نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 1 جدی 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دو شنبه 5 قوس 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 30 عقرب 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 24 عقرب 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 22 عقرب 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دو شنبه 21 عقرب 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 20 عقرب 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 19 عقرب 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 14 عقرب 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 15 عقرب 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 14 عقرب 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 13 عقرب 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 12 عقرب 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 10 عقرب 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 9 عقرب 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 8 عقرب 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 6 عقرب 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 11 میزان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 11 میزان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 10 میزان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 9 میزان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 8 میزان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 7 میزان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 5 میزان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 4 میزان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 3 میزان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 2 میزان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 1 میزان 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 31 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 29 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 21 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 20 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 19 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 18 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 17 سنبله 97

نرخ طلا در کابل، شنبه 17 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 15 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 13 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 12 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 11 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 7 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 6 سنبله 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 5 سنبله 97

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 29 اسد 97

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 28 اسد 97