانوانسيون تجارت آزاد شد ولو با قيمت هاي نازل تر شد.
٣-٧ هند، چين، عربستان و كشور هاي عربي كه در زمان جمهوريت نيز محراق نظر قرار گرفته بودند نشاني شود.
اين كشور ها حتی دور از دايره تحريم ها نيز مي توانند اميدوار كننده باشند.

گپ آخر:
پاكستان با حركاتش هرچندگاهي افغانستان را تحقير مي كند.
بستن سرحدات بروي مردم، بستن سرحد بروي كالا هاي صادراتي مطابق موافقتنامه هاي تجاري دو كشور و صد هاي ديگر تحقير است.

پيشنهاد:
١- اگر بروي اين تحقير ها پاسخ ارایه نمي توانيد.
حداقل بگذاريد كه مردم در برابر همه كالا هاي پاكستان نه بگويند.
٢- ما بزرگترين و حياتي ترين بازار اين كشور با پول خود اين كشوريم.
از اين شرمگين ترين مساله در طول زمان در دايره مناسبات خارجي و داخلي بشمار ميرود و نمي توان مساله ديگر را چنين تحقير آميز سراغ كرد.

استاد مسعود
واشنگتن ستيت


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
پاکستان
باغ
نظرات بینندگان:

>>>   مشکل افغانستان ولایات هم سرحد با پاکستان و به خصوص قبایل سرحدی هستند که نمیدانم چه سر خمی پیش پاکستان دارند که هر نوع ذلت را قبول میکنند و تمام عمر با گردن پت در دروازه های سرحدی به ملیشه های پاکستان جی جی گفته روان هستند.
طالبان اصلا" جرُات ایستادگی در مقابل باداران پاکستانی خود را ندارند و هرچه پاکستان دستور دهد اجرا میکنند.

>>>   زاده ه‍ای آی اس آی افغانستان را ایالت پنجم مردارستان کرده .....بر زاده ها ای اس آی

>>>   پاکستان هم استراتیژی دارد و هم برنامه عمل و هم تجربه کامل در بکار بردن تاکتیک های مختلف.
ما در گذشته کرزی را داشتیم که در جوانی دست بوس
صبغت الله مجددی بود و در میانسالی از این سفارت به آن سفارت برای خوش خدمتی و در اخیر هم مامور پیاده کردن استراتیژی امریکا در منطقه.
بعد غنی آمد که متفکر دوم جهان بود و متخصص داد و فریاد و وعده دادن های دروغ و سر رقیبان کلاه گذاشتن تا اینکه مانند دلقک های صحنه نمایش رول اش ختم شد و رفت پی کارش.
حالا نوکر های اصیل و تربیت شده حقانیه اکوره ختک و درس خوانده های دیوبند که ناف شانرا پاکستان بریده و تغذیه شان را امریکا و شیخ های عرب نموده برای تکمیل بخش های بعدی سناریو قدم به صحنه گذارده اند.
حال شما بگویید که کی ها و چگونه در مقابل پاکستان عمل بالمثل انجام بدهند.

>>>   در دور اول طالب هم ، یورش لشکر نیابتی پاکستان بر تاک باغ های شمالی و براندازی و تخریب بت های بامیان و نسل کشی و کوچ های اجباری چنان بود که امروز است.
پس یگانه راه نجات وطن پایداری و مقاومت است و بس.

>>>   ما ملت افغان مردمانی کم سواد و به شدت معتقد و کم هوش و حاکمانمان مردمانی به شدت خائن و وطن فروش و دزد هستند که برای منفعت شخصیشان مردم را که بماند کشور را معامله میکنند.
آیا همسایه های شرقی و غربی و دگران بر گرده های ما سوار نشوند بر گرده های کی سوار شوند؟؟؟؟

>>>   هزارویک ساله شوی استادبزرگ ،فوق عالی

>>>   قربانت پروفسور تا یک کیلو میوه را از بدخشان به ریاض دبی منامه برسونی قیمت حمل و نقلش از خودش بیشتر میشه تو خارج با امکانات خوب و معده سیر ولی بیکار ذهن انسان دائم افاضه می کند تقصیر شما نیست تقصیر سیری و بیکاریه

>>>   جناب قربانت شوم پروفیسور!!!!
وقتی پسته ایران با اقلام دیگر مثل زعفران و ادویه آشپزی و مواد قورمه سبزی و ووووووووو تا اروپا و امریکا و استرالیا میتواند برسد پس برای رسیدن امتعه افغانستان چرا نا ممکن باشد؟؟؟؟؟؟
آنچه استاد مسعود مینویسند یک نقشه راه است به دست اندر کاران تجارت و اقتصاد در افغانستان و هشدار وقایع قبل از وقوع.
استاد در زمان کرزی و غنی هم همیشه رهنمود های سالم خودشان را داشتند شما متوجه نشده اید.

>>>   ما شیر هستیم شیر


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است